پایان نامه درباره مجسمه سازی، ایدئولوژی، زندگی روزمره، زیبایی شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

اجرا به شکل مداخله اجتماعی در تداوم رویاهای سورئالیستی پیروزی بر تبعیض بین هنر،سیاست و زندگی روزمره نشان داد. به همین ترتیب شاهکار رویداد124 آلن کاپرو125 با منسوخ نمودن تمایز بین اجرا و مشاهده،اما به شکلی محدود در فضای فرهنگی دنیای هنر نیویورک،نقش تسریع کننده ای برای یک سری از وقایع سیاسی آمیخته با رسانه ها که به گونه ای پوچ گرا بودنده اند داشته است. با این وجود،یک ویژگی خاص در اقدامات مبتنی بر اجرای هنرمندان وابسته به فلاکسس وجود دارد که باعث تفاوت آنها از پیشینیان نشان می گردد،ردپای تکامل(موسیقی متن- واقعه)126در خارج از واقعه- موسیقی متن است.)) (آزبورن، پیتر، 23،1391)
((هنرمندان،درباره خودشان درموسیقی متن و ویژگی های اصلی بداهه این دوره قرار دادند: سادگی عناصر،ساختار رسمی توأم با احتمال ،نظام های تصادفی و اتفاقی روابط، و تاکید بر امور روزانه، بنابراین موسیقی با تولیدشدن و جابه جا شدن در مدیوم زبان،به صورت یک دستورالعمل درآمد.در این دستورالعمل با اجرا شدن مستقل با تولیدشدن و جابه جا شدن در مدیوم زبان،به صورت یک دستورالعمل درآمد.این دستورالعمل با اجرا شدن مستقل در بستر هنرهای تجسمی،به نوعی از هنر مفهومی تبدیل شد که ما آن را (موسیقی متن _ واقعه)می نامیم. اگر قطعه دستورالعملی،اولین فرم یا اولین ژانر هنر مفهومی باشد.اثر (دستورالعمل ها برای نقاشی ها127) توسط یوکو اونو128 و اثر(قفسه کارت129)توسط رابرت موریس را می توان اولین آثار هنر مفهومی در تاریخ هنر در نظر گرفت.تنوع مثال ها یا روایتهای(دستورالعمل های) اونو را می توان جهت توصیف پیچیدگی و بی ثباتی خلاقانه این ژانر بکار برد.))(همان،24)
((اونو آثارش را به عنوان نقاشی گسترش یافته بر پایه اجرا مطرح کرده است که در آن تمام توجه دستور العملها معطوف به واقعه ساختار نقاشی گشته تا مشخص گردد که چه چیزی لازم است تا اثر کامل شود. بدین ترتیب اونو مخاطب را دعوت به شرکت و حضور در اثر به صورت مستقیم (در تابلوی نقاشی برای ادامه دادن130)یا تخیلی(درتابلوی نقاشی برای مشاهده در تاریکی131) می نماید. در همین زمان،دستورالعمل ها،نقاشی واقعه را به شکلی خلاصه می سازد که مانند یک اثر موسیقیایی قابل تکرار باشد و محتوای آرمانی دستورالعمل ها را برای هر اجرای خاص اولویت بندی نماید.))(همان،24)
((گرایش به حضور فعال بیننده در کار هنری ،یک تلاش برای تغییر دیدگاه زیباشناسانه مدرنیسم نسبت به ناظر منفعل و همچنین واکنشی به گستاخی نهادهای هنری ای است که می گوییند یک کار هنری باید به مجموعه ای از انواع قابل تشخیص اشیائ مادی و مرتبط با مالکیت شخصی تعلق داشته باشد. این اصل به یک علاقه شدید به فرم های بدیل توزیع و تعدادی از ژانرهای(ارتباطی)جدید از قبیل هنرپستی132 منتهی شد. برای مثال دفتر یادداشت جورج برشت که در تاریخ8آگوست1959ارائه شد پیشنهاد می کند که موسیقی_متن به صورت کارت یا کاغذهای چاپ شده به آدرس پستی هر شخصی فرستاده شوند.