پایان نامه درباره کیفیت حسابرسی، سیستمهای اطلاعاتی، سیستم اطلاعاتی، مدل مفهومی

دانلود پایان نامه ارشد

ايجاد سيستمهاي كاربردي عبارت ازكنترلهايي است كه درمراحل طراحي و پياده سازي سيستم برقرار مي گردد.
دركنترلهاي مرحله اجراء مهم ترين هدف حسابرسي اطمينان ازپردازش كامل وصحيح اطلاعات ورودي معتبروهمچنين مجوزاعتباراطلاعات ورودي به سيستم مي باشد.
در كنترلهاي اجرايي، مهمترين هدف حسابرسي علاوه بر مطمئن بودن از اعتباراطلاعات ورودي،پردازش صحيح وارائه گزارشات خروجي قابل استفاده نيز مي باشد.(گزارشات مورد نياز و مطابق با عملكرد واقعي)
كنترلهاي حفاظت وايمني، به كنترلهايي اطلاق مي شود كه هدف اطمينان يافتن ازنگهداري صحيح واصولي از اطلاعات وگزارشها مي باشد.(اين كنترل عمدتاً جزو كنترلهاي اداري طبقهبندي مي شود)
د)طبقهبندي كنترلها به كنترلهاي پيشگيرانه،كنترلهاي يابنده، كنترلهاي اصلاحي در بعضي ازسيستمهاي كامپيوتري سيستم مي تواند ازورود اطلاعات غيرمعتبر جلوگيري نمايد كه ازنظركنترلها به كنترل پيشگيرانه مشهور مي باشد.
كنترلهاي يابنده به كنترلهايي اطلاق مي شود كه مي تواند اطلاعات اشتباه وبدون اعتباررا بعدازثبت، جستجو نموده و به اطلاع كاربر برساند.
كنترلهاي اصلاحي به كنترلهايي اطلاق مي شود كه سيستم جهت اصلاح اشتباهات مي بايست برقرارنمايد.
اهداف اساسي كنترلهاي حسابداري و بررسی موارد کاربرد آن در بررسی سیستمهای کامپیوتری به شرح زیر است :
1.تفكيك وظايف كاركنان
يعني نيروي انساني شاغل درمراكز خدمات كامپيوتري بايد داراي شرح وظايف مدوني باشند وتداخل وظيفه صورت نگيرد به نحوي كه هيچ شخص نبايد درموقعيتي قرارداشته باشد كه اشتباهي را مرتكب شود وآن را از ديدگاه ديگران پنهان كند.
2.مجاز بودن اطلاعات و عمليات:
دراين قسمت هدف حسابرس اطمينان يافتن ازمجازبودن فرد وارد كننده اطلاعات وهمچنين معتبربودن اطلاعات وارده با موازين تعيين شده واستانداردهاي تعريف شده بوده وكنترلهاي مربوط به ايجاد، آزمايش، نگهداري برنامهها ومستندات سيستمهاي كاربردي جهت حصول اطمينان ازانجام مراحل فوق با تائيد مديريت مي باشد. درصورتي كه كنترلهاي كافي درخصوص موارد فوق وجود داشته باشد ازنظرحسابرس اطلاعات ثبت شده داراي اعتبار مي باشد.
3.ثبت فعاليتها واجراي عمليات سيستمهاي كامپيوتري:
مهمترين هدف حسابرس دراين قسمت پردازش صحيح اطلاعات و ارائه بموقع گزارشات مي باشد.
4.دسترسي به داراييها:
سيستمهاي كامپيوتري داراييهاي يك سازمان مي باشند.سختافزارها دارايیهایي ثابت و نرمافزارها بعنوان ساير دارائيها ثبت ميشوند. هدف حسابرس اطمينان يافتن از اينكه اولاً افراد غيرمجاز به اين سيستمها دسترسي نداشته باشند ثانياً از اين دارايي-ها بعنوان داراييهاي سازمان درست محافظت شود.

