پایان نامه درباره هیجان خواهی، سلامت روان، اختلال شخصیت، پرخاشگری

دانلود پایان نامه ارشد

در مقابل تجربه بسته هستند ، متقابلاً برخی اشخاص خیلی انعطاف پذیر ظرفیت هوشی خیلی محدودی دارند. در قالب تحلیل عوامل اندازه های قابلیت ذهنی عامل ششم مستقلی را تشکیل می دهد که مؤلفین آن را خارج از حیطه شخصیت در نظر گرفته اند.
مردان و زنانی که نمره پایینی در سازگاري می گیرند متمایلند که رفتار متعارف داشته و دیدگاه خود را حفظ نمایند ، این افراد تازه های آشناتر را ترجیح می دهند و پاسخ های عاطفی آنان خیلی محدود است.
گرچه سازگاري ممکن است در شکل دفاع های روانی به کار رفته تأثیر کند . اما مدارکی وجود ندارد که نشان دهد سازگاري به تنهایی یک عکس العمل دفاعی تعمیم یافته است. برعکس به نظر می رسد که اشخاص انعطاف پذیر به طور ساده یک حیطه محدودتری دارند اما ثبات بیشتری در علاقه به حیطه فعالیت خود نشان می دهند. همچنین آنان متمایل به حفظ وضعیت اجتماعی و سیاسی هستند ، اما این افراد نباید به عنوان افراد قدرت طلب در نظر گرفته شوند. انعطاف ناپذیری به نابردباری خصمانه یا قدرت طلبی پرخاشگرانه دلالت ندارد. این ویژگی ها به احتمال زیاد نشانه درجه دلپذیری در سطح خیلی پایین است.
متقابلاً اشخاص انعطاف پذیر غیرسنتی و غیرمتعارف هستند. علاقمندند همیشه سؤال کنند و آماده پذیرش عقاید سیاسی و اجتماعی و اخلاقی جدید هستند. این تمایلات نباید این چنین تلقی شود که آنها افرادی غیراصولی هستند . یک فرد انعطاف پذیر ممکن است به سیستم ارزش های خود مسؤلانه پاسخ دهد ، همچنان که سنت گراها می کنند. فرد انعطاف پذیر ممکن است از نظر روان شناسان خیلی سالم تر یا رشدیافته تر باشند اما ارزش انعطاف پذیر یا انعطاف ناپذیر بستگی به اقتضاهای یک موقعیت دارد و افراد هر دو گروه کارهای مفید و مؤثری در جامعه انجام می دهند.

د- دلپذیربودن (A) :
همانند برونگرایی ، دلپذیربودن مقدمتاً بعدی از تمایلات بین فردی است. یک فرد دلپذیر اساساً نوع دوست است ، او نسبت به دیگران همدردی کرده و مشتاق است که کمک کند و باور دارد که دیگران نیز متقابلاً کمک کننده هستند . در مقابل فرد غیردلپذیر ستیزه جو ، خودمدار و شکاک نسبت به دیگران بوده و رقابت جو است تا همکاری کننده.
افراد بسیار مایلند که دلپذیربودن را هم به عنوان صفتی که از لحاظ اجتماعی مطلوب است و هم از لحاظ روانی حالت سالم تری است ، ببینند . این امر نیز حقیقت دارد که افراد دلپذیر مقبول تر و محبوب تر از افراد ستیزه جو هستند ، ولی باید توجه داشت که آمادگی برای جنگیدن در برابر منافع خود هم یک امتیاز است. لذا دلپذیر بودن در میدان جنگ یا در صحن دادگاه فضیلتی محسوب نمی شود ، همچنین تفکر انتقادی و بدبین بودن در علم نیز به تحلیل های صحیح علمی کمک می کند. هیچ یک از دو قطب انتهایی این عامل از نقطه نظر جامعه مطلوب نیست و نیز هیچ یک لزوماً در مورد سلامت روانی فرد نیز مفید نمی باشد. هورنای (1945) در مورد دو تمایل نوروتیک «حرکت بر علیه مردم» و «حرکت به طرف مردم» بحث نموده است که این دو شبیه شکل مرضی دلپذیربودن و ستیزه جو بودن می باشد. نمره پایین در A با حالات خودشیفتگی ، ضداجتماعی و اختلال شخصیتی پارانویید همراه بوده در حالی که نمره بالا در A با اختلال شخصیتی وابسته همراه است.
