پایان نامه درباره فراوانی تجمعی، بانکداری الکترونیک، متغیر مستقل، توسعه بانکداری الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

و درصد نمونه آماري به تفکيک جنس را نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شود 27 درصد نمونه مورد بررسی زن و 73 درصد مرد هستند. در نمودار زیر توزيع فراواني به تفکيک جنسیت ارائه شده است.

نمودار 4-1: توزيع فراواني به تفکيک جنس

جدول 4-2: توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک سن
سن
فراوانی
فراوانی نسبی(درصد)
فراوانی تجمعی
فراوانی تجمعی(درصد)
20تا25
16
11
16
11
25تا35
52
36
68
47
35تا45
56
39
124
86
45به بالا
20
14
144
100
جمع
144
100


جدول فوق توزيع فراواني و درصدنمونه آماري به تفکيک سن رانشان می دهد. همانطورکه مشاهده می شود 11درصدنمونه موردبررسی بین 20تا25 سال، 36درصدبین25تا35 سال، 39 درصدبین 35تا45 سال و14 درصد بالای 45 سال هستند.در واقع بیشترین فراوانی متعلق به گروه سنی35تا45 سال است. در نمودار زیر توزيع فراواني به تفکيک سن ارائه شده است

نمودار 4-2: توزيع فراواني به تفکيک گروههای سنی

جدول 4-3: توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک مقطع تحصیلی
مدرک تحصیلی
فراوانی
فراوانی نسبی(درصد)
فراوانی تجمعی
فراوانی تجمعی(درصد)
دیپلم
27
19
27
19
فوق دیپلم
28
19
55
38
کارشناسی
70
49
125
87
ارشد و بالاتر
19
13
144
100
جمع
144
100


جدول فوق توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک سطح تحصیلات را نشان می دهد.همانطور که مشاهده میشود بیشترین درصد (49درصد) متعلق به مقطع لیسانس وکمترین درصد (13درصد) متعلق به افراد مقطع فوق لیسانس و بالاتر می باشند. دیپلم و فوق دیپلم 19درصد نمونه را به خود اختصاص داده است. نمودار زیر توزيع فراواني به تفکيک سطح تحصیلات ارائه شده است.

نمودار 4-3: توزيع فراواني به تفکيک مقطع تحصیلی

4-4: توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک پست سازمانی
پست سازمانی
فراوانی
فراوانی نسبی(درصد)
فراوانی تجمعی
فراوانی تجمعی(درصد)
مدیر
36
25
36
25
کارشناس
108
75
144
100
جمع
144
100


جدول فوق توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک پست سازمانی را نشان می دهد. همانطور که مشاهده میشود بیشترین درصد (75درصد) متعلق به کارشناسین و کمترین درصد (25درصد) متعلق به مدیران است. در نمودار زیر توزيع فراواني به تفکيک پست سازمانی ارائه شده است.

نمودار 4-4: توزيع فراواني به تفکيک پست سازمانی

جدول 4-5: توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک تجربه کاری
تجربه کاری
فراوانی
فراوانی نسبی(درصد)
فراوانی تجمعی
فراوانی تجمعی(درصد)
زیر5سال
12
8
12
8
بین5تا10سال
43
30
55
38
بین10تا15سال
48
33
103
71
15سال به بالا
41
29
144
100
جمع
144
100


جدول فوق توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک تجربه کاری را نشان می دهد.همانطور که مشاهده می شود بیشترین درصد (33درصد) متعلق به تجربه کاری 10تا15 سال وکمترین درصد (8درصد) متعلق به تجربه کاری زیر 5 سال می باشند. تجربه کاری5تا10سال 30 درصد و بالای 15 سال 29 درصد نمونه را به خود اختصاص داده است .نمودار زیر توزيع فراواني به تفکيک تجربه کاری ارائه شده است.

