پایان نامه درباره نظم جویی، حافظه فعال، اختلال اضطراب اجتماعی، اضطراب اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

ش کردهاند.
پرسشنامهی مشخصات جمعیت شناختی: اطلاعات مربوط به سن، جنس، سطح تحصیلات و سابقهی بیماری روانی یا جسمی و سابقهی فردی یا خانوادگی لکنت را شامل میشود و در مورد افراد مبتلا به لکنت علاوه بر این موارد شامل شاخصهای انتخاب شدن برای ورود به پژوهش که بهوسیلهی خودگزارش دهی تعیین میشوند، نیز میشود.

3-6. روش اجرای آزمونها
اجرای کامل آزمونها در یک جلسهی 20 الی 30 دقیقهای انجام پذیرفت. پس از آشنایی با آزمودنی و بیان توضیحات کلی دربارهی اهداف و چگونگی انجام کار و کسب رضایت از وی برای همکاری، به اجرای آزمونها پرداخته میشد. در گروه افراد مشکوک به اختلال اضطراب اجتماعی، مصاحبهی SCIDبه عنوان تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی اولین ابزاری بود که به اجرا در میآمد. لازم به ذکر است که از بین افراد این گروه، کسانی که معیارهای این مصاحبه را برای تشخیص برآورده نمیکردند، از نمونه کنار گذاشته شدند. در ادامه به اجرای بقیهی آزمونها و با توجه به شرایط اجرایی خرده مقیاسها پرداخته میشد. لازم به ذکر است که همین روند برای گروه مبتلا به لکنت و افراد سالم بهکار برده شد بهطوریکه یک فرد مبتلا به لکنت با استفاده از مصاحبهی SCID و براساسDSM-V، تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی دریافت کرد و از نمونه کنار گذاشته شد.
3-7. روش تجزیه و تحلیل
پس از اجرای کامل آزمونها و تکمیل نمونهها، آزمونها به دقت نمرهگذاری و دادههای خام برای تجزیه و تحلیل وارد نرم افزارSPSS 19 شدند. بهمنظور تحلیل توصیفی دادهها از آزمونهای تحلیل واریانس یک راهه و آزمون خی2 استفاده شد و بهمنظور تحلیل استنباطی دادهها از تحلیل واریانس یک راهه، تحلیل واریانس چند متغیری، آزمون خی2، آزمون كولموگروف‌اسميرنوف، آزمون لون، آزمون تعقیبی توکی و آزمون تعقيبي بون‌فروني استفاده شد.

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1. مقدمه
در این فصل دادههای پژوهش با استفاده از آزمونهای مناسب تحلیل شده است. ابتدا، یافتههای توصیفی و سپس یافتههای استنباطی جهت ارزیابی فرضیهها ارائه میشوند.
۴-۲. يافتههاي توصيفي
در اين بخش اطلاعات جمعيت‌شناختي و يافته‌هاي توصيفي متغيرهاي مورد مطالعه به تفكيك گروه (سه گروه بهنجار، مبتلا به لکنت و مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي) ارايه شده است.
جدول 1-4: اطلاعات مربوط به سن نمونهی مورد مطالعه به تفکيک گروه‌ها
گروه
تعداد
حداقل
حداكثر
ميانگين
انحراف معيار
گروه بهنجار
30
17
36
13/26
03/5
گروه مبتلا به لکنت
30
18
39
60/26
27/5
گروه اضطراب اجتماعي
30
18
39
47/26
21/7
بر اساس اطلاعات جدول 1-4، ميانگين سني سه گروه نزديک به هم است. نتيجه تحليل واريانس يک‌راهه نيز نشان داد که تفاوت معناداري بين گروه‌ها وجود ندارد و مي‌توان آن‌ها را از نظر سني همگن دانست.
جدول 2-4: توزيع مدرک تحصيلي در گروه‌هاي مورد مطالعه
مدرک تحصيلي
گروه
ديپلم و پايين‌تر
ليسانس
فوق ليسانس

