پایان نامه درباره مدیریت سرمایه، سودآوری، ارتباط معنی دار، سرمایه در گردش

دانلود پایان نامه ارشد

وجود دارد.بین چرخه تبدیل وجه نقد با سودآوری همبستگی مثبت قوی وجود دارد.

شهید علی
2011
رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش با سودآوری شرکت های نساجی در پاکستان
بین چرخه تبدیل وجه نقد و اجزای آن شامل دوره گردش موجودی کالا،دوره واریز بستانکاران،دوره وصول مطالبات با سودآوری رابطه معکوس معنادار وجود دارد.
نیاب وانگا
2012
اثر عملکرد سرمایه در گردش بر عملکرد مالیشرکت ها
تأثیر گذاری مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت ها در مقیاس کوچک
وارال
2012
تأثیر مدیریت سرمایه در گردش برعملکرد شرکت:شواهدی از ترکیه
کوتاه کردن دوره وصول حساب های دریافتنی و دوره چرخه تبدیل وجه نقد باعث بهبود عملکرد شرکت می شود.

اوگاندیب و همکاران

2012
به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت و ارزش بازار شرکت پرداختند
نتایج یافته ها نشان می دهد که:
* یک ارتباط منفی معنی دار بین دوره چرخه تبدیل وجه نقد با ارزش بازار و عملکرد شرکت وجود دارد
* بین نسبت بدهی با ارزش بازار رابطه مثبت و با عملکرد شرکت رابطه منفی وجود دارد.
آمارژیت
2012
اثر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه در گردش: شواهدی از شرکت های آمریکایی
حاکمیت شرکتی در بهبود کارایی مدیریت سرمایه در گردش نقش مهمی دارد

ابوزاید
2012
بررسی کارایی مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری
نتایج یافته ها نشان می دهد که:
*رابطه مثبت معنادار بین دوره گردش موجودی کالا و سودآوری
* رابطه منفی معنادار بین حساب های پرداختنی وسودآوری
* ارتباط منفی معنادار بین ارزش بازار و دوره چرخه تبدیل وجه نقد وجود نداشت.
آکوتو وهمکاران
2013
به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در غناپرداختند
نتایج یافته های آن ها نشان داد که بین دوره وصول حساب های دریافتنی با سودآوری رابطه منفی معنادار وجود دارد.در حالی که بین دوره چرخه وجه نقد،اندازه،نسبت دارایی های جاری با سودآوری ارتباط مثبت معنادار وجود دارد .

گل و همکاران

2013
به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت های کوچک ومیانه در پاکستان پرداختند
نتایج یافته های آنها نشان می دهدکه:
* بین دوره چرخه وجه نقد و دوره گردش موجودی کالا و دوره وصول حساب های دریافتنی، ونسبت بدهی رابطه منفی معنادار با سودآوری
*بین دوره وصول حساب های پرداختنی،فرصت رشد و اندازه ارتباط مثبت معنادار وجوددارد
دانیل مکوری
2013
مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری:شواهد تجربی از شرکت های تولیدی و ساخت وساز پذیرفته شده در بورس کنیا
رابطه منفی معنادار بین دوره چرخه تبدیل وجه نقد و دوره وصول حساب های دریافتنی با سودآوری و رابطه مثبت معنادار بین دوره گردش موجودی کالا و دوره وصول حساب های پرداختنی با سودآوری
اولادیپو
2013
بررسی کاربردی اعمال مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری و نسبت سود سهام پرداختنی: شواهدی از نیجریه
چرخه تجاری خالص کوتاه تر و نسبت بدهی سودآوری شرکت را بهتر می کند. تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری ناچیز یا بی اهمیت است.

کاجانانتان و آچوتان

2013
به بررسی تاثیرشیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه درگردش شرکتها پرداختند
آنها به این نتیجه رسیدند که شیوه های حاکمیت شرکت ها بر نسبت بدهی های جاری به کل دارایی تاثیر معنی داری دارد

2-17 خلاصه فصل
اين فصل به بيان مباني نظري و پيشينه پژوهشهاي مربوط با موضوع پژوهش حاضر پرداخته است. در بخش مباني نظري، ابتدا مباني نظري مدیریت سرمایه درگردش سپس مباني نظري سيستم حاکميت شرکتي بيان شده است . در بخش مباني نظري مدیریت سرمایه درگردش، به تعریف واهمیت سرمایه درگردش و مدیریت آن ،ابزارها و نظریه های مدیریت سرمایه درگردش ومزایا ومعایب آنها وهمچنین راهبردهاواجزای مدیریت سرمایه درگردش پرداخته شده است.
در بخش مباني نظري سيستم حاکميت شرکتي، پس از تشريح مفهوم نظام حاکميت شرکتي، ضرورت استقرار آن، مشخصات انواع سيستم هاي مورد استفاده وساز و کارهاي مؤثر بر حاکميت شرکتي، به بيان نظريه هاي مطرح در اين سيستم پرداخته شده است. در انتهاي اين فصل، پيشينه برخي پژوهشهاي انجام شده در داخل و خارج کشور که در ارتباط با ساز و کارهاي حاکميت شرکت ها و يا مدیریت سرمایه درگردش شرکتها بود، بيان شده است. همچنين اين پژوهش از پژوهش روشهای حاکميت شرکتي و تاثیران بر مدیریت سرمایه درگردش که توسط کاجانانتان و آچوتان در سال ۲۰۱3 انجام شده است، الهام گرفته است.

