پایان نامه درباره مدیریت کیفیت، مهندسی ارزش، مستندسازی

دانلود پایان نامه ارشد

ذینفع……………………………………………………………..98
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی…………………..…………98
-وضعیت زیرسامانه در عمل…………………………………………………………………….98
-راهکار های اصلاحی……………………………………………….…………………………..99
4-3-3-سامانه پدیدآوری پروژه ها از پیدایش تا بهره برداری…………..………….101
4-3-3-1-پیدایش وتعریف وتصویب طرح ها……………………………………………….101
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی………………………………..101
-وضعیت زیرسامانه در عمل………………………………………………………………………..102
-راهکار های اصلاحی……………………………………………………………………………….103
4-3-3-2-مطالعات طرح ها وپروژه ها………………………………………………………….105
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی…………………………………105
-وضعیت زیرسامانه در عمل…………………………………………………………………………105
-راهکار های اصلاحی………………………………………………………………………………..107
4-3-3-3-طراحی وتایید پروژه ها………………………………………………………………..108
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی…………………………………108
-وضعیت زیرسامانه در عمل…………………………………………………………………………108
-راهکار های اصلاحی…………………………………………………………………………………110
4-3-3-4-تامین اعتبار………………………………………………………………………………..111
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی………………………………….111
-وضعیت زیرسامانه در عمل…………………………………………………………………………111
-راهکار های اصلاحی………………………………………………………………………………..113
4-3-3-5-ارجاع کار به عوامل…………………………………………………………………….115
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی………………………………….115
-وضعیت زیرسامانه در عمل………………………………………………………………………….115
-راهکار های اصلاحی…………………………………………………………………………………117
4-3-3-6-قراردادها…………………………………………………………………………………….119
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی…………………………………..119
-وضعیت زیرسامانه در عمل………………………………………………………………………….124
-راهکار های اصلاحی………………………………………………………………………………..119
4-3-3-7-اجرای پروژه ها…………………………………………………………………………..122
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی…………………………………122
-وضعیت زیرسامانه در عمل………………………………………………………………………..122
-راهکار های اصلاحی………………………………………………………………………………..123
4-3-3-8-بهره برداری………………………………………………………………………………124
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی………………………………..124
-وضعیت زیرسامانه در عمل………………………………………………………………………..124
-راهکار های اصلاحی……………………………………………………………………………….125
4-3-3-9-پاسخگوبودن عوامل ذینفع ومستند سازی……………………………………….125
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی………………………………..125
-وضعیت زیرسامانه در عمل………………………………………………………………………..125
-راهکار های اصلاحی……………………………………………………………………………….127
4-3-3-10-نظارت وارزیابی………………………………………………………………………128
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی………………………………..128
-وضعیت زیرسامانه در عمل………………………………………………………………………..128
-راهکار های اصلاحی……………………………………………………………………………….130
4-3-4-سامانه تهیه اسناد وضوابط فنی…………………………………………………………..132
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی………………………………..132
-وضعیت زیرسامانه در عمل……………………………………………………………………….132
-راهکار های اصلاحی………………………………………………………………………………136
4-4-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………..136
4-4-1-مقایسه میزان تحقق اصول والزامات نظام فنی واجرایی………………………….136
فصل 5: جمع‌بندي نتایج و پيشنهادها
5-1-جمع بندی ونتیجه گیری……………………………………………………………………..139
5-2-پیشنهادهای آتی……………………………………………………………………………….144
مراجع……………………………………………………………………………………………………..145
پيوست‌ها…………………………………………………………………………………………………149

فهرست نمودارها
نمودار4-2-1- متغیر اصول مبانی نظام فنی واجرایی کشور…………………………………………….56
نمودار 4-2-2-1-متغیر حداکثر استفاده از توان فنی ومهندسی………………………………………57
نمودار 4-2- 2-2-متغیر آموزش عوامل……………………………………………………………………58
نمودار 4-2-2-3-متغیر احراز صلاحیت مجریان………………………………………………………..59
نمودار4-2- 2-4-متغیر بیمه وتضامین صنفی……………………………………………………………..60
نمودار4-2-2-5-متغیر مدیریت کیفیت ومهندسی ارزش…………………………………………….61
نمودار 4-2- 2-6-متغیر نظارت……………………………………………………………………………..62
نمودار 4-2- 2-7-متغیر مشارکت تشکل ها……………………………………………………………..63
نمودار4-2-2-8-جمع بندی سامانه مدیریت…………………………………………………………….64
نمودار 4–2-3-1-متغیر پیدایش…………………………………………………………………………….65
نمودار 4-2- 3-2-متغیر طراحی وتایید……………………………………………………………………66
نمودار 4-2-3-3-متغیر تامین اعتباروبودجه……………………………………………………………..67
نمودار4-2-3-4-متغیر ارجاع کار به عوامل……………………………………………………………..68
نمودار4-2-3-5-متغیر قراردادها……………………………………………………………………………69
نمودار 4-2- 3-6-متغیر اجرای پروژه ها………………………………………………………………….70
نمودار 4-2-3-7-متغیر بهره برداری……………………………………………………………………….71
نمودار 4-2-3-8-متغیر پاسخگو بودن عوامل ذینفع……………………………………………………72
نمودار4-2- 3-9-متغیر مستندسازی وپاسخگویی……………………………………………………..73
نمودار4-2-3-4-جمع بندی سامانه پدیدآوری………………………………………………………….74
نمودار 4-3-4-متغیر تهیه اسناد وضوابط فنی……………………………………………………………..75
نمودار 4-2-4-1-متغیر تحقق انتظارات در تهیه اسناد………………………………………………….75
نمودار4-2-4-1 –جمع بندی سامانه تهیه اسناد…………………………………………………………..76
نمودار4-2-5-مقایسه میزان تحقق اهداف اصول والزامات سامانه های نظام……………………..77
نمودار4-2-6-جمع بندی میزان تحقق اصول والزامات سامانه های نظام فنی واجرایی…..…..78

فهرست جداول
جدول2-1- سیر تغییرات نظام فنی واجرایی کشور………………………………………………23
جدول2-2-نقش نظام فنی واجرایی در تهیه برنامه های عمرانی کشور…………………….36
جدول4-3-1-1 اصول مبانی نظام فنی واجرایی کشور………………………..…………….79
جدول 4-3-1-2- تهیه نظام واحد………………………………………………………………….82
جدول 4-3-2-1- حداکثر استفاده از توان فنی ومهندسی……………………………………84
جدول 4-3- 2-2- آموزش عوامل………………………………………………………………….90
جدول4-3-2-3- احراز صلاحیت مجریان……………………………………………………….91
جدول4-3- 2-4- بیمه وتضامین صنفی…………………………………………………………..93
جدول4-3-2-5- مدیریت کیفیت ومهندسی ارزش……………………………………………96
جدول4-3- 2-6- مشارکت تشکل ها……………………………………………………………..98
جدول4–3-3-1- پیدایش……………………………………………………………………………..101
جدول4–3-3-2مطالعات ………………………………………………………………………………106
جدول4-3- 3-3- طراحی وتایید……………………………………………………………………..107
جدول4-3-3-4- تامی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره مدیریت کیفیت، مهندسی ارزش، ارزیابی عملکرد، فناوری اطلاعات Next Entries پایان نامه درباره روش تحقیق، منابع اطلاعاتی، طرح های عمرانی، مدیریت دولتی