پایان نامه درباره پرسش نامه، جمع آوری اطلاعات، روش تحقیق، تحلیل محتوا

دانلود پایان نامه ارشد

، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه در موارد مربوط ، مشمول مقررات این قانون میباشند.
2-10-2-1-وزارت نفت.
2-10-2-2-وزارت راه وشهرسازی.
2-10-2-3-وزارت امور اقتصادی ودارائی.
2-10-2-4-وزارت آموزش وپرورش.
2-10-2-5-وزارت نیرو.
2-10-2-6-وزارت صنایع ومعادن.
2-10-2-7-وزارت کشور.
2-10-2-8-وزارت جهاد کشاورزی.
2-10-3-جامعه مهندسی :جامعه مهندسی در واقعه بدنه فعال صنعت ساخت کشور در بخش انجام طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری می باشند . این گروه از ذینفعان متناسب با اسناد و ضوابط موجود ، پروژه ها و طرح های کشور را طی مراحل نیازسنجی ، مطالعات و طراحی ، تدارکات و ساخت و راه اندازی هدایت می کنند .
2-10-4-پیمانکاران:پیمانکار شخصیت حقیقی یا حقوقی است که براساس اسناد و مدارک پیمان خواسته های کارفرما اجرای موضوع پیمان را به عهده می گیرد.
2-10-5-مشاورین:مشاورشخصی حقیقی یا حقوقی است که خدمات مشاوره را ارائه می کند.
2-10-6-تأمین کنندگان:سازمان هائی هستندکه فرآورده ای را برای مشتری تهیه می کند تأمین کننده برای نمونه می تواند تولید کننده ، پخش کننده ، وارد کننده ، مونتاژ کننده و یا سازمان خدماتی تأمین نیروی انسانی باشد .
2-10-7-سازندگان: اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشند که وظیفه آنها ساخت و یا تولید وسایل ، ابزار ، ماشین آلات و یا تجهیزات (دائم و یا موقت ) است .
2-10-8-سازمان های حرفه ای و تخصصی:سازمان هایی هستند که براساس قانون تشکیل شده اند و وظیفه آن ها تقویت و توسعه و سامان دادن به امور آن حرفه است ، نظیر سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، سازمان نظام مهندسی معدن ، سازمان نظام مهندسی کشاورزی ، اتحادیه های صنفی نیز سازمان هایی هستند که از گردهمایی تعدادی افراد با یک مقصود و مجوز مشترک تشکیل می شوند.

فصل 3
روش تحقيق
3-1-مقدمه
هدف این فصل ارائه روش علمی تحقیق است که متناسب با موضوع مورد بررسی می باشد در این فصل اطلاعات مربوط به روش تحقیق، شیوه جمع آوری اطلاعات وذکر این موضوع که اطلاعات تحقیق از چه منابعی بدست آمده اند ارائه خواهد شد وهمچنین در مورد نحوه شناسائی پاسخ دهندگان به سئوالات مطالبی ارائه خواهد شدلازمبذکر است که ابزارهای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامهبسته است که در پایان به چگونگی طراحی سئوالات،سنجش اعتبار روایی وپایایی وشیوه تحلیل خواهیم پرداخت.
3-2-روش تحقیق
روش تحقیق مجموعه ای از قواعد ،ابزارها، وراههای معتبر نظام یافته برای بررسی واقعیت ها،کشف مجهولات ودستیابی به راه حل مشکلات است(عزتی،1376-20)روش تحقیق در علوم رفتاری رامی توان با توجه به سه ملاک :نوع داده،هدف تحقیق ونحوه گردآوری داده ها تقسیم بندی نمود با توجه به اینکه متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق کمیت پذیرنیستند لذا تحقیقحاضر از نظر نوع داده در دسته تحقیقات کیفی قرار داشته وهمچنین بر اساس هدف در دسته تحقیقات کاربردی قرار می گیرد . لازم به ذکر است این تحقیق از نظر نحوه گرد آوری داده ها در زمره تحقیقات کتابخانه ای ومیدانی قرار می گیرد.
در این تحقیق برای جمع آوری داده ها از روش توزیع پرسش نامه بسته در میان صاحب نظران متخصص در حوزه پروژه های عمرانی کشور استفاده شده و اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزارهای آماری تحلیل گردیده وسپس با برخی از این افراد که سابقه وتجربه بیشتری در زمینه مورد بحث را داشتند مصاحبه بعمل آمده واز این افراد خواسته شده است که دید گاههای خود را در قالب پاسخ به سئوالات مصاحبه ارائه نمایند ودر گام بعد این داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته ونتیجه اتخاذ چنین روشی دستیابی به دیدگاههای صاحب نظران در مورد موانع، مشکلات ومحدودیت های اجرای این نظام می باشد.
3-3-جامعه آماری
نمونه گیری یکی از مهمترین ارکان علم آمار است یک نمونه باید طوری انتخاب شود که به اندازه کافی بزرگ ومتنوع بوده تا نتایج آن قابل اعتماد باشد جامعه آماری عبارت است از مجموعه کامل اندازه های ممکن یا اطلاعات ثبت شده از یک صفت کیفی وبرخلاف معنای معمولی کلمه جامعه این اصطلاح در آمار گردآورده ای از اعداداست که این اعداد عبارتنداز اندازه های مربوط به یک صفت مشخصه برای تمام واحدهائی که آماج تحقیق را تشکیل می دهند وزمانی که بخواهیم موضوعی خاص را در جامعه مورد بررسی قرار دهیم می توانیم بجای بررسی موضوع در بین تک تک اعضا جامعه ،بدلیل در دسترس نبودن تمام اعضا جامعه،وقت گیر بودن،هزینه بر بودن و… موضوع را در تعداد محدودی از جامعه که با دقت ومطالعه لازم بصورت تصادفی انتخاب می شوند بررسی وبه کل جامعه تعمیم دهیم در این تحقیق از بین خبرگان دانشگاهی واجرائی تعداد29 نفر جهت پاسخ به سئولات پرسش نامه ومصاحبه با انتخاب شده اند.در اين پژوهش نمونه آماري از طریق فرمول کوکران به صورت متناسب با حجم جامعه محاسبه می‌گردد. تعداد افراد نمونه 29 نفر می‌باشند.

