پایان نامه درباره هیئت مدیره، آزمون فرضیه، حاکمیت شرکتی، ارتباط معنی دار

دانلود پایان نامه ارشد

زیر انجام می شود:
1. به منظور قابل مقایسه بودن اطلاعات، پایان دوره مالی آنها منتهی به 29 اسفند باشد.
2. به منظور همگن بودن اطلاعات، فعالیت آنها تولیدی باشد.
3. اطلاعات مالی شرکت در دورة مورد مطالعه در دسترس، حسابرسی شده و تغییر سال مالی نداشته باشد.
4. شرکت در طی دورة مورد بررسی بیش از 6 ماه توقف عملیاتی نداشته باشند.
5. شرکت ها در بازة زمانی مورد بررسی حقوق صاحبان سهام منفی نداشته باشند.
3-6 حجم نمونه آماری
تعداد شرکت هایی که با استفاده از این نوع نمونه گیری انتخاب شده است بشرح زیر می باشد:
جدول(3-1): روش انتخاب نمونه
تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1388
454
تعدادشرکت هایی که تولیدی نباشند.
71
تعداد شرکت هایی که پایان سال مالی آن ها منتهی به 29 اسفند نباشد.
85
تعداد شرکتهایی که طی دوره ی مورد بررسی تغییر سال مالی داشته و اطلاعات مالی آنها در دسترس34 و حسابرسی شده نباشند.
135
تعداد شرکت هایی که بیش از 6 ماه وقفه عملیاتی داشتند.
78
تعداد شرکت هایی که حقوق صاحبان سهام آن ها منفی بود.
13
تعداد نمونه محاسبه شده در هر سال
72

در نتیجه تعداد اعضای نمونه شامل72 شرکت است؛ که اسامی این شرکتها در پیوست شماره 1 منعکس شده است.

3-7 روش جمع آوری اطلاعات و داده ها
جمع آوری اطلاعات فرآیندی برای دستیابی به شواهدی از واقعیت برای پاسخ های صحیح است. زیرا فرضیه پاسخ دیگران به مصادیقی غیر از مصادیق مورد مطالعه می باشد.ما مصداق خود را مورد مطالعه قرار می دهیم تا شواهدی از این مصداق جمع آوری کنیم.
با توجه به ماهیت این پژوهش از دو روش میدانی و کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده می شود.
روش کتابخانه ای: استفاده از منابع کتابخانه ای که شامل کتاب ،مجلات،پایان نامه ها،مقالات و اینترنت می باشد. این روش برای انجام مطالعات مقدماتی،تدوین فصل ادبیات پژوهش و چارچوب نظری پژوهش به کار می رود.
روش میدانی: برای جمع آوری داده های مربوط به فرضیات پژوهش، به گروه شرکتهای پذیرفته شده در بورس مراجعه خواهیم نمود و پس از استخراج اطلاعات مورد نیاز از طریق نرم افزار ره آورد نوین و بانکهای اطلاعاتی سازمان بورس و سایت کدال و تجمیع داده ها در ستون های Excel به آزمون و تحلیل و تفسیر نتایج جهت تصمیم گیری در خصوص فرضیات پژوهش می پردازیم.
ابتدا اطلاعات گردآوری شده در صفحات کاری ایجاد شده در محیط نرم افزار Excel وارد گردیده و سپس محاسبه های لازم برای دستیابی به متغیرهای این پژوهش انجام می شود. بعد از محاسبه ی کلیه متغیرهای لازم جهت استفاده در مدل های این پژوهش، این متغیرها در صفحات کاری واحدی ترکیب شده تا به طور الکترونیکی به نرم افزار مورد استفاده در تجزیه و تحلیل نهایی منتقل شوند. که در این پژوهش جهت انجام تحلیل های نهایی، از نرم افزارهای Eviews7 استفاده می شود.
3-8 دوره زمانی پژوهش
محدوده زمانی پژوهش شامل 5 سال متوالی از سال 1388 تا 1392 می باشد؛ که بررسی فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های واقعی این سالها انجام می پذیرد. بر اساس هدف پژوهش اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسی و شرکت های نمونه آماری در تجزیه و تحلیل ها وارد شده اند.

3-9 متغیرهای پژوهش
مهمترین و مفیدترین راه برای طبقه بندی متغیرها، تقسیم بندی آنها به متغیر مستقل،وابسته و کنترلی است. متغیر وابسته، متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییرپذیری آن است. متغیر مستقل، یک ویژگی و خصوصیت است که اثر آن بر متغیر وابسته توسط محقق مورد بررسی قرار می گیرد. متغیر کنترلی نیز متغیری است که به منظور تفکیک اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از اثر سایر متغیرها، مورد بررسی قرار می گیرد(خاکی، 1387). این نوع طبقه بندی به دلیل کاربرد کلی، سادگی و اهمیت ویژه ای که در مفهومی کردن و طرح ریزی پژوهش و همچنین تهیه گزارش نتایج آن دارد بسیار مفید و ارزنده است. بر این اساس متغیرهایی که به منظور تبیین رابطة بین روش های حاکمیت شرکتی و مدیریت سرمایه در گردش مورد استفاده قرار گرفته اند، به شرح جدول(3-2) می باشند.