نمره بالایی می گیرند اما این امر فقط وضع احتمالی است . برخی از افراد به عنوان مثال ممکن است برای عقاید جدید منعطف باشند اما برای ارزش ها منعطف نباشند یا برای احساسات منعطف بوده اما برای زیباپسندی منعطف نباشند. تفاوت های فردی در داخل ابعاد در طول زمان ثابت هستند. این امر توسط درجه بندی های مشاهده گر تأیید شده است و لذا این صفات باید به عنوان حقایق واقعی شخصیت و نه صرفاً به عنوان پراکندگی تصادفی در نظر گرفته شوند.
رابعاً سنجش مقیاس های صفات یک تحلیل دقیق تری از افراد یا گروه ها ارایه می دهد. این امر مخصوصاً زمانی که نمره عامل کی در حد میانگین باشد مشهود خواهد بود. به عنوان مثال فردی که نمره متوسط در عامل A می گیرد اما نمره او در نوع دوستی خیلی پایین و در همراهی خیلی بالا باشد ، نسبت به فردی که نمره او نیز در عامل A متوسط باشد اما در نوع دوستی نمره بالا و در همراهی نمره پایینی بگیرد ، عکس العمل متفاوتی خواهد داشت.
نهایتاً اطلاعات فرعی که از طریق نمرات صفات به دست می آید می تواند در تفسیر ساختارها و شکل دادن تئوری ها مفید باشد. اصولاً برونگرایی با سلامت روان شناختی همبسته است. اما یک نگاه اجمالی نشان می دهد که دو تا از صفات فرعی این عامل یعنی گرمی و هیجان های مثبت بیشتر با این امر مرتبط است اما هیجان خواهی ارتباطی با سلامت روان شناختی ندارد. این یافته ها نکته مهمی در تئوری مربوط به بهبودی است.
1- صفات نوروتیسم (N)
الف – اضطراب (N1) :
افراد مضطرب بیمناک ، ترسو ، مستعد نگرانی ، عصبی ، تنیده و جوشی هستند. این مقیاس ترس یا فوبیای خاصی را اندازه نمی گیرد اما نمرات بالا به احتمال زیاد نشان دهنده این ترس ها و نیز اضطراب فراگیر خواهد بود. نمرات پایین نشان دهنده حالت آرام و راحت می باشد اما این افراد در مقابل چیزهایی که ممکن است اشتباه باشد خودداری نمی کنند.
ب- پرخاشگری (N2) :
پرخاشگری تمایل به تجربه خشم را ارایه می دهد. همچنین آمادگی فرد را به تجربه خشم اندازه می گیرد و به وضعیت هایی چون ناکامی و تلخ کامی مربوط است. نمره پایین در این مقیاس به سطح دلپذیربودن فرد مربوط است و افراد غیردلپذیر اغلب نمره بالایی در این مقیاس می گیرند. همچنین افراد با نمره پایین راحت طلب بوده و به هنگام خشم آرام هستند.
ج – افسردگی (N3) :
این مقیاس تفاوت افراد سالم را در تمایل به تجربه عواطف افسرده اندازه می گیرد. افراد با نمرات بالا مستعد احساس گناه ، غم ، ناامیدی و تنهایی هستند. آنها به راحتی مأیوس می شوند و اغلب اندوهگین هستند. در نمرات پایین افراد به ندرت چنین هیجان هایی را تجربه می کنند اما آنها لزوماً بشاش و خوشدل نیستند.
