پایان نامه درباره نفت و گاز، نفت وگاز

دانلود پایان نامه ارشد

سياست مشترک تجارت ، سياست مشترک شيلات، سياست مشترک خارجه و امنيت مي باشد.پيمان شنگن نيز کنترل رواديد را لغو کرد، ايست هاي گمرکي نيز در بسياري از مرزهاي داخلي برداشته شد و امکان رفت‌وآمد شهروندان اتحاديه اروپا براي زندگي، مسافرت، کار و سرمايه گذاري بيشتر شد. مهمترين نهادهاي اتحاديه اروپا نيز عبارتند از: شوراي اتحاديه اروپا، کميسيون اروپا، دادگاه اروپا، کنگره اروپا، شوراي اروپا و بانک مرکزي اروپا . (نيوجنت:1384، 94-92)
اتحاديه اروپا هم اکنون داراي 28 عضو35 مستقل مي باشد که مجموعاً ايالت هاي عضو خوانده مي شوند.اتحاديه اروپا با پانصد ميليون شهروند ، ضمن اختصاص8 .25 درصد از توليد ناخالص داخلي به خود در جهان در سال 2010 ميلادي ، به توليد ناخالص داخلي 17.6 تريليون دلار در سال 2011 ميلادي دست يافت .اين اتحاديه سالانه 2.5 درصد ازGDP خود را براي واردات انرژي اختصاص مي دهد. لذا تأمين منابع انرژي به خصوص نفت و گاز ، جايگاه ويژه اي در سياست هاي راهبردي اتحاديه دارا است. (خواجوي: 1390، 26) با وجود تلاش هاي گسترده اي که به منظور جايگزيني ديگر منابع انرژي به جاي نفت و گاز صورت گرفته است ، اين منابع همچنان نقش اصلي و حياتي را در تأمين انرژي جهان و اتحاديه اروپا ايفا مي کنند. حدود چهل و دو درصد از سبد مصرف انرژي اتحاديه اروپا را نفت خام و بيش از بيست و سه درصد را گاز طبيعي تشکيل مي دهد. لذا در مجموع بيش از شصت و پنج درصد از منابع انرژي اتحاديه اروپا توسط منابع نفت و گاز تأمين مي گردد.
در اين فصل ابتدا نگاهي به جايگاه نفت و گاز در سبد مصرف انرژي اتحاديه اروپا خواهيم داشت ، سپس ميزان ذخاير نفت و گاز ، توليد و مصرف نفت و گاز در اين اتحاديه بررسي مي شود و در ادامه ، به توضيح مناسبات اتحاديه اروپا با جمهوري اسلامي ايران قبل از تحريم هاي اين اتحاديه مي پردازيم.

3-1 : وضعيت ذخائر، توليد، مصرف و واردات نفت خام و گاز طبيعي اتحاديه اروپا
3-1-1: جايگاه نفت و گاز در سبد مصرف انرژي اتحاديه اروپا
با وجود تلاش هاي گسترده اي که به منظور جايگزيني ديگر منابع انرژي به جاي نفت و گاز صورت گرفته است ، اين منابع همچنان نقش اصلي و حياتي را در تأمين انرژي جهان و اتحاديه اروپا ايفا مي کنند. حدود چهل و دو درصد از سبد مصرف انرژي اتحاديه اروپا را نفت خام و بيش از بيست و سه درصد را گاز طبيعي تشکيل مي دهد. لذا در مجموع بيش از شصت و پنج درصد از منابع انرژي اتحاديه اروپا توسط منابع نفت و گاز تأمين مي گردد.
در ميان بخش هاي مختلف اقتصادي اتحاديه اروپا بيشترين مصرف به ترتيب مربوط به بخش خانگي و خدمات(با سي و هفت درصد سهم)، بخش حمل و نقل(با سي و سه درصد سهم) ، بخش صنعت(با بيست و هشت درصد سهم) و کشاورزي (با دو درصد سهم) مي باشد.
