پایان نامه درباره ویژگی های شخصیت، ویژگی های شخصیتی، تعهد سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

هاي شخصيتي و حمايت اجتماعي با رضايت شغلي معلمان زن پرداختند. حجم نمونه شامل دويست معلم زن در شهر اهواز است. براساس نتايج به دست آمده، بين مؤلفه هاي وجدان جمعي، برون گرايي، توافق ، و حمايت اجتماعي با رضايت شغلي رابطة معناداري وجود دارد، اما بين مؤلفه هاي رو ان نژادي و بازبودن با رضايت شغلي رابطة معناداري وجود ندارد
وایت ، کاکمر63 ، کارلسون64 و زینوسکا65 (2002) رابطه تعاملی بین ویژگی های شخصیتی و سیاست های سازمانی را با عملکرد زمینه ای بررسی کردند . نتایج نشان می دهد که وجدان به طور معنا داری ( p>0.001 , r=0.24 ) با فداکاری شغلی رابطه دارد و سازگاری رابطه معناداری ( p>0.001 , r=0.01 ) با کارگشایی میان فردی دارد . برونگرایی به طور منفی با کارگشایی میان فردی رابطه دارد ( p>0.05 , r=0.16 )
اولین مطالعه فراتحلیلی در آفریقای جنوبی در مورد روابط بین ویژگی های شخصیتی و عملکرد ، سال 2002 با همکاری بریک انجام شد و در این فراتحلیل محققان با استفاده از روشهای مختلف جستجو ، 40 مطالعه مستقل را پیدا کردند سه عامل شخصیتی برونگرایی (P=0.17) ، وجدان (P=0.12) و ثبات هیجانی (P=0.19) پیش بینی کننده معتبری از عملکرد هستند که می توانند به همه نمونه های مطالعه تعمیم یابند . ثبات هیجانی بیشترین روایی را دارد ، دو عامل دیگر شخصیتی ، همبستگی معنادار با عملکرد را در میان مطالعات نشان نمی دهند .
معرفي سازمان :
تاريخچه اکتشاف نفت در ايران با واگذاري امتيازات در اواخر دوره قاجاريه همراه است. اما اقدامات عملي اکتشاف نفت از سال 1280 با عقد قرارداد “دارسي” آغاز و در خرداد ماه سال 1287 با کشف ميدان نفتي مسجد سليمان وارد مرحله عملي گرديد. از آن زمان تا پيروزي انقلاب اسلامي و همچنين پس از پيروزي انقلاب بعد از طي دوره هاي رکود که به علت هاي مختلف از جمله حدوث جنگ عارض شده بود، اکتشاف نفت و گاز بي وقفه ادامه داشته و به ويژه در سال هاي اخير ميادين نفت و گاز بسيار عظيمي توسط تلاشگران سخت کوش صنعت اکتشاف، کشف و به ملت مسلمان و پر شور ايران تقديم شده است .
مديريت اکتشاف فعاليتهاي خود را در قالب 5 حوزه معاونت و 7 واحد ستادي انجام مي دهد و به ياري خداوند متعال و در سايه فعاليت ها و کوشش هاي مداوم کارشناسان و کارکنان مجرب خود توانسته است رکوردهاي جديدي را در عرصه اکتشاف نفت و گاز بر جاي بگذارد .
ترکیب نیروی انسانی مدیریت اکتشاف شامل 509 نفر رسمی ، 37 نفر پیمانی ، 24 نفر قرارداد معین ، 212 نفر قرارداد های مدت موقت و 155 نفر به صورت پیمانی می باشد .
از سال 2000 تا كنون شركت توانسته به صورت يك شركت سهامي خاص با داشتن مجربترين متخصصين در قالب تكنسين ،كارشناس ،كارشناس ارشد، دكترا با استفاده از فناوري هاي مدرن و دانش روز ، با بكار گيري ماشين آلات و تجهيزات پيشرفته و متداول در جهان بهمراه امكانات سخت افزاري ، نرم افزاري و مغز افزاري در حوزه بالادستي اكتشاف نفت و گاز جايگاه خود را ارتقاء بخشد و نه تنها فعاليتهاي خود را در بازار داخل كشور افزايش دهد ، بلكه با يك برنامه ريزي جامع در اوايل سال 2006 توانست اولين گام خود را جهت صدور خدمات فني و مهندسي در امر اكتشاف نفت وگاز به بازار بين الملل بر دارد و با گذشت سه سال موفقيتهاي ارزشمندي را در حوزه فعاليتهاي بين المللي خود را حاصل نمايد و بر توسعه آن نيز بيفزايد .
مديريت اکتشاف يکي از مديريت هاي تابعه شرکت ملي نفت ايران است که وظيفه برنامه ريزي در سطح ملي و ساماندهي و مديريت فعاليت هاي اکتشاف منابع جديد نفت و گاز را در خشکي و دريا بر عهده دارد .
 خلاصه مباني تئوريك پژوهش :
محقق در تدوين چارچوب تئوري اين پژوهش از مباني تئوري و نظري پژوهش استفاده نموده كه برگرفته از انديشه ها و نظريات صاحب نظران و انديشمندان و دانشمندان علم مديريت است . در طراحي متغيرها و ابعاد آنها در تعهد سازماني از نظريات آلن و مير ، و در زمينه ابعاد شغل از نظريات هاكمن و الدهام استفاده گرديده و در زمینه ویژگی شخصیتی نیز از نظریه نئو استفاده شده است . كه در اين زمينه تنوع وظايف ، هويت وظايف ، اهميت وظايف ، استقلال و بازخور از یکسو به عنوان متغير مستقل ووجدان ،ثبات هیجانی ، سازگاری ، برونگرایی و تجربه پذیری از طرف دیگر به عنوان متغیر مستقل و تعهد سازماني به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است .با نگاهي اجمالي به مطالب فوق به اهميت هرچه بيشتر تعهد سازماني در سازمانها پي برده ، و اينكه پيرامون موضوع تعهد سازماني در غرب بويژه در دو دهه اخير مطالعات زيادي انجام شده است و كارشناسان علوم رفتاري درباره مقوله مذكور به تفصيل سخن گفته و مطلب نوشته اند، با اين وجود پژوهشهاي اندكي پيرامون رابطه بين الگوي ويژگي هاي شغلي وشخصیتی و تعهد سازماني صورت گرفته است .كه پژوهشهايي در اين خصوص در كشور ما چه در سازمانهاي دولتي و چه در سازمانهاي خصوصي بسيار انگشت شمار ميباشد . در نتيجه اين پژوهش با تكيه بر مطالب فوق و تئوريهاي صورت گرفته به بررسي ويژگيهاي شغلي وشخصیتی و همچنين ميزان تاثير آن بر تعهدسازماني با توجه به چارچوب نظري ذيل ميپردازد.