یک کار مشابه دیگر در دهه 1990 بسیار معروف شد به گونزالس_تورس تعلق داشت که ترکیبی بود از پوسترها و شیرینی ها. حتی گروه انگلیسی هنرمندان مفهومی تحلیلی،(هنر و زبان)نیز امید داشتندکارهایشان(فرمی از حس واکنشی نباشد، بلکه یک نوع فعالیت واکنشی باشد)یک گفتگو یا جستار انتقادی.هدف از چنین کاری رسیدن به فرمی از توزیع (نه از طریق مشاهده شدن یا نهادینه شدن،بلکه از طریق نقد شدن،اصطلاح شدن،گسترش یافتن و در نهایت ادامه یافتن بوده است.))(همان،28)
4-2-2هنر مفهومی در گذشته و حال
((صورت های کانسپچوال آرتی را که بین سال های1966و1975 امتحان شدند،به سختی می توان از حیث رسانه یا محتوا به یک جنبش یکپارچه تعبیر کرد.با این همه،چهار ناحیه به زحمت می توان تشخیص داد.این نواحی را اغلب نمی توان به راحتی از هم بازشناخت،چرا که هنر مفهومی در همه این ها سهم عمده ای داشته و درک ما از هنر را به طورکامل تازه کرده است:
اول:جداکردن مفهوم و تحقق مادی اثر هنری، و برابر کردن این دو،از اساس منجر به بی توجهی به توانایی های استادکارانه هنرمند می شود و یا تعبیری این باور را که اثر هنری یک صورت بندی زیبایی شناختی کل نگرانه است،دور انداختند.
دوم:راهبردهای تحلیلی با این عقیدۀ جزمی مدرنیستی روبرو می شوند که هنر ضروررتاٌ ماهیتی بصری دارد.البته این عقیده در مواجهه با تجارب هنری ای که شدیداً محتوای زیبایی شناختی هنر را نفی می کردند،خیلی زود ادعای اعتبار جهانی خود را از دست داد.
سوم:شرایط بافتی هنر،جایگاه آن به عنوان کالا و جریان آن موضوع طرح های هنری می شوند،که دست کم در کوتاه مدت،موفق خواهند شد وضع موجود عرضۀ هنر را متزلزل کنند.
چهارم:بازی با امکانات تبلیغ و تحلیل کارکردی آن کانون توجه رویکردهای مختلف می شود.در این بازی تبلیغاتی،هنر استقلال خود را از دست می دهد و در یک بافت اجتماعی – سیاسی به زنجیر در می آید. بیش تر آنچه که در نخستین سال های هنر مفهومی در زمینه های نامعلوم و با هدفی انتقاد آمیز خود را نشان داد،در این35 سال اخیر امری بدیهی پنداشته می شود،به طوری که این اصطلاح هم اکنون جایگاه محکمی در دایرۀ لغات هنری معاصر یافته است.هنر مفهومی تاثیرات گسترده ای دارد و آثار هنرمندانی همچون جنی هولتزر،شری لواین،سیندی شرمن،لوییز لاور، ریچارد پرینسن و دیگران، بدون مواجهه خلاق با پدر و مادرهای بانی خود قابل تصور نیست.پس از بدست آمدن این تعریف تعیین کننده برای هنر،دهه های بعدی تفاوت کثرت گرایانه ای از هنر را به خود دید که،بسته به دیدگاه،گاهی اوقات با شور و حرارت تحت لوای پست مدرنیسم در می آمد،گاهی نیز به سقوط همراه با عنان گسیختگی محکوم می شد.در هر صورت،از آن زمان به بعد تعیین معیارهای الزام آور برای ارزیابی هنر امری غیر ممکن شده است.با این وجوه،این تاثیر کمی بر بازار هنر یا نهادها داشته است،زیرا هردو در طی همین دوران به درجه ای رسیدند که قبلاٌ ناشناخته بود.
