پایان نامه درباره پرسش نامه، جامعه آماری، کالاهای صنعتی، اجتماعی و فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

آنهاخواسته شده است که دید گاههای خود را در قالب پاسخ به سئوالات مصاحبه ارائه نمایند ودر گام بعد این داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا وشناسایی نکات مهم وکلیدی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته ونتیجه اتخاذ چنین روشی دستیابی به دیدگاههای صاحبنظران در مورد موانع، مشکلات ومحدودیت های اجرای این نظام وارائه راهکارهای اصلاحی می باشد.

1-7-جامعه آماری
نمونه گیری یکی از مهمترین ارکان علم آمار است .یک نمونه باید طوری انتخاب شود که به اندازه کافی بزرگ ومتنوع بوده تا نتایج آن قابل اعتماد باشد. جامعه آماری عبارت است از مجموعه کامل اندازه های ممکن یا اطلاعات ثبت شده از یک صفت کیفی .این اصطلاح در آمار ،گردآورده ای از اعداداست که این اعداد عبارتنداز اندازه های مربوط به یک صفت مشخصه برای تمام واحدهائی که آماج تحقیق را تشکیل می دهند.زمانی که بخواهیم موضوعی خاص را در جامعه مورد بررسی قرار دهیم می توانیم به جای بررسی موضوع در بین تک تک اعضائ جامعه ،بدلیل در دسترس نبودن تمام اعضائ جامعه ، وقت گیر بودن،هزینه بر بودن و… موضوع را در تعداد محدودی از جامعه که با دقت ومطالعه لازم بصورت تصادفی انتخاب می شوند بررسی وبه کل جامعه تعمیم دهیم .در این تحقیق از بین خبرگان دانشگاهی واجرائی تعداد 29 نفر جهت پاسخ به سئولات پرسش نامه ومصاحبه انتخاب شده اند.
1-8-تعریف واژگان کلیدی
1-8-1-نظام فنی واجرائی :مجموعه اصول،فرایندهاواسناد مربوط به مدیریت وبهره برداری طرح ها وپروژ های سرمایه گذاری است.
1-8-2-مدیریت پروژه :کاربرد دانش،مهارت،ابزاروفنون در انجام فعالیت های پروژه به منظورتحقق نیازها وانتظارات عوامل ذینفع از پروژه یا افزایش سطح رضایت آنها می باشد.
1-8-3-نقاط قوت وضعف:
1-8-4-عوامل ذینفع: به اشخاص حقیقی وحقوقی گفته می شود که در عملکرد طرح های سرمایه گذاری منافعمشترک دارند.
1-8-5-آسیب شناسی:فرایندی که موجب شناسایی عوامل اصلی وفرعی عدم تحقق اهداف می گردد.
1-8-6-مديريتكيفيت: فعاليتهاي هماهنگ شده براي هدايت و كنترل سازمان ،عوامل ذينفع از نظر كيفيت و معطوف به نتيجه.
1-8-7-پديدآوري طرح يا پروژه: مراحل پيدايش، مطالعات توجيهي، طراحي پايه، طراحـي تفصيلي، اجرا، راه‏انـدازي و تحويل و شروع بهره‏برداري است.
1-8-8-بهره‏برداري:بهره‏برداري از نتيجه طرح يـا پروژه بر پايــه محـاسبـات و مفروضـات طراحـي دستورالعمل‏های مربوط و اطمينان از عملكرد آن بر طبق شرايط خواسته شده.
1-8-9-پايش: گردآوري اطلاعات عملكرد طرح يا پروژه در قالب برنامه طرح يا پروژه، سنجش عملكرد، ارايه گزارش و اطلاعات لازم.
1-8-10-ارزيابي: بررسي نظام يافته توانايي عوامل ذینفع، هدف طرح يا پروژه، نتيجه طرح يا پروژه، يك فرآيند و يا يك فعاليت در برآورده كردن الزامات مشخص شده.