شکل 2-19 : چارچوب نظريه پژوهش

فصل سوم

روش شناسي پژوهش

مقدمه :
در این فصل ابتدا به نوع و روش پژوهش، جامعه ی آماری، روش نمونه گیری اشاره شده و سپس به ابزار و روش گرد آوری داده ها، تعیین میزان روایی و پایایی این ابزار، روش های آماری استفاده شده برای تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است
روش پژوهش :
تحقیق حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیق توصیفی – همبستگی بوده است.
جامعه آماري پژوهش :
جامعه آماري عبارت است از كليه كاركنان اداري سازمان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران واقع در شهر تهران كه تعداد اين افراد شامل 252 نفر ميباشد
قلمرو موضوعي، مكاني و زماني پژوهش :
قلمرو موضوعي: قلمرو موضوعي پژوهش ناظر بر مطالعات ويژگي هاي شغلي و شخصیتی و تعهد سازماني از ديدگاه صاحبنظران رفتار سازماني در طي دو دهه اخير مي باشد.
در اين پژوهش ويژگي هاي شغلي شامل ابعاد پنجگانه ويژگي هاي شغلي الدهام و هاكمن مي باشد و ویژگی های شخصیتی بر مبنای دیدگاه نئو بوده و همچنين قلمرو موضوع پژوهش در حوضه تعهد سازماني بر ديدگاه آلن و مي ير متمركز بوده است.
قلمرو مكاني پژوهش: اين پژوهش در شهر تهران انجام پذيرفته است و ناظر بر كاركنان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران مي باشد.
قلمرو زماني پژوهش: محدوده زماني پژوهش حاضر از بهمن 1392 شروع و در شهريور 1393 پايان پذيرفت.

روش نمونه گيري :
جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی کارکنان اداری شرکت ملی نفت ایران می باشد. که در سال (1393) افراد مشغول به کار (509) نفر می باشد. جهت نمونه گیری از بین افراد جامعه با توجه به جدول مورگان، تعداد 252 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده است .
جدول شماره 3-1 : توزیع فراوانی جنسیت در نمونه مورد مطالعه
گروهها
تعداد
درصد
زن
124
48.8
مرد
128
50.4
کل
252
100
جدول شماره 3-2 : توزیع فراوانی سطوح تحصیلاتی در نمونه مورد مطالعه
گروهها
تعداد
درصد
دیپلم
30
11.8
فوق دیپلم
72
28.3
لیسانس
92
36.2
فوق لیسانس
60
23.6
کل
254
100

جدول شماره 3-3 : توزیع فراوانی جنسیت در نمونه مورد مطالعه
گروهها
تعداد
درصد
مجرد
90
4/35
متاهل
160
6/64
کل
250
100

