پایان نامه درباره مشارکت سیاسی، مشارکت سیاسی زنان، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهشی با عنوان «آگاهی سیاسی و اینترنت» به این نتیجه رسید که اینترنت در کسب اطلاعات سیاسی نقش موثری دارد و این امر متقابلاً در آگاهی سیاسی رای دهندگان موثر است.
کلازن و هایتون (2009) در پژوهشی با عنوان «قطب بندی سیاسی میان نخبگان حزبی و اهمیت آگاهی سیاسی میان توده های مردم» به تجزیه و تحلیل عقاید درباره سقط جنین، مسائل نژادی و سیاست های رفاه اجتماعی پرداختند و درصدد مقایسه یافته های خود در بین شهروندان با سطوح مختلفی از اطلاعات سیاسی در طی چندین دهه گذشته برآمدند. آنها فرض را بر این گذاشتند که رشد قطب بندی نخبگان ممکن است باعث تشدید اختلافات در سطح آگاهی سیاسی شود. آنها بر این موضوع تاکید می کنند که چگونه افزایش وضوح سیاست های حزبی باعث پیوند بین تاثیرگذاری نخبگان سیاسی بر روی توده مردم می شود. نتایج تحقیق آنها نشان می دهد عدم وجود انگیزه برای توسعه عقاید منسجم، حتی با وجود ساده سازی فضای سیاسی، نمی تواند شکاف بین کسانی را که دارای آگاهی سیاسی بیشتر هستند با کسانی که آگاهی کمتری درباره مسائل سیاسی دارند، از بین ببرد.
تحقیق «رضائیان»، با عنوان «بررسی تاثیر عوامل اقتصادي- اجتماعی بر میزان تمایل به مشارکت سیاسی زنان در شهر بوشهر» که به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه صورت پذیرفته است، گویاي آن است بین متغیرهاي مستقل(سن- محل سکونت- میزان تحصیلات- وضعیت تأهل- وضعیت اشتغال و روابط سازمانی) زنان با متغیر وابسته (میزان تمایل به مشارکت سیاسی آنان) رابطه معناداري وجود دارد. (رضائیان، 1382)
قاسمی در تحقیقی تحت عنوان «تحلیلی بر وضعیت مشارکت سیاسی زنان در اصفهان، بین 500 زن 20 تا 39 ساله ساکن در مراکز شهرستان هاي استان اصفهان» نشان داد که زنان خانه دار و بی کار(اعم از ازدواج نکرده، غیردانشجو و بدون درآمد) در مقایسه با زنان دانشجو و شاغل از سطح مشارکت سیاسی بسیار پایین تري برخوردارند. گروه سنی 20 تا 29 ساله نیز سطح مشارکت سیاسی بالاتري را نسبت به گروه سنی 30 تا 39 ساله نشان می دهد. زنان اصفهانی که در خانواده هاي بانفوذ اجتماعی بیشتر و سطح رفاه بهتر زندگی می کنند نیز از سطح مشارکت سیاسی بالاتري نسبت به سایر افراد برخوردارند. براساس نتایج این پژوهش هرچه اطلاعات سیاسی زنان افزایش یابد سطح مشارکت سیاسی آنان نیز افزایش خواهد یافت. از میان عوامل فردي و خانوادگی تاثیرگذار بر سطح مشارکت سیاسی نیز به ترتیب متغیرهاي اطلاعات سیاسی، نفوذ اجتماعی خانواده و وضع تاهل از اهمیت بیشتري نسبت به بقیه برخوردارند (قاسمی، 1379).
