پایان نامه درباره وظیفه شناسی، نوع دوستی، زیبایی شناسی، اختلال شخصیت

دانلود پایان نامه ارشد

نیز وجود دارد.
د – اعمال (O4) :
انعطاف پذیر در اعمال و رفتار ، به صورت تلاش در فعالیت های مختلف ، رفتن به جاهای تازه و خوردن غذاهای غیرمعمول دیده می شود. افرادی که نمره بالایی در این مقیاس می گیرند ، تازگی و تنوع را به امور آشنا و معمول ترجیح می دهند و به یک سری از سرگرمی های مختلف در طول زندگی مشغول می شوند. افرادی که نمره پایینی در این مقیاس می گیرند ، تغییرات را مشکل می یابند و ماندن در وضعیت ثابت را ترجیح می دهند.
هـ – عقاید (O5) :
کنجکاوی ذهنی جنبه های از سازگاري است که از قدیم شناخته شده است. این صفت نه تنها به صورت پی گیری فعال علایق ذهنی ، به خاطر خودشان دیده می شود بلکه به صورت فراخ اندیشی و علاقه به در نظر گرفتن عقاید جدید و احتمالاً غیرمعمول نیز دیده می شود. افرادی که نمره بالایی در این مقیاس می گیرند ، هم از بحث های فلسفی و هم از محرک های ذهنی لذت می برند . سازگاري در عقاید لزوماً به هوش بالا دلالت ندارد ، اما این حالت می تواند موجب رشد ظرفیت های ذهنی شود. افرادی که نمره پایینی در این مقیاس می گیرند ، کنجکاوی محدودی دارند و اگر هوش بالا هم داشته باشند ، تمرکز خاصی به عناوین محدود زمینه کاری خود دارند.
و – ارزش ها (O6) :
انعطاف پذیر در ارزش ها به معنای آمادگی برای امتحان مجدد ارزش های مذهبی ، سیاسی و اجتماعی است. افراد غیرمنعطف متمایل به پذیرش اقتدار و افتخارات سنتی هستند و سعی می کنند این افتخارات را حفظ نمایند. از این رو به ارتباط های سیاسی کم توجهند . سازگاري در ارزش ها می تواند نقطه مقابل دگماتیسم یا جزم گرایی باشد.
4- صفات دلپذیر بودن (A) :
الف- اعتماد (A1) :
اولین صفت دلپذیر بودن اعتماد است ، افرادی که نمره بالایی در این مقیاس می گیرند ، گرایش به این باور دارند که دیگران درستکار و خوش نیت هستند . افرادی که نمره پایینی در این مقیاس می گیرند ، بدگمان و شکاک بوده و فکر می کنند که دیگران ممکن است خلاف کار یا خطرناک باشند.

ب – رک گویی (A2) :
افرادی که نمره بالایی در این مقیاس می گیرند ، رک ، بی ریا و صاف و ساده هستند. افرادی که نمره پایینی در این مقیاس می گیرند ، خیلی مایلند دیگران را در دست داشته باشند هرچند با ریا ، حیله گری یا فریب باشد. آنها این شیوه را لازمه مهارت های اجتماعی می دانند و ممکن است اشخاص خیلی رک گو را ساده تلقی کنند. در تفسیر این مقیاس بهتر است گفته شود که ثبات نمرات این مقیاس بستگی به سایر افراد دارد.
همچنین افرادی که نمره پایین در این مقیاس می گیرند ، احتمالاً حقیقت را دستکاری می کنند یا در بیان احساسات واقعی خود طفره می روند ، اما این حالت به معنای متقلب بودن یا زرنگی این افراد نیست. به خصوص این مقیاس نباید به عنوان یک مقیاس دروغ ، چه به منظور اعتبار خود پرسشنامه و چه به منظور سنجش صداقت افراد تلقی شود.