د – کمرویی (N4) :
هیجان شرم و دست پاچگی هسته اصلی این صفت از N می باشد. افراد کمرو در میان دیگران ناراحت هستند ، به ریشخند دیگران حساس بوده و مستعد احساس حقارت هستند. کمرویی شبیه شرم و اضطراب اجتماعی است. نمرات کمتر لزوماً مهارت های اجتماعی بهتر یا نامتعادلی را نمی سنجد ، اما این افراد از موقعیت های اجتماعی ناهنجار کمتر صدمه می بینند .
هـ – شتاب زدگی (N5) :
در NEOPI-R شتاب زدگی به ناتوانی در کنترل هوس ها ، میل ها و آرزوها مثلاً در مورد غذا ، سیگار و تملک مربوط می شود. این امیال به حدی قوی به نظر می رسند که فرد نمی تواند در جلوی آنها مقاومت کند ، اگرچه ممکن است از رفتار خود پشیمان شود افراد در نمرات پایین مقاومت در مقابل چنین وسوسه هایی را آسان می دانند و تحمل بالایی در مقابل ناکامی دارند. اصطلاح شتاب زدگی توسط خیلی از محققین به کار رفته و به صفات نامربوط و متفاوتی مربوط می شود اما شتاب زدگی NEOPI-R نباید با خودانگیختگی ، خطر کردن در صحبت و تصمیم گیری در لحظه اشتباه شود.
و – آسیب پذیری (N6) :
آخرین صفت N ، آسیب پذیری در مقابل فشار می باشد. افراد در نمره بالا احساس ناتوانی در مقابله با استرس می کنند. این افراد وقتی با یک موقعیت اضطراری مواجه می شوند وابسته ، ناامید و هراسناک می شوند. افراد با نمره پایین قادر به اداره خود در موقعیت های مشکل ساز نیستند.

2- صفات برونگرایی (E) :
الف- گرمی (E1) :
گرمی صفت برونگرایی بوده و بیشتر به موضوع صمیمیت بین افراد مربوط است. افراد گرم ، با محبت و رفیق هستند. آنها اصالتاً مردم را دوست دارند و به راحتی دلبستگی نزدیکی با دیگران ایجاد می کنند. نمرات پایین در این صفت ضرورتاً به مفهوم روابط خصمانه یا کمی غمخواری نیست ، اما این افراد در روابط خود خیلی رسمی بوده و با احتیاط عمل می کنند. گرمی نزدیکترین صفت به دلپذیر بودن در زمینه بین فردی است اما به خاطر وجود حالات صمیمیت و دوستی قلبی است که در قسمت A قرار نگرفته است.
ب – گروه گرایی (E2) :
دومین جنبه E گروه گرایی است. مردم گروه گرا از جمع شدن با دیگران لذت می برند و هرچه جمع بیشتر باشد آنها شادترند . نمره پایین افراد در این مقیاس نشانه تمایل آنان به تنهایی بوده و از محرک های اجتماعی یا فعالانه اجتناب می کنند یا دنبال آن نمی روند.
ج – قاطع بودن (E3) :
نمرات بالا در این مقیاس نشانه جرأت و قدرت افراد است. این افراد همچنین از لحاظ اجتماعی پیشرفت کننده اند ، بدون تردید حرف می زنند و اغلب رهبر گروه می شوند. افراد با نمرات پایین تر ترجیح می دهند که در زمینه باشند و اجازه می دهند که دیگران گوینده باشند.
د- فعالیت (E4) :
افراد با نمرات بالا فعالیت سریعی دارند و در تلاش های خود قدرت و انرژی بیشتری صرف می کنند و توان بیشتری در تداوم کار نشان می دهند. همچنین زندگی پرتحرکی دارند. افراد با نمرات پایین گرچه لزوماً کم تحرک یا تنبل نیستند اما در فعالیت های خود راحت بوده و فراغت بیشتری برای خود فراهم می سازند.