محسن تبریزی و دیگران، در تحقیقی تحت عنوان «طرح ملی بررسی مشارکت سیاسی زنان در 28 مرکز استان کشور، با هدف توسعۀ نظام پایش دائمی وضعیت مشارکت سیاسی زنان و عوامل موثر بر آن» در طول 24 ماه فعالیت تیم تحقیقی متشکل از اساتید دانشگاهی و پژوهشگران فعال در حوزة مسائل اجتماعی زنان و مدیران اجرایی، شاخصهاي مشارکت سیاسی را در پنج سطح مشارکت سیاسی خاص، عام، تحمیلی، دوري گزینی سیاسی وعدم مشارکت سیاسی مورد بررسی قرار داده اند. این تحقیق مشارکت سیاسی عام را شایع ترین و عمومی ترین نوع مشارکت سیاسی و مشارکت سیاسی خاص را از نادرترین انواع مشارکت در نزد زنان ایرانی به شمار می آورد (محسنی، 1384).
بهمنی طراز، در تحقیقی تحت عنوان «بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه هاي بوعلی سینا و علوم پزشکی همدان» به مطالعه رابطه متغیرهایی همچون خانواده، طبقه، تعلیم وتربیت، جنسیت، سن، تحصیلات و شغل با مشارکت سیاسی پرداخته است (بهمنی، 1379).
محمدي، در پژوهشی تحت عنوان «بررسی ارتباط پایگاه اجتماعی و اقتصادي زمینه هاي خانوادگی، ساخت شخصیتی افراد با میزان مشارکت سیاسی آنان» نشان داد که بین متغیرهاي درآمد، محل سکونت، مشارکت در تصمیم گیري خانواده، میزان مشارکت سیاسی والدین، احساس ناکامی، جنسیت، پایگاه اقتصادي اجتماعی با میزان مشارکت اجتماعی رابطه وجود دارد. به نحوي که در ارتباط با متغییر جنسیت معلوم شد که میزان مشارکت سیاسی مردان بیشتر از زنان است و پایگاه اقتصادي اجتماعی آنان نقش تعیین کننده اي بر مشارکت سیاسی ندارد (محمدی، 1380).
عباسی، در تحقیق دیگري تحت عنوان «بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی معلمان» مشخص نمود که بین آگاهی و مهارت فرد در مورد مشارکت، موانع و محدودیت هاي مشارکت با میزان مشارکت سیاسی افراد رابطه معنی داري وجود دارد (عباسی، 1381).
سراج زاده، طی پژوهشی تحت عنوان «بررسی میزان مشارکت مردم در انتخابات بعد از پیروزي انقلاب اسلامی» نتیجه گیري نمود که تبلیغات و انگیزش هاي دینی مردم بر شرکت آنها در انتخابات نقش مهمی داشته است به نحوي که ارزش ها و نهادها، نگرش هاي دینی در سیاسی کردن افراد جامعه مؤثر بوده و روند مشارکت جویی و زندگی سیاسی را تعیین می کنند (سراج زاده، 1368).
رضی، نیز طی پژوهشی تحت عنوان «بررسی تطبیقی میزان مشارکت مردم در انتخابات دوره ششم ریاست جمهوري پس از پیروزي انقلاب اسلامی» به تحلیل رفتار سیاسی مردم پرداخته و معتقد است روند رفتار مردم داراي فراز و نشیب بوده است و متغیرهاي اجتماعی از قبیل مذهب، شهر نشینی تعداد جمعیت شهري و. .. نقش مؤثر داشته اند. به نحوي که تورم، بیکاري و شهر نشینی تأثیرات منفی، سواد و جنسیت بیشترین تأثیر مثبت را بر مشارکت سیاسی داشته اند. (رضی، 1374).