5.مقايسه حساب داراييها با عین موجودی :
حسابرس بايد مطمئن شود،اطلاعات موجود درسيستمهاي كامپيوتري خصوصاً ،صورت ريزداراييها همان اطلاعات واقعي مي باشند يعني سازمانها بايد بتوانند حداقل سالي يكبار ليست موجود را با وضعيت فيزيكي تطبيق ومغايرت را مشخص ورفع نمايند(همانند انبارگرداني).
درخصوص حسابرسي سيستمهاي كامپيوتري ممكن است خطرات بشرح زير وجود داشته باشد كه حسابرس ملزم مي باشند در اين موارد شناخت كافي كسب نمايند تا ميزان احتمال خطر سيستمهاي كامپيوتري را به حداقل برساند.
1.مخاطرات مربوط به مراكز خدماتكامپيوتري:
با توجه به اينكه درمراكز خدمات كامپيوتري عوامل مربوط به نيروي انساني،سختافزارونرمافزار متمركز مي باشد ممكن است اينگونه مراكز منشأ خطرات متعددي باشند.
2.مخاطرات مربوط به سيستمهاي كاربردي:
با توجه به اينكه سيستمهاي كاربردي نقش بسزايي درتهيه صورتهاي مالي دارند .مخاطرات اين بخش ممكن است منجربه تحريف در صورتهاي مالي شود.لذا حسابرسان بايد درخصوص سيستمهاي كاربردي شناخت كافي ازنظر صحت روش اجراي سيستم و گزارشات خروجي سيستم داشته باشند.مانند سيستم كاربردي حقوق ودستمزد كه اطلاعات اين بخش منعكس كننده هزينه حقوق،ماليات پرداختي وبيمه پرداختي درصورتهاي مالي مي باشد.
3.مخاطرات مربوط به اطلاعات ورودي:
دراين قسمت هدف،اطمينان يافتن ازصحت اطلاعات ورودي،مجازبودن شخص وارد كننده اطلاعات، مطابقت اطلاعات ورودي با استاندارد ها وقوانين،طبقهبندي صحيح وهمچنين توزيع صحيح گزارشات مي باشد در صورتي كه فرد وارد كننده اطلاعات داراي مجوز نباشد ممكن است اطلاعاتي كه ازاين طريق وارد مي شود آگاهانه يا ناآگاهانه تحريف شده باشد كه اين منشأ خطر حسابرسي است.
4.مخاطرات مربوط به اجزاي اطلاعات:
دربعضي ازموارد اطلاعات ثبت شده، داراي اجزاي مختلفي مي باشند مانند فروش كه علاوه برمبلغ ريالي، تعداد و مبلغ هرعدد و شماره حواله انبار صادرشده، مورد استفاده قرار مي گيرد. هر يك از اجزاي فوق اگر درست ثبت نشود باعث ايجاد مغايرت خواهد شد. لذا حسابرس مي بايست درارزيابي مخاطرات حسابرسي به اهميت هر يك از اقلام توجه نماید .

2-2-9 زمانبندي حسابرسي
زمانبندي عمليات حسابرسي به 3دوره تقسيم مي شود كه ممكن است تفكيك اين دورهها به راحتي امكان پذير نباشد.
*دوره اول حسابرسي ضمني عملیات مقدماتی قبل از پایان دوره مالی
*دوره دوم حسابرسي نهايي عملیات مربوط به پایان دوره مالی
*دوره سوم ارائه گزارش نهايي حسابرسي عملیات مربوط به پایان دوره مالی و بعد از آن ( که همانند حسابرسی نهایی است) باید به دقت برنامهریزی شود.

2-2-10 مراحل مطالعه و ارزيابي كنترلهاي حسابداري
مطالعه وارزيابي كنترلهاي حسابداري در سيستمهاي كامپيوتري از لحاظ نوع عمليات ،به مراحل مختلف تقسيم مي شود.مراحل مزبور كه در عمل بطور كامل قابل تفكيك نبوده وتا حدودي دريكديگر تداخل مي شوند عبارتند از:
الف)مرحله مقدماتي بررسي:
اين مرحله شامل بررسي كلي سيستمهاي مالي وحسابداري، اعم از كامپيوتري وغير كامپيوتري،آشنايي كلي با كنترلهاي عمومي وكنترلهاي كامپيوتري وارزيابي مقدماتي آن مي باشد.
ب)مرحله تكميل بررسي:
اين مرحله شامل بررسي جامع كنترلهاي عمومي وكاربردي وتعيين آن دسته از كنترلهاي اساسي است كه حسابرسي قصد اتكاي بر آن را دارد.
ج)آزمونهاي رعايت كنترلها:
اين آزمونها به منظور حصول اطمينان از اجراي دقيق وكامل كنترلهاي اساسي مورد نظر درطول دوره مورد رسيدگي، انجام مي شود.
د)ارزيابي كنترلها:
در اين مرحله ، حسابرس نتايج بررسيها وآزمونهاي رعايت كنترلها را به منظور تعيين نوع وماهيت ، زمانبندي اجرا وحدود آزمونهاي محتوا ارزيابي مي كند.