1-8-11-ضابطه فنی ( ضوابط ): عبارت از مجموعه ای قوانین فنی است که در شرایط مشخصی از سطح فناوری ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به منظور یکنواخت کردن اقداماتعمرانی در یک جامعه معین تعریف میشود. ضابطه فنی ارتباط مستقیم با سیاست علمی ، آموزشی و پژوهشی یک کشور دارد و در جوامع مختلف حدود آن متفاوت خواهد بود.
1-8-12-استاندارد: عبارت است از حداقل ویژگی علمی وکیفیت فنی که یک کالا یا سازه یا خدمت باید از آن برخوردار باشد . استاندارد یک شاخص تعریف شده معین است که عدول از آن ، یک کالا یا سازه یا خدمت را ( اعم از خدمات فنی ، پشتیبانی و حتی خدمت اجتماعی ) از مدار انتفاع خارج میکند .
1-8-13-معیارهای فنی :معیارهای فنی شاخصهای فنی لازم الرعایه در اجزای مختلف ، اقدام ها در فرایند طراحی و اجرای پروژ ه های عمرانی است . ارتباط تنگاتنگی بین مفهوم استاندارد و معیارهای فنی وجود دارد . به عبارت دیگر معیارهای فنی مانند استاندارد ، حداقل ویژگی علمی و کیفیت فنی است که در حین مطالعه ، طراحی ، اجرا و نظارت بر اجرا و بهره بردای یک پروژه عمرانی باید لحاظ شود .
1-8-14-آئین نامه : مجموعه ای از قواعد و مقررات قراردادی است که چگونگی اجرای یک فرایند عمرانی را در یک دوره زمانی معین( تا نقیض آن تدوین شود)مشخص می سازد. آئین نامه ، پیمانی است که در چارچوب قوانین جاری تدوین میشود و چگونگی رعایت ضوابط و معیارهای فنی و چگونگی قضاوت و عکس العمل نسبت به عدم رعایت آنها را مشخص میسازد .
1-8-15-دستورالعمل :دستورالعمل مجموعه راهنمای استفاده از استانداردها ، ضوابط و معیارهای فنی و آئین نامه هاست . دستورالعمل ممکن است اختیاری یا اجباری باشد .آئین نامه ماده 23 در خصوص انواع دستورالعمل و نحوه تصحیح و انتشار آنها مطالب روشنی را بیان کرده است و براساس آن سه نوع دستورالعمل پیش بینی شده که بطور خلاصه بشرح زیر است :
الف : دستورالعمل گروه اول که رعایت آن برای تمام عوامل دست اندر کار طرحهای عمرانی (دستگاه اجرائی،پیمانکار ، مهندسان مشاور و عوامل دیگر ) ضروری است .
ب : دستورالعمل گروه دوم دستورالعملهائی است که به طور کلی تهیه شده و برحسب مورد ، دستگاه اجرائی ، پیمانکاران و مهندسان مشاور و عوامل دیگر میتوانند تاحد قابل قبول به منظور تطبیق با شرایط کار خود در متن دستورالعمل تغییر و مورد استفاده قرار دهند.
ج: گروه سوم دستورالعمل هایی است که به عنوان راهنما و ارشاد دستگاه های اجرایی و موسسات مشاور و پیمانکاران و سایر عوامل تهیه می شود و رعایت مفاد آن در صورتی که دستگاه های اجرایی و موسسات مشاور و روش های بهتری داشته باشند اجباری نیست.
1-8-16-طرح :مجموعه ای از پروژ ه های عمرانی است که معطوف به اهداف کمی و کیفی معین اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است و در چارچوب استراتژیک و سیاستهای برنامه توسعه به مرحله اجرا در می آید . پس طرح در راستای استراتژی برنامه توسعه تدوین میشود و دارای اهداف کمی و کیفی معین است .
1-8-19-پروژه :اقدام معین اجرائی است که در چارچوب طرح توسعه اجرا میشود و دارای ابعاد مشخص و حدود معین است .پروژه دارای هدف معین کمی و کیفی ، مکان مشخص و زمانبندی اجرائی است .
