پایان نامه درباره ویژگی های شخصیت، سبک های یادگیری، ویژگی های شخصیتی، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

نظر از وجود تفاوت در نظریه‌ها و رویکردهای مختلف، چیزی که کاملا بدیهی و غیر قابل انکار به نظر می‌رسد، وجود تفاوت های آشکار در شیوه های یادگیری و همچنین شخصیت افراد است. همانگونه که از بررسی مبانی نظری بحث شخصیت می توان فهمید، هر یک از اندیشمندان و روانشناسان با توجه به اهمیتی که برای عوامل مختلف مؤثر در شخصیت و رفتار انسان قائل شده اند، نظریه‌ای متفاوت را ارائه نموده اند. برخی از این نظریه ها اهمیت زیادی به تاریخ زندگی و دوران کودکی می‌دهند و هر انسانی را بنده و اسیر گذشته خود می دانند. گروهی از روانشناسان، یادگیری و عوامل محیطی، و گروهی دیگر عوامل ارثی و خصوصیات جسمانی را در پیدایش رفتار انسان مؤثر دانسته اند. برخی دیگر نیز بر اساس رغبت ها و علایق شغلی و تحصیلی افراد، نظریه هایی را در زمینه ویژگی های شخصیتی ارائه نموده اند.
بررسی نتایج تحقیقات انجام شده در زمینة ارتباط ویژگی های شخصیتی و سبک های یادگیری در داخل و خارج از کشور، بیانگر این مطلب است که توافق کمی میان نتایج حاصل از تحقیقات مختلف و خصوصا میان تحقیقات داخلی با تحقیقات خارجی وجود دارد. به طوری که بسیاری از تحقیقات خارجی تنها وجود رابطه معنادار میان برخی از ویژگی های شخصیت با سبک های یادگیری را تأیید نموده اند. بنابراین ما نیز در انجام این تحقیق سعی خواهیم کرد که برای این مسأله پاسخی مناسب بیابیم.
2-5 مدل مفهومی تحقیق
در این تحقیق ابتدا ویژگی های شخصیتی دانش آموزان مورد مطالعه قرار می گیرد که شامل پنج ویژگی بزرگ شخصیتی نئو165 یعنی برون گرایی، روان رنجور خویی، گشودگی به تجربه، موافق بودن و با وجدان بودن است. ویژگی های شخصیتی در این تحقیق به عنوان متغیر مستقل (پیش بین) در نظر گرفته شده است. در ادامه، متغیر وابسته در این تحقیق، سبک های یادگیری دانش آموزان است که شامل چهار سبک یادگیری همگرا، جذب کننده، انطباق یابنده و واگرا است که از طریق سیاهه سبک های یادگیری کلب166 بدست می آید. متغیر های دیگری مانند جنسیت و رشته تحصیلی نیز به عنوان متغیرهای زمینه ای در تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نمودار 2-1 مدل مفهومی تحقیق را نشان می دهد.

شکل 2-3، مدل مفهومی تحقیق

فصل سوم

روش تحقيق

فصل سوم
روش تحقیق
3-1 مقدمه
از نظر روش شناسی تحقیق عبارت است از کاربرد روش های علمی در حل یک مسئله یا پاسخ گویی به یک سؤال. تحقیق در علوم تربیتی عبارت از کاربرد روش های علمی در مطالعه مسائل آموزشی و تربیتی است (دلاور،1386،ص30).
در این فصل ابتدا روش انجام تحقیق و چگونگی انتخاب این روش بیان شده و جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ادامه نیز در رابطه با ابزارهای مورد استفاده در تحقیق و ویژگی‌های هر کدام به تفصیل بحث خواهد شد.

3-2 روش تحقیق
با توجه به ماهیت و نوع تحقیق، به دلیل این که هدف از انجام این تحقیق، توصیف شرایط موجود بوده و محقق سعی دارد شرایط را بدون دخالت نظر و قضاوت ذهنی گزارش کند، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی است و از این نظر که سعی دارد میزان صحت یافته های قبلی در این زمینه را بررسی کند، یک تحقیق تأییدی می باشد. با توجه به این که در تحقیق حاضر، متغیر پیش بینی کننده، ویژگی‌های شخصیتی و متغیر ملاک، سبک یادگیری افراد است، بنابراین برای جمع آوری داده ها از روش تحقیق توصیفی- همبستگی استفاده شده است.
تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی هستند که در آنها سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی، کشف یا تعیین شود. هدف روش تحقیق همبستگی مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با یک یا چند متغیر دیگر است. توجه به تفاوت های فردی، یکی از هدف های اصلی و عمده محقق است. هدف ضریب همبستگی، بیان رابطه بین دو یا چند متغیر به صورت ریاضی است (دلاور،1388،ص 199).

3-3 جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری این تحقیق شامل دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه نظري (سال اول متوسطه و دانش‌آموزان رشته های علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی- فیزیک) است که در سال تحصیلی 89-90 در دبیرستان های شهرستان بیجار مشغول به تحصیل بوده اند.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره برون گرایی، هیجان خواهی، کنترل تکانه، وظیفه شناسی Next Entries منبع پایان نامه درمورد حاکمیت شرکتی، تقسیم سود، رقابت بازار محصول، رقابت بازار