جدول (3-2): لیست متغیرهای مورد بررسی
نوع متغیر
نام متغیر
معیار اندازه گیری
علامت اختصاری
وابسته
چرخه تبدیل وجه نقد
مدت زمان پرداخت حسابهای پرداختنی- (روزهای نگهداری موجودی+مدت زمان وصول مطالبات)
CCC

سیاست سرمایه گذاری جسورانه
تقسیم دارایی جاری به کل دارایی
AIP

سیاست تأمین مالی جسورانه
تقسیم بدهی جاری به کل دارایی
AFP
مستقل
استقلال هیئت مدیره
تقسیم اعضای غیرموظف هیئت مدیره
Bind

دوگانگی وظیفه مدیرعامل
متغیر مجازی
Dual

تعداد جلسات هیئت مدیره
تعداد جلسات برگزارشده از سوی هیئت مدیره
BM

اندازه هیئت مدیره
تعداد اعضای هیئت مدیره
BS
کنترلی
اندازه شرکت
لگارتیم (فروش خالص)
Size

اهرم مالی
تقسیم کل بدهی به حقوق صاحبان سهام
LEV

3-9-1 متغیر مستقل
در این تحقیق، شاخص های حاکمیت شرکتی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته می شوند که به تفکیک عبارتند از:
استقلال هیئت مدیره
از نسبت مدیران غیرموظف هیئت مدیره به کل اعضاء برای سنجش میزان استقلال اعضای هیئت مدیره استفاده شده است. عضو غیرموظف هیئت مدیره، عضوی است که فاقد مسئولیت اجرایی در شرکت می باشد.(به تفصیل درفصل اول صفحات 10 و 11 تبیین گردید.)

دوگانگی وظیفه مدیرعامل
اگر مديرعامل، رئيس يا نايب رئيس هيئت مديره باشد به اين وضعیت “دوگانگي وظيفه مديرعامل” گفته مي‌شود. در این تحقیق، در صورتي‌که در شرکتي مديرعامل، رئيس يا نايب رئيس هيأت مديره باشد از متغير موهومي يک در غیر اینصورت از متغير موهومي صفر استفاده خواهد شد. .(به تفصیل درفصل اول صفحات 10 و 11 تبیین گردید.)
جلسات هیئت مدیره
در این تحقیق، جلسات هیئت مدیره از تعداد جلسات برگزار شده از سوی هیئت مدیره در هر یک از سال ها محاسبه می شود. .(به تفصیل درفصل اول صفحات 10 و 11 تبیین گردید.)
اندازه هیئت مدیره
در این تحقیق، برای بدست آوردن اندازه هیئت مدیره از تعداد اعضای هیئت مدیره در هر یک از سال ها، از طریق یادداشتهای همراه صورتهای مالی استفاده شده است. .(به تفصیل درفصل اول صفحات 10 و 11 تبیین گردید.)
3-9-2 متغیرهای وابسته
در این تحقیق، شاخص های مدیریت سرمایه در گردش به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده اند که به تفکیک عبارتند از:

چرخه تبدیل وجه نقد
از کم کردن دوره پرداخت بدهی از مجموع دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی کالا بدست می آید {(دوره وصول مطالبات+دوره گردش موجودی کالا)-دوره پرداخت بدهی}.
سیاست سرمایه گذاری جسورانه
نسبت کل دارایی جاری بر کل دارایی ها، هر چه این نسبت پایین تر باشد به معنای سیاست نسبتاً تهاجمی خواهد بود.
سیاست تأمین مالی جسورانه
نسبت کل بدهی جاری بر کل دارایی ها، هر چه این نسبت بالاتر تر باشد به معنای سیاست نسبتاً تهاجمی خواهد بود.
3-9-3 متغیرهای کنترلی
در این تحقیق از دو متغیر اندازه شرکت و اهرم مالی، به عنوان متغیر های کنترلی استفاده شده است.
اندازه شرکت
در این تحقیق، اندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی فروش خالص برآورد می شود.
اهرم مالی
در این تحقیق اهرم مالی از نسبت کل بدهی به حقوق صاحبان سهام برآورد می شود.

