پایان نامه درباره قلام تعهدی، اقلام تعهدی، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

نحوه محاسبه حفاظت زيست محيط(EP): با هماهنگي بابخش کنترل کيفيت شرکتهاي نمونه انتخابي اطلاعات مربوط به نوع گواهينامهها (که در اين پژوهش دو گواهينامه ايزو 9001 و ايزو14001 مورد مطالعه تحقيق بوده است) و زمان اخذ آنها به دست آمده است و براي اطمينان بيشتر، اطلاعات به دستآمده از شرکتهاي نمونه با ليست سازمان ملي استاندارد، سازمان تاييد صلاحيت مديريت و سازمان غذا و دارو مطابقت داده شده است. براي محاسبه از لوجيت باينري استفاده ميشود. چنانچه شرکت داراي گواهينامه ISO باشد 1 و در غير اينصورت 0 را نشان
ميدهد.
3) اگر شرکت جزو شرکتهاي آلاينده محيط زيست باشد يک در غير اينصورت صفر

POS_CSRit: اگر شرکت در بدهيهاي احتمالي خود در يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي بدهي بابت مشکلات اجتماعي و دعاوي حقوقي داشته باشد يک در غير اينصورت صفر

ABS_DAit: قدرمطلق اقلام تعهدي اختياري که با استفاده از مدل دچو و دیچو (2002) به صورت ذیل برآورد ميشود.
مدل ذیل در هرصنعت برای هرسال برآورد میشود:

: جریان نقدی حاصل از عملیات تقسیم بر جمع داراییها
: تغيير سود شركت تقسیم بر جمع داراییها
: مانده خالص اموال، ماشين آلات و تجهيزات تقسیم بر جمع داراییها
: اگر جریان خروج وجه نقد حاصل از عملیات باشد 1 در غیر اینصورت صفر
که در آن:
: اقلام تعهدی سرمایه در گردش که ار رابطه ذیل بدست می آید: (چن و همکاران (2011))

تغييرات دارايي هاي جاري: CurrentAssets

تغييرات وجه نقد: Cash

تغييرات بدهي هاي جاري: CurrentLiabilities

تغييرات تسهيلات دريافتي كوتاه مدت: CurrentDebt

ذخيره ماليات: Taxpayables

جمع كل دارايي ها: TotalAssets
باقیمانده مدل فوق بیانگر خطای تخمینی در اقلام تعهدی است که با جریان نقدی حاصل از عملیات ارتباط ندارد و اینکه نمی تواند با تغییر سود و دارایی های ثابت توجیه شود. از مقدار باقیمانده مدل به عنوان کیفیت اقلام تعهدی می باشد.
IOit: درصد مالکيت نهادي در شرکت
CASHit: نقدينگي شرکت که از تقسيم موجودي نقد و بانک بر جمع داراييها محاسبه ميشود.
ROAit: بازده داراييها که از تقسيم سود خالص بر جمع داراييها محاسبه مي شود.
LEVit: درجه اهرمي بودن شرکت از تقسيم حسابهاي پرداختني بر جمع داراييها محاسبه مي شود.
NOLit: اگر شرکت زيان ده باشد يک در غيراينصورت صفر
ΔNOLit: تغيير در زيان شرکت تقسيم بر جمع داراييها
FIit: فروش صادراتي تقسيم بر جمع داراييها
PPEit: خالص اموال و ماشين آلات و تجهيزات تقسيم بر جمع داراييها
INTANGit: خالص داراييهاي نامشهود تقسيم بر جمع داراييها
EQINCit: سود حاصل از سرمايه گذاري تقسيم بر جمع داراييها
R&Dit: هزينههاي تحقيق و توسعه تقسيم بر جمع داراييها
EMPit: لگاريتم طبيعي تعداد کارکنان شرکت
ΔSALEit: تغيير در فروش شرکت
SIZEit-1: اندازه شرکت لگاريتم طبيعي ارزش بازار شرکت
MBit-1: نسبت ارزش بازار شرکت به جمع حقوق صاحبان سهام

