پایان نامه درباره کاخ گلستان، نقوش هندسی

دانلود پایان نامه ارشد

بته…………………………………………………………………………………………………………………….161
(شکل3-125): تزئین به شیوه منبتِ کم عمق بر وادار ارسی، خانه لاری ها، یزد…………………………..162
(شکل3-126): تزئینِ چهارچوب به شیوۀ معرق، ارسی سه لنگه نارنجستان قوام، شیراز………………..163
(شکل3-127): تزئین چهارچوب ارسی با آینه کاری، ایوان تخت مرمر، کاخ گلستان، تهران…………163
(شکل3-128): تزئین چهارچوب با نقاشی پشت شیشه، ارسی سه لنگه، تالار آینه، خانه وثوق، تهران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..163
(شکل3-129): استفاده از آینه جهت تزئینِ وادارهای ساخته شده از مصالح ساختمانی، خانه بروجردیها، کاشان… …………………………………………………………………………………………………………………………..164
(شکل3-130):استفاده از گچبری بر وادارهای ساخته شده از مصالح ساختمانی، خانه بروجردیها، کاشان………………………………………………………………………………………………………………………………………………….164
(شکل3-131): ارسی سه لنگه با پاشنۀ منبت شده، خانه طباطبایی ها، کاشان……………………………..165
(شکل3-132): طرح گره شمسه و سلی ، پاشنه ارسیِ خانه طباطبایی ها، کاشان…………………………165
(شکل3-133): طرح گره ده پابزی ، پاشنه ارسی هفت لنگه، تالار آینه، خانه وثوق، سمت حیاط بیرونی، تهران …………………………………………………………………………………………………………………………………….166
(شکل3-134): طرح گره طبل اندر طبل ، ارسیِ سه لنگه عمارت شمس العماره، کاخ گلستان، تهران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..166
(شکل3-135): طرح گره مداخل موج، پاشنه ارسیِ هفت لنگه انگورستان ملک، اصفهان………………166
(شکل 3-136): طرح گره سرمه دان گردان، پاشنۀ ارسیِ هفت لنگه، انگورستان ملک، اصفهان……166
(شکل3-137): طرح گره چهارشمسه سرمه دان( ده تند)، پاشنۀ ارسی هفت لنگۀ خانه مشروطیت، اصفهان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….167
(شکل3-138): طرح گره چهار شمسه سرمه دان، پاشنه ارسی سه لنگه تالار سفره خانه، خانه وثوق، تهران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..167
(شکل 3-139): طرح گره هشت طبلِ آلت و لقط، پاشنه ارسی یک لنگه، عمارت بادگیر، کاخ گلستان، تهران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..167
(شکل3-140): طرح گره کند دو پنج، پاشنه ارسی پنج لنگه ایوان تخت مرمر، کاخ گلستان، تهران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..167
(شکل3-141): طرح گره خفتۀ راستۀ حصیری، پاشنه ارسی پنج لنگۀ حسینیۀ پورمختار، خلخال.168
(شکل3-142): طرح گره ده تند، پاشنۀ ارسیِ خانه عامریها، کاشان……………………………………………….168
(شکل3-143): طرح هندسی هشت ضلعی،پاشنه ارسی سه لنگۀ تالار شاه نشین، باغ فین کاشان..168
(شکل3-144): طرح گره چهار شمسه دار، پاشنه ارسی سه لنگه، خانه بروجردیها، کاشان……………168
(شکل3-145): پاشنه ارسیِ هفت لنگۀ تالار شاه نشینِ خانه بهنام، به سمت حیاط بیرونی.، تبریز.169
(شکل3-146): طرح گرهِ هشت زهره، پاشنۀ ارسیِ هفت لنگه تالار آینه، سمت حیاط، خانه وثوق، تهران ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….169
(شکل3-147): طرح آلت شش، پاشنه ارسیِ سه لنگه، خانه علامه، اصفهان…………………………………..169
(شکل3-148): طرح گردان، پاشنۀ ارسیِ سه لنگه در طبقۀ بالا، خانه دیبا، اصفهان……………………..170
(شکل3-149): طرح گره ترقه(آلت قمی)، پاشنۀ ارسی پنج لنگۀ تالار ارسی، طبقه بالا، انگورستان ملک، اصفهان……………………………………………………………………………………………………………………………………..170
(شکل3-150): طرح آلت چینی هشت، پاشنۀ ارسیِ سه لنگۀ خانه شیخ الاسلام، اصفهان……………170
(شکل3-151): نقوش قرینه در لنگه های ارسی، تالار اصلیِ خانه مشروطیت، رو به سمت حیاط بیرونی، اصفهان ………………………………………………………………………………………………………………………………..171
(شکل3-152): گستردگی یک دست نقش، بر لنگه ارسی، اتاقی کوچک، خانه مشروطیت، اصفهان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….172
