پایان نامه درباره پست مدرنیسم، مجسمه سازی، عصر اطلاعات، هنر عامیانه

دانلود پایان نامه ارشد

ارسال یک پیام یا جمعی از دریافت کنندگان ارتباط برقرار کند قادر نیست محتوای پیام برای هر یک از گیرندگان اختصاصی کند.
باید یادآورشد که رسانه ی جدید ارتباطی، به عنوان واسطه ی انتقال به طور کامل وابسته به تکنولوژی است.در واقع این رسانه ی ارتباطی جدید یک نوع طبیعی برای انسان نیست و کاری را که انجام می دهد.انسان نمی تواند به طور طبیعی و بدون استفاده از تکنولوژی انجام دهد.

3-3 قرن بیستم
3-3-1 دوران پست مدرن:
((پست مدرنیسم اصطلاحی برای جنبشهای هنری پس از دهه 1960 است که در عرصه های ادبیات فلسفه نیز به صورت گسترده به آن پرداخته شده است .درباره پست مدرن مباحث زیادی مطرح شده ولی هنوز تعریف جامع و کاملی برای آن ارائه نگردیده است.یکی از دلایل نبود تعریف یکسان و مدون برای پست مدرنیسم وجود نظریات و آرای متفاوت و غیر همسانی است که دراین باب ارائه گردیده و در دهه های مختلف مباحث متعددی بدان اضافه گشته یا از آن کاسته شده است.به تعبیر کلی بسیاری از نظریه پردازان در باره مفهوم جنبشی(ضد نوگرا) یا(پس از نوگرا) است.اگرچه پست مدرنیسم در درون خواستار نوآوری در گرایشها و جنبشهای هنری و مباحث نظری دیگر است ولی برای اثبات خود معیار و اهداف مدرنیسم42 را رد می کند و منتقد ساختار نظری (ایدئولوژیک) مدرنیسم است و برخلاف مدرنیسم تصریح و تاکید در بازگشت به سنتها،تاریخ و فرهنگ و ادبیات دارد.)) (قزوینی،پریسا،170،1383)
((پست مدرنیسم ریشه در جامعه فرا صنعتی دارد،که به سرعت به درون عصر اطلاعات در حرکت است.همچو ندای موج سوم43بر اساس این دیدگاه ،کلیه ساختارهای سیاسی،اقتصادی و اجتماعی که از پایان جنگ دوم جهانی به دنیای غرب شکل داده بودند،متحول شده، از درون مورد حمله قرار گرفته و به تمامی از هم فرو می پاشند، و این مسئله به گونه ای کنایه آمیز،دقیقاً هم زمان با سقوط کمونیسم اروپای شرقی است این فرسایش بنیادی به پیدایش بحران معنویتی منجر شده تا دگرگونی زیست مردم را نشان دهد. پست مدرنیسم محصول بیداری و بیزاری است که طبقه ی متوسط را درگیر خود ساخته. به همان اندازه فرهنگ بورژوا،تمامی امکانات خود را بلعیدن دشمن دیرینه خود،یعنی آوانگارد به کار گرفته است. در کمال تعجب، آوانگارد، در اوج پیروزیش به پایان رسید. در طول دهه 1950، رسانه ها آوانگارد را چنان رواج دادند که طبقه ی متوسط آن را پذیرفت و اشتیاق سیری ناپذیر برای ایجاد اصلاح طلبی با میل خودش نشان داد. در دهه ی پس از مدرنیسم در حد شیوه ای از بیان به روش (سرمایه داری)توسط شرکت های بزرگ تنزل کرد، نه فقط در معماری،بل در نقاشی و مجسمه سازی نیز.پست مدرنیسم مرگ مدرنیسم را جشن گرفته،نه فقط آن را در ادعایش برای جهانی بودن گستاخ دانسته،بل مسئولیت پیامدهای شوم تمدن معاصر را نیز به گردن او می اندازد .