پایان نامه درباره مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن

دانلود پایان نامه ارشد

را تبیین کنند، قبول می‌شود، سپس نتیجه‌های منطقی از مدل پذیرفته شده استخراج می‌گردد و آن‌ها را با توجه به نتایج یافته‌های واقعی می‌سنجند، سپس مدل تعریف می‌شود و جستجو به منظور یافتن تبیین بهتر برای پدیده ادامه می‌یابد، ویژگی‌های فرآیند کسب آگاهی به اندازه انواع زمینه‌های تحقیق متفاوتند. از جمله ویژگی‌های روش علمی که هدف آن کشف حقیقت است، برخورداری از یک روش تحقیق مناسب و نظام‌مند است. انتخاب روش تحقیق مناسب بستگی به موضوع مورد تحقیق، ماهیت آن و هدف از انجام تحقیق دارد. هرچند در این راستا می‌بایست محدودیت و امکانات اجرایی را نیز مد نظر داشت.
این فصل با تشریح و بیان روش تحقیق آغاز می‌گردد. سپس به روش‌های گردآوری اطلاعات و ابزار‌ آنکه یکی از مراحل اساسی هر تحقیقی است، اشاره می‌کند. بعد از آن به چگونگی جامعه و تعیین نمونه، فرضیات تحقیق، مدل‌های مورد استفاده در تحقیق، چگونگی آزمون فرضیات، متغیرها و تعریف عملیاتی آن‌ها پرداخته می‌شود و در نهایت در مورد روش‌های آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه بحث می‌گردد.
3-2روش تحقیق
روش، شیوه پیش‌رفتن به سوی یک هدف است.هر پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع باید در اندیشه گزینش روش پژوهش باشد، چرا که روش تحقیق جز روش کشف قوانین و یا نیل به حقیقت نیست.هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید، چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه دقیق‌تر، آسانتر، سریعتر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ‌هایی برای پرسش یا پرسش‌های تحقیقی مورد نظر کمک کند. (خاکی، ۱۳۷8) روش تحقیق حاضر بر اساس هدف و روش و بر حسب نحوه‌ی گردآوری داده‌ها (طرح تحقیق) به شرح زیر است:
تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق، به سه دسته تقسیم می‌شود،‌بنیادی، کاربردی، تحقیق و توسعه(سرمدوهمکاران،1384).این تحقیق از نظر هدف کاربردی می‌باشد.تحقیقات کاربردی با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیاز‌مندی‌های بشر و بهبود و بهینه‌سازی ابزار‌ها، روش‌ها، اشیاء و الگوها در جهت توسعه‌ی رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می‌گیرند. (حافظ‌نیا، ۱۳۸5) تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه‌ها، قانونمندی‌ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‌شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می‌گیرند و بیشتر به موثرترین اقدام تأکید دارند و علت را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند. (خاکی، ۱۳78)
در طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس روش، پژوهش حاضر از نوع همبستگی می‌باشد. تحقیقات همبستگی برای کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها انجام می‌پذیرد ولی الزاماً کشف رابطه‌ی علت و معلولی مورد نظر نیست. (خاکی،۱3۷8) بنابرین در این پژوهش به بررسی میزان تغییرات یک یا چند عامل بر اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر، از طریق بدست آوردن ضریب همبستگی می‌پردازیم.
همچنین این تحقیق از نظر دسته‌بندی تحقیقات بر حسب نحوه‌ی گردآوری داده‌ها (طرح تحقیق)، تحقیقی توصیفی به شمار می‌رود. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آن‌ها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم‌گیری باشد. هدف محقق از انجام این نوع پژوهش توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است. به عبارت دیگر، پژوهشگر در این‌گونه تحقیقات سعی می‌کند تا «آنچه هست» را بدون هیچ‌گونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد.(سرمد و همکاران، ۱۳۸۴)
۳-۳تدوین فرضیات تحقیق
هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعات و مالکیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر مدیریت سود در بازار سرمايه می‌باشد.
در جهت بررسی روابط مورد نظر و پاسخ به سؤال اصلی تحقیق، فرضیه‌های زیر تدوین شده است:
فرضیه اول: عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود تأثیر دارد.
فرضیه دوم: طبقه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به بلند‌مدت و کوتاه‌مدت بر مدیریت سود تأثیر دارد.
فرضیه سوم: کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ومالکیت صندوق های سرمایه‌گذاری بلندمدت بر مدیریت سود تأثیر بیشتری دارد.
3-4 جامعه و نمونه آماری و قلمرو تحقیق
جامعه آماری این تحقیق کلیه صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار می باشد به شرطی که اطلاعات آنها از سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ در دسترس باشد و تغییر دوره مالی نداشته باشند. در تحقیق حاضر با توجه به شرط فوق و روش حذف سیستماتیک از 129 صندوق سرمایه گذاری ، تعداد 22 صندوق سرمايه گذاري به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند که در پیوست الف اسامی صندوق های فوق آورده شده است.
– قلمرو موضوعی؛ در این تحقیق به بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه‌گذاری بر مدیریت سوددر شرکت های پذیرفته شده در بورس می‌‌پردازیم.