Z=1/96 : صدك نهصد و هفتاد و پنج هزارم در توزيع نرمال استاندارد.
P=0/5و q=1-p :نسبت واحدهاي جامعه با يك ويژگي مورد نظر.
=0/05 a: خطاي نوع اول.
d=0/05:حداكثر خطاي برآورد در نظر گرفته شده.
N=: حجم جامعه.
بر اساس این فرمول، حجم نمونه به دست آمده 29 نفر می‌باشد .
3-4-روش نمونه گیری
روش نمونه گیری یعنی انتخاب افراد، اشیائ وحوادث از یک جامعه تعریف شده بعنوان نماینده آن جامعه.(دلاور84،120) از آنجا که غالبا در تحقیقات میدانی محقق توانائی اجرای پژوهش بر روی همه اعضا جامعه را ندارد به همین دلیل تحقیق خود را بر روی نمونه کوچکی از یک جامعه محدود کرده ونتایج آن را به همه جامعه تعمیم می دهد لذایکی از تصمیمات مهم پیش روی محقق انتخاب است نمونه ای که باید نماینده جامعه ای باشد که پژوهشگر قصد تعمیم یافته های تحقیق به آن جامعه را دارد.

3-5-حجم نمونه
در تحقیقات علمی اینکه اندازه نمونه چقدر باشد بسیارحائز اهمیت است چرا که اندازه نمونه کوچکتر ویا بزرگتر سبب اتلاف منابع شده ویا محقق را به نتایج فاقد استفاده عملی می کشاند در پاسخ به سئوالات مصاحبه با29 نفر از خبرگان اجرائی در کشور مصاحبه انجام پذیرفته وسئوالات پرسش نامه هم بین 29نفر از متخصصین شاغل در عرصه نظام اجرائی کشور توزیع شده است.
3-6-روش ها وابزار جمع آوری اطلاعات
در هر تحقیقی گرد آوری اطلاعات واقعی با توجه به منظوری که از آن تحقیق مد نظر می باشد دارای اهمیت اساسی است ،جمع آوری اطلاعات در برگیرنده فعالیت های متنوعی است وحاصل آنها گرد آوری داده هائی است که اندازه های عددی ازمشخصه ها ویا شرحی از صفات کیفی افرادویا عناصر مورد بررسی را نشان می دهد به هرحال داده های جمع آوری شده مبنای آزمون فرضیه های تحقیق است واصولاعمده ترین هدف جمع آوری اطلاعات نیز همین مطلب است انواع ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل مشاهده ،پرسش نامه ومصاحبه می باشد
پرسش نامه مجموعه سئوالاتی است که حول متغیر های یک مسئله تحقیق تنظیم شده وبه شکل حضوری بصورت بسته ویا باز ارائه می شوددر این تحقیق از پرسش نامه بسته با چهار سری سئوال از اصول نظام فنی واجرایی کشور والزامات موجود درسامانه های نظام فنی واجرایی کشور شاملمدیریت،پدید آوری وتهیه اسناد استفاده شده وعلاوه بر آن با همان تعداد 29نفر از متخصصین نظام فنی واجرائی مصاحبه ای در خصوص سئوالات مطروحه بر گزار شده وعلاوه بر آن از اطلاعات ثانویه یا مطالعات کتابخانه ای به منظور جمع آوری اطلاعات پیرامون مسائل تحقیق استفاده شده است.
3-7-طراحی پرسش نامه
در طراحی پرسش نامه این تحقیق با توجه به اینکه هدف اصلی تحقیق ارزیابی نقاط قوت وضعف نظام فنی واجرایی کشور می باشد واصول والزامات نظام فنی واجرایی هم به صراحت در بخش های مختلف مشخص شده اند با هماهنگی بعمل آمده توسط استاد راهنمای محترم با متخصصین موضوع همفکری شده ومقرر گردید که سنجش خود اصول والزامات ذکر شده در نظام می تواند مبنایی برای مشخص کردن میزان تحقق اهداف نظام فنی واجرایی باشد وبدین منظور میزان تحقق این اصول والزامات به عنوان سئوالات تحقیق در طیف پنج گزینه ای لیکرت که یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه گیری به شمار می رود به مصاحبه شوندگان ارایه گردیده است.
3-8-روایی
مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر ما را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت.برای تعیین اعتبار پرسش نامه روش های متعددی وجود دارد که یکی از این روش ها اعتبار محتوا می باشد.اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شوند.اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به سئوالات تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگرسئوال های پرسش نامه معرف ویژگی ها ومهارت های ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آن را داشته باشد،آزمون دارای اعتبار محتوا است.برای اطمینان از اعتبار محتوا باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سئوال های تشکیل دهنده ابزار اندازه گیری معرف قسمت های محتوای انتخاب شده باشند.بنابراین اعتبار محتوا،ویژگی ساختاری ابزار اندازه گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود. در این مرحله با انجام مصاحبه های مختلف وکسب نظر پنج نفر از افراد یاد شده،اصلاحات لازم بعمل آمده وبدین ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسش نامه همان خصیصه مورد نظر محقق را می سنجد.
3-9-پایایی
قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند به کار می رودبا توجه به محاسبات انجام شده پايايي پرسش نامه (اصول و مبانی نظام فنی و اجرایی) بااستفاده از آلفای کرونباخ برابر با (93) درصد می‌باشد.با توجه به محاسبات انجام شده پايايي پرسش نامه (مدیریت) با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با (92) درصد می‌باشد.با توجه به محاسبات انجام شده پايايي پرسش نامه (پدید آوری پروژه‌ها از مرحله پیدایش تا بهره برداری) با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با (91) درصد می‌باشد.با توجه به محاسبات انجام شده پايايي پرسش نامه (اسناد و ضوابط پدید آوری طرح‌های سرمایه گذاری) با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با (85) درصد می‌باشد.
3-10-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
دراین تحقیق ابتدا پرسش نامه های تکمیل شده بازبینی وکنترل شده واشکالات موجود در آنها شناسائی شده وپرشس نامه های مخدوش وغیر قابل استفاده کنار گذاشته شده سپس سئوالات کدگذاری شده وداده ها به رایانه وارد می شود به جهت بالا بردن دقت در ورود داده های پرسش نامه به محض ورود هر داده پرسش نامه مربوط به آن داده شماره گذاری شده که این شماره داده شده متناظر با شماره سطرهای نرم افزار بوده وبا استفاده از نرم افزار spssتجزیه وتحلیل آماری انجام می گیرد.
در رابطه با سئوالات مصاحبه هم از روش تحلیل محتوا استفاده می شود،کدگذاری فرایندی است که به موجب آن اطلاعات خام به طور منظمی تغییر شکل یافته و به واحدهائی برای توصیف دقیق ویژگی های محتوا تبدیل می شوند(هولستی،1380،147)ودر این تحقیق با توجه به شکل سئوالات از پاسخ دهندگان خواسته شده است که به پرسش ها بصورت موردی با ذکر نکات کلیدی پاسخ داده وبراین اساس نکاتی که بررسی آنها حائز اهمیت است از درون پرسش نامه ها احصا می گردند(دانائی،1382) لازم بذکر است مسئله اساسی در هر تحلیل محتوایی مربوط به تعیین وتعریف مفاهیم کلان است وفرایند مقایسه پاسخ ها با یکدیگر برای یافتن محور مشترک که منجر به شکل گیری مفاهیم از آن ها می گرددسپس از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره تحولات جهانی، سلسله مراتب، طرح های عمرانی، فناوری اطلاعات Next Entries پایان نامه درباره انحراف معیار، پرسش نامه، پروژه های سرمایه گذاری، آسیب شناسی