دمکراسی،بنا شده بر پایه ی ارزشهای روشنفکری برخلاف، به گونه ای نیرویی مستبد، برای انتشار استیلای غرب، در سراسر جهان دانسته می شود. چون اغلب گرایش های آوانگارد پیش از خود(برای مثال اگزنسیالیسم 44پست مدرنیسم با اومانیسم45 ضدیت دارد.که انچه را چون بورژوازی46طرد می کند. منطق، با سلسله مراتب استدلال آن، کناری نهاده می شود، تا بشریت از کسب انتضام رهایی یابد بدین سان عرصه برای دیگاه های نامرسوم گشوده می شود، به ویژه برای جهان سوم، با تاکید بر احساسات، شهود، خیال، تعمق، عرفان و حتی جادو و علم نیز برتر از چیزی نیست، زیرا آن نیز از پاسخ گویی مشکلات دنیای امروز وامانده. و از آن رو که حقایق علمی با تجربیات بشر همخوانی ندارند، برای زیست روزمره نیز بی فایده اند حقیقت نیز مردود می شود،زیرا نه امکان پذیر است نه مطلوب که تنها به وسیله ی آفرینندگانش و برای حفظ منافع و قدرت آنان به کار می رود.تفسیرهای ذهنی و ناسازگاری ممکن است مطرح شوند و این ها ممکن است آزادانه برحسب مفهوم متغیر باشند،نظر به اینکه هیچ مجموعه ای از ارزش ها بر دیگری برتری ندارد،همه چیز نسبی خواهد بود. محروم از تمامی راهنمایی های سنتی. پست مدرنیست بی هدف به درون دریایی بدون معنی و واقعیت می گریزد،تا اندازه ای که دنیا را چاره یابد. آن نیز در مقیاسی محدود و در سطحی بومی،به مفهوم اصطلاحات بشری نائل می آید.
پست مدرنیسم البته ،برای جایگزینی ارزشهایی که ویران کرد هیچ راه حل جدیدی ارائه نمی کند. در عوض کثرت گرایی 47را با نام چند فرهنگی عرضه می کند. پلورالیسم راهی مگر مکتب التقاطی ندارد،جایی که در آن به قوه تبادل پذیری مهیاست.به این اعتبار که هیچ زیباورزی برتر از دیگری نیست.آن ها(کثرت گرایان)تابع چیزی جز خود نیستند.آنها فرجام را زیبنده خود می دانند))(اف جنسن،آنتونی،50،1381)
((هنر سال1980 به بعد پست مدرن نامیده می شود.گرچه تمام آثار هنری این دوره را نمی توان زیر چتر این واژه قرارداد باید بدانیم که مشارکت هنرهای تجسمی در جریان پست مدرن بسیار متنوع گردیده و تغییرات شگفت آوری کرده اند.به ویژه ابزارهای مرسوم در نقاشی و مجسمه سازی نقش فرعی داشته اند. پاره ای به این اعتبار که نقاشی و مجسمه سازی به طور تنگاتنگ با سنت مدرنیسم تشخیص هویت شده اند،به علاوه آن ها به عنوان آلت دست طبقه ی حاکم لکه دار گردیده اند.در عوض فرم های غیر مرسوم. چون چیدمان 48و عکاسی به صف اول آمده و در این فرایند بسیار سیاسی شدند.بخش عمده ای از زیر بنای هنر پست مدرن را می توان عقب تر، مفهوم گرایی49یافت که نخستین حمله را به مدرنیسم آغاز کرد. به واقع برخی عقیده دارند می توان آغاز پست مدرنیسم را با ظهور مفهوم گرایی در اواسط دهه 1960 دانست. این دو اگر چه،محصول دو نسل متفاوتند.از این گذشته مفهوم گرایی خود از دادا نشئات گرفت،که حرکتی (ضد مدرن)را در اوایل سده بیستم پدید آورده بود.در این زمینه در دهه ی1960،آن تنها بخشی از جریان گفت و گوی روز بود،که در آن(هنر)مردمی50نیز مشارکت داشت یک چنین زمانی،به علاوه برای ظهور آن چه که در نوع خود پدیده ای در پایان سده بیستم است بسیار زود به نظر می رسد.