– قلمرو مکانی؛ بازار سرمایه کشور مشخصاً صندوق های سرمایه گذاری مشترک می‌باشد که بر اساس داده های مورد نیاز از گزارش های فشرده سازمان بورس اوراق بهادار استخراج و دسته بندی شده است.
– قلمرو زمانی؛ دوره زمانی بین سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹1 (دوره پنج ساله) می‌باشد.
3-5 روش و ابزار گرد‌آوری اطلاعات
مرحله‌ی گردآوری داده‌ها، آغاز فرآیندی است که طی آن پژوهشگر یافته‌های میدانی و کتابخانه‌ای را گرد‌آوری می‌کند و سپس به خلاصه‌سازی یافته‌ها از طریق طبقه‌بندی و سپس تجزیه و تحلیل آن‌ها می‌پردازد و فرضیه‌های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهدو در نهایت نتیجه‌گیری می‌کند و پاسخ مسأله پژوهش را به اتکای آن‌ها می‌یابد. به عبارت دیگر، پژوهشگر به اتکای داده‌های گردآوری شده حقیقت را آن‌طور که هست کشف می‌کند. بنابرین، اعتبار داده‌ها اهمیت بسیاری دارد،‌زیرا داده‌های غیر معتبر مانع از کشف حقیقت می‌گردد و مسأله و مجهول مورد نظر پژوهش‌گر به درستی معلوم نمی‌شود و یا تصویری انحرافی و نا صحیح از آن ارائه خواهد شد. برای حفظ اعتبار داده‌های گردآوری شده، پژوهشگر باید داده‌های صحیح را با دقت تمام گرد‌آوری کند. (حافظ‌نیا، ۱۳۸۵)
گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی صورت گرفته است که بخش اول آن شامل ادبیات موضوع و تعریف و شناسایی مفهوم متغیرها و بحث و بررسی چگونگی تأثیر بین آن‌ها با استفاده از نظریه‌های دانشمندان مالی است و بخش دوم میدانی است که اطلاعات مورد نیاز از طریق جمع‌آوری داده‌های شرکت‌ها از صورت‌های مالی آن‌ها و نرم‌افزار ره آورد نوین صورت گرفته و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و استخراج آمار توصیفی و آمار استنباطی از نرم‌افزار Eviews استفاده گردید.
3-6 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
3-6-1 مدیریت سود
در این تحقیق، مدیریت سود به عنوان متغیر وابسته71 به کار می‌رود که بر اساس مدل DD(پیشنهاد شده توسط دچو دیچار72، ۲۰۰۲) محاسبه می‌کنیم که در این مدل رابطه بین اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی در زمان t و جریان نقدی در دوره t-1 و t+1 ، برای اندازه‌گیری مدیریت سود در نظر گرفته می‌شود که به صورت زیر می‌باشد:
∆wc_t=x_0+x_1 CFO_(t-1)+x_2 CFO_(t+1)+ε_t رابطه (۳-۱)
این رابطه از مدل DD‌ برای اندازه‌گیری میزان تطابق بین اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی است.
Δwct : اقلام تعهدی کل در زمان t که برابر است با سود عملیاتی منهای جریان نقدی عملیاتی
CFOt + 1 و CFOtو CFOt – 1به ترتیب نشان‌دهنده جریان‌های نقدی عملیاتی در دوره t-1 و t و t+1 می‌باشد.
εt :اقلام تعهدی غیر طبیعی که نماینده‌ای برای مدیریت سود انتخاب شده است.

3-6-2 عدم تقارن اطلاعاتی
در این پژوهش، عدم تقارن اطلاعاتی یکی از متغیر‌های مستقل بوده که برای اندازه‌گیری آن از انحراف معیار ریسک ویژه استفاده خواهد شد. طبق نظریه دیرکنس73(۱۹۹۱) و کانگ‌وفو74(۲۰۰۵)، برای هر شرکت در هر سال، پسرفت مدل بازار را محاسبه کرده و سپس انحراف استاندارد تفاوت بین بازده واقعی و بازدهی طبیعی تخمین زده شده توسط مدل بازار را بدست آورده و آن را به عنوان نماینده‌ای برای عدم تقارن اطلاعات استفاده خواهیم کرد. این فرمول به شرح زیر است:
ϵ_t^’=r_it-r ̂_it رابطه (۳-۲)
r_it: بازدهی روزانه واقعی از شرکت در دوره t
r ̂_it: بازدهی روزانه طبیعی
r ̂_it=α ̂_i+βr ̂_mt رابطه (۳-۳)
که αi و βr با استفاده از داده بازدهی سرمایه شرکت‌ها در دوره t-1 تعیین می‌گردند.
۳-6-۳ صندوق‌های سرمایه‌گذاری
صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز یکی دیگر از متغیرهای مستقل است. ابتدا، مجموع خرید‌ها و فروش‌ها برای هر صندوق k را محاسبه می‌کنیم.
