پایان نامه درباره کیفیت حسابرسی، حسابرسی مستقل، حسابرسان مستقل، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

پشتیبانی فنی به میزان کافی، که همه این عوامل در جهت حمایت و دستیابی به هدف کیفیت حسابرسی ‌باشد.
خروجی‌های ارائه شده از فرآیند حسابرسی نیز نقش مهمی در کیفیت حسابرسی دارند اغلب خروجی‌ها به عنوان معیارهای ارزیابی کیفیت توسط سهامداران و سایر ذی‌نفعان مورد سنجش قرار می‌گیرند(گذری برکیفیت حسابرسی،ب ت).یکی از ابزارهای انجام کارحسابرسی استفاده از حسابرسی سیستمهای کامپیوتری میباشد که همانگونه قبلاهم به آن اشاره شد میتواند تأثیر بسزایی در کاهش هزینه و نیروی کار وصرفهجویی در زمان داشتهباشد از این رو استفاده ازاین ابزار میتواند مستقیمأ بر مؤلفههای کیفیت حسابرسی تأثیرگذار باشد.

2-3 پیشینه پژوهش
2-3-1 پیشینه پژوهشهای داخلی
هشی و همکاران
هشی و همکاران(1392) در پژوهشی با عنوان” بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی” به این نتیجه رسیدند که اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی تأثیردارد. از طرف دیگر با بررسی نتایج تحقیق دلیلی برای فزونی معنی دار کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی نسبت به سایر موسسات بدست نیامده است.
واعظ و همکاران
واعظ و همکاران(1393)در پژوهش خود با عنوان تاثیر کیفیت حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی شرکت ها به این نتیجه رسیدند که بین تخصص موسسات حسابرسی و حق الزحمهی حسابرسی رابطهی منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج این پژوهش مبین این است که عوامل تداوم انتخاب حسابرس و اندازهی موسسهی حسابرسی رابطهی مثبت و معناداری با حق الزحمهی حسابرسی دارند.
خداميپورو همکاران
خداميپورو همکاران(1393) پژوهشی با عنوان” بررسی تاثیر ویژگی های کیفی حسابرسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام” انجام دادند و به این نتایج رسیدند که بین اندازه موسسه حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، یافته ها نشان داد که بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام یک ارتباط منفی وجود دارد. ولی این رابطه از لحاظ آماری معنادار نمی باشد.
نوری فرد
نوری فرد(1379) در پژوش خود با عنوان” رهنمود حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی” به این نتیجه رسید که یکی از هدفهای انجمن حسابرسی کاربرد برآورد خطر در برنامه ریزی حسابرسی انجمن حسابرسی و کنترل سیستمهای اطلاعاتی و پیشبرد استانداردهای جهانی به منظور رفع این نیاز است.
پوررزاقی
پوررزاقی(1393) در پژوهشی با عنوان کیفیت حسابرسی به نتایجی دست یاافت از جمله اینکه حسابرسی مستقل، بخش مهم نظارت و بازرسی زیربنایی سازمانی و یک فعالیت مهم مبتنی بر منافع عمومی است که اطمینان می بخشد اطلاعات موجود در گزارشهای مالی به طور منصفانه و صحیح ارائه شده است .
مجتهدزاده
مجتهدزاده(1383)در پژوهش خود باعنوان عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفادهکنندگان بیان میکندهدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه استفاده کنندگان و حسابرسان مستقل است. در این تحقیق با استفاده از متون و ادبیات حسابرسی، استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی، بیانیه ها و با لحاظ داشتن شرایط محیطی ایران سیزده عامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل شناسایی شد. اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به اهداف تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از دو گروه استفاده کنندگان خدمات حسابرسی شامل مدیران (کارشناسان ارشد) شرکتهای سرمایهگذاری و مدیران (کارشناسان ارشد) بخش اعتبارات بانکها و حسابرسان مستقل شامل شرکای موسسات حسابرسی . مدیران ارشد و مدیران فنی سازمان حسابرسی بو د.
فرضیه های تحقیق به دو گروه الف و ب تقسیم شد. فرضیه های گروه الف در ارتباط با سیزده عامل شناسایی شده موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل، طراحی گردید. نتایج آزمون این فرضیه ها نشان داد که پرسششوندگان بر وجود بیست و چهار عامل تاکید بیش تری دارند.
فرضیههای گروه ب در ارتباط با شناسایی تفاوت بین دیدگاه های استفاده کنندگان و حسابرسان مستقل (بین گروهی) تفاوت بین دیدگاه های حسابرسان مستقل (درونگروهی) طراحی شد. نتایج آزمون این فرضیهها نشان داد که در اغلب موارد تفاوت معنیداری بین دیدگاهها وجود ندارد.

