پایان نامه درباره نگهداری وجه نقد، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، کیفیت اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

انعطاف‌پذیری مالی مبنی بر داشتن ظرفیت مازاد بدهی و برتری تامین مالی از طریق بدهی بر تامین مالی به وسیله سرمایه مطابقت دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که قدرت و اهمیت انعطاف پذیری مالی از طریق بدهی بر انعطاف‌پذیری مالی از طریق نگهداری وجوه نقد است.
نتایج پژوهش خدایی و زارع(1389) نشان دهنده عدم وجود تاثیر انعطاف‌پذیری مالی بر هزینه‌های سرمایه گذاری و همچنین عدم رابطه بین گردش وجوه نقد و هزینه‌های سرمایه‌ای در شرکتهای مورد بورسی است.
2-3 پیشینه پژوهش
2-3-1 پیشینه داخلی
آقایی و همکاران(1388) درپژوهشی تحت عنوان بررسی عوامل موثر بر نگهداری وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.نتیجه گیری نمودند که حسابهای دریافتنی، خالص سرمایه درگردش، موجودی کالا و بدهی‌های کوتاه مدت، به ترتیب از مهمترین عوامل دارای تأثیر منفی بر نگهداری موجودی‌های نقدی هستند. فرصتهای رشد شرکت، سود تقسیمی، نوسان جریانهای نقدی و سود خالص به ترتیب از مهمترین عوامل دارای تأثیر مثبت بر نگهداری موجودی‌های نقدی هستند. اما شواهد کافی در مورد تأثیر منفی بدهی‌های بلند مدت و اندازه شرکتها بر نگهداری موجودی‌های نقدی وجود ندارد.
کاشانی پور و نقی نژاد(1388) در پژوهشی تحت عنوان بررسی اثر محدودیتهای مالی بر حساسیت جریان نقدی– وجه نقد پرداختند. آن ها با استفاده از معیارهای اندازه شرکت، عمر شرکت، نسبت سود تقسیمی وگروه تجاری نشان دادند که جریانهای نقدی تأثیر معنی‌داری برسطح نگهداری وجه نقد نداشته و هم چنین تفاوت معنی‌داری حساسیت جریانهای نقدی– وجه نقد شرکتهای با محدودیت مالی و شرکتهای بدون محدودیت مالی وجود ندارد.
تهرانی و حصارزاده(1388) در پژوهشی تحت عنوان بررسی تأثیر جریان های نقدی آزاد و محدودیت تأمین مالی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه‌گذاری در120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.نتیجه گیری نمودند که رابطه بین جریانهای نقدی آزاد و بیش سرمایه‌گذاری، مستقیم و به لحاظ آماری، معنی‌دار می‌باشد. بین محدودیت در تأمین مالی و کم سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
فخاری و تقوی(1388) در پژوهشی تحت عنوان بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی برمانده وجه نقد شرکتها پرداختند. در این پژوهش کیفیت اقلام تعهدی با استفاده از مدل دیچاو و دیچیو(2000) اندازه‌گیری شده است نتیجه گیری نمودند که متغیرهای بکارگرفته شده در پژوهش فخاری وتقوی(1388) تقریبا 62 درصد از تغییرات در مانده وجه نقد شرکتهای نمونه انتخابی در دوره زمانی پژوهش را توضیح می‌دهند. کیفیت اقلام تعهدی به عنوان عاملی موثر در میزان موجودی نقد، مهم و مربوط است.
مهرانی و حصارزاده(1388) به این نتیجه رسیدند که شرکتهای دارای کیفیت بالاتر حسابداری، میزان وجه نقد کمتری نگهداری می‌کنند و همچنین فرصت رشد دارای اثر مثبت بر میزان نگهداری وجه نقد بوده و در مقابل دارایی‌های نقد شونده، نسبت اهرمی و میزان توزیع سود اثر منفی بر میزان نگهداری وجه نقد دارند
ایزدی‌نیا و رسائیان(1389) به بررسی رابطه برخی از ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و درصد سرمایه‌گذاران نهادی و سطح نگهداشت وجه نقد به عنوان متغیرهای مستقل و معیار ارزش شرکت به عنوان متغیر وابسته در بورس اوراق بهادارتهران پرداختند. نتیجه گیری نمودند که بین درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. اما بین درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه معناداری وجود ندارد. سطح نگهداشت وجه نقد نیز رابطه مثبت و معنی‌داری با ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
کاشانی پور و همکاران (1389) با انتخاب نمونه‌ای شامل 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دادند که شرکتهای با محدودیت مالی نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مالی، از حساسیت سرمایه‌گذاری به جریانهای نقدی بالاتری برخوردارند و در هنگام تصمیم گیریهای سرمایه‌گذاری برجریانهای نقدی داخلی تاکید بالایی می‌کنند.