چیدمان و هنر کنشی51بیش از زمان نیز وجود داشته اند آن چه به وضوح تغییر کرده،محتوای این شکل های هنری است که خود محصول تغییری بزرگ تر در نوع نگاه است،آن سان که به گذشته برمی گردیم و بر موضوع هنری متمرکز شویم،مفهوم گرایی نخستین را سر به زیر و بی آزار خواهیم یافت.امادر مقابل،حمله ی پست مدرنیسم به هنر مدرن،بخشی تهاجم وسیع شده ی آن ها به جامعه ی معاصر است.آن ها بیش تر معطوف به جهتی ویژه اند تا پیشینیان خود در رویکردشان بیش از هر زمان دیگر، طیف وسیعی از مقاصد را در بر می گیرد.))(همان،60)
((پست مدرنیسم در چند دهه اخیر در غرب به عنوان نظریه وفلسفه حاکم بر همه علوم فنون مطرح شده است و می توان به طور کلی عنوان کرد که یک حرکت فرهنگ ساز است.لازم به ذکر است که ماهیت پست مدرنیسم از اواسط دهه هشتاد به واسطه تحولات فناوری و فراگیری ارتباطات و کشفیات نوین چهره متفاوت پیدا کرد.در مجموع اگر بخواهیم یک معنای کلی و فراگیر در ارتباط با پست مدرنیسم ارائه کنیم می توان چنین بیان داشت که (پست مدرنیسم سنتی فراتر از مدرنیسم را تعقیب می کند.)از این رو بسیاری از مسائلی که در مدرنیسم معتبر شناخته می شد در دوران پست مدرنیسم رد شده و یا به گونه ای دیگر به آن پرداخته شده است.))(قزوینی،پریسا،170،1383)
((یکی از اصول اولیه پست مدرنیسم انکار حقیقت مطلق و نسبی قلمداد کردن همه امور و اعتبارات زندگی بشر است. پست مدرنیسم همه علوم ،فنون،فلسفه ها،تفکرات و باورها را امری نسبی می داند و بر این اصل پای می فشارد که هیچ امر و واقعیت مطلقی وجود ندارد تمامی  واقعیت ها وابسته به زمان و مکان،در یافتها و ادراکات بشراست بر این اساس اثبات می کند که انسان توان باز شناختن یک امر تصویری و یک واقعیت محسوس را از هم ندارد.بسیاری از واقعیتها برای او وانمود و بازسازی می شود و شاید بسیاری از وقایع اتفاق نیفتاده و هرگز حادث نشده باشد.از اصول دیگری که پست مدرنیسم برآن تاکید می کند این است که هر امر، هر مفهوم یا هر چیزی می باید با تردید و شک نظر افکند و آن را ناپایدار و درهم شکننده دانست. پست مدرنیسم با تاکید بر اصول ناپایدار و شک برانگیز هر امر مطلق و محکمی را از پایه نفی می کند برای هیچ امری از امور عالم چهارچوب و قاعده مندی را نمی پذیرد.پست مدرنیسم اگرچه در بطن خود بی هویتی فرهنگی و سنتی را رد می کند، ولی از طرف دیگر به فرهنگ بدون مرز تکیه دارد.(هنر پست مدرن در ضدیت با مدرنیسم همراه مشوق بازگشت به هنر بومی و قبیله ای و هنر عوام بوده است.امروز تبلیغات بازرگانی که تا چندی پیش به سبب کیفیتهای مردم پسندانه، هنر عامیانه شمرده می شد،شکل یک هنر تازه را به خود گرفته است52).))(همان،171)