3-1-2 : ذخاير نفت خام اتحاديه اروپا
سهم کشورهاي عضو اتحاديه اروپا از کل ذخاير نفت خام جهان در سال 2010 به کمتر از يک سوم سهم اين اتحاديه در سال 1980 کاهش پيدا کرده و از 1/8 درصد در سال 1980 به 5/0 درصد در سال 2010 افت کرده است. همچنين از نظر مقدار نيز طي سي سال گذشته، ميزان ذخاير نفت خام اين اتحاديه به کمتر از نيمي تقليل يافته و از 11/8 ميليارد بشکه در سال 1980 به 6/3 ميليارد بشکه در سال 2010 رسيده است. با احتساب ميزان ذخاير کشورهاي عضو اتحاديه اروپا و همچنين در نظر گرفتن مقدار توليد ساليانه آنها ، عمر ذخاير نفت خام اين اتحاديه کمتر از نه سال برآورد مي شود.(شاخص R/P) (خواجوي: 1391، 140)

3-1-3 : ذخاير گاز طبيعي اتحاديه اروپا
سهم کشورهاي عضو اتحاديه از کل ذخاير گاز طبيعي جهان در سال2010 به کمتر از يک سوم سهم اين اتحاديه در سال 1980 کاهش پيدا کرده و از 4/6 درصد در سال 1980 به 1/3درصد در سال 2010 رسيده است. همچنين از لحاظ مقدار نيز طي مدت سي سال گذشته ، ميزان ذخاير گاز طبيعي اين اتحاديه سي وپنج درصد تقليل يافته و از3/7 تريليون متر مکعب در سال 1980 به2/4 تريليون متر مکعب در سال 2010 کاهش پيدا کرده است. با احتساب ميزان ذخاير کشورهاي عضو اتحاديه اروپا و مقدار توليد ساليانه آنها، عمر ذخاير گازي طبيعي اين اتحاديه کمتر از چهارده سال برآورد شده است.(شاخص R/P) بيش از شصت درصد از ذخاير گاز طبيعي اتحاديه متعلق به هلند و انگلستان است. (خواجوي: 1391، 143)
3-1-4 : توليد نفت خام اتحاديه اروپا
طي دوازده سال گذشته ميزان توليد نفت خام کشورهاي عضو اتحاديه اروپا به کمتر از نيمي تقليل يافته و از 3684 هزار بشکه در روز در سال1999 به 1951 هزار بشکه در روز در سال2010 رسيده است.علت اين افت توليد نيز گذشتن نيمه عمر ميادين توليدي و نبود ذخاير نفت خام جديد به ميزان کافي است و نه محدوديت در دسترسي به تکنولوژي جديد.
انگلستان بزرگترين توليد کننده و دارنده ذخاير نفت خام اتحاديه اروپا مي باشد.انگلستان در سال2010 معادل يک ميليون و چهارصد هزار بشکه در روز نفت خام توليد مي کرد که بيش از هفتاد درصد از نفت خام توليدي اتحاديه اروپا در سال مذکور مي باشد. همچنين بيش از چهل درصد از ذخاير نفت خام کشورهاي عضو اتجاديه اروپا در انگلستان مي باشد.دانمارک نيز يک ديگر از کشورهاي اتحاديه اروپا صادرکننده نفت خام مي باشد و لذا وابستگي به به نفت خام وارداتي نمي باشد.(خواجوي: 1391، 141)نروژ نيز داراي ذخيره اثبات شده 7/9 ميليارد بشکه و توليد روزانه 188/3 ميليون بشکه است.(موسوي: 1384 ،301) براساس پيش بيني آژانس بين المللي انرژي توليد نفت خام اتحاديه با حدود پنجاه درصد کاهش از يک ميليون و نهصدو پنجاه ويک هزار بشکه در روز در سال 2010 به نهصدو هشتادو چهار هزار بشکه در روز در سال 2030 مي رسد.اين در حالي است که طي اين مدت روند توليد نفت خام جهان روندي صعودي داشته و از هشتاد و دو ميليون بشکه در روز در سال 2010 به بيش از نود وسه ميليون بشکه در روز در سال 2030 افزايش مي يابد. همچنين سهم اتحاديه اروپا از کل توليد نفت خام جهان با بيش از پنجاه درصد کاهش از 2/4 درصد در سال2010 به 1/1 درصد در سال 2030 کاهش مي يابد.(خواجوي:1391 ،147)