2-3-2 پیشینه پژوهشهای خارج کشور
پژوهش بوچر7 و همکاران
بوچر(2013)در پژوهش خود باعنوان کیفیت خدمات حسابرسی و ابقاء حسابرس استدلال نمود که به منظور مدیریت مشتری در هنگام اتخاذ تصمیمات مربوط به ابقای حسابرس، مفاهیم گستردگی و کیفیت خدمات ارائه شده توسط حسابرس نسبت به شرکتهای حسابرسی رقیب از اهمیت بیشتری برخوردار است. در هر حال، عوامل کیفیت حسابرسی موثر بر ابقای حسابرس همچنان موضوع تحقیق است بدین ترتیب شواهدی بدست آمده حاکی از آنست که عوامل کیفیت خدمت حسابرسی بالاتر رابطه (از طریق ابعاد تخصصی) و کیفیت خدمت (از طریق پاسخگویی به ابعاد موردنیاز مشتری) با ابقای حسابرس رابطه دارند و از سوی شرکتهای حسابرسی برای ارتقاء تعهد مشتری و احتمال ابقای خود بعنوان حسابرس مسئول بسیار حائز اهمیت است.
پژوهش دی آنجلو
دی آنجلو(1981)با عنوان تأثیر اندازه مؤسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی به این نتیجه رسید که مؤسسات بزرگتر خدمات حسابرسی با کیفیت بالاتری ارايه میکنند زیرا علاقمندند شهرت بیشتری در بازار کسب کنند و باتوجه به اینکه تعداد مشتریانشان زیاد است نگران از دست دادن آنها نیستند وچنین مؤسساتی به دلیل دسترسی به منابع و امکانات بیشتر برای آموزش حسابرسان خود و انجام آزمونهای مختلف خدمات حسابرسی را با کیفیت بالاتر ارایه میدهند.
پژوهش پیرز و سؤینی8
پیرز و سؤینی(2006) در تحقیقی به بررسی “رفتارتهدید کننده کیفیت حسابرسی” پرداختند و نتایج تحقیق آنان نشان داد که فشار زمانی را به عنوان عامل اصلی تهدید کننده کیفیت حسابرسی تلقی نمود و رابطه معناداری بین عامل تهدید کننده فشار زمانی و کیفیت حسابرسی وجود داشت.
لیست9
لیست(1984) در پژوهشی با عنوان” کنترل و حسابرسی سیستمهای کامپیوتری”به این نتیجه رسیدکه فنآوری پایگاه داده شیوهای از برنامههای کاربردی پردازش است. این تغییر نیاز به ارزیابی مجدد تکنیکهای کنترل برای تعیین مناسب بودن آنها و هم هزینه در محیط جدید موثر است.
ملون و رابرت10
ملون ورابرت(1996) در پزوهش خود با عنوان” عوامل کاهنده کیفیت حسابرسی” به نتایجی دست یافت از جمله اینکه رابطه مثبت و معناداری بین شیوه انجام حسابرسی و همچنین عوامل فشارزمانی وکیفیت حسابرسی وجوددارد .باافزایش فشارزمانی کیفیت حسابرسی بعنوان متغیر وابسته تغییرمیکند.

فصل سوم:
روش شناسی پژوهش

3-1مقدمه
در این فصل کلیات مطرح شده در فصل اول به تفصیل بیان شدهاست. پس از تعریف مسأله به تبیین فرضیات تحقیق و سپس جامعه و نمونه آماری و روشهای مورد استفاده در گردآوری اطلاعات پرداخته شده است. در این پژوهش گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه که نوع پرسشنامه، نحوه توزیع آن و متغییرهای مورد بررسی در ارتباط با تکمیل کنندگان پرسشنامه بیان شده است.

