پایان نامه درباره کیفیت زندگی، استراتژی ها، تحلیل SWOT، همبستگی اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

و سازش پذیری برای تغییر
مدل رافائل بر کیفیت زندگی فردی تمرکز دارد که با شرایط اجتماعی و محیطی موجود در جامعه بر همکنش دارد (Philips, 2006: 38).

2-5-7-6- مدل کیفیت زندگی سالواریس
مدل سالواریس، کیفیت زندگی را برابر با بهزیستی در شاخص های زیر می داند:
1- بهزیستی و سلامت فردی
2- فرصت های شغلی مناسب
3- جامعه منصف
4- جامعه ایمن از جرم و جنایت
5- اقتصاد مولد
6- قوانین و دولت مناسب
7- محیط پایدار و سالم
8- جوامع سالم و شهروند فعال
9- زندگی فرهنگی سالم
10- روابط بین المللی سالم (مأخذ: Salvaris,2000 به نقل از Repley, 2003: 47).

2-5-7-7- مدل کیفیت زندگی داس
مدل کیفیت زندگی داس، کیفیت زندگی را شامل سه بعد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی می داند و در هر بعد، تدارک شرایط ضروری محیطی (کیفیت زندگی عینی) و رضایت از شرایط محیط (کیفیت زندگی ذهنی) را شکل دهنده کیفیت زندگی کلی می داند.
شکل 2-10- مدل کیفیت زندگی داس

مأخذ: Das, 2008: 301
2-5-7-8- مدل کیفیت زندگی میشل
مدل کیفیت زندگی میشل شاخص های کیفیت زندگی و متغیرهای سازنده هر یک از آنها را به شکل زیر طبقه بندی می کند:
الف- سلامت: به طور کلی سلامت هر جامعه حاصل سلامت فیزیکی و روحی-روانی آحاد و اعضای آن جامعه می باشد.
ب- امنیت: احساس امنیت در نتیجه عواملی از جمله اجرای عدالت، ایمنی محیط سکونت، امنیت اقتصادی فردی و بهره مندی از یک زندگی متعارف و قاعده مند به وجود می آید.
پ- رشد فردی: دست یابی به آرمان رشد و تحول فردی از طریق بهره مندی از فرصت های کافی برای تفریح، امکان گذران اوقات فراغت به شکلی مناسب و مطلوب و بهره مندی از آموزش و یادگیری امکان پذیر می گردد.
ت- توسعه اجتماعی: تحقق هدف رشد و توسعه در هر جامعه وابسته به عوامل نظیر کیفیت مشارکت سیاسی شهروندان، شبکه های اجتماعی و تعاملات جمعی و ساختار جامعه مورد نظر می باشد.
ث- ذخایر طبیعی، کالاها و خدمات
ج- محیط کالبدی: در ارتباط با مؤلفه ها محیط فیزیکی، توجه به متغیرهایی نظیر ادراک بصری و کیفیت منظر، آب و هوا، آلودگی و سر و صدای محیطی ضروری است.
شکل 2-11- مدل کیفیت زندگی میشل