3-5-2- تفسير متغيرهاي تحقيق
– متغير مستقل:
متغير مستقل مورد استفاده در الگوي رگرسيوني اين تحقيق مسئوليت پذيري اجتماعي ميباشد.
– متغير هاي وابسته:
متغيرهاي وابسته مورد استفاده در الگوي شماره “2”اين تحقيق به شرح زير ميباشد:
اولين معيار اندازه گيري اجتناب مالياتي، نرخ موثر ماليات نقدي () ميباشد که از طريق تقسيم وجه نقد پرداختي بابت ماليات بر سود قبل از کسر ماليات محاسبه ميگردد. نرخ موثر ماليات نقدي محدوديتهاي عمده گوناگون مرتبط با نرخ موثر ماليات تعهدي را حل مينمايد. اول: تا زمانيکه نرخ موثر ماليات تعهدي مستثني از ذخيرههاي ماليات بالقوه ناشي از فعاليتهاي اجتناب مالياتي است (که موجب به وجود آمدن اختلاف موقت ماليات ميشود)، اين نرخ تنها منعکس کننده صرفه جوييهاي مالياتي ناشي از استراتژيهاي برنامه ريزي مالياتي خواهد بود که باعث بوجود آمدن هر دو اختلاف دائم و موقت ماليات مي شود. ( و )
ثانياً نرخ موثر ماليات تعهدي شامل بدهيهاي احتمالي مالياتي مرتبط با عدم قطعيت در مورد وضعيت مالياتي شرکت در هنگام ارائه اظهار نامه مالياتي خواهد بود و ممکن است باعث ارزيابي کمتر از واقع ميزان فرار مالياتي واحد تجاري گردد. در مقابل ذخيره ماليات هيچگونه تاثيري بر روي نرخ موثر ماليات ندارد که اين امر ميتواند بطور صحيح تري منعکس کننده اجتناب مالياتي واحد تجاري بر اساس اظهارنامه ابرازي خود باشد.
دومين معيار اندازه گيري اجتناب مالياتي، نرخ موثر ماليات نقدي بلندمدت( )ميباشد که نحوه اندازهگيري آن از تقسيم مجموع وجوه نقد پرداختي بابت ماليات در طي 4 سال بر مجموع سود قبل از کسر ماليات همان دوره بدست ميآيد. ديرنگ و همکاران در سال 2008 از همين معيار براي سنجش اجتناب مالياتي استفاده کردند.
معيار سوم اندازه گيري اجتناب مالياتي، اختلاف دائمي ماليات () ميباشد که از طريق اختلاف بين ماليات ابرازي و ماليات طبق برگ تشخيص صادره از سوي اداره دارايي تقسيم بر مجموع داراييها ي اول دوره بدست ميآيد. فرانک و همکاران ( 2009 ) از همين معيار براي
اندازهگيري اجتناب مالياتي استفاده کرد. اين معيار تنها بيانگر استراتژيهاي اجتناب مالياتي ناشي از اختلاف دائمي نرخ ماليات خواهد بود.

3- 6 – خلاصه فصل سوم
در اين فصل به منظور بررسي موضوع تحقيق به جزئيات روش تحقيق و نحوه طرح مساله و
فرضيههاي تحقيق پرداخته شد. براي جمع آوري دادههاي مورد نياز از اطلاعات شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده گشت و براي اين منظور از نرم افزار ره آورد نوين، تدبيرپرداز، صورتهاي مالي اساسي و پايگاه اينترنتي مرتبط بهره گرفته شد. جهت آزمون فرضيههاي تحقيق با تبعيت از تحقيق هوی و ديگران (2013) از مدل رگرسيون خطي چند متغيره استفاده شد و به اين منظور براي انجام آزمونهاي آماري مرتبط، نرمافزار SPSS به کار گرفته شد. در هر يک از فرضيهها به منظور بررسي معنيدار بودن الگو از آماره F و براي آزمون معنيدار بودن متغيرهاي مستقل از آماره t استفاده گشت. همچنين آزمون معني دار بودن ضريب همبستگي (R) با استفاده از آماره t و آزمون خود همبستگي بين مشاهدات با استفاده از آماره «دوربين – واتسون» نيز در هنگام بررسي هر يک از فرضيه ها مورد توجه قرار گرفت. ضمناً با توجه به استفاده از رگرسيون خطي درآزمون فرضيهها، مفروضات اساسي اين الگو ها نيز مورد بررسي قرار گرفتند.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل یافته های تحقیق