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
گروه بهنجار
4
3/13
19
3/63
7
3/23
گروه مبتلا به لکنت
7
3/23
17
7/56
6
20
گروه اضطراب اجتماعي
6
20
17
7/56
7
3/23
جمع
17
9/18
53
9/58
20
2/22
بر اساس اطلاعات جدول 2-4، توزيع مدرک تحصيلي در بين سه گروه تقريبا شبيه به هم است. نتايج آزمون خي‌2 براي بررسي تفاوت مدارک تحصيلي سه گروه معنادار نشد، بنابراين گروه‌ها از نظر مدرک تحصيلي نيز همگن هستند.
جدول 3-4: ميانگين و انحراف استاندارد راهبردهاي نظم جویی شناختی هيجان به تفكيك گروه
متغيرها
گروه بهنجار
گروه مبتلا به لکنت
گروه اضطراب اجتماعي

ميانگين
SD
ميانگين
SD
ميانگين
SD
راهبردهاي سازگار
73/59
47/10
87/53
13/9
33/51
34/12
راهبردهاي ناسازگار
87/53
87/7
70/56
87/9
20/61
24/10
براساس اطلاعات جدول شماره 3-4، ميانگين راهبردهاي سازش یافتهی گروه بهنجار از دو گروه ديگر بالاتر است و ميانگين راهبردهاي سازش نایافتهی گروه مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي بالاتر از دو گروه ديگر است.
جدول 4-4: ميانگين و انحراف استاندارد حافظه فعال به تفكيك گروه
متغيرها
گروه بهنجار
گروه مبتلا به لکنت
گروه اضطراب اجتماعي

ميانگين
SD
ميانگين
SD
ميانگين
SD
فراخناي فضايي مستقيم
83/8
13/2
70/7
82/1
60/7
30/1
فراخناي فضايي معکوس
47/7
36/2
17/7
12/2
17/6
80/1
کل فراخناي فضايي
30/16
06/4
87/14
57/3
77/13
28/2
حافظه واجي
50/10
05/2
03/8
06/2
9
23/2
نمره کل حافظه فعال
80/26
93/4
90/22
86/4
77/22
50/3
براساس اطلاعات جدول شماره 4-4، ميانگين عملکرد حافظه فعال گروه بهنجار بالاتر از دو گروه ديگر است، در حالي که بين دو گروه مبتلا به لکنت و مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي تفاوت زيادي مشاهده نمي‌شود.

جدول 5-4: ميانگين و انحراف استاندارد توجه متمرکز دروني به تفكيك گروه
متغيرها
گروه بهنجار
گروه مبتلا به لکنت
گروه اضطراب اجتماعي

ميانگين
SD
ميانگين
SD
ميانگين
SD
توجه متمرکز دروني
83/14
55/2
33/15
77/2
93/17
19/3
براساس اطلاعات جدول شماره 5-4، گروه مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي داراي بالاترين ميانگين توجه متمرکز دروني و گروه بهنجار داراي پايين‌ترين ميانگين است.
با توجه به اينکه توزيع نمرات آزمون توجه مداوم نرمال نبود، و از طرف ديگر به دليل محدود بودن تعداد خطاهاي بيش از يک، آزمودني‌ها به دو گروه بدون خطا و با خطا تقسيم شدند که اطلاعات مربوط به آن در جدول 6-4 ارايه شده است.
جدول 6-4: توزيع افراد بر اساس داشتن يا نداشتن خطا در آزمون توجه مداوم
مدرک تحصيلي
گروه
بدون خطا
با خطا

