پایان نامه درباره کانون توجه، نظم جویی شناختی هیجان، نظم جویی، کانون توجه بیرونی

دانلود پایان نامه ارشد

گفتاردرمانی مرکز مشاوره رازی کرج، مرکز گفتار درمانی دانشکدهی توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز گفتار درمانی دانشکدهی توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران و گروه خودیاری لکنت در پارک ساعی تهران) انتخاب شدند.
برای دسترسی به نمونهی بیشتر و به حد نصاب رسیدن نمونهی پژوهش، پروندههای مراجعینی که طی سال 92 تا 93 به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند نیز بررسی شد و از بین آنها افرادی که دارای معیارهای ورود به پژوهش بودند، برای دعوت بهصورت تلفنی برای پژوهش، انتخاب شدند.
گروه بهنجار: افرادی هستند بدون گزارش سابقهی فردی یا خانوادگی لکنت و اضطراب اجتماعی، بدون گزارش سابقهی بیماری روانی و جسمی و عدم مراجعه به روانپزشک یا روانشناس که از بین کارکنان و دانشجویان دانشگاه خوارزمی کرج و تهران و مراجعه کنندگان به فرهنگسراها انتخاب شدند.
هر سه گروه از لحاظ سن و سطح تحصیلات با یکدیگر همتا شدند. همچنین نبود عقب ماندگی ذهنی و اختلالات عضوی نظیر ضربه به سر، صرع، تشنج و تومور مغزی در کلیهی آزمودنیها مورد توجه قرار گرفت و پس از ایجاد ارتباط و کسب رضایت شخصی افراد و ارائهی توضیحات در مورد پژوهش، اجرا بصورت انفرادی در محیطی آرام صورت گرفت.
3-5. ابزارهای جمع آوری اطلاعات
در این پژوهش از پرسشنامهی مصاحبهی بالینی ساختاریافته (SCID)، پرسشنامهی راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان، نمایهی حافظهی فعال، پرسشنامهی کانون توجه، آزمون عملکرد مداوم (تهیه شده با استفاده از نرم افزار رایانهای) و پرسشنامهی مشخصات جمعیت شناختی استفاده میشود. در ادامه به توصیف دقیقتر آنها میپردازیم:
پرسشنامهی مصاحبهی بالینی ساختار یافته (SCID): مصاحبهی مزبور ابزاری انعطاف پذیر است که توسط فرست و همکاران تهیه شد و برای تشخیص گذاری اختلالهای عمدهی محور I استفاده میشود. ترن و اسمیت ضریب کاپای 60 درصد را بهعنوان ضریب اعتبار بین ارزیابها گزارش کردهاند. شریفی و همکاران (1383)، در مطالعهای این پرسشنامه را با روششناسی بین فرهنگی به فارسی ترجمه و بهوسیلهی یک مطالعهی چند مرکزی، پایایی و قابلیت اجرای آن را سنجیدند. بهطوریکه توافق تشخیصی برای اکثر تشخیصهای خاص و کلی متوسط تا خوب بود (کاپای بالاتر از 60/0). توافق کلی (کاپای مجموع) برای کل تشخیصهای فعلی 52/0 و برای نسخهی فارسیSCID را مطلوب گزارش کردند. بطوریکه نتیجهی مطالعهی آنها پایایی قابل قبول تشخیصهای داده شده با نسخهی فارسی SCID و قابلیت اجرای مطلوب آن را نشان داد که میتوان از این ابزار در تشخیصگذاریهای بالینی پژوهشی و آموزش استفاده کرد.