اسفندیار ملکیان(1390) در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین وجه نقد نگهداری شده و عوامل تعیین کننده آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به مطالعه عوامل تعیین کننده نگهداری وجه نقد پرداخت. برای برآورد مدل آماری پژوهش روش رگرسیون با استفاده از داده‌های تابلویی مورد استفاده قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان دهنده وجود رابطه منفی بین اندازه شرکت، دارایی‌های ثابت مشهود و اهرم با وجه نقد نگهداری شده می‌باشد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که جریانهای نقدی، سودآوری و فرصتهای رشد رابطه مثبت با وجه نقد نگهداری شده دارند.
خواجوی و همکاران(1391) به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت اقلام تعهدی و سطح نگهداری دارایی های نقدی رابطه مثبت و غیرمعنی‌دار ولی بین کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری با سطح نگهداری دارایی‌های نقدی، به ترتیب رابطه منفی و معنی‌دار و منفی و غیرمعنی‌دار وجود دارد نتیجه گیری نمودند که شرکتهای بزرگتر و شرکتهای دارای سایر دارایی‌های نقدی جایگزین وجه نقد، میزان وجه نقد کمتری نگهداری می‌کنند و بالعکس شرکتهای دارای میزان بازدهی بیشتر بر روی وجه نقد، میزان وجه نقد بیشتری نگهداری می‌کنند.
2-3-2 پیشینه خارجی
مایرز و ماجلوف(1984) بیان می‌کنند که عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهایی که ارزش آنها بیشتر براساس فرصتهای رشدشان تعیین می‌شود، بیشتر بوده و به علت اینکه در چنین شرکتهایی هزینه سرمایه بالاست، بنابراین انتظار می‌رود وجه نقد بیشتری نگه داری کنند.
گیدز و اپلر(1996) و استاس و مایر(1996) به این نتیجه رسیدند که در شرکتهای دارای بدهی‌های با سررسید کوتاه تر و بدهی بانکی کمتر، عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر بوده و انتظار می‌رود که این شرکتها میزان وجوه نقد بالایی نگه‌داری کنند.
فریرا و ویللا (2004) عوامل موثر بر وجه نقد را در نمونه‌ای از شرکتهای کشورهای اتحادیه اروپا بررسی نمودند. نتیجه گیری نمودند که موجودی نقد بطور مثبتی تحت تـأثیر فرصت های سرمایه‌گذاری و جریانهای نقدی و به طور منفی تحت تأثیر نقد شوندگی دارایی‌ها، اهرم مالی واندازه قراردارد. بدهی بانکی و موجودی نقد نیز با یکدیگررابطه منفی دارند و مؤید این است که روابط نزدیک بانکی شرکتها را قادر می‌سازد که موجودی نقد کمتری با انگیزه احتیاطی نگهداری نمایند.
اجان داملو و همکاران (2007) در مقاله خود با عنوان تعیین کننده‌های نگهداری وجه نقد به بررسی عوامل تعیین کننده وجه نقد پرداختند. نتیجه گیری نمودند که مدیران نسبت وجه نقد بالاتری را به شرکتهای کوچکتر، با هزینه پژوهش و توسعه بالاتر، سرمایه درگردش خالص کمتر و اهرم کمتر تخصیص می‌دهند. بنابراین، نسبت بالاتر وجه نقد با دشواری بالا بردن سرمایه خارجی و کاهش قابلیت در دسترس بودن وجه نقد از منابع داخلی همبستگی دارد. نتایج آنها همچنین بیان نمود که تجزیه و تحلیل نسبت وجه نقد مازاد که به عنوان اختلاف بین وجه نقد واقعی و پیش بینی شده تعریف شده است، نشان می‌دهد که شرکتها به طور متوسط وجه نقد کمتری نسبت به آنچه توسط تئوری مبادلاتی پیشنهاد شده نگهداری می‌کنند.
لیو و چانگ(2008) در پژوهشی که با نام تعیین کننده ها و ارزش نهایی نگهداری وجه نقد شرکتها انجام دادند، به مقایسه اثر محدودیت های مالی و حاکمیت شرکتی بر نگهداری وجه نقد شرکت در شرکتهای سهامی عام آمریکا پرداخته‌اند. نتیجه گیری نمودند که بدون توجه به محدودیتهای مالی، شرکتهای دارای حاکمیت شرکتی خوب، در مقایسه با شرکتهایی که از لحاظ حاکمیت شرکتی ضعیف هستند، وجه نقد بالاتری نگهداری می‌کنند به علاوه، این نتایج این گونه بیان می‌نماید که نگهداری وجه نقد شرکتهای محدود از لحاظ مالی که حاکمیت شرکتی خوبی دارند در مقایسه با بقیه حالات بالاترین مقدار می باشد.