3-2روش پژوهش
به منظور تدوین متون و ادبیات نظری این پژوهش، مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی(تحقیقات مقطعی، نوعی بررسی است که در آن دادههای اطلاعاتی یکبار در طی یک دوره چند روزه یا چند هفته یا چند ماه به منظور پاسخ به پرسش یک پژوهش جمعآوری می شود)است. در این تحقیق، روایی پرسشنامه با تدوین پرسشها بر اساس مبانی نظری تحقیق و با اظهارنظر و تأیید اساتید حاصل شده است. پرسشنامه تحقیق شامل 21 سؤال و به صورت مراجعه حضوری و غیرحضوری(از طریق ارتباط اینترنتی)و ارسال به اعضای نمونه آماری، تکمیل شده است. سؤالات پرسشنامه جهت اندازهگیری نظر آزمودنیها در مورد موارد مطروحه در فرضیات تحقیق به صورت طیف لیکرت ارائه شده و از آزمودنی ها خواسته شد با توجه به معیارهای تعیین شده خیلی کم (1)، کم(2)، متوسط(3)، زیاد(4) و خیلی زیاد(5) مبادرت به سنجش هر یک ازموارد مطرح شده بکنند.
نتایج حاصل از توزیع پرسش نامه در محیط اس پی اس اس به صورت کمی در آمده در جهت اثبات یا رد فرضیات تحقیق تجزیه و تحلیل گردیده است.
3-3جامعه آماری
جامعه آماری شامل 250نفر از افراد شاغل در مؤسسات حسابرسی در کل ایران میباشد. در این تحقیق از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای به صورت سرشماری استفاده شده است همچنین حجم نمونه با استفاده از تعداد پاسخهای دریافت شده از اعضای جامعه آماری 110 نفر تعیین گردیدهاست.

3-4نمونه پژوهش
از آنجا که جوامع آماری از حجم و وسعت جغرافیایی زیادی برخوردارندوامکان مراجعه محقق به تمام آنها میسر نمیباشد،بنابراین ناگزیر به انتخاب جمعی از آنها به عنوان نمونه وتعمیم نتایج آن به جامعه مورد مطالعه هستند بنابراین محقق راه نمونهگیری را انتخاب میکند.بدین ترتیب میتوان نمونه را چنین تعریف کرد:«نمونه عبارتست از تعدادی ازفراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته، معرف جامعه بوده واز تجانس وهمگنی با افراد جامعه برخوردارباشد»(حافطنیا،1377:ص121).برای دستیابی به نتایج پژوهش پرسشنامه برای اعضای جامعه آماری ارسال شد و تعداد 110 پاسخ دریافت گردید .
در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقهای استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای است مشتمل بر21 سؤال بر اساس طیف لیکرت بوده، جهت دستیابی به اهداف پژوهش از آزمون کای دو، تغییر واریانس، انحراف معیار و میانگین استفاده شده است. روشهای آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات شامل جداولی است که بعد از گردآوری اطلاعات و تعیین فراوانیهای آنها بدست آمده است.

3-5روشها و ابزار گردآوری اطلاعات:اطلاعات و دادههای مورد نیاز برای انجام این تحقیق بر حسب نوع آنها از منابع مختلفی گردآوری شده است.اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق و مباحث نظری از منابع کتابخانهای وپایگاههای علمی کتب و مقالات، پایاننامههای داخلی و خارجی،سایتها و پایگاههای اینترنتی جمعآوری شد و دادههای مورد نیاز برای انجام تحقیق با استفاده از پرسشنامه توزیع شده در بین پرسششوندگان بدست آمد.

3-6 مدل پژوهش و تعریف متغیرها(تعریف مدل و فرمول رگرسیونی)
(توصیف این نمودار در زیر ارائه شده است)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره کیفیت حسابرسی، سیستمهای اطلاعاتی، سیستم اطلاعاتی، مدل مفهومی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آزمون فرضیه، نفت و گاز، روش تحقیق، رهبری استراتژیک