نمودار 4-5: توزيع فراواني به تفکيک پست سازمانی

4-3 اطلاعات مربوط به خصوصيات جامعه آماري ( سوالات مربوط به پرسشنامه)
4-3-1)تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها
در اين تحقيق با استفاده از روشهاي آماري توصيفي داده ها ،سوالات هر يك از فرضيه ها بطور جداگانه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار خواهندگرفت .با توجه به اينكه پرسشنامه با مقياس ليكرت تنظيم شده است گزينه ها از 1 الی 5 ارزش گذاري كرديم. براي تأئيد يارد فرضيه ها میانگین ارزش گزینه ها محاسبه شده است.(میانگین اعداد 1 تا 5 عدد 3 مي باشد.)ميانگين ارزش ها (سه) برای سنجش تائید يا رد فرضیه ها بکار می رود. برای انجام این کار باید میانگین امتیاز پاسخهای داده شده به سوالات هرفرضیه محاسبه شود.
قابل توجه است كه میانگین امتیاز پاسخهای داده شده به سوالات هرفرضیه از مجموع حاصلضرب فراوانی گزینه های سوالات فرضیه در مقدار ارزش آن و تقسیم عدد بدست آمده بر مجموع پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه بدست می آید.(میانگین های موصوف در ستون آخر هر جدول با رنگ قرمز مشخص شده است). لذا چنانچه میانگین امتیاز پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه از میانگین ارزش گزینه ها بیشتر باشد بدین معنی خواهد بود که دامنه پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه مورد نظر وارد محدوده پاسخهای خیلی زیاد و زیاد شده است. با توجه به اینکه پاسخهای زیاد وخیلی زیاد موجب تائید فرضیه می گردد، پس در این حالت فرضیه مربوطه تائیدوپذیرفته می شود. در غير اين صورت دامنه پاسخ های داده شده به سوالات فرضیه مورد نظر وارد محدوده پاسخهای خیلی کم، کم و متوسط شده است با توجه به اینکه پاسخ های مذکور موجب رد فرضیه می گردد لذا در این حالت فرضیه مربوطه رد خواهد گردید. در این بخش تمامی فرضیه های تحقیق با مقایسه میانگین های فوق الذکر مورد بررسی و رد یا تائید قرار خواهند گرفت.

4-3-1-1)وضعیت سوالات مربوط به شاخصهای متغیر مستقل فرضیه اول
فرضیه اول:تغییرمهارتهای رفتاری وفنی کارکنان درتوسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهرتاثیرگذاراست.(سوال1 تا5 پرسشنامه)
الف)وضعیت سوالات مربوط به مولفه تغییر مهارتهای رفتاری و فنی کارکنان
جدول 4-6فراوانی، درصد و میانگین سوالات مربوط به تغییر مهارتهای رفتاری و فنی (سوال1تا5 پرسشنامه)
گویه ها
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
میانگین
میانگین کل

ف
د
ف
د
ف
د
ف
د
ف
د

ارزیابی ارائه خدمات مناسب و رضایتبخش بانکی
45
31.3
73
50.7
25
17.4
1
07/


4.13
4.04
2- ارزیابی بالا بودن مهارتهای فنی کارکنان
44
30.6
71
49.3
24
16.7
3
2.1
2
1.4
4.06

3- ارزیابی برخورد خوب کارکنان بانک در خدمت رسانی
59
41
60
41.7
23
16
2
1.4


4.22

4- ارزیابی در دسترس تر بودن خدمات شعب
43
29.9
66
45.8
27
18.8
7
4.9
1
07/
3.99

5- ارزیابی درک رفتار و انتظارات مشتری
34
23.6
68
47.2
31
21.5
5
3.5
6
4.2
3.83

نتایج حاصل از جدول فوق فراوانی، درصد و میانگین سوالات مربوط به فرضیه اول رانشان می دهد.همانطورکه ملاحظه میشود میانگین کل4.04 می باشد. نتایج حاصل از جدول فوق فراوانی،درصد ومیانگین سوالات مربوط به سوالات بعد تغییر مهارتهای رفتاری و فنی کارکنان رانشان می دهد. همانطور که ملاحظه میشودبیشترین میانگین متعلق به سوال ش3با میانگین 4.22و کمترین میانگین متعلق به سوال ش5با میانگین 3.83 است.
4-3-1-2)وضعیت سوالات مربوط به شاخصهای متغیر مستقل فرضیه دوم
فرضیه دوم:یکپارچه سازی عملیات وفرآیندهای فعلی وجدیددرتوسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهربوشهر تاثیرگذاراست. (سوال6تا9)
جدول 4-7 فراوانی،درصد ومیانگین سوالات مربوط به بعد یکپارچه سازی عملیات وفرآیندهای فعلی وجدید
گویه ها
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
میانگین
میانگین کل

ف
د
ف
د
ف
د
ف
د
ف
د

6- ارزیابی قابليت ساده سازی وشخصی سازی
37
25.7
69
47.9
28
19.4
9
6.3
1
07/
3.92
3.95
7- ارزیابی قابل فهم و درک بودن ادغام تکنولوژیکی
38
26.4
79
54.9
24
16.7
3
2.1


4.06

8- ارزیابی وجود پشتيبان(کارشناس بانکی) اجرایی تأثيرگذار بر پروژه
31
21.5
79
54.9
30
20.8
4
2.8


3.95

9-ارزیابی تکنولوژی و بودجة استفاده شده در خدمات الکترونیکی
26
18.1
78
54.2
34
23.6
6
4.2


3.86

نتایج حاصل ازجدول فوق فراوانی، درصد و میانگین سوالات مربوط به فرضیه دوم رانشان می دهد. همانطورکه ملاحظه میشود بیشترین میانگین متعلق به سوال ش 7با میانگین 4.06و کم ترین میانگین متعلق به سوال شماره 9 با میانگین 3.86 است.