هـ – هیجان خواهی (E5) :
افراد با نمرات بالا در این مقیاس در آرزوی محرک و هیجان هستند ، رنگ های روشن را دوست دارند و خواهان محیط های شلوغ هستند. هیجان خواهی در برخی جنبه ها شبیه جستجوی احساس است (زوکرمن 1979) . نمرات پایین نشانه نیاز کمتر به تحریک است. این افراد در شرایطی زندگی می کنند که برای افراد با نمره بالا در این مقیاس خسته کننده و ملال آور است.
و – هیجان های مثبت (E6) :
در این مقیاس ، افراد خواهان هیجان های مثبت چون لذت ، شادی و عشق هستند. افراد با نمرات بالا در این مقیاس به راحتی می خندند و اغلب خنده رو ، بشاش و خوش بین هستند. نمرات پایین لزوماً نشانه ناشادی نیست بلکه صرفاً کم تظاهر و ظاهراً آرام هستند. تحقیق مک کری و کوستا (1980) نشان داده است که شادی و رضایت خاطر در زندگی به دو عامل N و Eوابسته است و هیجان های مثبت صفتی از E است که برای پیش بینی شادی است.
3- صفات سازگاري (O) :
صفات O بر اساس زمینه های تجربی که فرد در آن منعطف است ، طراحی شده است. بنابراین وقتی فرد نمره بالایی در مقیاس تخیل می گیرد ، نشانه این است که او از تجارب جدید در زندگی تخیلی و تخیلات متنوع لذت زیادی می برد. در مقالات و تحقیقات مختلف به طور ضمنی به منعطف بودن اشاره شده است از این رو مک کری و کوستا (1989) نوشته اند که مقیاس TI «شاخص تیپ مایرزبریگز» مستقیماً مربوط به سازگاري در احساسات است.
الف- تخیل (O1) :
افرادی که در تخیل منعطف هستند تصوری روشن و یک زندگی تخیلی فعال دارند. رؤیاهای آنها ، یک راه فرار نیست ، بلکه راهی جهت خلق یک دنیای درونی جالب برای خودشان است. آنها تخیلات خود را بسط و توسعه داده و باور دارند که تخیل ، عاملی برای یک زندگی خلاق و غنی است . افرادی که نمره کم در این مقیاس می گیرند ، خیلی بی روح بوده و ترجیح می دهند که فکر خود را متمرکز وظایف در حال انجام بکنند.
ب – زیباپسندی (O2)‌:
افرادی که نمره بالایی در این مقیاس می گیرند ، درک عمیقی از هنر و زیبایی دارند . شعر آنها را تکان می دهد، مجذوب موسیقی می شوند و به تئاتر عشق می ورزند . آنها نیازی ندارند که قریحه هنری داشته باشند یا آنچه را که اغلب مردم خوب می دانند لزوماً بپسندند ، اما علایق آنها به هنر موجب می شود که دانش خود را از هنر گسترش بدهند و درک بیشتری نسبت به افراد معمولی از هنر داشته باشند. افرادی که نمره پایینی در این مقیاس می گیرند ، حساسیت کمتر و علاقه کمتری به هنر و زیبایی نشان می دهند.
ج – احساسات (O3) :
سازگاري در احساسات به درک ضمنی احساسات درونی و هیجان های خود فرد مربوط است. ارزیابی هیجان به عنوان یک قسمت مهم از زندگی این افراد است. افرادی که نمره بالایی در این مقیاس می گیرند، موقعیت های هیجانی مختلف را خیلی بیشتر و عمیق تر تجربه کرده و شادی و غم را خیلی شدیدتر از دیگران احساس می کنند. افرادی که نمره پایینی در این مقیاس می گیرند ، افت هیجانی داشته و باور نمی کنند که موقعیت های هیجانی خیلی مهمی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره رضایت شغلی، رضایت شغل، رفتار شهروندی، رضایتمندی Next Entries پایان نامه درباره وظیفه شناسی، نوع دوستی، زیبایی شناسی، اختلال شخصیت