بایون در سال( 2008) رابطه میان انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه شرکتها را مورد بررسی قرارداد و از مراحل چرخه عمر شرکتها به عنوان جانشینی برای تعریف انعطاف پذیری مالی استفاده کرد نتایج پژوهش نشان داد که شرکتهای مرحله تولد به منظور تأمین مالی، سهام منتشر می‌کنند و اهرم کمی را نگهداری می نمایند. شرکتهای مرحله بلوغ از منابع داخلی استفاده می‌کنند و اهرم متعادلی دارند
گارسیا ودیگران(2009) با استفاده از نمونه‌ای متشکل از شرکتهای بورس سهام اسپانیا، اثرکیفیت حسابداری را برموجودی وجه نقد شرکت بررسی کردند. نتیجه گیری نمودند که شرکتهای با کیفیت اقلام تعهدی بالا در مقایسه با شرکتهای با کیفیت اقلام تعهدی پایین، سطوح پایین‌تری از وجه نقد نگهداری می‌نمایند. یافته‌ها نشان می‌دهد که با افزایش بدهی بانکی موجودی نقد افزایش یافته و شرکتهای با جریان نقدی بالاتروجه نقد بیشتری نگهداری می‌نمایند.
اتوکایت و مولای(2010) به بررسی تاثیر وجه نقد نگهداری شده و مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار فرانسه پرداخت. آنها بیان کردند که اگرچه شرکتها هرروز برای برنامه‌ریزی کوتاه مدت تصمیم‌گیری می‌کنند اما موضوع ارزش شرکت مقوله‌ای است که در زمره برنامه های بلندمدت شرکتها مطرح می‌شود. شواهد بدست آمده اثبات کرد که سهامداران وجه نقد نگهداری شده و سرمایه در گردش را کمتر از واقعیت ارزیابی کرده‌اند.
جی یانگ و همکاران(2011) در پژوهشی با عنوان عوامل مؤثر بر نگهداشت وجه نقد: بررسی تجربی در صنعت رستوران، به بررسی عوامل تاثیرگذار بر سطح نگهداری وجه نقد پرداختند. نتیجه گیری نمودند که شرکتهای رستوران با فرصتهای سرمایه گذاری بیشتر تمایل بیشتری به نگهداری وجه نقد دارند. ازطرفی دیگر شرکتهایی که سطح نقدینگی، هزینه سرمایه و پرداخت سود سهام بالاتری دارند، وجه نقد کمتری را نگهداری می‌کنند.
لوئیس و همکاران(2011) به این نتیجه رسیدند که محافظه کاری حسابداری با میزان استفاده کاراتر از میزان نگهداشت وجه نقد در ارتباط بوده واین مطلب بیانگر این امر است که محافظه کاری حسابداری می تواند جایگزینی برای نظارت بیرونی بر شرکت بوده و هزینه های تعارض نمایندگی بین مدیران و سهامداران را کاهش دهد.
فیو و پایلز(2012) به این نتیجه رسیدند که شرکتهای دارای کاهش در رتبه بندی اعتباری در مقایسه با شرکتهای بدون تغییر در رتبه‌بندی اعتباری، به طور تقریبی مبادرت به افزایش 3 درصدی نگهداشت وجه نقد به کل دارایی‌های غیر نقدی می‌کنند.
ال‌ نجار(2012) در پژوهشی با عنوان عوامل مالی تعیین کننده نگهداری وجه نقد شواهدی از برخی بازارهای نوظهور، به بررسی عوامل مؤثر بر نگهداری وجه نقد(ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود) در کشورهای در حال توسعه(برزیل، هند، روسیه و چین)پرداخته و نتایج بدست آمده از آن را با کشورهای انگلستان و آمریکا مقایسه نمود. نتیجه گیری نمود که ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود برنگهداری وجه نقد تاثیرگذار است، و شباهت هایی بین کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه در رابطه با فاکتورهای تاثیرگذار بر روی نگهداشت وجه نقد وجود دارد.

.

فصل سوم
روش‌شناسی تحقیق

3-1 مقدمه
شیوه اجرای یک پژوهش ارتباط زیادی با ماهیت موضوع، نوع پژوهش و هم چنین متغیرهای پژوهش دارد. اما باید توجه داشت آنچه كه موجب شده جوهر علمی، حیات پیدا کند، وقوف به اکتشافات و نتایج علوم نیست بلکه شناخت و درک عمیق روشها و شیوههایی است که بشر برای پیشرفت علم بکار گرفته است. روشها در حقیقت ابزارهای دستیابی به حقیقت هستند. با توجه به اهمیتی که روش شناسی پژوهش دارد در این فصل به آن پرداخته میشود، به عبارتي ميتوان گفت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره وجوه نقد، انعطاف پذیری، نگهداری وجه نقد، تامین مالی Next Entries پایان نامه درباره رگرسیون، مدل پیشنهادی، رگرسیون خطی، مدل رگرسیون