3-1-5 : توليد گاز طبيعي اتحاديه اروپا
طي سال هاي گذشته ميزان توليد گاز طبيعي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا حدودبيست درصد ومعادل پنجاه ميليارد متر مکعب در سال کاهش داشته است و از دويست و بيست و هفت ميليارد درسال 1999 به يک صد و هفتاد و پنج ميليارد متر مکعب در سال2010 رسيده است. هلند و انگلستان بزرگترين توليد کنندگان گاز طبيعي اتحاديه اروپا مي باشند و در سال2010 به ترتيب هفتاد و يک و پنجاهو هفت ميليارد متر مکعب گاز طبيعي توليد کرده اند که حدودهفتاد و سه درصد از توليد گاز اتحاديه اروپا در سال مذکور است.(خواجوي: 1391، 144) کشور نروژ بزرگترين عضو اتحاديه اروپا است که تأمين کننده سهمي معادل سي درصد از نياز گاز اتحاديه مي باشد.(خواجوي: 1390 ،28) دانمارک در سال2008 نيز از کشورهاي توليد کننده گاز طبيعي در اتحاديه اروپا بود.بر اساس پيش بيني آژانس بين المللي انرژي توليد گازطبيعي اتحاديه در افق 2035 روندي نزولي داشته و از يک صد و هفتاد و پنج ميليارد متر مکعب در سال2010 به نود وسه ميليارد متر مکعب در سال 2035 کاهش مي يابد.لذا سهم اتحاديه اروپا از کل گاز طبيعي توليدي جهان با بيش از پنجاه درصد کاهش از 5/5 درصد در سال2010 به 2/1 درصد در سال2035 کاهش مي يابد.(خواجوي: 1391، 150)

3-1-6 : مصرف نفت خام اتحاديه اروپا
حدود هفده درصد از نفت خام جهان در سال 2010 توسط کشورهاي عضو اتحاديه اروپا مصرف شده است.اين درحالي است که در اين سال حدود 2/5 درصد از کل توليد جهاني نفت خام متعلق به کشورهاي عضو اين اتحاديه بود. اتحاديه اروپا در اين سال معادل سيزده ميليون وهشتصد و نود هزار بشکه در روز نفت خام مصرف کرد که نسبت به سال 2009 حدود يک درصد کاهش داشته است. بيش از پنجاه و دو درصد از مصرف نفت خام اتحاديه در سال مذکور به چهار کشور آلمان ، ايتاليا،انگلستان و فرانسه بود. در ميان کشورهاي اتحاديه اروپا تنها دانمارک صادرکننده نفت خام مي باشد و لذا وابسته به نفت خام وارداتي نمي باشد. بعد از آن انگلستان کمترين وابستگي به نفت خام را با حدود ده درصد دارا مي باشد.البته انگلستان تا سال 2005 يک صادر کننده نفت خام بوده و از سال 2006 به يک وارد کننده تبديل شد.(خواجوي: 1391، 141)
3-1-7 : مصرف گاز طبيعي اتحاديه اروپا
اتحاديه اروپا در سال2010 معادل 492/5 ميليارد متر مکعب گاز طبيعي گاز طبيعي مصرف کرد که نسبت به سال2009 حدود7/5 درصد رشد داشته است.سهم اين اتحاديه از کل مصرف گاز طبيعي جهان در اين سال حدود شانزده درصد بوده است.اين درحالي است که اتحاديه تنها 1/3 درصد از ذخاير و 5/5 درصد از توليد گاز طبيعي جهان را در اين سال در اختيار داشته است. بيش از شصت درصد از مصرف نفت خام اتحاديه در سال مذکور به چهار کشور آلمان ، ايتاليا، انگلستان و فرانسه بود.روسيه،نروژ ،الجزاير و نيجريه با سهمي به ترتيب چهل ،سي، پانزده و چهار درصد بزرگترين تأمين کنندگان گاز طبيعي اتحاديه مي باشند. (خواجوي: 1391، 144)
