پایان نامه درباره منبع کنترل، هوش هیجانی، یژگیهای شخصیتی

دانلود پایان نامه ارشد

یاس مدیریت رابطه و بهزیستی روانشناختی ضریب همبستگی 78/0 و بین نمره کل هوش هیجانی و بهزیستی روانشناختی ضریب همبستگی 86/0 وجود دارد. که همه این همبستگیها در سطح 001/0>Pمعنادار هستند.
برای پیش بینی بهزیستی روانی بر اساس منبع کنترل، ویژگیهای شخصیتی و خرده مقیاسهای هوش هیجانی از تحلیل رگرسیون چند متغیره به شیوه ورود همزمان استفاده شد، که خلاصه نتایج در جدول4-15-، آمده است.

جدول 4-15- نتایج پیش بینی بهزیستی روانی بر اساس منبع کنترل، ویژگیهای شخصیتی و خرده مقیاسهای هوش هیجانی
متغیر ملاک
R
R2
R2تعدیل شده
F
سطح معناداری
بهزیستی روانی
89/0
80/0
79/0
83/110
001/0

نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره (جدول 4-15) نشان میدهد که منبع کنترل، ویژگیهای شخصیتی و خرده مقیاسهای هوش هیجانی همگی با هم میتوانند در حدود 80 درصد تغییرات مربوط به بهزیستی روانشناختی را پیش بینی کنند. ضرایب رگرسیونی برای پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس منبع کنترل، ویژگیهای شخصیتی و خرده مقیاسهای هوش هیجانی در جدول 4-16- آمده است.
جدول 4-16- ضرایب رگرسیونی برای پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس منبع کنترل، ویژگیهای شخصیتی و خرده مقیاسهای هوش هیجانی
متغیر پیش بین
B
خطای برآورد
β
t
سطح معناداری
منبع کنترل
35/0-
10/0
12/0-
37/3
001/0
ویژگی های شخصیتی
روانرنجورخویی
04/0-
06/0
04/0-
66/0
50/0

برونگرایی
05/0
08/0
04/0
66/0
50/0

انعطافپذیری
29/0
07/0
14/0
92/3
001/0

دلپذیر بودن
02/0
08/0
01/0
36/0
71/0

مسئولیتپذیری
39/0
08/0
31/0
82/4
001/0
هوش هیجانی
خودآگاهی
20/0-
11/0
08/0-
78/1
07/0

خودمدیریتی
29/0
07/0
20/0
85/3
001/0

آگاهی اجتماعی
27/0
13/0
10/0
002/2
04/0

مدیریت رابطه
24/0
09/0
14/0
75/2
006/0

نتایج جدول 4-16- نشان می دهد که منبع کنترل با ضریب بتای 12/0- توان پیش بینی بهزیستی روانشناختی را دارد، و از بین ویژگیهای شخصیتی انعطاف پذیری و مسئولیت پذیری به ترتیب با بتای 14/0 و 31/0 توان پیش بینی بهزیستی روانشناختی را دارند و از بین خرده مقیاس های هوش هیجانی،خرده مقیاس های خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه به ترتیب با بتای 20/0، 10/0 و 14/0 توان پیش بینی بهزیستی روانشناختی را دارند.
برای پیش بینی بهزیستی روانی بر اساس منبع کنترل، ویژگیهای شخصیتی و نمره کل هوش هیجانی از تحلیل رگرسیون چند متغیره به شیوه ورود همزمان استفاده شد، که خلاصه نتایج در جدول 4-17-، آمده است.
جدول 4-17- نتایج پیش بینی بهزیستی روانی بر اساس منبع کنترل، ویژگیهای شخصیتی و هوش هیجانی
متغیر ملاک
R
R2
R2تعدیل شده
F
سطح معناداری
بهزیستی روانی
89/0
79/0
78/0
53/151
001/0

نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره (جدول4-17) نشان میدهد که منبع کنترل، ویژگیهای شخصیتی و هوش هیجانی همگی با هم میتوانند در حدود 79 درصد تغییرات مربوط به بهزیستی روانشناختی را پیش بینی کنند. ضرایب رگرسیونی برای پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس منبع کنترل، ویژگیهای شخصیتی و هوش هیجانی در جدول 4-18- آمده است.
جدول4-18-ضرایب رگرسیونی برای پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس منبع کنترل، ویژگیهای شخصیتی و هوش هیجانی
متغیر پیش بین
B
خطای برآورد
β
t
سطح معناداری
منبع کنترل
30/0-
10/0
11/0-
94/2
003/0
ویژگی های شخصیتی
روانرنجورخویی
07/0-
06/0
07/0-
27/1
20/0