مأخذ: Mitchell, 2000 به نقل از رضاپور، 1389: 107

2-5-7-9- کیفیت فراگیر زندگی اشمیت و نول
اشمیت و نول سعی دارند تا مباحثی اساسی نظیر رفاه ذهنی، رفاه عینی، اهداف اجتماعی و سیاستگذاری اتحادیه اروپا و تئوری های اجتماعی پیرامون سرمایه اجتماعی را در درون یک چارچوب منسجم مبتنی بر کیفیت زندگی که به عوامل کیفی اجتماعی همچون برابری، آزادی، امنیت و انسجام بیش از عوامل فردی توجه دارد، مدنظر قرار دهند. آنها این چارچوب را در مجموعه ای از حوزه ها، زیر حوزه ها و شاخص ها در قالب آنچه نول (2002) آن را سیستم شاخص های اجتماعی اروپایی می نامد، عملیاتی می کنند. این مجموعه می تواند به عنوان ابزاری برای مشاهده تحلیل مستمر توسعه توسعه و بهبود سطح رفاه کیفیت زندگی و همچنین تغییر ساختار اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. آنها در سطح فردی میان جنبه های شناختی و عاطفی رفاه ذهنی و میان ابزار، منابع و ظرفیت ها و اهداف یا دستاوردهای (شرایط زندگی) رفاه عینی تمایز قائل می شوند، همچنین در سطح اجتماعی دو عنصر اصلی کیفیت زندگی را همبستگی اجتماعی و پایداری می دانند. در این مدل همبستگی اجتماعی دارای دو عنصر است یکی کاهش تفاوت ها و نابرابری ها و دیگری تقویت پیوندها، شبکه ها و روابط اجتماعی، افزایش احساس تعلق به جماعت و پیوند با آن بر اساس ارزش های مشترک، هویت جمعی و اعتماد میان اعضا از این منظر با اصول دو گانه یعنی برابری و انسجام پیوند می خورد. به عبارتی مفهوم همبستگی اجتماعی در این مدل بر دو بعد استوار است، بعد نابرابری که بر افزایش فرصت ها و کاهش نابرابری و شکاف های درون جامعه تمرکز دارد. این بعد همچنین جنبه طرح اجتماعی را در بر می گیرد. بعد دوم سرمایه اجتماعی است که بر هدف تقویت روابط اجتماعی و روابط متقابل تأکید دارد.
جدول 2-5- کیفیت فراگیر زندگی اشمیت و نول
سطوح
سنجه های رفاه
تغییر اجتماعی
سطح فردی
کیفیت زندگی
– شرایط زندگی
– رفاه ذهنی
ارزش ها و نگرش ها
– پساماده گرایی
– نقش های جنسیتی
– اولویت های حزبی
سطح اجتماعی
کیفیت جامعه
* تداوم پذیری
– حفظ سرمایه طبیعی
* همبستگی اجتماعی
– کاهش نابرابری ها و مطرودیت
– تقویت روابط و پیوندها
ساختار اجتماعی
– جمعیت شناختی
– طبقه اجتماعی
– اشتغال
مأخذ: Noll, 2004 به نقل از غفاری و امیدی، 1390: 51-49

2-5-7-10- مدل کیفیت زندگی دلفیم و همکارانش
دلفیم و همکارانش، کیفیت زندگی شهری را در ابعاد کلان اجتماعی-اقتصادی و محیطی طبقه بندی کرده اند. به عبارت دیگر، کیفیت زندگی ویژگی های کلی اجتماعی-اقتصادی و محیطی را نشان می دهد. در واقع کیفیت زندگی ابزار قدرتمندی است که برای نظارت بر برنامه ریزی توسعه اجتماع به کار می رود (قالیباف و همکاران، 1390: 36). در هر یک از این ابعاد، شاخص هایی مورد بررسی قرار گرفته است که به طور خلاصه در شکل 2-13 نشان داده شده است.

شکل 2-13- ابعاد کیفیت زندگی

مأخذ: Delfim & et al, 2006 به نقل از قالیباف و همکاران، 1390: 37
تقریباً تمامی پژوهشگران به سه اصل در ارتباط با مفهوم کیفیت زندگی توافق دارند:
1- کیفیت زندگی یک ارزشیابی ذهنی است و افراد خود بهترین قضاوت کنندگان راجع به کیفیت زندگی خود هستند.
2- کیفیت زندگی یک ماهیت پویا و دینامیک است، نه ایستا، بدین معنی که یک فرایند وابسته به زمان بوده و تغییرات درونی و بیرونی در آن دخیل می باشند.
3- کیفیت زندگی یک مفهوم چند بعدی است و باید از زوایا و ابعاد مختلفی سنجیده شود که این ابعاد، اجزای مرکزی چارچوب پنداشتی تحقیقات کیفیت زندگی را تشکیل می دهد (پارسایی، 1391: 53).