2-2-11مستندسازي سيستمهاي كامپيوتري
مستندات سیستمهای کاربردی از مجموعه نامهها ، مدارک ،اسناد ، نمودارها ، کاربرگها و سایر سوابق لازم برای شناخت اصول کار سیستم و طرز اجرای آن تشکیل می شود. تدوین و تکمیل مستندات سیستم یک عمل مستمر است که با تنظیم فرم درخواست ایجاد سیستم شروع میشود و تا آخرین مرحله استفاده از سیستم ادامه پیدا می کند.
بطور كلي در هر مركز خدمات كامپيوتري موارد مورد نياز جهت اجراي كامل يك سيستم كاربردي ، وجود 3 عامل زير مي باشد:
الف) سختافزار:
يعني بهترين سيستمهاي كاربردي درصورت عدم وجود سخت افزار مناسب و كافي اجرا نمي شوند.
ب) نرمافزارها:
ب-1)نرمافزارهاي عمومي:
نرمافزارهايي هستند كه زمينه ايجاد سيستمهاي كاربردي يا نرمافزارهاي تخصصي را فراهم مي نمايند.
ب-2) سيستم كاربردي يا نرمافزارهاي اختصاصي:
كه براي رفع نياز يك واحد سازماني طراحي مي شوند واهداف تخصصي همان واحد اقتصادي را تأمين مي نمايند.
ج)نيروي انساني متخصص سيستمهاي كامپيوتري:
براي اجراي هر سيستم كامپيوتري وجود نيروي انساني متخصص لازم مي باشد:
بهترين نرمافزارها بدون وجود نيروي انساني مجرب كارايي نخواهد داشت.

2-2-12 حسابرس و سيستمعامل
حسابرس به 2علت مي بايست شناخت كافي ازسيستم عامل مورد استفاده داشته باشد.
اولين دليل امكانات موارد كنترلي است كه هرسيستمعامل مي تواند انجام ميدهد،يعني كنترلهايي كه درسيستمهاي كاربردي توسط سيستم عامل انجام مي گيرد.حسابرسان با آگاهي ازاين كنترلها مي توانند تصميم بگيرند آيا كنترلهاي اعمال شده مطابق با كنترلهاي مورد نياز مي باشد يا نه؟
دومين دليل اينكه با شناخت ازسيستمعامل حسابرسان مي توانند با استفاده ازامكانات سيستم عامل كنترلهاي مورد نيازخود را اعمال كنند يعني استفاده ازسيستمعامل بعنوان يك ابزاردرانجام برنامههاي حسابرسي خود.

2-2-13 فايل كامپيوتري: فايل كامپيوتري عبارت است از مجموعه اطلاعاتي كه بصورت ركوردهاي مستقل،درروي انواع حافظه يا انبارههاي كامپيوتري نگهداري مي شود. هرفايل ممكن است ازتعدادي فايلهاي فرعي تشكيل شده باشد كه هريك ،شامل تعداد ركورد است.