(شکل3-153): تداعی نقش بطری بر لنگههای ارسی، عمارت شمس العماره، کاخ گلستان، تهران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..172
(شکل3-154): استفاده از شیوۀ قواره بری در متنِ لنگه های ارسی، خانه کاظمی، تهران……………..173
(شکل3-155): استفاده از شیوههای گره چینی و مشبک در متن، ارسی بقعه هفده تن، مسلم شهر، گلپایگان……………………………………………………………………………………………………………………………………………..173
(شکل3-156): ارسی نه لنگه، با تزئیناتی یکسان در لنگهها، حسینیه امینیها به سمت حیاط بیرونی، قزوین………………………………………………………………………………………………………………………………………………….174
(شکل3-157): لنگه های ارسی با نقوش متفاوت، تالار ارسیِ انگورستان ملک، اصفهان………………..175
(شکل3-158): نقش یکسان با شیشههایی به رنگهای مختلف، ارسی سه لنگه خانه صالحی، اصفهان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….175
(شکل3-159):نمایی از تزئین حاشیۀ اصلی به شیوه قوارهبری در لنگۀ ارسی، حسینیه امینیها، قزوین………………………………………………………………………………………………………………………………………………….176
(شکل3-160): نمایی از گره چینی در حاشیه اصلی، لنگه ارسی، بقعه هفده تن مسلم شهر، گلپایگان………………………………………………………………………………………………………………………………………………176
(شکل3-161): نمایی از حاشیۀ مزین با شیوه اسلیمی بری، در لنگۀ ارسی، تالار ارسی انگورستان ملک، اصفهان ……………………………………………………………………………………………………………………………………177
(شکل3-162): نمایی ازحاشیۀ مزین به نقاشی، ارسی سه لنگه، تالار سفره خانه، خانه وثوق، تهران………………………………………………………………………………………………………………………………………………….177
(شکل3-163): حاشیه انحنادار در قاب مستطیل شکل لنگه، تالار شاه نشین، موزۀ قاجار، تبریز….178
(شکل3-164): تقسیمات و تزئین لنگه ها در ارسی عمارت مشیردیوان، سنندج…………………………..179
(شکل3-165): کتیبه مستطیل شکل با تقسیمات هلالی در پایین، یکی از اتاق ها، خانه لاریها، یزد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………180
(شکل3-166): حاشیه باریک با نقوش تزئینی و یکسان تالار اصلی، خانه مشروطیت، اصفهان………181
(شکل3-167): مشبک چوب با نقوش هندسی در حاشیه های باریک، حسینیه امینی ها، قزوین…181
(شکل3-168): حاشیه مشبک، تزئین شده با آینه، عمارت بادگیر، کاخ گلستان، تهران…………………181
(شکل3-169): حاشیه های باریک با نقش گل و برگ، خانه وثوق، تهران………………………………………181
(شکل3-170): تزئینات لنگه ها با تقسیمات شبکه ای ساده و منظم با شیشه های سفید، ارسیِ پنج لنگه، چادر خانه،کاخ گلستان، تهران…………………………………………………………………………………………………182
(شکل3-171): نمایی از تزئینات قرینه با مشبک های بسیار ریز و شیشه رنگی در متن لنگه، ارسی خانۀ کبیری، خوی……………………………………………………………………………………………………………………………..182
(شکل3-172): استفاده از شیشههای رنگی در تمام سطح لنگههای ارسی، خانه تمیزی، اصفهان………………………………………………………………………………………………………………………………………………..183
(شکل3-173): استفاده از شیشههای رنگی در تمام سطح لنگههای ارسی، قلعۀ والی، ایلام………….184
(شکل3-174): استفاده از شیشه رنگی در قطع کوچک بین نقوشِ لنگۀ ارسیِ سه درکِ خانۀ وثوق، تهران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..184
(شکل3-175): استفاده از شیشه سفید در ارسیِ سه لنگۀ خانۀ کلاه دوزها، یزد،…………………………..185
(شکل3-176): استفاده از شیشه سفید در سطح بسیار باریک، ارسی سه لنگه خانۀ دهدشتی، بوشهر………………………………………………………………………………………………………………………………………………….185
(شکل3-177): استفاده از شیشه سفید و برشهای تزئینی چوب ها در متن، عمارت شمس العماره، طبقه اول، کاخ گلستان،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره کاخ گلستان، کاروانسرا Next Entries پایان نامه درباره دوره قاجار، نقوش هندسی، کاخ گلستان، هنر ایران