ج – نوع دوستی (A3) :
افرادی که نمره بالایی در این مقیاس می گیرند ، توجه فعالی به دیگران دارند ، خوشی را در بخشندگی می دانند ، دیگران را در نظر می گیرند و دوست دارند به هنگام نیاز به دیگران کمک کنند . افرادی که نمره پایینی در این مقیاس می گیرند ، شبیه افراد خودمحور بوده به شرکت در مسایل دیگران بی علاقه اند.
د – همراهی (A4) :
این صفت مربوط به ویژگی های رفتاری در برخوردهای بین فردی است. افرادی که نمره بالایی در این مقیاس می گیرند ، تمایل دارند به دیگران احترام بگذارند ، پرخاشگری خود را پنهان کنند ، ببخشند و فراموش کنند ، مردم را قبول می کنند و فروتن و ملایم هستند. افرادی که نمره پایینی در این مقیاس می گیرند ، پرخاشگرند ، رقابت جو هستند تا همراهی کننده و در مواقع ضروری ناراحتی خود را ابراز می کنند.

هـ – تواضع (A5) :
افرادی که نمره بالایی در این مقیاس می گیرند ، فروتن بوده و به خود بی توجه هستند. با وجود این دارای اعتماد به نفس یا عزت نفس پایینی نیستند. افرادی که نمره پایینی در این مقیاس می گیرند ، فکر می کنند که افراد استثنایی هستند ، از این رو ممکن است در نظر دیگران از خودراضی یا متکبر جلوه کنند . کاهش مرضی شرم و فروتنی قسمتی از مفهوم بالینی فرد خودشیفته است.
و – دل رحم بودن (A6) :
این مقیاس نگرش های حساسیت و در نظر گرفتن دیگران را اندازه می گیرد. افرادی که نمره بالایی در این مقیاس می گیرند ، به سوی دیگران گرایش دارند و در سیاست های اجتماعی طرفدار افراد و نیازهای آنان هستند . افرادی که نمره پایینی در این مقیاس می گیرند ، بیشتر مرد عمل هستند و کمتر به دل رحمی متوسل می شوند . آنها خود را واقع بین می دانند و افرادی هستند که تصمیمات عاقلانه بر اساس منطق سود می گیرند.
5- صفات با وجدان بودن ( C) :
الف – کفایت (C1) :
کفایت به این احساس مربوط می شود که فرد تا چه حد قابل ، حساس ، مال اندیش و مؤثر است. نمره بالا نشان دهنده آمادگی و قابلیت فرد در ارزیابی زندگی است. افرادی که نمره پایین در این مقیاس می گیرند ، نسبت به توانایی شان بی عقیده هستند و احساس ناشایستگی و عدم آمادگی می کنند. در بین تمام مقیاس های C ، کفایت بالاترین ارتباط را با عزت نفی و کانون کنترل درونی دارد.
ب- نظم و ترتیب (C2) :
نمره بالا در این مقیاس نشانه تمیزی ، آراستگی و مرتب بودن است. این افراد اشیاء را در جای صحیح خود قرار می دهند . افرادی که نمره پایینی در این مقیاس می گیرند ، قادر به سازمان دادن نیستند و خود را فردی نامرتب توصیف می کنند. نظم و ترتیب خیلی زیاد و شدید ممکن است منجر به اختلال شخصیتی وسواس شود.
ج – وظیفه شناسی (C3) :
از جهتی با وجدان بودن به معنای «اداره کردن آگاهانه» است و این جنبه از C به عنوان وظیفه شناسی قلمداد شده است. افرادی که نمره بالایی در این مقیاس می گیرند ، به اصول اخلاقی شان پای بند بوده و تعهدات اخلاقی خود را به طور دقیق انجام می دهند. افرادی که نمره پایین در این مقیاس می گیرند با مسایل اخلاقی به طور اتفاقی برخورد می کنند و ممکن است احساس عدم استقلال و بی اعتمادی در دیگران ایجاد نمایند.