1-9-مراحل اجرای کار تحقیق
در این تحقیق به بررسی وضعیت نظام فنی واجرایی کشور پرداخته شده است. پس از انجام پاره ای بررسی ها و مصاحبه با خبرگان این حوزه ، دو پرسشنامه طراحی گردید و اطلاعات مورد نیاز از این خبرگان جمع آوری و در نهایت به تجزیه و تحلیل جزئیات پروژه مورد مطالعه پرداخته شد. شرح کامل نحوه گرد آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل های انجام شده در فصول سوم و چهارم ارائه شده اند.در ادامه به معرفی مختصر چار چوب این تحقیق و محتویات هر فصل پرداخته شده است.
فصل اول تحت عنوان مقدمه با طرح مساله تحقیق آغاز و با اهمیت مساله تحقیق ،اهداف، قلمرو ومحدویت های آن ادامه می یابد. فصل دوم به ادبیات و پیشینه تحقیق ،جایگاه قانونی نظام اختصاص دارد، در ادامه این فصل به ارائه وضعیت نظام فنی واجرایی در سایر کشورهامی پردازیم.در بخش های پایانی فصل دوم ذینفعان این نظام معرفی شده اند .در فصل سوم تحت عنوان روش تحقیق به بررسی کلیاتی در مورد مطالعه موردی تحقیق پرداخته و درادامه نحوه طراحی پرسشنامه ها تشریح شده اند.در نهایت روش تحلیل داده ها مورد بررسی قرار گرفته است.فصل چهارم با تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها آغاز و در ادامه با استفاده از روش های شرح داده شده در فصل سوم به پایان می رسدو نهایتا در فصل پنجم راهکارهای اصلاحی ارایه شده است. مراحل اجرای کار بصورت خلاصه بشرح ذیل است:
الف- مطالعه مقدماتی وعنوان تحقیق.
ب-مطالعات اکتشافی ومرور برادبیات موضوع.
ج-شناسایی وانتخاب مهمترین عوامل در حوزه تعریف مساله.
د-انتخاب مدل تحقیق.
ذ-طراحی سئوالات.
ر-استخراج مهمترین عوامل در حوزه نظام فنی واجرایی.
ز-جامعه آماری.
س-طراحی وتوزیع پرسش نامه.
ش-جمع آوری وتجزیه وتحلیل پرسش نامه.
ص-نتیجه گیری.

فصل 2
مروري بر ادبیات

2-1-مقدمه:
تاریخ مقررات و ضوابط ساختمانی ، دیرینه و همپای قانونگذاری در جهان است . نخستین ضوابط ساختمانی که تاکنون به دست آمده است ضوابط ساختمان همورابی پادشاه بابل است که پایه گذاری قوانین مدون را نیز به او نسبت میدهند .
مقررات ساختمانی از اواسط قرن نوزدهم میلادی و به ویژه از اوائل قرن بیستم در کشورهای پیشرفته صنعتی مورد توجه خاص قرار گرفت و اهمیت زیادی کسب کرد . کشورهای صنعتی بیش از یک قرن است که برای زمینه های مختلف طراحی ، محاسبه ، اجرا و نگهداری ساختمان قواعدی را مقرر و رعایت آنها را برای دست اندرکاران صنعت ساختمان لازم الاجرا کرده اند .
منظور اولیه از وضع قوانین ودستورالعمل های پروژه های عمرانی ، فراهم ساختن زمینه کنترل معقولی برای طراحی و اجراوبهره برداری و نگهداری آن بوده است . این قواعد در ابتدا بر مبنای مصالح محلی پروژه ها و مهارتهای سنتی استوار شده و لذا از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت بوده است .