ابزار گردآوري اطلاعات :
جهت جمع اوری اطلاعات از سه پرسشنامه تعهد سازمانی ویژگی شغلی ، ویژگی شخصیتی استفاده شده است .
الف )پرسشنامه تعهد سازمانی :
پرسشنامه تعهد سازماني كه حاوي 24 سوال بود استاندارد مي باشد كه توسط پژوهشگران مشهور به نامهاي مي ير و آلن طراحي و تدوين شده است. سوالات ابعاد تعهد عاطفي، مستمر و هنجاري در پرسشنامه 8 سوال براي هريك از ابعاد عاطفي، مستمر (ابزاري) و هنجاري مي باشد همچنين در اين پرسشنامه تعداد سوالاتي به صورت معكوس (منفي) مطرح شده اند و امتياز اين سوالات هم به صورت معكوس ثبت مي شود
جدول شماره 3-4 : جدول ابعاد و سوالات مربوطه به مولفه های تعهد سازمانی
متغيرمورد مطالعه
تعداد سوالات
شماره سوالات
تعهد عاطفي
8
83و82و81و80و79و78و77و76
تعهد مستمر
8
91و90و89و88و87و86و85و84
تعهد هنجاري
8
99و98و97و96و95و94و93و92

جدول شماره 3-5 : بررسی پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی با استفاده از آلفای کرونباخ
تعداد سوالات
ضریب آلفای کرونباخ
24
0.839

چون ضریب آلفای کرونباخ بیشتر از 0.7 است پس پرسشنامه تعهد سازمانی از پایایی خوبی برخوردار است.
ب ) ويژگيهاي شغلي
پرسشنامه ويژگيهاي شغلي كه شامل 15 سوال آغازين پرسشنامه توزيع شده مي باشد با توجه به پرسشنامه هايي كه توسط هاکمن و اولدهام براي ويژگيهاي شغلي تنظيم و مورد استفاده قرار گرفته طراحي شده است.در تحقيق حاضر كه همان تنوع مهارت، هويت وظايف، اهميت وظايف، استقلال و بازخورد مي باشند هر كدام 3 سوال را در پرسشنامه به خود اختصاص داده اند.
جدول شماره 3-6 : جدول ابعاد و سوالات مربوطه به مولفه های ویژگی شغلی
متغيرمورد مطالعه
تعداد سوالات
شماره سوالات
تنوع مهارت
3
11و6و1
هويت وظايف
3
12و7و2
اهميت وظايف
3
13و8و3
استقلال
3
14و9و4
بازخورد
3
15و10و5

جدول شماره 3-7 : بررسی پایایی پرسشنامه ویژگی های شغلی با استفاده از آلفای کرونباخ
تعداد سوالات
ضریب آلفای کرونباخ
15
0.795

چون ضریب آلفای کرونباخ بیشتر از 0.7 است پس پرسشنامه ویژگیهای شغلی از پایایی خوبی برخوردار است.
ج) ويژگي هاي شخصیتی
.پرسشنامه ویژگی های شخصیتی كه حاوي 60 سوال بود استاندارد مي باشد كه توسط نئو طراحي و تدوين شده است. در تحقيق حاضر براي سنجش ویژگی های شخصیتی و ابعاد آن از اين پرسشنامه استفاده شد.در تحقيق حاضر كه همان برونگرایی ، وجدان ، ثبات هیجانی ، سازگاری و تجربه پذیری مي باشند هر كدام 12 سوال را در پرسشنامه به خود اختصاص داده اند كه از سوال 16 تا 75 در پرسشنامه مشخص شده اند.

جدول شماره 3-8 : جدول ابعاد و سوالات مربوطه به مولفه های ویژگی شخصیتی
متغيرمورد مطالعه
تعداد سوالات
شماره سوالات
برونگرایی
12
27و26و25و24و23و22و21و20و19و18و17و16
وجدان
12
39و38و37و36و35و34و33و32و31و30و29و28
ثبات هیجانی
12
51و50و49و48و47و46و45و44و43و42و41و40
سازگاری
12
63و62و61و60و59و58و57و56و55و54و53و52
تجربه پذیری
12
75و74و73و72و71و70و69و68و67و66و65و64

جدول شماره 3-9 : بررسی پایایی پرسشنامه ویژگی های شخصیتی با استفاده از آلفای کرونباخ
تعداد سوالات
ضریب آلفای کرونباخ
60
0.814

چون ضریب آلفای کرونباخ بیشتر از 0.7 است پس پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی از پایایی خوبی برخوردار است.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
ازشاخص های امار توصیفی میانگین و انحراف معیار و از روش های آمار استنباطی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
ملاحضات اخلاقی :
– در این پژوهش ملاحظات اخلاقی زیر رعایت شده است :
-رعایت صداقت و امانت علمی
-رعایت حق بی نام بودن پرسشنامه ها و ناشناس ماندن مشارکت کنندگان
-محرمانه نگه داشتن اطلاعات مشارکت کنندگان .

فصل چهارم

تجزيه و تحليل داده ها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره عملکرد شغلی، تجربه پذیری، تعهد سازمانی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد توزیع فراوانی، کیفیت خدمات، فعالیت های اجتماعی