اگر به زمان حاضر بنگریم،می توانیم بگوییم که جدّیت و احساس مسئولیتی که اولین هنرمندان مفهومی با آن شالودۀ تمام جنبه های هنر را موضوع بازنگری منتقدانه قرار می دارند، امروز جای خود را به هنری طناز،شیطنت آمیز و بی طرفانه و به لحاظ ایدئولوژیکی آزاد و رها داده است،حال چه مفهومی باشد، چه نباشد.همگام با واقعیت اجتماعی، هنر نیز تغییر کرده است وشاید یکپاچگی، سادگی آرمانی و ادعاهای سیاسی کانسپچوال آرت را تنها بتوان با توجه به پیشینۀ دوره ای درک کرد که در آن تغییر اساسی در هنر و جامعه هنوز یک امکان واقعی برای نسل جوان به شمار می رفت.))(مازونا،دانیل،1390 ،27)

4-3 هنر چیدمان
((چیدمان: در اوایل دهه ی 1960 با تاثیر از هنر پاپ و سر هم بندی شکل گرفت. در این شیوه هنرمند با قرار دادن چیزی یا چیزهایی در محیطی سربسته یا باز هدف خود را جامعه عمل می پوشاند. گاه او می تواند کار خود را فیگوراتیو ارائه کند (مثل چیدمان سینما-1963-از جرج سگال) و گاه انتزاعی (مثل چیدمان اژدها-1981-از جودی فاف) همچنین او می تواند در کار خود تا اندازه ای از عامل تصادف بهره گیرد، معمولا در این حالت اتفاق خود را به سلیقه هنرمند تحمیل می کند. در چیدمان گاه از صدای طبیعی یا مصنوعی نیز استفاده می شود (برای تاثیر گذاری بیش تر فضای چیدمان شده) ، اما به کارگیری از بازی های نور طبیعی یا مصنوعی در آن حتمی است)) (جنسن – آنتونی-59-1381)
هنر چیدمان:(( یا هنر اینستالیشن استفاده کردن از عناصر مختلف است برای بیان تجربه هنرمند از (فضا)یی مشخص آنچه این هنرمندان در آن شریکند، نه موضوع خام، مواد خام، یا روش‌های خام کار،است بلکه، علاقه آنها و تعهدشان به دیدگاهی گسترده تر از آفرینش هنری واز این راه کشف خود است.
موادی که در چیدمان استفاده می‌شوند شامل طیف وسیعی هستند: از مواد و اشیاء زندگی روزمره و طبیعت گرفته تا رسانه‌های جدید نظیر ویدئو، صدا، پرفورمانس(هنراجرا)، کامپیوتر و حتی اینترنت. هنر چیدمان لزوماً در نگارخانه‌های هنری اجرا نمی‌شود، بلکه ممکن است در هر فضای عمومی یا شخصی اجرا شود. بعضی از چیدمان‌ها فقط برای فضای خاصی طراحی شده‌اند.
سبک‌های استفاده شده در هنر چیدمان بسیار متنوع هستند؛ از انتزاعی (آبستره) گرفته تا روایی، از سیاسی تا صرفاً نظری، اثری موقتی یا ماندگار .نام‌گذاری این سبک هنری در دهه ۱۹۷۰ بود ولی پیشروان آن متعلق به اوایل قرن بیستم بودند. در اواخر دهه ۱۹۱۰ جلوه‌هایی از هنر چیدمان در آثار هنرمندانی که می‌خواستند فراتر از قراردادهای مرسوم هنر نقاشی و مجسمه‌سازی بروند دیده می‌شد. این افراد معتقد بودند هنرهای زیبا باید با معماری درآمیخته شود.