فراواني
درصد
فراواني
درصد
گروه بهنجار
17
7/56
13
3/43
گروه مبتلا به لکنت
9
30
21
70
گروه اضطراب اجتماعي
19
3/63
11
7/36
بر اساس اطلاعات جدول 6-4، گروه مبتلا به لکنت داراي بيشترين خطا و گروه مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي داراي کمترين خطا هستند.
4-3. يافته‌هاي استنباطي
جهت پي بردن به اين موضوع که آيا بين سه گروه بهنجار، مبتلا به لکنت و مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي در راهبردهاي نظم جویی شناختی هيجان و عملکرد حافظه فعال تفاوت معناداري وجود دارد يا خير، از تحليل واريانس چند ‌متغيري31 استفاده شد. جهت پي بردن به اين موضوع که آيا بين سه گروه بهنجار، مبتلا به لکنت و مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي در توجه متمرکز دروني تفاوت معناداري وجود دارد يا خير، از تحليل واريانس يک‌راهه32 استفاده شد. جهت پي بردن به اين موضوع که آيا بين سه گروه بهنجار، مبتلا به لکنت و مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي در ميزان خطاي آزمون توجه مداوم تفاوت معناداري وجود دارد يا خير، از آزمون خي‌2 استفاده شد.
با توجه به اينكه نرمال بودن داده‌ها و همگني واريانس از پيش‌فرض‌هاي اصلي تحليل واريانس است، قبل از ارايه نتايج اين تحليل‌ها، از آزمون كولموگروف‌اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن و از آزمون لون33 براي بررسي فرض برابري واريانس خطاي متغير وابسته استفاده خواهد شد.
فرضیهی اول: راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در بزرگسالان مبتلا به لکنت، متفاوت از بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی است.
جدول 7-4: آزمون کلموگروف- اسميرنوف جهت بررسي نرمال بودن توزيع نمرات راهبردهای نظم جویی شناختی هيجان
متغير
تعداد
آماره Z آزمون K-S
معني‌داري
نتيجه
راهبردهاي سازگار
90
725/0
669/0
نرمال
راهبردهاي ناسازگار
90
585/0
884/0
نرمال
نتايج جدول فوق نشان مي‌دهد كه مفروضه نرمال بودن داده‌ها برقرار است.
جدول 8-4: نتايج آزمون لون براي بررسي برابري واريانس‌ گروه‌ها‌ در راهبردهای نظم جویی شناختی هيجان
متغير
نسبت F
درجة آزادي صورت
درجة آزادي مخرج
معناداري
راهبردهاي سازگار
753/0
2
87
474/0
راهبردهاي ناسازگار
619/0
2
87
541/0
مطابق اطلاعات جدول 8-4، آزمون لون فرض برابري واريانس‌ گروه‌ها را نشان مي‌دهد، زيرا در همة اين موارد، نسبت‌هاي F مشاهده شده معني‌دار نشده است. بنابراين فرض همساني واريانس‌هاي اين نمره‌ها برقرار بود و استفاده از تحليل واريانس چندمتغيري اين داده‌ها بلامانع است. يافته‌هاي اين تحليل در جدول 9-4 آمده است.

جدول 9-4: نتايج تحليل واريانس چند متغيري تفاوت كلي راهبردهای نظم جویی شناختی هيجان در سه گروه
منبع اثر
آماره ملاك
ارزش آماره
نسبت F
df فرضيه
df خطا
معناداري
گروه
پيلائي
193/0
65/4
4
174
001/0

ويلكز
808/0
83/4
4
172
001/0

هتلينگ
236/0
01/5
4
170
001/0
جدول شماره 9-4، نشان ميدهد هر سه شاخص آماره ملاك آزمون در مورد تفاوت سه گروه از نظر متغيرهاي مورد مطالعه در سطح 001/0 معني‌دار شده است. اين يافته به اين معناست كه گروه‌ها حداقل در يکي از متغيرها تفاوت معناداري دارند. جدول 10-4، جزئيات تفاوت‌ها را نشان مي‌دهد:
جدول 10-4: نتايج تحليل واريانس چند متغيري تفاوت سه گروه در راهبردهای نظم جویی شناختی هيجان
متغير وابسته
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
F
معني‌داري
راهبردهاي سازگار
96/1113
2
98/556
84/4
010/0
راهبردهاي ناسازگار
56/820
2
28/410
66/4
012/0
اطلاعات جدول 10-4، نشان مي‌دهد که گروه‌ها در هر دو متغير، تفاوت معناداري از هم دارند. براي مشخص شدن اين موضوع که تفاوت‌ها بين کدام گروه‌ها است از آزمون تعقيبي بون‌فروني استفاده شد که نتايج آن در جدول 11-4 ارايه شده است:

جدول 11-4: مقايسه زوجي گروه‌ها در راهبردهاي نظم جویی شناختی هيجان
متغير
گروه مرجع
گروه مقايسه
اختلاف ميانگين
خطاي معيار
معني‌داري
راهبردهاي سازگار
بهنجار
مبتلا به لکنت
87/5
77/2
111/0

اضطراب اجتماعي
40/8
77/2
010/0

مبتلا به لکنت
اضطراب اجتماعي
53/2
77/2
1
راهبردهاي ناسازگار
بهنجار
مبتلا به لکنت
83/2-
42/2
737/0

اضطراب اجتماعي
33/7-
42/2
010/0

مبتلا به لکنت
اضطراب اجتماعي
50/4-
42/2
200/0

جدول 11-4، نشان مي‌دهد که هم در راهبردهاي مثبت تنظيم هيجان و هم در راهبردهاي ناسازگار تنها بين دو گروه بهنجار و مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي تفاوت معنادار وجود دارد، به اين ترتيب که در راهبردهاي سازگار ميانگين گروه بهنجار به شکل معناداري بالاتر است و در راهبردهاي ناسازگار ميانگين گروه مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي بالاتر است. بنابرین فرض صفر تائید میشود و نتیجهی آن این است که راهبردهای سازگار و ناسازگار نظمجویی شناختی هیجان افراد مبتلا به لکنت با بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و افراد بهنجار تفاوتی ندارد.
فرضیهی دوم: حافظهی فعال بزرگسالان مبتلا به لکنت، متفاوت از بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی است.

جدول 12-4: آزمون کلموگروف- اسميرنوف جهت بررسي نرمال بودن توزيع نمرات حافظه فعال
متغير
تعداد
آماره Z آزمون K-S
معني‌داري
نتيجه
فراخناي فضايي مستقيم
90
832/0
493/0
نرمال
فراخناي فضايي معکوس
90
16/1
136/0
نرمال
کل فراخناي فضايي
90
09/1
189/0
نرمال
حافظه واجي
90
921/0
364/0
نرمال
نمره کل حافظه فعال
90
15/1
145/0
نرمال
نتايج جدول فوق نشان مي‌دهد كه مفروضه نرمال بودن داده‌ها برقرار است.
جدول 13-4: نتايج آزمون لون براي بررسي برابري واريانس‌ گروه‌ها‌ در حافظه فعال
متغير
نسبت F
درجة آزادي صورت
درجة آزادي مخرج
معناداري
فراخناي فضايي مستقيم
32/4
2
87
016/0
فراخناي فضايي معکوس
798/0
2
87
151/0
کل فراخناي فضايي
46/2
2
87
091/0
حافظه واجي
146/0
2
87
864/0
نمره کل حافظه فعال
51/1
2
87
227/0
مطابق اطلاعات جدول 13-4، آزمون لون فرض برابري واريانس‌ گروه‌ها را نشان مي‌دهد، زيرا به استثناي فراخناي فضايي مستقيم در ساير موارد نسبت‌هاي F مشاهده شده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره کانون توجه، نظم جویی شناختی هیجان، نظم جویی، کانون توجه بیرونی Next Entries پایان نامه درباره اضطراب اجتماعی، اختلال اضطراب اجتماعی، بیماران مبتلا، کودکان مبتلا