کلیات استاندارد حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی کامپیوتری
هدف این استاندارد بین المللی حسابرسی،وضع استاندارد و ارایه رهنمود برای تدوین برنامههای حسابرسی در محیط سیستمهای اطلاعاتی است. از نظر هدفهای استانداردهای بین المللی حسابرسی ،از هر نوع کامپیوتر بدون توجه به نوع و اندازه آن استفاده کند ،صرف نظر از آنکه راهبری کامپیوتر را خود واحد اقتصادی یا شخص ثالث برعهده داشته باشد،وجود سیستم اطلاعاتی ، تحقق یافته است.
2- حسابرس لازم است چگونگی تاثیر سیستم اطلاعاتی بر حسابرسی را مور نظر قرار دهد .
3- هدفهای کلی و حدود رسیدگی های حسابرسی در محیط سیستمهای اطلاعاتی تغییر نمی کند اما استفاده از کامپیوتر ، نحوه پردازش ،ذخیره سازی و نقل و انتقال اطلاعات مالی را تغییر می دهد و می تواند بر سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی صاحبکار تاثیر بگذارد .
در نتیجه محیط سیستمهای اطلاعاتی ممکن است بر موارد زیر اثر بگذارد :
• روشهای حسابرسی مربوط به کسب شناخت کافی از سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی .
• ارزیابی خطر ذاتی و خطر کنترل در جریان ارزیابی خطر حسابرسی .
• طراحی برنامههای حسابرسی و انجام آزمونهای کنترل (رعایت روشها) و محتوا (اثباتی) متناسب با تامین هدفهای حسابرسی.

(توصیف این نمودار در زیر ارائه شده است)

نمودارشماره1-2) مدل مفهومی رابطه نظری بین متغیرها
در این مدل مفهومی رابطه نظری بین متغیرهای پژوهش به خوبی نشان داده شده است واز آنجاکه کیفیت حسابرسی رابطه مستقیمی با قابلیت اتکا گزارشات مالی دارد شواهد موجود بیانگر آنست زمانی که شرکتها بوسیله حسابرسان متخصص در صنعت حسابرسی می شوند ، صحت پیشبینی سود بالاتر و انحراف پیشبینی سود کمتر است . همچنین اندازه موسسه حسابرسی با انحراف پیش بینی سود رابطه معکوس دارد (علوی طبری وهمکاران،1388).
متون حسابرسی به‌طور مستمر و مداوم در حال تکامل است نیاز به نگهداشتن متناسب خود با تغییرات موجود در محیط کسب‌و کار، استانداردهای گزارشگری مالی و مقررات و فن‌آوری که خود ذاتا یکی از عناصر فرآیند حسابرسی است و همواره در حال تکامل و تغییر است و در طول زمان تکامل می‌‌یابد امری ضروری است زیرا در غیر این صورت و در صورت عدم تطابق‌پذیری و همگن‌سازی خود با تغییرات، امکان دستیابی به کیفیت حسابرسی وجود ندارد و این به این مفهوم است که بهبود در هر عنصر از عناصر کیفیت حسابرسی نباید مانع از تلاش بیشتر برای پیشرفت سایر عناصر دیگر در زمینه کیفیت شود.
از طرفی دیگر ذی‌نفعان مختلف به احتمال زیاد دارای دیدگاه‌های مختلف درخصوص کیفیت حسابرسی و چگونگی تلاش آنها برای رسیدن به کیفیت متفاوت هستند.به صورت مفهومی می‌توان کیفیت حسابرسی رادر ۳ قالب مشخص مورد مشاهده قرار داد که جنبه‌های اساسی آن شامل (داده‌ها) ورودی‌ها، خروجی‌ها و عوامل زمینه هستند. که در این ارتباط ورودی‌های زیادی جدا از فرآیند انجام حسابرسی به صورت استاندارد وجود دارد.
یکی از عوامل مجموعه ورودی‌ها، خود شخص حسابرس است که این ورودی شامل مهارت، تجربه حسابرس، اخلاق و ارزش‌ها و طرز فکر آنها است و یکی دیگر از این ورودی‌های مهم عبارت است از انجام حسابرسی به روز و آنلاین و انجام حسابرسی با فرآیند مطلوب و صحیح که مربوط به مسائلی همانند صحت انجام روش حسابرسی که در اثر به‌کارگیری ابزارهای حسابرسی منتج خواهد شد و همچنین موضوع در دسترس بودن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره حسابداران، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار Next Entries پایان نامه درباره کیفیت حسابرسی، حسابرسی مستقل، حسابرسان مستقل، جامعه آماری