((در نگاهی کلی پست مدرنیسم بدبینی پایداری نسبت به مدرنیسم داشته و آنرا به عنوان تعریف مطلوب فرهنگ سده بیستم آن سان که می دانیم مردود می داند در چالش با عقیده رایج،پست مدرنیسم با قاطعیت روی میتابد از ارائه مفهومی جدید یا پذیرفتن نوع دیگری ساختار به جای خود آن معرف نسلی است که به عمد از یافتن هویت 53خود پرهیز می کند. بدین سان آن به هیچ رو جنبشی با سویه منطقی نیست،بل مجموعه ای بی در و پیکر از گرایش هاست،که در مجموع ،گونه ی جدیدی از ادراک را می گشاید.هرکشوری نسبت به موضوع تا حدی نگاه متفاوت و اصطلاحات ویژه ای54دارد با این حال ممکن است همگی آن ها زیر عنوان پست مدرنیسم گردآوری شوند. به ناچار ناگزیریم بر ارائه ی تصویری پیچیده و مرکب متوسل شویم. هر چند افق تصویر شده به اندازه ای موضوع ضروری است آن برای ما برآورده کنندهی عقیده ی عمومی و منش عجیب پست مدرنیسم خواهد بود.همچنین اشاره ی ما به هنر پست مدرن تابع همین مسئله است. گرچه بهای حذف شماری از چیزهایی تمام می شود،که البته آن ها نیز شایان توجه اند.))(اف جنسن،آنتونی، 1381، 47)
((پست مدرنیسم به طور مستقیم جایگاه مستقلی در هنرهای تجسمی ندارد و از سبک،شیوه و یا نوع خاصی از شاخه های هنری سخن به میان نمی آورد.این تفکر با شکستن چارچوبهای محدود شاخه های مختلف هنری،به ترکیب و تلفیقی از هنرها می پردازد. به طور کلی باید اذعان کرد که از دهه شصت قرن بیستم،هنر وارد مبحث و ساختار نوینی می گردد که در آن ترکیب و تلاقی همه شاخه های هنری را تقریباً هماهنگ و همزمان با یکدیگر می توان دنبال کرد.
3-3-2 ویژگی های و شاخصه های هنر دوران پست مدرن
• تمایل به تلفیق همزمان عناصر غیر متجانس در یک اثر هنری
• استفاده از فناوری و تکنیکهای مدرن روز و بهره گیری از تحولات فنی آنها در یک اثر
• به کارگیری نشانه ها، نمادها و اساطیر برای نشان دادن مضامین در ارتباط با سنت یا محتوایی خاص
• ارائه مفهوم تنهایی،بی پناهی و بی هدفی و رهایی انسان در جهان صنعتی و مدرن
• پرداختن به ریشه های تاریخی و اجتماعی فرهنگها و ملل(به صورت مستقیم یا غیر مستقیم)
• مطرح شدن فردیت و هویت هنرمند در اثرهنری55
• عدم ارائه ارزشهای اخلاقی و هنری و عدم تاکید بر خوب و بد آنها
• مهم شمردن نقش مخاطب یا تماشاگر که در نقطه خلق اثر با هنرمند اشتراک پیدا می کند،در این نظریه مخاطب با درک و فهم خود می تواند جریان مفهومی دیگری(غیر از آنچه که هنرمند در نظر دارد)به یک اثر بدهد.
• و در انتهای پست مدرنیسم به هیچ عنوان پیشنهاد دهنده قالب یکسان و محدودی برای خلق اثر هنری نیست،بلکه در هم شکننده تمامی قالبهای از پیش تعیین شده است.)) (شادقزوینی،پریسا،171،1383)
((با توجه به منطق و ساختار پیچیده هنر در پست مدرنیسم باید اذعان داشت که جنبشهای هنری این دوره زبان نوینی برای بیان بی پناهی و رها بودن انسان، اعتراض او به سیاستهای جاری دنیای متمدن غرب ایجاد کردند. و مفاهیم بسیار عمیق تری را نیز در درون خود نهفته دارند.)) (همان،172)
پست مدرنیسم ریشه در جامعه فرا صنعتی دارد، که به سرعت به درون عصر اطلاعات در حرکت است. (همچو ندای موج سوم56) بر اساس این دیدگاه ، کلیه ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که از پایان جنگ دوم جهانی به دنیای غرب شکل داده بودند، متحول

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره مینیمالیسم، ارتباط جمعی، رادیو و تلویزیون، مجسمه سازی Next Entries پایان نامه درباره پست مدرنیسم، اصلاح طلبی، زیبایی شناختی، هنر معاصر