3-1-9 : پيش بيني توليد،مصرف ،سرمايه گذاري و وابستگي اتحاديه اروپا به منابع نفت وگاز
براساس برآوردهاي صورت گرفته توسط مراکز معتبر بين المللي،جمعيت اتحاديه اروپا طي سال هاي 2008 تا 2035 بطور متوسط سالانه يک درصد و توليد ناخالص داخلي آن بطور متوسط 1/6 درصد رشد خواهد کرد که معادل نيمي از متوسط جهاني در اين دوره زماني است.با توجه به پيش بيني رشد جمعيت و رشد اقتصادي اتحاديه اروپا در افق 2035 و با در نظر گرفتن سياست هاي آن در کاهش و متنوع سازي مصرف انرژي، برآورد مي شود که اين اتحاديه همچنان وابستگي بالايي به نفت وگاز داشته باشد. براساس اين پيش بيني مراکز مختلف انرژي، سهم نفت و گاز در سبد انرژي اتحاديه در افق 2030 حدود شصت و پنج درصد خواهد بود.لذا با توجه به اينکه ميزان ذخاير و توليد نفت وگاز رو به کاهش مي باشد ،وابستگي به نفت وگاز وارداتي افزايش خواهد يافت. اتحاديه اروپا بيش از 2/5 درصد از توليد ناخالص داخلي خود را در طي سال هاي 2010-2035 جهت واردات منابع نفت وگاز صرف خواهد کرد.
براساس پيش بيني آژانس بين المللي انرژي ، توليد نفت خام اتحاديه اروپا با حدود پنجاه درصد کاهش از يک ميليون 951 هزار بشکه در روز در2010 به نه صد و هشتاد و چهار هزار بشکه در روز در 2030 مي رسد.اين درحالي است که طي اين مدت توليد نفت جهان روندي صعودي داشته و از هشتاد و دو ميليون بشکه در2010 به بيش از نود و سه ميليون بشکه در روز در 2030 افزايش مي يابد. همچنين سهم اتحاديه اروپا از کل توليد نفت جهان با بيش از پنجاه درصد کاهش از 2/4 درصد در سال 2010 به 1/1 درصد در سال 2030 کاهش مي يابد.
تقاضاي نفت اتحاديه اروپا در افق 2030 روندي نزولي داشته و از 890/13 ميليون بشکه در 2010 به 6/9ميليون بشکه در روز در2035کاهش مي يابد.البته تقاضاي جهاني نفت طي اين دوره روندي افزايشي دارد.سهم اتحاديه اروپا از مصرف جهاني نفت در سال 2035 نسبت به سال 2010 کاهش مي يابد.با توجه به پيش بيني روند توليد و تقاضاي نفت خام اتحاديه اروپا برآورد مي شود که وابستگي به نفت وارداتي از هشتاد و چنج درصد در2010 به حدود نود و پنج درصد در 2030 افزايش يابد.
براساس پيش بيني آژانس بين المللي انرژي ، توليد گازاتحاديه اروپا در افق2035 روندي نزولي داشته و از يک صد وهفتادوپنج ميليارد متر مکعب در 2010 به نود وسه ميليارد متر مکعب در2035 کاهش مي يابد. طي اين مدت روند توليد گاز طبيعي در جهان روند صعودي مي يابد. سهم اتحاديه اروپا از کل گاز توليدي جهان با بيش از پنجاه درصد کاهش از 5/5 درصد در 2010 به 1/2 درصد در 2035 کاهش مي يابد.تقاضاي گاز اتحاديه اروپا روندي صعودي داشته و از492/5 ميليارد متر مکعب درسال 2010 به 598 ميليارد مترمکعب در2035افزايش مي يابد. البته رشد تقاضاي گاز اتحاديه اروپا از متوسط رشد جهاني آن کمتر است.
با توجه به پيش بيني روند توليد و تقاضاي گاز طبيعي اتحاديه اروپا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره عرضه کنندگان، انتقال اطلاعات، نفت و گاز Next Entries پایان نامه درباره صادرات گاز، واردات گاز، نفت و گاز