در سال ۱۹۸۹ – نگارخانه واحد ۷ لندن به هنر چیدمان اختصاص یافت و زمینه ساز تاسیس موزه چیدمان گردید. ((اینستالیشن آرت (هنر چیدمان) هنری است که مواد مجسمه سازی و دیگر رسانه ها را به کار می بندد تا شیوه ی رویا رویی ما با فضایی مخصوص را اصلاح کند.اینستالیشن آرت تقریباً همه ی اشکال رسانه را در هم می آمیزد تا تجربه ای غریزی و یا مفهومی در محیطی مشخص خلق کند.))133
4-3-1پیشینه تاریخی هنر چیدمان 
((پیشینه تاریخی هنر چیدمان را می توان تا گذشته های دور از نقاشی های سه لته ای134 در کلیساهای رنسانس تا تاسیسی (موزه ها) در غرب در قرن هجده ام، به عقب بازگرداند. پیدایش هنر به عنوان چیزی که تماشاگر آن را می بیند، فضاهایی فراتز از حصار خانه ی حامیان ثروتمند برای توسعه هنری فراهم آورد. شاید نتوان آثار هنری اطراف محراب135 آیزنهایم136 را چیدمان خواند. اما بخش های چندتای آن، واقع در محل عمومی نیایش ، همان آثار هنری دولته ای و سه لته ای را به خاطر می آورند که روی دیوار نمایش های ویدئویی پدیدار می شوند. امروزه هنرمندان که چیدمان را به عنوان ابزاری در بسط و گسترش کارهایشان باور دارند، ارائه فیزیکی و محیط اجرایی هنر را بخشی از خود هنر می دانند. برای این هنرمندان پس زمینه امری اعلی محسوب شده و می خواهند با خلق آشکار محیطی که در تمامیتش (هنر) را پدید می آورد، بر آن فائق آیند. برایان اودورتی137 منتقد، در(درون مکعب سفید:ایدئولوژی فضای گالری138)می نویسد:”همچنان که مدرنیسم پیرتر می شود پس زمینه به محتوا مبدل شده، همه چیز وارونه می شود و شی قرار گرفته در گالری، گالری و قوانینش را قالب بندی می کند”. به شکلی طنز آمیز، با این که بیشتر هنر چیدمان اواخر قرن بیستم ریشه درگرایش ضد موزه ای با خصوصیات د هه 60 و اوایل دهه ی 70 دارد، اما این موزه ها و گالری ها هستند که محمل اولیه چنین هنری اند، این(پس زمینه هنری) ، که ما آن را این گونه می نامیم خود به پس زمینه ای نهادین برای مشاهده نیاز دارد.
چیدمان گام دیگری است به سوی پذیرش و بهره از همه جانبه ای از مواد مورد استفاده ی زندگی روزانه در ساخت کار هنری که ریشه در برداشت های گسترده از (فضای مجسمه سازی)در هنر اجرا و تمایل به دخالت دادن بیشتر بیننده در کارهنری دارد. ارتباط هنرچیدمان با مجسمه سازی،پذیرش آن در موزه ها و همچنین در میان منتقدین آسان کرد.منتقد آمریکایی،سینتیا کریس139بر آن است که:”شاید چیدمان ویدئویی به دلیل برخی پیوندهایش با مجسمه سازی دیگر تجربیات مانوس به نحو خوشایندی ضمیمه قاموس نقد هنرهای تجسمی شده است.”در ارتباط با انواع دیگر هنر ،رسانه چیدمان،که فرایند خلاقانه را فراسوی استودیوها و در فضای جامعه وسعت بخشید،به تعبیر گری هیل140شناخت فضای خارج مانیتور است.))(راش،مایکل، 1389،138)
هنر چیدمان در دهه ی 1970 پر آوازه شد. بسیاری ریشه های این شکل از هنر را در هنرمندان قدیمی تر همچون مارسل دوشان141 و استفاده از مواد پیش ساخته به جای شکلهای سنتی تر پیکر تراشی دستی، می دانند. هدف هنرمندان در اینستالیشن آرت های متأخر تر که ریشه در هنر مفهومی دهی 1960 دارد، بسیار مهم است. این انحراف دیگری است از مجسمه سازی سنتی که کانونش را بر فرم قرار می دهد. اینستالیشن آرت های اولیه ی غیر غربی، شامل رخدادهایی می شود که توسط گروه گوتای142در ژاپن (تأسیس شده در 1954) به اجرا در آمدند، که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره نشانه شناسی، جنگ جهانی اول، نقش های جنسیتی، فعالیت های روزانه Next Entries پایان نامه درباره هنر معاصر، یونان باستان، ارتباطات فرهنگی، پدیده های طبیعی