د – تلاش برای موفقیت (C4) :
افرادی که نمره بالایی در این مقیاس می گیرند ، سطح آرزوی بالایی دارند و خیلی سخت کار می کنند تا به اهداف خود برسند. این افراد ساعی و هدفمند بوده ، قدرت جهت دهی خوبی در زندگی دارند. افرادی که نمره پایین در این مقیاس می گیرند ، بی حال و تنبل هستند و برای موفقیت تلاش نمی کنند. همچنین بلندهمت نبوده و ممکن است فردی بی هدف جلوه کنند. این افراد اغلب از سطح پایین موفقیت خود کاملاً راضی هستند.
هـ – خویشتن داری (C5) :
منظور از این مقیاس توانایی افراد در شروع وظایف و ادامه آن در جهت تکمیل آن علی رغم دلتنگی ها و آشفتگی هاست. نمره بالا نشان دهنده توانایی افراد در تحریک خود برای انجام کارهاست. افرادی که نمره پایینی در این مقیاس می گیرند ، در شروع کارها تعلل می کنند و به آسانی از ادامه کار باز می مانند و اغلب مشتاق آسودگی خیال و راحتی هستند. این افراد به آسانی در موقعیت شتابزدگی گیج می شوند. خویشتنداری پایین و شتاب زدگی هر دو به مفهوم خودکنترلی ضعیف است اما این دو از لحاظ تجربی متمایز از یکدیگرند.
افرادی که نمره آنها در شتاب زدگی بالا است نمی توانند ثباتی در انجام آنچه که نمی خواهند انجام دهند ، داشته باشند . اما افرادی که نمره آنها در خویشتنداری پایین است نمی توانند خود را مجبور به آنچه می خواهند انجام دهند ، بکنند. مشخصه اول یک ثبات هیجانی است اما دومی درجه ای از انگیزه است که فرد فاقد آن است.
و – محتاط در تصمیم گیری (C6) :
این مقیاس مربوط به حد تمایل افراد به فکر کردن قبل از اقدام به عمل است. نمره بالا در این مقیاس نشان دهنده تأمل زیاد و احتیاط افراد در انجام امور است. افرادی که نمره پایین در این مقیاس می گیرند ، بی تأمل بوده و بدون توجه به تبعات آن ، صحبت کرده یا عمل می کنند. نمره خیلی پایین در این مقیاس نشان دهنده بی اختیاری افراد است و حاکی است که این افراد به راحتی از تصمیمات خود صرف نظر می کنند. خلاصة شرح عوامل و صفات قابل ارزیابی در پرسشنامة شخصیتی نئو در جدول صفحة بعد آمده است.
جدول(3-2)خلاصة عوامل و صفات
جنبه های روان رنجوری Neuroticism facets
N1
اضطراب
Anxiety
مضطرب ، بیمناک ، نگران ، تنبیده ، عصبی ، خاطر جمع ، خوش بین
N2
خصومت خشمانه
Angry hostility
مضطرب ، تحریک پذیر ، ناشکیبا ، تهییج پذیر ، دمدمی ، آرام ، تنیده
N3
افسردگی
Depression
نگران ، خشنود ، خاطرجمع ، مطمئن به خود ، بدبین ، دمدمی ، مضطرب
N4
کمرویی
Self Consciousness
خجالتی ، مطمئن به خود ، کمرو ، خاطر جمع ، دفاعی ، خوددار ، مضطرب
N5
تکانش وری
Impulsiveness
دمدمی ، تحریک پذیر ، کنایه زدن ، خودمحور ، پر سروصدا ، عجول ، تهییج پذیر
N6
آسیب پذیری
Vulnerability
روشن فکر ، مطمئن به خود ، خاطرجمع ، مضطرب ، کارآمد ، هوشیار ، بی دقت
جنبه های برونگرایی Extraversion facets
E1
گرمی و محبت
Warmth