نسخهی فارسی پرسشنامهی نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P): پرسشنامهی نظم جویی شناختی هیجان توسط گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون (2001) در کشور هلند تدوین شده و دارای دو نسخهی انگلیسی و هلندی است. این پرسشنامه یک پرسشنامهی چند بعدی است که جهت شناسایی راهبردهای مقابلهای شناختی افراد پس از تجربه کردن وقایع یا موقعیتهای منفی مورد استفاده قرار میگیرد (گارنفسکی و کرایج، 2007). بر خلاف سایر پرسشنامههای مقابلهای که به صورت آشکار بین افکار فرد و اعمال واقعی وی تمایز قائل نمیشوند، این پرسشنامه، افکار فرد را پس از یک تجربه منفی یا وقایع آسیب زا ارزیابی میکند. این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی است و دارای 36 ماده و 9 زیر مقیاس (سرزنش خود، سرزنش دیگران، نشخوار فکری، تلقی فاجعه آمیز، توسعهی دیدگاه، تمرکز مجدد مثبت، ارزیابی مثبت، پذیرش، برنامه ریزی) میباشد. پاسخهای این پرسشنامه در یک پیوستار 5 درجهای (همیشه، اغلب اوقات، معمولا، گاهی، هرگز) جمع آوری میشود. اجرای این پرسشنامه خیلی آسان است و برای افراد 12 سال به بالا (هم افراد بهنجار و هم جمعیتهای بالینی) قابل استفاده میباشد. نمرهی کامل هر یک از خرده مقیاسها از طریق جمع کردن نمرهی مادهها به دست میآید. بنابرین دامنهی نمرات هر خرده مقیاس بین 4 تا 20 خواهد بود. نمرات بالا در هر خرده مقیاس بیانگر میزان استفادهی بیشتر راهبرد مذکور در مقابله و مواجهه با وقایع استرس زا و منفی میباشد.
نتایج مطالعهی حسنی (1389) نشان داد که 9 خرده مقیاس نسخهی فارسی پرسشنامهی نظم جویی شناختی هیجان همسانی درونی خوبی دارند (دامنهی آلفای کرونباخ 76/0 تا 92/0 بود). نمرههای ماده و نمرههای کلی خرده مقیاسهای مطابق بهصورت معنادار همبسته بودند (46/0 r= تا 75/0r=) و ارزش ضرایب همبستگی بازآزمایی (51/0 تا 77/0) بیانگر ثبات مقیاس بود. نتایج تحلیل مولفهی اصلی از الگوی 9 عاملی اصلی پرسشنامهی نظم جویی شناختی هیجان حمایت کرد که 74 درصد واریانس را تبیین میکرد. درجهی روابط درونی بین خرده مقیاسها نسبتا بالا بود (32/0 تا67/0).
همچنین در مطالعهی سامانی و صادقی (1389) در تحلیل عامل مرتبهی دوم بر روی عوامل اولیهی پرسشنامهی نظم جویی شناختی هیجان، دو عامل کلی به نامهای راهبردهای سازشیافته (تمرکز مجدد مثبت/ برنامه ریزی و ارزیابی مثبت/توسعهی دیدگاه) و راهبردهای سازشنایافته (سرزنش خود، سرزنش دیگران، نشخوار فکری، تلقی فاجعه آمیز و پذیرش) در نظم جویی شناختی هیجان حاصل گردید که در این مطالعه، این دو عامل مطالعه میگردد. ضریب آلفا برای عامل سازش نایافته در مطالعهی سامانی و صادقی (1389)، 74/0و برای عامل سازش یافته 90/0 و ضریب بازآزمایی برای این عوامل به ترتیب 85/0و 89/0 گزارش شده است.
سازندگان این پرسشنامه پایایی آن را از طریق آلفای کرونباخ برای راهبردهای سازش یافته 91/0، راهبردهای سازش نایافته 87/0 و کل پرسشنامه 93/0 گزارش کردهاند. پیوسته گر و حیدری (1385، به نقل از قاسم زاده و نساجی و همکاران، 1389) همسو با یافتههای فوق ضرایب بالایی را گزارش کردهاند.