امروزه توسعه فناوری و صنعتی به سیستمهای یکسانی منجر شده ، بدین لحاظ تلاشهای زیادی برای یکنواخت کردن و یا حداقل ، نزدیک کردن قوائد و مقررات به هم صورت میگیرد ، اما باوجود این اشکال متفاوتی از این قوائد در کشورهای مختلف دیده میشود . اقداماتی که برای هماهنگ کردن قواعد ساختمانی در بسیاری از کشورها انجام میشود ، از بیش از بیست سال قبل آغاز شده و تأثیر زیادی بر ساخت و کارآئی ساختمانها و صنعت ساختمان داشته است .
اهداف اصلی مقررات ساختمانی در کشورهای مختلف عمدتاً یکسان است ، یعنی تأمین ایمنی ، بهداشت ، سلامت و آسایش. در بسیاری از کشورها ملاحظات اقتصادی نیز مد نظر است و در برخی از کشورها این ضوابط تاحدی به مسائل اجتماعی و محیطی نیز عنایت دارد.
پیشینه تدوین ضوابط و معیارهای فنی و استانداردها در ایران ، بعنوان قانون لازم الاجرا از دهه پنجاه آغاز شده است این قانون کلی بر دو محور اساسی استوار است:
– استانداردهای احباری برای کالاهای صنعتی و ساخته شده .
– معیارها و ضوابط فنی طرحهای عمرانی.
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی نیز به منظور رعایت حقوق مصرف کننده و صیانت از سلامت جامعه در مقابل عرضه انواع کالاهای مصرفی شکل گرفت .
این مؤسسه براساس قانون هر ساله فهرستی از کالاهائی را که شامل استاندارد اجباری است تهیه و ارائه میکند . این مؤسسه موظف است معیارهای فنی و ضوابط فرایند تولید کالاهای صنعتی را ارائه و کالاهای ساخته شده را نیز از نظر انطباق با این ضوابط کنترل کند .
در مورد معیارها و ضوابط فنی طرحها و پروژه های عمرانی باید اشاره کرد که براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 تدوین ضوابط و معیارهای فنی براساس آئین نامه استانداردهای اجرائی آن و به دلیل نقشی که در فرایند برنامه ریزی و تهیه طرحهای عمرانی دارد ، از همان سال بصورت رسمی شروع شد و به مرحله اجرا در آمد. در اواخردهه 40 واوایل شروع دهه 50سازمان برنامه وقت خود مجری تمام طرحهای عمرانی بود و طرحها پس از اجرا به منظور بهره برداری به دستگاههای اجرائی تحویل داده میشدند اما با تغییر رویکرد دولت و تغییر قانون برنامه و بودجه و تصویب آن توسط مجلس، تعریف جدیدی از دستگاه اجرائی در قانون ارائه شد و وظیفه اجرای طرحهای عمرانی به دستگاههای اجرائی سپرده شد . سپس با توجه به گستردگی طرحهای عمرانی و نیاز به هماهنگی بین عوامل دست اندر کار اجرای طرحها ، لزوم وجود ماده ای در قانون احساس شد که این موضوع در ماده 22 و 23 قانون برنامه و بودجه تبلور یافت .طبق ماده 23 قانون یاد شده سازمان برنامه و بودجه (وقت ) مؤظف بود که ضوابط و معیارهای مورد نیاز طرحهای عمرانی کشور را طبق آئین نامه اجرائی آن تهیه و به دستگاههای اجرائی ابلاغ کند.
واژه نظام فنی و اجرائی هم برای نخستین بار در آئین نامه استانداردهای اجرائی مصوب 1351 هیأت دولت آورده شده است طبق ماده 3 این آئین نامه ، سازمان یاد شده مؤظف بود که ضوابط و معیارهای فنی را به گونه ای تهیه کند که بعد از مدتی به صورت یک زبان مشترک فنی و اجرایی بین دستگاههای اجرایی و مؤسسات مشاور و پیمانکاران وسازندگان و سایر عوامل اجرایی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره روش تحقیق، منابع اطلاعاتی، طرح های عمرانی، مدیریت دولتی Next Entries پایان نامه درباره طرح های عمرانی، قانون اساسی، مدیریت کیفیت، طرح و ساخت