پایان نامه درباره محل سکونت، اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

آنها……………………………………………………………….104
جدول شماره 14 توزيع فراواني پاسخگويان براساس تعداد فرزندان دختر آنها………………………………………………………………..105
جدول شماره 15 توزيع فراواني پاسخگويان براساس تعداد فرزندان پسر آنها………………………………………………………………….106
جدول شماره 16 توزيع فراواني پاسخگويان براساس تعداد اعضاء فعلي خانواده آنها……………………………………………………….107
جدول شماره 17 توزيع فراواني پاسخگويان براساس محل سکونت آنها………………………………………………………………………..108
جدول شماره 18 جدول توصيفي مربوط نمره کيفيت زندگي بر حسب محل سکونت……………………………………………………..109
جدول شماره 19 ميانگين نمره كيفيت زندگي بر حسب محل سكونت…………………………………………………………………………..109
جدول شماره 20 جدول توصيفي مربوط ميانگين نمرات ابعاد و مولفه‌هاي کيفيت زندگي بر حسب محل سکونت………………111
جدول شماره 21 جدول نتايج اجراي آزمون تحليل واريانس براي بررسي رابطه بين مولفه‌هاي كيفيت زندگي و محل سكونت………111
جدول شماره 22 جدول توصيفي مربوط نمره کيفيت زندگي بر حسب ” گروههای سنی “…………………………………….114
جدول شماره 23 ميانگين نمره كيفيت زندگي بر حسب “ميزان سن و گروه‌هاي سني”……………………………………………………114
جدول شماره 24 جدول توصيفي مربوط ميانگين نمرات ابعاد و مولفه‌هاي کيفيت زندگي بر حسب گروه‌هاي سني…………….116
جدول شماره 25 جدول نتايج اجراي آزمون تحليل واريانس براي بررسي رابطه بين مولفه‌هاي كيفيت زندگي و گروه‌هاي سني مختلف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..116
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 26 ميانگين نمره كيفيت زندگي بر حسب ميزان تحصيلات………………………………………………………………………………119
جدول شماره 27 جدول توصيفي مربوط ميانگين نمرات ابعاد و مولفه‌هاي کيفيت زندگي بر حسب ميزان سواد…………………………..119
جدول شماره 28 جدول توصيفي مربوط ميانگين نمرات ابعاد و مولفه‌هاي کيفيت زندگي بر حسب ميزان سواد………………………….121
جدول شماره 29 جدول نتايج اجراي آزمون تحليل واريانس براي بررسي رابطه بين مولفه‌هاي كيفيت زندگي و سطح سواد و تحصيلات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 121
جدول شماره 30 رابطه بين متغير ” کيفيت زندگي” و متغير “نوع شغل پاسخگويان” ……………………………………………………..124
جدول شماره 31 ميانگين نمره كيفيت زندگي بر حسب نوع شغل…………………………………………………………………………………124
جدول شماره 32 جدول توصيفي مربوط ميانگين نمرات ابعاد و مولفه‌هاي کيفيت زندگي بر حسب نوع شغل…………………….126
جدول شماره 33 جدول نتايج اجراي آزمون تحليل واريانس براي بررسي رابطه بين مولفه‌هاي كيفيت زندگي و نوع شغل…..126
جدول شماره 34 آماره‌هاي توصيفي و ميانگين نمره كيفيت زندگي بر حسب جنسيت……………………………………………………..129
جدول شماره 35 رابطه بين متغير ” کيفيت زندگي” و متغير “جنسيت”…………………………………………………………………………129
جدول شماره 36 آماره‌هاي توصيفي و ميانگين نمره مولفه‌هاي كيفيت زندگي بر حسب جنسيت………………………………………130
جدول شماره 37 رابطه بين مولفه‌هاي متغير كيفيت زندگي و جنسيت……………………………………………………………………………130
جدول شماره 38 رابطه بين متغير ” کيفيت زندگي” و متغير “سبک زندگي” …………………………………………………………………131
جدول شماره 39 رابطه بين متغير ” کيفيت زندگي” و متغير “مصرف فرهنگي” …………………………………………………………….132
جدول شماره 40 رابطه بين متغير ” کيفيت زندگي” و متغير “اوقات فراغت” ………………………………………………………………..132
جدول شماره 41 رابطه بين متغير ” کيفيت زندگي” و “اعتماد اجتماعي”………………………………………………………………………133
جدول شماره 42 رابطه بين متغير ” کيفيت زندگي” و ” پايگاه اجتماعي – اقتصادي”……………………………………………………..133
جدول شماره 43 روش به كار گرفته‌شده براي انجام تحليل رگرسيون چندگانه……………………………………………………………….134
جدول شماره 44 خلاصه نتيجه مدل به كار گرفته‌شده براي تحليل رگرسيون چندگانه …………………………………………………..134
جدول شماره 45 نتايج آزمون تحليل واريانس(ANOVA) براي رگرسيون چندگانه ……………………………………………………….134
جدول شماره 46 نتايج اصلي و نهايي تحليل رگرسيون چندگانه ………………………………………………………………………………….135