دوستانه ، خونگرم ، مردم آمیز ، بشاش ، سرد و بی روح ، با محبت ، اجتماعی
E2
جمع گرایی
Gregariousness
مردم آمیز ، اهل گردش ، لذت طلب ، سرد و بی روح ، حراف ، خودانگیخته و ارتجاعی ، کناره گیر
E3
جرأت ورزی
Assertivencss
پرخاشگر ، خجالتی ، جرأت ورز ، مطمئن به خود ، نیرومند ، مشتاق ، خاطرجمع
E4
فعالیت
Activity
پرتوان ، شتابزده ، سریع ، مصمم و بااراده ، مشتاق ، پرخاشگر ، فعال
E5
هیجان خواه
Excitement seeking
لذت طلب ، باجرأت ، ماجراجو ، محورکننده ، دست و دلباز ، پردل و جرأت ، باهوش و زیرک
E6
عواطف مثبت و مطلوب
Positive emotions
مشتاق ، شوخ طبع ، قابل تحسین و ستودنی ، خودانگیخته و ارتجالی ، لذت طلب ، خوشبین ، شاداب
جنبه های گشودگی Openness facets
O1
خیال پردازی
Fantasy
رؤیایی ،‌تخیل گرا ، شوخ طبع ، شیطان یا ناقلا ، آرمانگرا ، هنرمند ، پیچیده
O2
زیبایی شناسی
Aesthetics
تخیل گرا ، هنرمند ، پیشگام ، مشتاق ، مبتکر ، آرمانگرا ، همه فن حریف
O3
احساسات
Feelings
تهییج پذیر ، خودانگیخته و ارتجالی ، با بصیرت ، تخیل گرا ، ماجراجو ، خوشبین ، میانه رو ، حراف ، همه فن حریف
O4
اعمال
Actions
علایق گسترده ، تخیل گرا ، ماجراجو ، خوشبین ، میانه رو ، حراف ، همه فن حریف
O5
آرا و عقاید
Ideas
آرمانگرا ، علایق گسترده ، مبتکر ، کنجکاو ، پیشگام ، تخیل گرا ، با بصیرت
O6
ارزش ها
Values
محافظه کار ، غیرمتعارف و غیرسنتی ، محتاط ، لوند
جنبه های همراهی و توافق نظر Agreeableness facets
A1
اعتماد
Trust
بخشنده ، اعتمادکننده ، بدگمان ، محتاط ، بدبین ، اهل آرامش و صلح ، سنگدل
A2
درستکاری و صراحت
Straight forwardness
پیچیده و دیرفهم، پرتوقع ، زیرک و باهوش، لوند، محسورکننده ، هوشمند ، مستبد و خودرأی ، خونگرم ، دل رحم ، مؤدب ، سخاوتمند ، مهربان ، شکیبا و بردبار ، خودخواه
A3
نوع دوستی
Altruism
خونگرم ، دل رحم ، مؤدب ، سخاوتمند ، مهربان ، شکیبا و بردبار ، خودخواه
A4
فرمانبرداری
Compliance
لجباز ، پرتوقع ، یکدنده و لجوج ، ناشکیبا ، نابردبار ، رک و بی پرده ، سنگدل
A5
میانه روی و فروتنی
Modesty
نمایشی و توجه طلب ، زیرک ، جرأت ورز ، اهل جرو بحث ، مطمئن به خود ، پرخاشگر ، آرمانگر
A6
نرم خوی
Tender mindedness
دوستانه ، خونگرم ، همدل ، دل رحم ، رئوف ، نااستوار ، مهربان
جنبه های وظیفه شناسی Conscientiousness facets
C1
کفایت
Competence
کارآمد ، مطمئن به خود ، دقیق ، چاره جو ، خاطرجمع ، سردرگم ، باهوش
C2
نظم
Order
سازمان یافته و منظم، دقیق و نکته سنج ، باقاعده ، فراموش کار ، بی دقت
C3
وظیفه شناسی
Dutifulness
دفاعی، حواس پرت ، بی دقت ، تنبل ، دقیق ، فراموش کار ،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره هیجان خواهی، سلامت روان، اختلال شخصیت، پرخاشگری Next Entries پایان نامه درباره رگرسیون، سطح معنی داری، مدل رگرسیون، تعهد سازمانی