2-5-8- تکنیک های ارزیابی کیفیت زندگی
2-5-8-1- تکنیک SWOT
SWOT، حروف اول واژگان انگلیسی (S)Strength با معادل فارسی قوت، (W) Weakness ضعف، (O) Opportunity فرصت و (T) Threats تهدید است (سبحانی، 1389: 116). تکنیک SWOT یکی از تکنیک های برنامه ریزی راهبردی است، لیکن با شناخته شدن سودمندی آن از دهه 1980 میلادی نظریه پردازان موفق شدند تا دامنه کاربرد تکنیک های یاد شده را از قلمرو برنامه ریزی مؤسسات خصوصی به قلمرو برنامه ریزی و مدیریت شهری در عرصه عمومی و برنامه های دولتی و همگانی تسری بخشیده و با الزامات آن منطبق سازند (گلکار، 1384: 48-47). تدوین استراتژی که اغلب به آن برنامه ریزی بلند مدت استراتژیک نیز می گویند، عبارت است از طراحی مأموریت و سیاست های مجموعه. تدوین استراتژی با تجزیه و تحلیل موقعیت شروع می شود. تجزیه و تحلیل موقعیت عبارت است از پیدا کردن استراتژی یا موازنه استراتژیک بین فرصت ها (بیرونی) و نقاط قوت (درونی) با توجه به تهدیدها (بیرونی) و نقاط ضعف (درونی)، در جهت رفع آنها. عوامل استراتژیک یک مجموعه عبارتند از: نقاط قوت (S)، نقاط ضعف (W)، فرصت ها (O) و تهدیدها (T). این عوامل نه تنها باید به شناسایی ویژگی یا شایستگی بارز مجموعه، توانایی ویژه، منابع تحت اختیار و روش اصلی استفاده از آنها کمک کند، بلکه باید در شناسایی فرصت هایی که مجموعه در حال حاضر و به دلیل نداشتن منابع مناسب نمی تواند از آنها بهره برداری نماید نیز راهگشا باشد (نوحه گر و همکاران، 1388، 164-163).
تحلیل SWOT در قالب جداول طراحی شده و مراحل آن به صورت زیر انجام می شود:
1- تهیه ی فهرستی از فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف و در قالب جداول
2- تشریح و تفسیر هر یک از فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف (محمدی ده چشمه و زنگی آبادی، 1387: 2).
به طور کلی چارچوب تحلیل تحلیل SWOT به صورت زیر است:

شکل 2-14- چارچوب تحلیل SWOT

مأخذ: محمدی ده چشمه و زنگی آبادی، 1387: 3
استراتژی های حاصل از تجزیه و تحلیل SWOT به چهار گروه تقسیم می شوند:
گروه اول: استراتژی های SO (Maxi-Max):
این استراتژی ها به منظور حداکثر استفاده از قوت های موجود برای بیشترین استفاده از فرصت های محیطی طراحی می شوند. به عبارت دیگر این استراتژی ها، استراتژی های خاص رقابتی بوده و از نقاط قوت بهره برداری بهتر از فرصت ها استفاده می شود.
گروه دوم: استراتژی ST (Maxi-Min):
این استراتژی ها به منظور حداکثر استفاده از قوت های موجود برای حداقل نمودن اثرات تهدیدهای محیط بیرونی طراحی می شوند. به عبارت دیگر این استراتژی ها تهدیدها را با استفاده از نقاط قوت، بی خطر می کند.
گروه سوم: استراتژی های WO (Mini-Max):
این استراتژی ها به منظور حداقل نمودن ضعف های داخل برای بیشترین استفاده از فرصت های محیطی طراحی می شوند. به عبارت دیگر در این استراتژی ها، از فرصت ها، جهت کمرنگ نمودن نقاط ضعف استفاده می شود.
گروه چهارم: استراتژی های WT (Mini-Min):
این استراتژی ها به منظور حداقل نمودن ضعف های داخل برای حداقل نمودن اثرات تهدیدهای محیط بیرونی طراحی می شوند. به عبارت دیگر این استراتژی ها، استراتژی های بقا پذیری در محیط بوده و جهت به حداقل رساندن نقاط ضعف و اجتناب از تهدیدها استفاده می شود (اعرابی، 1387: 55).
جدول 2-6 – جدول SWOT
عوامل داخلی (IFE)