نمایهی حافظهی فعال (WMI): یکی از زیر مقیاسهای مقیاس حافظهی وکسلر (ویرایش سوم) و خود شامل دو خرده مقیاس است. توالی عدد- حرف که تکلیفی آوایی است و در آن حافظهی فعال شنیداری اندازه گیری میشود؛ و فراخنای فضایی که تکلیفی بصری است و حافظهی فعال فضایی را میسنجد (وکسلر، 1997). خرده مقیاس توالی عدد – حرف شامل 7ماده است و هر ماده متشکل از سه کوشش است. این خرده مقیاس، مجموعهی در هم ریختهای از اعداد و حروف برای آزمودنی قرائت میشود و آزمودنی باید بصورت ذهنی، ابتدا اعداد را به ترتیب از کوچک به بزرگ و سپس حروف را به ترتیب حروف الفبا مرتب نموده و بازگو نماید. خرده مقیاس فراخنای فضایی، دارای دو زیر مقیاس است: فراخنای فضایی مستقیم (روبه جلو) و فراخنای فضایی معکوس. هر کدام از این مقیاسها متشکل از هشت ماده هستند که هر ماده شامل دو کوشش است. برای اجرای این خرده مقیاس از صفحهای استفاده میشود که روی آن 10 مکعب نصب شده است. روی بُعدی از مکعبها که رو به آزمونگر قرار میگیرد، اعداد 1 تا10 حک شده است (آزمودنی اعداد را مشاهده نمیکند). روش کار در فراخنای فضایی مستقیم به این صورت است که ابتدا آزمونگر مکعبها را به ترتیبی که در دستور العمل اجرا آمده است لمس میکند و آزمودنی باید همان عمل را عینا تکرار کند؛ یعنی مکعبها را به همان ترتیبی که آزمونگر لمس کرده است، لمس کند. اما در فراخنای فضایی معکوس آزمودنی باید عکس عمل آزمونگر را انجام دهد، به این معنی که مکعبها را از آخر به اول لمس نماید. آزمودنی برای هر کوشش درست نمره 1 و برای هر کوشش نادرست نمره صفر میگیرد. به این ترتیب نمره آزمودنی در هر زیر مقیاس بین 0 تا 16 و در مجموع بین 0 تا 32 است.
نمرهی کل نمایهی حافظه ی فعال از حاصل جمع نمرات خرده مقیاس های توالی عدد- حرف و فراخنای فضایی به دست میآید و نمره ایست بین 0 و 53. روایی و پایایی مقیاس حافظهی فعال وکسلر در بین دانشجویان دانشگاههای تهران توسط ساعد (1386) محاسبه شده است. براساس دادههای این پژوهش ضریب پایایی خرده مقیاسهای توالی عدد-حرف و حافظهی فضایی و کل مقیاس با روش آلفای کرنباخ به ترتیب 74/0، 79/0 و 80/0 و با استفاده از روش دونیمه کردن به ترتیب 75/0، 76/0 و 78/0 میباشد. روایی این آزمون در مطالعهی ساعد (1386) با دو شیوه محاسبه گردید: روایی ملاکی: همبستگی زیر مقیاس حافظهی فعال با خرده مقیاسهای کلامی، غیرکلامی و شاخص کلی مقیاس هوش بزرگسالان وکسلر به ترتیب عبارت است 59/0، 61/0 و 65/0. روایی سازه: این زیرمقیاس با سایر زیرمقیاسهای مقیاس حافظهی وکسلر همبستگی معنیدار دارد (p01/0): ضرایب همسبتگی آن با حافظهی شنیداری فوری، حافظهی دیداری فوری، حافظهی شنیداری تاخیری، حافظهی دیداری تاخیری و حافظهی عمومی به ترتیب عبارت است از40/0، 28/0، 40/0، 32/0 و 41/0.