برونگرایی
01/0
08/0
01/0
19/0
84/0

انعطافپذیری
33/0
07/0
16/0
40/4
001/0

دلپذیر بودن
04/0
08/0
03/0
56/0
57/0

مسئولیتپذیری
44/0
08/0
35/0
59/5
001/0

هوش هیجانی
15/0
03/0
29/0
95/4
001/0

نتایج جدول 4-18- نشان می دهد که در نمونه مورد بررسی منبع کنترل با ضریب بتای 11/0- توان پیش بینی بهزیستی روانشناختی را دارد، و از بین ویژگیهای شخصیتی انعطاف پذیری و مسئولیت پذیری به ترتیب با بتای 16/0 و 35/0 توان پیش بینی بهزیستی روانشناختی را دارند و نمره کل هوش هیجانی، با بتای 29/0 توان پیش بینی بهزیستی روانشناختی را دارد.
برای پیش بینی بهزیستی روانی بر اساس منبع کنترل، ویژگیهای شخصیتی و نمره کل هوش هیجانی در گروه مردان از تحلیل رگرسیون چند متغیره به شیوه ورود همزمان استفاده شد، که خلاصه نتایج در جدول 4-19-، آمده است.
جدول 4-19- نتایج پیش بینی بهزیستی روانی بر اساس منبع کنترل، ویژگیهای شخصیتی و هوش هیجانی در گروه مردان
متغیر ملاک
R
R2
R2تعدیل شده
F
سطح معناداری
بهزیستی روانی
83/0
69/0
68/0
99/39
001/0

نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره (جدول4-19-) نشان میدهد که در گروه مردان منبع کنترل، ویژگیهای شخصیتی و هوش هیجانی همگی با هم میتوانند در حدود 69 درصد تغییرات مربوط به بهزیستی روانشناختی را پیش بینی کنند. ضرایب رگرسیونی برای پیش بینی بهزیستی روانشناختی گروه مردان بر اساس منبع کنترل، ویژگیهای شخصیتی و هوش هیجانی در جدول 4-20- آمده است.
جدول4-20-ضرایب رگرسیونی برای پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس منبع کنترل، ویژگیهای شخصیتی و هوش هیجانی(گروه مردان)
متغیر پیش بین
B
خطای برآورد
β
t
سطح معناداری
منبع کنترل
31/0-
17/0
12/0-
76/1
08/0
ویژگی های شخصیتی
روانرنجورخویی
03/0-
10/0
03/0-
33/0
74/0

برونگرایی
09/0
13/0
07/0
66/0
51/0

انعطافپذیری
37/0
12/0
18/0
99/2
003/0

دلپذیر بودن
14/0-
13/0
09/0-
05/1
29/0

مسئولیتپذیری
29/0
13/0
22/0
14/2
03/0

هوش هیجانی
25/0
06/0
45/0
08/4
001/0

نتایج جدول 4-20- نشان می دهد که در گروه مردان منبع کنترل توان پیش بینی بهزیستی روانشناختي را ندارد، و از بین ویژگیهای شخصیتی انعطاف پذیری و مسئولیت پذیری به ترتیب با بتای 18/0 و 22/0 توان پیش بینی بهزیستی ذهنی را دارند و نمره کل هوش هیجانی، با بتای 45/0 توان پیش بینی بهزیستی ذهنی را دارد.
برای پیش بینی بهزیستی روانی بر اساس منبع کنترل، ویژگیهای شخصیتی و نمره کل هوش هیجانی در گروه زنان از تحلیل رگرسیون چند متغیره به شیوه ورود همزمان استفاده شد، که خلاصه نتایج در جدول 4-21-، آمده است.
جدول 4-21- نتایج پیش بینی بهزیستی روانی بر اساس منبع کنترل، ویژگیهای شخصیتی و هوش هیجانی در گروه زنان
متغیر ملاک
R
R2
R2تعدیل شده
F
سطح معناداری
بهزیستی روانی
92/0
86/0
85/0
20/132
001/0

نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره (جدول4-21) نشان میدهد که در گروه زنان منبع کنترل، ویژگیهای شخصیتی و هوش هیجانی همگی با هم میتوانند در حدود 86 درصد تغییرات مربوط به بهزیستی روانشناختی را پیش بینی کنند. ضرایب رگرسیونی برای پیش بینی بهزیستی روانشناختی گروه زنان بر اساس منبع کنترل، ویژگیهای شخصیتی و هوش هیجانی در جدول 4-22- آمده است.
جدول4-22- ضرایب رگرسیونی برای پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس منبع کنترل، ویژگیهای شخصیتی و هوش هیجانی(گروه زنان)
متغیر پیش بین
B
خطای برآورد
β
t
سطح معناداری
منبع کنترل
31/0-
12/0
10/0-
46/2
01/0
ویژگی های شخصیتی
روانرنجورخویی
06/0-
07/0
05/0-
86/0
39/0

برونگرایی
05/0-
09/0
04/0-
57/0
57/0

انعطافپذیری
26/0
09/0
12/0
87/2
005/0

دلپذیر بودن
20/0
09/0
13/0
13/2
03/0

مسئولیتپذیری
56/0
09/0
46/0
99/5
001/0

هوش هیجانی
11/0
03/0
21/0
17/3
002/0

نتایج جدول 4-22- نشان می دهد که در گروه زنان منبع کنترل با بتای 10/0- توان پیش بینی بهزیستی روانشناختي را دارد، و از بین ویژگیهای شخصیتی انعطاف پذیری، دلپذیر بودن و مسئولیت پذیری به ترتیب با بتای 12/0 ، 13/0 و 46/0 توان پیش بینی بهزیستی روانشناختي را دارند و نمره کل هوش هیجانی، با بتای 21/0 توان پیش بینی بهزیستی روانشناختي را دارد. برای بررسی رابطه منیع کنترل، ویژگی های شخصیتی و خرده مقیاس های هوش هیجانی با خرده مقیاس های بهزیستی روانشناختي از آزمون آماری تحلیل همبستگی کانونی استفاده شد، که نتایج در جدول 4-23-، آمده است.
جدول 4-23- ضرايب استاندارد، ضرايب ساختاري و ديگر شاخص‌هاي تحليل همبستگي بنیادی
متغیرهای پیش بین
ضرايب استاندارد
ضرايب ساختاري
واريانس مشترك
منبع کنترل
20/0
72/0
06/0= لمبدای ویلکز
روانرنجورخویی
16/0
90/0
94/0= RS
برونگرایی
03/0-
85/0-
24/7= F
انعطافپذیری
13/0-
66/0-
001/0>P
دلپذیر بودن
02/0-
80/0-

مسئولیتپذیری
31/0-
91/0-

خودآگاهی
08/0
71/0-

خودمدیریتی
24/0-
90/0-

آگاهی اجتماعی
03/0
75/0-

مدیریت رابطه
19/0-
85/0-

شاخص‌هاي تحليل همبستگی در جدول 4-23- نشان مي‌دهند كه از ميان متغیرهای پیشبین وزن ویژگی شخصیتی مسئولیت پذیری برابر با 31/0- واجد بيشترين ارتباط با اولين متغير تركيبي يا بنيادي حاصل از متغيرهاي وابسته (خرده مقیاسهای بهزیستی ذهنی) است. ویژگی دلپذیر بودن (با ضریب استاندارد 02/0-) کمترین نقش را دارد. میزان آزمون لمبدای ويلكز 06/0 می‌باشد. یعنی، در حدود 94 درصد از واریانس متغیرهای وابسته (خرده مقیاسهای بهزیستی ذهنی) پیش‌بینی می‌شوند. با توجه به اینکه علامت ضرایب ساختاری (غیر از منبع کنترل و روانرنجورخویی)، متغیرهای پیشبین منفی و در متغیرهای ملاک مثبت است، افزایش در متغیرهای پیشبین با کاهش در متغیرهای ملاک همراه است و برعکس. اما در منبع کنترل و روانرنجورخویی برعکس میباشد یعنی افزایش در منبع کنترل و روانرنجورخویی با کاهش بهزیستی روانی همراه می باشد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره بهزیستی روانشناختی، ضریب همبستگی، زندگی هدفمند Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع امام صادق