فصل سوم:
روش پژوهش

3-1. مقدمه
اعتقاد اندیشمندان معاصر بر این است که توسعه و پیشرفت علوم در چند دهه اخیر به مراتب بیشتر و جامع تر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته اند، شاید قبول این واقعیت قدری مشکل تر باشد، اما پیشرفتی چنین شتابان مرهون به کارگیری روش های دقيق و صحيح علمي بوده است.يك محقق پس از انتخاب و تعيين موضوع بايد به دنبال تعيين روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدفها و موضوع پژوهش دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع تحقیق و هدف های آن مشخص باشد، به عبارتی روش تحقیق به محقق کمك می کند ،شیوه و روشی را انتخاب و آغاز کند تا بتواند هر چه سریع تر به پاسخ یا پاسخ هایي که برای پرسش های خود در نظر گرفته است دست یابد. در واقع روش تحقیق علمی شامل اندازه گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکارات است (سرمد،1381: 80).
در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق ، ویژگیهای تحقیق، فرضیه های تحقیق ، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع آوری داده های مربوط به متغییرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.
3-2 فرضیات پژوهش
فرضیه اصلی اول: بین روش های حاکمیت شرکتی و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی1-1: بین استقلال هیئت مدیره و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-2: بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-3: بین تعداد جلسات هیئت مدیره و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-4: بین اندازه هیئت مدیره و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم: بین روش های حاکمیت شرکتی و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی2-1: بین استقلال هیئت مدیره و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی2-2: بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2-3: بین تعداد جلسات هیئت مدیره و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2-4: بین اندازه هیئت مدیره و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه اصلی سوم: بین روش های حاکمیت شرکتی و سیاست تأمین مالی جسورانه ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی3-1: بین استقلال هیئت مدیره و سیاست تأمین مالی جسورانه ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-2: بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و سیاست تأمین مالی جسورانه ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-3: بین تعداد جلسات هیئت مدیره و سیاست تأمین مالی جسورانه ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-4: بین اندازه هیئت مدیره و سیاست تأمین مالی جسورانه ارتباط معنی داری وجود دارد.
3-3 روش پژوهش
دشوارترین گام در فرآیند پژوهش، مشخص کردن مسئله مورد مطالعه است. نخست آنکه درباره یک چیز، یک مانع یا یک موقعیت مبهم تردید وجود دارد، تردیدی که نیازمند تعیین است. در هر پژوهش ابتدا باید نوع، ماهیت، اهداف پژوهش و دامنه آن معین شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار مناسب و از راه های معتبر به واقعیت ها دست یافت (سرمد و همکاران،1381).
پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و جهت آن پس رویدادی می باشد. تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. همچنین پژوهش حاضر، از نظر روش و ماهیت پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد و همبستگی به دلیل اینکه در این پژوهش رابطه بین متغیرها مورد نظر است. پژوهش حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی بر اساس داده های تاریخی می باشد. از روش پس رویدادی زمانی استفاده می شود که پژوهش گر پس از وقوع رویدادها به بررسی موضوع می پردازد. بر این اساس تعدادی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعنوان نمونه انتخاب شده است.
3-4 جامعه آماری
جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار بگیرد و تعریف جامعه آماری عبارت است از: تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند در ضمن صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 5 ساله(1388-1392) می باشد.
دلیل انتخاب جامعه آماری مذکور این است که سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعا نسبتأ جامعی در خصوص وضعیت شرکتها و روند عملکرد های مالی و اقتصادی آنها دارد و می توان گفت تنها منبع اطلاعاتی است که با استفاده از آن می توان به منابع اطلاعاتی مالی شرکتها دسترسی یافته و مدلهای پژوهش را مورد آزمون قرار داد.
3-5 روش نمونه گیری
پس از انتخاب جامعه آماری، یکی از تصمیمات مهمی که در پیش روی هر پژوهشگری قرار دارد انتخاب نمونه است. نمونه ای که باید نماینده ی جامعه ای باشد که پژوهشگر قصد تعمیمِ یافته های پژوهش خود به آن جامعه را دارد. بدیهی است که اگر جامعه مورد نظر بزرگ و حجم و تعداد افراد آن زیاد باشد مطالعه کل جامعه مشکل است، بنابراین جهت سهولت و صرفه جویی در وقت، انرژی و بودجه می توان از روش نمونه گیری استفاده کرد و نتایج را به جامعه تعمیم داد.
بر این اساس نمونه را می توان اینگونه تعریف نمود:
نمونه بخشی از جامعه ی تحت بررسی است که با روشی که از پیش تعیین شده است انتخاب می‌شود، به قسمی که می‌توان از این بخش ، استنباط هایی درباره کل جامعه بدست آورد.
نمونه برداری، فرآیند انتخاب تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است، به طوریکه با مطالعه ی گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه، بتوان این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضای جامعه آماری، تعمیم داد(سکاران،1385: 296).
در پژوهش حاضر، به منظور نمونه گیری از روش نمونه گیری هدفمند، حذفی سیستماتیک استفاده شده است. در این روش ابتدا شرایطی جهت انتخاب نمونه تعریف می شود و نمونه های فاقد شرایط مذکور از نمونه حذف می گردند. این شرایط با توجه به مدل آزمون فرضیات و متغیرهای پژوهش تعیین می شود. دلیل استفاده از این روش و تعریف چنین شرایطی همگون نمودن نمونه آماری با کل جامعه و امکان تعمیم نتایج حاصل از آزمون ها به جامعه آماری می باشد.
نمونه آماری مورد آزمون باید به گونه ای انتخاب شود که اولاً نماینده مطلوبی از جامعه آماری باشد و ثانیاً متناسب با متغیرهای اساسی پژوهش باشد. براین اساس انتخاب نمونه از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن معیارهای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره سودآوری، مدیریت سرمایه، سرمایه در گردش، عملکرد شرکت Next Entries پایان نامه درباره هیئت مدیره، آزمون فرضیه، حاکمیت شرکتی، ارتباط معنی دار