3-10 روش تجزیه و تحلیل داده ها
پس از جمع آوری داده ها محقق باید آنها را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید، آنگاه به آزمون
فرضیه هایی بپردازد که تا این مرحله پژوهش او را یاری کرده اند، تا پاسخی برای پرسش های پژوهش بیابد. تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چندمرحله ای است که طی آن داده های گردآوری شده به طرق مختلف خلاصه، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط بین داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرآیند، داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و روش های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج آنها به عهده دارند.
به طور عمده دو دسته پردازش اصلی در تحقیقات مختلف بر روی داده ها انجام می شود؛ که برای اینکار از آمار  توصیفی و آمار استنباطی استفاده می گردد.
در” آمار توصیفی” که معمولا به توصیف داده ها می پردازد از شاخص های تمایل مرکزی و شاخص های پراکندگی برای بیان داده های جمع آوری شده استفاده می شودو برای نمایش و نشان دادن نتایج کار معمولا از جداول توزیع فراوانی( بر اساس تعداد موارد مطلق و نسبی ، درصد)و نیز نمودار های مختلف هیستوگرام ، ستونی یا دایره ای استفاده می شود. همچنین در این زمینه استفاده از شاخص های پراکندگی مانند واریانس، انحراف معیار ، انحراف استاندارد و… نیز قابل ذکر است.
در “آمار استنباطی” به آزمون فرضیه های مورد بررسی در تحقیق پرداخته می شود. آزمون ها ی مختلفی همچون کای اسکوئر، رگرسیون، آنالیز واریانس و… در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرند.

3-10-1 تحلیل توصیفی داده ها
شاخص های مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای تحقیق به منظور تحلیل توصیفی متغیرها قبل از آزمون فرضیات تعیین می شوند. میانگین به عنوان مهم ترین شاخص مرکزی به همراه انحراف معیار به عنوان مهمترین شاخص های پراکندگی محاسبه خواهد شد، انحراف معیار نیز پراکندگی داده ها را نشان می دهد. این اقدام به منظور ارائه دیدگاهی کلی نسبت به جامعه آماری و شناخت بیشتر آن صورت می گیرد.
3-10-2 مدل های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها
با توجه مباحث مطرح شده در بخش قبل، مدل هایی که به منظور آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار می گیرند شامل 3 مدل نهایی می باشند؛ لذا ابتدا متغیرهای مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها برآورد می شوند، در انتها پس از محاسبه ی کلیه ی متغیرهای لازم، جهت بررسی فرضیه ها، مدل های نهایی برآورد می شوند.
در پژوهش حاضر، مدل های مذکور با استفاده از روش رگرسیون خطی و مدل داده های ترکیبی برآورد می شود.
مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه اصلی اول
فرضیه ی اصلی اول این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:
H0: β1=0(بین روش های حاکمیت شرکتی و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معنی داری وجود ندارد)
H1: β1≠0(بین روش های حاکمیت شرکتی و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معنی داری وجود دارد)
مدل اصلی جهت آزمون فرضیه اصلی اول پژوهش به شرح رابطه (3-1)می باشد:
رابطه3-1).
CCCit = β0 + β1 BINDit + β2 DUALit + β3 BMit + β4 BSit + β5 Sizeit + β6 LEVit + εit

مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه اصلی دوم
فرضیه ی اصلی دوم این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:
H0: β1=0(بین روش های حاکمیت شرکتی و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ارتباط معنی داری وجود ندارد)
H1: β1≠0(بین روش های حاکمیت شرکتی و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ارتباط معنی داری وجود دارد)
مدل اصلی جهت آزمون فرضیه دوم پژوهش به شرح رابطه (3-2)می باشد:
رابطه3-2).
AIPit = β0 + β1 BINDit + β2 DUALit + β3 BMit + β4 BSit + β5 Sizeit + β6 LEVit + εit
مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه اصلی سوم
فرضیه ی اصلی سوم این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:
H0: β1=0(بین روش های حاکمیت شرکتی و سیاست تأمین مالی جسورانه ارتباط معنی داری وجود ندارد)
H1: β1≠0(بین روش های حاکمیت شرکتی و سیاست تأمین مالی جسورانه ارتباط معنی داری وجود دارد)
مدل اصلی جهت آزمون فرضیه اصلی سوم پژوهش به شرح رابطه (3-3)می باشد:
رابطه3-3).
AFPit = β0 + β1 BINDit + β2 DUALit + β3 BMit + β4 BSit + β5 Sizeit + β6 LEVit + εit
که در روابط فوق:
CCC= چرخه تبدیل وجه نقد
AIP= سیاست سرمایه گذاری جسورانه
AFP= سیاست تأمین مالی جسورانه
BIND= استقلال هیئت مدیره
DUAl= دوگانگی وظیفه مدیرعامل
BM= جلسات هیئت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره مدیریت سرمایه، سودآوری، ارتباط معنی دار، سرمایه در گردش Next Entries پایان نامه درباره حقوق صاحبان سهام، سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، صاحبان سهام