پایان نامه درباره ناخودآگاه

دانلود پایان نامه ارشد

اطميناني باشد، زيرا به ندرت ممکن است رويدادهاي آينده با پيشبيني هاي قبلي تطابق داشته باشد، زيرا هر تصميم گيري مبتني بر يک سلسله فرض در مورد تحولات سياسي و اجتماعي، توسعه فناوري، قيمت منابع مورد نياز و محصول طرح در آينده است. چون در اکثر موارد پيش بيني وضع آينده بر اساس اطلاعات ناقص درباره شرايط اقتصادي انجام مي شود، ترديد و نا اطميناني نسبت به برآوردها فزوني مي‌يابد و حتي کاربرد و استفاده از آخرين فنون پيشرفته پيش‌بيني اقتصادي نمي‌تواند نا ‌اطميناني نسبت به بسياري از عوامل موثر برسودآوري طرحهاي سرمايه گذاري را از ميان برد. اشتباه و نا اطميناني، در سه زمينه زير مي تواند بروز کند :
1- اشتباه در برآورد و تعيين تقاضاي گذشته و کنوني، يا به سخن ديگر، اشتباه در آمارهاي موجود
2- اشتباه در برآورد و تعيين نياز يا تقاضاي آينده
3- اشتباه در برآورد و تعيين نياز و تقاضاي آينده، بنا به دلايل اقتصادي يا غير اقتصادي، مانند بحران سياسي، جنگ، عوامل اجتماعي و غيره که به طور اتفاقي روي مي دهد و پيش بيني آن ميسر نيست. در عمل در تمام تصميم گيريهاي مربوط به طرحهاي عمراني، عامل ترديد کم و بيش جلوه گر مي شود. تصميم گيران به هنگام بررسي و سنجش مطلوبيت طرح (خودآگاه و يا ناخودآگاه) عناصر نا اطميناني موجود در طرح را ارزيا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره اوقات فراغت، عرضه و تقاضا، ارزش افزوده، مصرف‌كننده Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، بخش کشاورزی، مدل رگرسیون، تحلیل پوششی دادهها