4 – 1 – مقدمه
اين تحقيق به بررسي رابطه بين مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميپردازد. فرضيه‌هاي تحقيق حاضر به پشتوانه تحقيق هوی و همکاران (2013) تدوين شده است. براي آزمون فرضيه‌ها از مدل رگرسيون خطي چند متغيره‌اي استفاده مي‌شود كه داده‌هاي مورد نياز آن از طريق اطلاعات صورتهاي مالي شركتهاي نمونه جمع آوري شده است. جهت تجزيه و تحليل داده‌هاي مدل تحقيق از نرم افزارهاي آماري SPSS استفاده شد. با استفاده از اين نرم افزار آماري و در راستاي آزمون فرضيه‌هاي تحقيق به بررسي مفروضات اساسي مدل رگرسيون خطي، آزمون معني داري مدل تحقيق، معني داري متغيرهاي مستقل، ضريب همبستگي مدل و آزمون خود همبستگي بين مشاهدات نيز توجه شده است.

4-2- آمار توصيفي
يكي از فرايندهاي تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق دسته بندي و معني دادن به مشاهدات خام و اطلاعات گردآوري شده و استخراج متغيرها است. به فرايند استخراج متغيرهاي تحقيق در فصل سوم اشاره شده است. هر يك از متغيرهاي تحقيق براساس فرمول هايي كه براي تبديل دادههاي خام به متغيرها است، استخراج شده است. دادههاي متغيرهاي تحقيق با دو سطح از مقياس اندازهگيري و اندازه گذاري شده است.
با توجه به محدوديتهاي زماني تحقيق که حاکي از آزمون فرضيات طي دوره‌هاي طولاني است. بنابراين نتايج اصلي آزمون فرضيههاي تحقيق را بايد در مدل 5 ساله (از سال 1387 لغايت 1391) جستجو نمود. از اين رو، در اين قسمت آمار توصيفي متغيرهاي مدل 7 ساله تحقيق در جدول 4-1 نشان داده شده است. ضمناً خروجيهاي اصلي نرم افزار آماري SPSS براي آمار توصيفي متغيرهاي مدل تحقيق در پيوست شماره 1 ارائه شده است.
در جدول 4-1 به ازاي هر يك از متغيرهاي مدل، شاخصهايي از قبيل تعداد نمونه‌ها، دامنه تغييرات متغيرها، حد پايين و بالاي دامنه تغييرات، ميانگين، انحراف معيار ،ضريب کشيدگي، ضريب چولگي، ميانه، مُد و چارکهاي 25% ،50% و 75% متغيرها نمايش داده شده است.
ضريب کشيدگي(k) و ضريب چولگي(sk) هر يک از متغيرهاي مدل تحقيق که در جدول(1-4) نمايش داده شده است، بدين ترتيب تفسير ميشوند که قدرمطلق اين ضرايب چنانچه کوچکتر يا مساوي 1/0 باشند (1/0≥│sk يا k│) توزيع نرمال است، اگر بزرگتر از 1/0 و کوچکتر يا مساوي 5/0 باشند (5/0≥│sk يا k│1/0) توزيع تقريباً نرمال است و در صورتي که بزرگتر از 5/0 باشند (5/0│sk يا k│) تفاوت بين توزيع مربوطه با توزيع نرمال فاحش است.

جدول(4-1): آمار توصيفي متغيرهاي استفاده شده در مدل های تحقيق
متغيرهاي مدل
تعداد نمونه
ميانگين
ميانه
مُد
انحراف معيار
ضريب چولگي
ضريب کشيدگي
دامنه تغييرات
حداقل دامنه
حداکثر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازار سهام Next Entries پایان نامه درباره  ، 0.009، 0.004