فصل سوم
روش شناسی

3-1- روش پژوهش
روش پژوهش حاضر بصورت کتابخانه ای و میدانی است . تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی و پس رویدادی است . این تحقیق درصدد یافتن رابطه ی عوامل اجتماعی با میزان آگاهی سیاسی زنان گرمی است . متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش رسانه های جمعی، تحصیلات، نقش همسالان و وضعیت اشتغال که به عنوان متغیر مستقل و آگاهی سیاسی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است . روش دوم بصورت کتابخانه ای است روش کتابخانه‌ای در تمام تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در بعضی از آنها موضوع تحقیق از نظر روش‌، از آغاز تا انتها متکی بر یافته‌های تحقیق کتابخانه‌ای است. در تحقیقاتی که ماهیت کتابخانه‌ای ندارند نیز محققان ناگزیر از کاربرد روش کتابخانه‌ای در تحقیق خود هستند. در این گروه تحقیقات، محقق باید ادبیات و سوابق مسأله و موضوع تحقیق را مطالعه کند. در نتیجه‌، باید از روش کتابخانه‌ای استفاده کند و نتایج مطالعات خود را در ابزار مناسب شامل فیش‌، جدول‌و فرم ثبت و نگهداری و درپایان به طبقه بندی و بهره برداری از آنها اقدام شده است.
3-2 – جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان شهرستان گرمی که در سال 91-92 در این شهرستان ساکن هستند را تشکیل میدهد .
3-3 – حجم نمونه و روش نمونه گیری
تعداد زنان 20 سال به بالا در این شهرستان حدود 9127 نفر است که با استفاده از جدول مورگان تعداد 368 نفر از این زنان به عنوان نمونه مورد آزمون قرار می گیرند.
روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده است . در میان روش های نمونه گیری با احتمالات برابر، روش نمونه گیری تصادفی ساده یکی از ساده ترین و قدیمی ترین روش های نمونه گیری است که در عمل کاربرد بسیاری دارد. اگر نمونه ای به حجم n از جامعه ای به حجمN به گونه ای انتخاب شود که هر نمونه شانس یکسان برای انتخاب شدن داشته باشد ، آن را نمونه گیری تصادفی ساده می نامند. 
3-4 – ابزار گرد آوری اطلاعات
جهت بررسی متغیر ها و فرضیه های پژوهش به حیث ماهیت موضوع، پرسشنامه ای طراحی شده و در اختیار 20 نفر قرار گرفت و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تغییراتی در سوالات و گزینه های آن اعمال شده و در نهایت پرسشنامه با ضریب آلفای 969/0 بدست آمد .این پرسشنامه در طیف لیکرت و در پنج گزینه ( خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) با نمره گذاری1 تا5 میباشد . سوالات از اطلاعات دموگرافیک آغاز شده و در نهایت میزان آگاهی سیاسی را مورد سنجش قرار میدهد .
3-5 – روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای بررسی داده ها ابتدا از آمار توصیفی متشکل از میانگین ، انحراف معیار ، همچنین جداول فراوانی و درصد فراوانی، برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی اسپرمن ، پیرسون ، تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و در نهایت تحلیل رگرسیون استفاده شده است .

فصل چهار
تجزیه و تحلیل داده ها

فصل 4 از دو قسمت آمار توصیفی و آمار استنباطی تشکیل شده است.
در آمار توصیفی به توزیع فراوانی ،میانه،میانگین،مد و انحراف استاندارد متغیر های سن،وضعیت اشتغال و وضعیت تاهل و … میپردازیم.و در آمار استباطی به یافته هایی همچون ضریب پیرسون ،ضریب اسپیرمن و تحلیل واریانس یکطرفه(ANOVA) ، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر می پردازیم.
4-1- بخش اول:آمار توصیفی
جدول 1-4 توزیع فراوانی سن زنان مورد مطالعه
تعداد
363
بی پاسخ
5
میانگین
36.6143
میانه
32.0000
مد
31.00
انحراف استاندارد
12.38093

جدول1-4 نشان دهنده توزیع فراوانی سن زنان مورد مطالعه است این سوال در سطح فاصه ای طرح شده و شاخص گرایش مرکزی میانگین =36.6143 میانه =32 و مد =31 می باشد . همچنین کمترین سن 20 سال و به تعداد 12 نفر که در حدود 3.3 در صد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده اند و بالاترین سن 68 سال است که در حدود 1 نفر و 0.3 درصد از حجم نمونه را شامل میشوند .

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره فرهنگ سیاسی، مشارکت سیاسی، رفتار سیاسی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد کم توان ذهنی، مهارتهای اجتماعی، تئاتردرمانی