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره 1 توزيع فراواني پاسخگويان براساس وضعيت سني آنها ……………………………………………………………………………92
نمودار شماره 2 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت جنسي آنها………………………………………………………………………..93
نمودار شماره 3توزيع فراواني پاسخگويان براساس وضعيت تأهل آنها……………………………………………………………………………..94
نمودار شماره 4 توزيع فراواني پاسخگويان براساس وضيت مالکيت مسکن آنها………………………………………………………………..95
نمودار شماره 5 توزيع فراواني پاسخگويان براساس متراژ منزل محل سکونت آنها……………………………………………………………..96
نمودار شماره 6 توزيع فراواني پاسخگويان براساس ميزان تحصيلات آنها……………………………………………………………………….97
نمودار شماره 7 توزيع فراواني پاسخگويان براساس ميزان تحصيلات همسر آنها………………………………………………………………98
نمودار شماره 8 توزيع فراواني پاسخگويان براساس وضعيت شغلي آنها………………………………………………………………………….99
نمودار شماره 9 توزيع فراواني پاسخگويان براساس وضعيت شغلي همسر آنها………………………………………………………………100
نمودار شماره 10 توزيع فراواني پاسخگويان براساس ميزان درآمد آنها…………………………………………………………………………..101
نمودار شماره 11 توزيع فراواني پاسخگويان براساس ميزان درآمد همسر آنها………………………………………………………………..102
نمودار شماره 12 توزيع فراواني پاسخگويان براساس طبقه اقتصادي – اجتماعي آنها………………………………………………………103
نمودار شماره 13 توزيع فراواني پاسخگويان براساس منطقه محل سکونت آنها……………………………………………………………….104
نمودار شماره 14 توزيع فراواني پاسخگويان براساس تعداد فرزندان دختر آنها………………………………………………………………..105
نمودار شماره 15 توزيع فراواني پاسخگويان براساس تعداد فرزندان پسر آنها………………………………………………………………….106
نمودار شماره 16 توزيع فراواني پاسخگويان براساس تعداد اعضاء فعلي خانواده آنها……………………………………………………….107
نمودار شماره 17 توزيع فراواني پاسخگويان براساس محل سکونت آنها………………………………………………………………………..108
نمودار شماره 18 نمره “كيفيت زندگي” بر حسب “محل سكونت”………………………………………………………………………………110
نمودار شماره 19 ميانگين نمره “كيفيت زندگي” بر حسب “گروههای سنی”………………………………………………………………….115
نمودار شماره 20 ميانگين نمره “كيفيت زندگي” بر حسب “ميزان تحصيلات”……………………………………………………………….120
نمودار شماره 21 ميانگين نمره “كيفيت زندگي بر حسب “نوع شغل پاسخگويان”………………………………………………………….125

فصل اول:
کليات تحقيق

مقدمه
زندگي موهبتي الهي است که انسان‌ها در طول عمر خويش از آن بهره‌مند مي‌شوند. قرن حاضر شاهد تغييرات چشمگيري در مورد ديدگاه آدمي نسبت به زندگي بوده است. در اين قرن تنها حفظ زندگي به ‌‌شکل معمول مطلوب نبوده، بلکه ارتقاء کيفيت زندگي در زمينه‌هاي متعدد تلاش اساسي جوامع تلقي مي‌شود. داشتن کيفيت زندگي مطلوب همواره آرزوي بشر بوده و است. در ابتدا اين آرزو به بهبود وضعيت‌هاي ظاهري افراد از قبيل ميزان درآمد، تحصيلات، سلامتي جسمي و مسکن محدود بود. ولي اکنون به طيف‌هاي وسيعي از جمله متغيرهاي کيفي و ذهني توجه مي‌شود. کيفيت زندگي به دليل گسترش روند صنعتي‌شدن و پيشرفت فناوري که توجه به بعد کمي زندگي انسان را مد نظر قرار مي‌دهد و همچنين بدنبال غفلت از جنبه‌هاي کيفي زندگي انسان طي چند دهه گذشته در کشورهاي غربي بحث کيفيت زندگي مورد توجه انديشمندان و متفکران علوم انساني قرار گرفت.
پروژه حاضر در کنار تعريف مفهوم کيفيت زندگي و با گريزي به ابعاد مختلف کيفيت زندگي به بررسي کيفيت زندگي و رابطه آن با سبک زندگي فرهنگي نيز مي‌پردازد تا از اين طريق به تعريفي مشخص و شيوه‌اي دقيق در سنجش کيفيت زندگي شهري دست يابد و در راستاي ارتقاء آن قدم بردارد. در اين پروژه شهرزنجان را، که همچون اکثر شهرهاي داخل و خارج از کشور داراي مناطقي با فاصله طبقاتي است و اين امر کيفيت زندگي متفاوتي را بين مناطق مختلف شهر موجب شده است، به‌عنوان نمونه موردي مد‌نظر قرار گرفته است.
به هر حال مشخص است که کيفيت زندگي داراي معاني مختلفي نزد افراد متفاوت است که اين افراد بسته به متغيرهاي طبقه‌ي اجتماعي، جنس، سن، محل سکونت، وضعيت تاهل، وضعيت اشتغال و … تعاريف متفاوتي از کيفيت زندگي دارند.
همه انسانها از آغاز حيات خود در جست و جوي بهبود بخشيدن به کيفيت زندگي‌شان بوده اند، اما در دوران معاصر کيفيت زندگي به موضوع مطالعه‌ي دانشمندان تبديل شده است، زيرا آنها به اين واقعيت پي برده‌اند ک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره محل سکونت، اوقات فراغت، شاخص های کیفیت، شاخص های کیفیت زندگی Next Entries پایان نامه درباره استان زنجان، استان همدان، شهرستان رودبار، بهداشت روان