CR_〖buy〗_(k,t)= ∑_■([email protected]_(k,i,t)S_(k,i,t-1) )^(N_k)▒|S_(k,i,t) P_(i,t)- S_(k,i,t-1) P_(i,t-1 )- S_(k,i,t) 〖 ∆P〗_(i,t) | رابطه (۳-۴)
CR_〖sell〗_(k,t)= ∑_■([email protected]_(k,i,t)≤ S_(k,i,t-1) )^(N_k)▒|S_(k,i,t) P_(i,t)- S_(k,i,t-1) P_(i,t-1 )- S_(k,i,t) 〖 ∆P〗_(i,t) | رابطه (۳-۵)
CR_buyk,t : مجموع خرید صندوق‌ها در دوره t
CR_sellk,t : مجموع فروش صندوق‌ها در دوره t
Pt : قیمت سهم برای سهام در پایان دوره t
Pt-1: قیمت سهم برای سهام در پایان دوره t-1
Sk,i,t و Sk,i,t-1 : تعداد سهام حفظ شده توسط k سرمایه‌گذار در پایان دوره t و t-1
P∆: تغییرات قیمت
اگر تعداد سهام حفظ شده توسط k صندوق‌های سرمایه گذاری در طول دوره t‌ کمتر از دوره t-1 باشد، در این صورت صندوق‌های سرمایه‌گذاری k به فروش سهام و تغییر سرمایه در سهام برای اختصاص در فروش کل خود خواهند پرداخت. سپس، نرخ تغییر k (CR) برای دوره t به ترتیب زیر محاسبه می‌شود:
〖CR〗_(k,t)= min⁡〖(CR- 〖buy〗_(k,t) , CR-〖sell〗_(k,t )) 〗/(∑_(i=1)^(N_K)▒(S_(k,i,t) P_(i,t)+ S_(k,i,t-1) P_(i,t-1))/2) رابطه (3-6)
و بر اساس گردش مالی در طول سال گذشته متوسط نرخ نوسان k صندوق را بدست می‌آوریم:
〖AVG_CR〗_(k,t)= 1/2 (〖CR〗_(k,t)+〖CR〗_(k,t-1)) رابطه (3-7)
با توجه به نرخ نوسان برای هر دوره t همه صندوق‌ها را به سه سبد بر اساس AVG_CR مرتب‌سازی می‌کنیم. آن دسته که رتبه در دسته پایین دارند به صورت صندوق‌های بلند مدت طبقه‌بندی شده و دسته‌ای که رتبه‌بندی بالا در دسته دارند به عنوان صندوق‌های کوتاه مدت طبقه‌بندی می‌شوند.
3-6-4 متغیر‌های کنترلی
کلاس75 (۱۹۹۷) و وارفیلد76 و همکاران (۱۹۹۵) هردوپی بردند که فشار بازارهای سرمایه موجب کاهش مالکیت شرکت شده و مدیریت با اقدامات حسابداری دست به افزایش سود می‌زند که باعث کاهش محتوای اطلاعات سود می‌گردد. نگرانی دوم خارج شدن سهامداران عمده و تمرکز بر نقش حاکمیت شرکتی وتأثیر آن بر کیفیت سود است.بنابراین، برای کنترل تأثیر حاکمیت شرکتی در مدیریت سود شرکت، از متغیرهای مدیریتی زیر استفاده می‌شود.(یانهودای،2013)
دوگانگی Duality: متغیر ساختگی است که اگر رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت همان شخص باشد برابر با یک است در غیر اینصورت برابر صفر است.
Top1: سهم سهام بزرگترین سهامدار
Out_ratio: نسبت مدیران مستقل در هیئت مدیره
Top2-10: نسبت کل سهام بزرگترین سهامداران از دوم به دهم
CR-5: سهم مجموع سهام پنج سهامدار
علاوه بر این نیاز‌ها،تامین منابع مالی، کنترل نهایی، حسابرسان و سایر عوامل شرکت ممکن است عدم تقارن اطلاعات و مدیریت سود را به وجود آورد. بنابراین از متغیرهای کنترلی زیر نیز استفاده خواهد شد:
SOE: متغیر ساختگی است که در صورتی که شرکت سرمایه‌گذاری دولتی باشد برابر یک و در غیر این صورت صفر است.
Audit: متغیر ساختگی است که در صورتی که اگر نظر حسابرس مقبول باشد برابر یک و در غیر اینصورت صفر است.
Top Audit: متغیر ساختگی است که اگر ممیزی چهار شرکت بزرگ یکسان باشد برابر با یک و در غیر اینصورت صفر است.(اندازه موسسه حسابرسی)
Ln Size: لگاریتم طبیعی از دارایی‌های کل در پایان سال(اندازه صندوق)
Ln MB: لگاریتم طبیعی از ارزش بازار به ارزش دفتری سهام
To: گردش مالی شرکت‌های ذکر شده در هر سال
3-7 معرفی مدل تحقیق
برای بررسی فرضیه اول (رابطه عدم تقارن اطلاعات و مدیریت سود) مدل زیر ارائه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره مدیریت سود، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات Next Entries پایان نامه درباره اثرات ثابت، معنادار بودن، عدم تقارن اطلاعات