پرسشنامهی کانون توجه (FAQ): این پرسشنامه دارای دو زیر مقیاس پنج گویهای است: 1-مقیاس کانون توجه متمرکز برخود (FAQ Self) و 2- مقیاس کانون توجه بیرونی (FAQ External) (وودی، چامبلس و گلاس، 1997). آزمودنیها به گویههای پرسشنامه برپایهی تصور تعامل اجتماعی پیشین پاسخ میدهند. هر گویه شامل یک مقیاس پنج درجهای است که نشان میدهد تا چه اندازه کانون توجه آزمودنی با عبارتها هماهنگ است. نمرههای هر زیر مقیاس با میانگین پنج گویه محاسبه میشود. ضریب آلفای کرونباخ برای زیر مقیاسهای پرسش نامهی کانون توجه متمرکز برخود و پرسشنامهی کانون توجه بیرونی به ترتیب برابر 76/0 و 72/0 گزارش شده است (همان منبع قبلی). وودی و همکاران (1997) روایی سازهای این مقیاس را با بهرهگیری از تحلیل مولفه های اصلی بررسی نموده و ساختار دو عاملی را تائید نمودند. برای تعیین شمار عاملها در پرسشنامهی کانون توجه، نمودار ارزش ویژهی همهی عاملها ترسیم گردید و مقدار ضریب KMO برابر با 80/0 و آزمون بارتلت از نظر آماری معنیدار بود (p0/001). برپایهی نمودار اسکری و به کمک روش چرخش واریماکس دو عامل استخراج گردید که به ترتیب دارای ارزش ویژه 94/3 و 86/1 بودند و جمعا 08/58% واریانس را تبیین کردند. در بررسی انجام شده (همان منبع قبلی) عاملهای اول و دوم به ترتیب کانون توجه بیرونی و کانون توجه متمرکز بر خود نام گذاری گردیدند. پایایی پرسش نامه نیز به روش ضریب همسانی درونی بر حسب آلفای کرونباخ برای زیرمقیاسهای پرسش نامهی کانون توجه متمرکز برخود و کانون توجه بیرونی به ترتیب برابر با 75/0 و 86/0 بود.
آزمون عملکرد مداوم (CPT): این آزمون یک تکلیف دیداری حرکتی است و برای اندازه گیری فرایند توجه استفاده میشود (بک، 1956). در این آزمون محرک هدف روی صفحه و بطور تصادفی در میان محرکهای مختلف به نمایش گذاشته میشود و به آزمودنی آموزش داده میشود تا هنگام ظاهر شدن هدف، تکمهای را فشار دهد.
در پژوهش حاضر، گونهای از آزمون عملکرد مداوم، با این مشخصات بکار رفت: آزمون عملکرد مداوم تهیه شده با استفاده از نرم افزار رایانهای که توسط یک کارشناس رایانه نوشته شده است، اجرا میگردد و اجرای برنامه نیازمند حداقل اطلاعات رایانهای است. در واقع در پژوهش حاضر، فرم فارسی این آزمون که توسط هادیانفرد و همکاران در سال 1379 تهیه شده است، مورد استفاده قرار گرفت. فرم فارسی این آزمون که از طریق رایانه اجرا میشود، دارای 150 عدد فارسی به عنوان محرک است. از این تعداد 30 محرک (20درصد) به عنوان محرک هدف میباشند. فاصلهی بین ارائهی دو محرک 500 میلی ثانیه و زمان ارائهی هر محرک 150 میلی ثانیه است. آزمودنی قبل از ورود به مرحلهی اصلی، مرحلهی تمرینی را میگذراند و در ابتدا توضیحی با این محتوا برای وی نشان داده میشود: “این برنامه یک آزمون دقت است. روی صفحهی رایانه بطور پی در پی اعداد متفاوتی ظاهر میشود و شما باید با دقت به آنها نگاه کنید. هر وقت عدد 4 را دیدید به سرعت روی کلید Space فشار دهید. همچنین مراقب باشید وقتی اعداد دیگر روی صفحهی نمایش ظاهر میشود، روی کلید Space فشار ندهید.”
هادیانفرد و همکاران (1379) ضریب پایایی فرم فارسی این آزمون را از طریق بازآزمایی با فاصلهی زمانی 20 روز روی 43 دانش آموز پسر دبستانی برای قسمتهای مختلف در دامنهای بین 59/0 تا93/0به دست آوردند که تمام ضرایب محاسبه شده، معنادار بودند. همچنین آنها روایی مطلوبی را از طریق روایی سازی ملاکی برای این آزمون گزارش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره اضطراب اجتماعی، اختلال اضطراب اجتماعی، افراد مبتلا، بیماران مبتلا Next Entries پایان نامه درباره نظم جویی، حافظه فعال، اختلال اضطراب اجتماعی، اضطراب اجتماعی