عوامل بیرونی (EFE)
فهرست نقاط قوت (S)
(Strengths)
(بر حسب اولویت)
……………………….
……………………….
فهرست نقاط ضعف (W)
(Weakness)
(برحسب اولویت)
……………………….
……………………….
فهرست فرصت های بیرونی (O)
(Opportunities)
( برحسب اولویت)
……………………….
استراتژی های SO
(Maxi-Max)
……………………….
……………………….
استراتژی های WO
(Mini-Max)
……………………….
……………………….
فهرست تهدیدات بیرونی (T)
(Threats)
( برحسب اولویت)
……………………….
استراتژی های ST
(Maxi-Min)
……………………….
……………………….
استراتژی های WT
(Mini-Min)
……………………….
……………………….

2-5-8-2- تکنیک AHP
در ارزیابی هر موضوعی نیاز به معیار اندازه گیری با شاخص می باشد. انتخاب شاخص مناسب این امکان را فراهم می کند که مقایسه ای از درستی بین جایگزینی ها انجام شود. اما وقتی که چند یا چندین شاخص برای ارزیابی در نظر گرفته می شود، کار ارزیابی پیچیده شده و به یک ابزار تحلیلی قوی نیاز خواهد بود. یکی از ابزارهای توانمند برای چنین وضعیت هایی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یا AHP می باشد (مشکینی و همکاران، 1386: 3).
روش AHP توسط فردی عراقی الاصل به نام ساعتی، در دهه ی 1970 پیشنهاد شد. این روش، مانند آنچه در مغز انسان می شود، به تجزیه و تحلیل مسایل می پردازد. AHP تصمیم گیرندگان را قادر می سازد اثرات متقابل و همزمان بسیاری از وضعیت های پیچیده و نامعین را تعیین کنند. این فرآیند، تصمیم گیرندگان را یاری می کند تا اولویت ها را بر اساس اهدا، دانش و تجربه ی خود تنظیم نمایند؛ به نحوی که احساسات و قضاوت های خود را به طور کامل در نظر گیرند. برای حل مسایل تصمیم گیری از طریق AHP، باید مسأله را به دقت و با همه جزئیات، تعریف و تبیین کرد و جزئیات آن را به صورت ساختار سلسله مراتبی ترسیم نمود. AHP بر اساس سه اصل زیر استوار است:
الف) اصل ترسیم درخت سلسله مراتبی
ب) اصل تدوین و تعیین اولویت ها
ج) اصل سازگاری منطقی قضاوت ها (مؤمنی، 1393: 40).
روش AHP برای سطح بندی و درجه بندی استفاده می شود و گاهی برای تحلیل های اجتماعی و اقتصادی نیز ممکن به کار رود (مشکینی و همکاران، 1391: 59). در این روش از روش مقایسه دوتایی استفاده می شود. جهت انجام این روش، در مرحله اول ابتدا تک تک معیارهای مورد بررسی را مقایسه نموده و میزان اهمیت نسبی هر جفت نسبت با توجه به امتیاز بندی بین 1 تا 9 اختصاص داده و در یک ماتریس وارد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره کیفیت زندگی، رضایتمندی، محیط زیست، شاخص های عینی Next Entries پایان نامه درباره کیفیت زندگی، کیفیت زندگی شهری، زندگی شهری، حمل و نقل