4-3-1-3)وضعیت سوالات مربوط به شاخصهای متغیر مستقل فرضیه سوم
فرضیه سوم: توجه به نوآوریها وایده های منبعث ازمشتری درتوسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر تاثیرگذاراست.(سوالات 10و11پرسشنامه)
جدول 4-8 فراوانی،درصدومیانگین سوالات مربوط به مولفه های توجه به نوآوریها وایده های منبعث
گویه ها
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
میانگین
میانگین کل

ف
د
ف
د
ف
د
ف
د
ف
د

10- ارزیابی ایجاد فضا و بستر مناسب
35
24.3
59
41
37
25.7
9
6.3
4
2.8
3.78
3.70
11- ارزیابی مشارکت دادن مشتریان خلاق و مبتکر
36
25
44
30.6
43
29.9
14
9.7
7
4.9
3.61

نتایج حاصل از جدول فوق فراوانی،درصد و میانگین سوالات مربوط به فرضیه سوم رانشان می دهد.همانطور که ملاحظه میشودبیشترین میانگین متعلق به سوال ش10با میانگین 3.78وکمترین میانگین متعلق به سوال ش11با میانگین3.61 است.
4-3-1-4)وضعیت سوالات مربوط به شاخص های متغیر مستقل فرضیه چهارم
فرضیه چهارم: اطلاع رسانی (آموزش) به مشتریان پیرامون بهره برداری از خدمات الکترونیکی در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر تاثیرگذاراست.(سوال 12 تا16پرسشنامه)

جدول 4-9فراوانی،درصد و میانگین سوالات مربوط به مولفه های اطلاع رسانی (آموزش) به مشتریان
گویه ها
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
میانگین
میانگین کل

ف
د
ف
د
ف
د
ف
د
ف
د

12-ارزیابی اطلاع رسانی درخصوص ارائه خدمات جدید و به روز بانک
41
25.8
64
44.4
30
20.8
5
3.5
4
2.8
3.92
4.00
13- ارزیابی ارائه بازخورد از خدمات ایجاد شده
35
24.3
62
43.1
42
29.2
5
3.5


3.88

14-ارزیابی ایجاد برنامه انگيزشی در حمایت از سيستم بانکداری الکترونيک
37
25.7
71
49.3
32
22.2
4
2.8


3.98

15- ارزیابی توسعه بازارهای هدف توسط بانک
27
18.8
71
49.3
38
26.4
6
4.2
2
1.4
3.80

16- ارزیابی خدمات اطلاع رسانی در زمان و مکان مناسب
37
25.7
58
40.3
41
28.5
7
4.9
1
07/0
3.85

نتایج حاصل از جدول فوق فراوانی، درصد و میانگین سوالات مربوط به فرضیه چهارم رانشان می دهد. همانطور که ملاحظه میشود بیشترین میانگین متعلق به سوال ش 14با 3.98و کم ترین میانگین متعلق به سوال ش 15با میانگین 3.80 است.

4-3-1-5)وضعیت سوالات مربوط به شاخص های متغیر مستقل فرضیه پنجم
فرضیه پنجم: ایجاد امنیت خاطرواعتمادسازی در مشتریان در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر تاثیرگذاراست .(سوال 17تا19)
جدول 4-10 فراوانی،درصدومیانگین سوالات مربوط به مولفه های توجه به نوآوریها وایده های منبعث
گویه ها
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
میانگین
میانگین کل

ف
د
ف
د
ف
د
ف
د
ف
د

17- خدمات الکترونیکی ارائه شده از سوی بانک
59
41
63
43.8
21
14.6
1
07/0


4.25
4.19
18- میزان تعهدات بانک در ارائه خدمات جدید
51
35.4
61
42.4
29
20.1
3
2.1


4.11

19- میزان اطمینان به خدمات سخت افزاری و نرم افزاری بانک
57
39.6
61
42.4
25
17.4
1
07/0


4.21

نتایج حاصل از جدول فوق فراوانی،درصد و میانگین سوالات مربوط به فرضیه پنجم رانشان می دهد.همانطور که ملاحظه میشودبیشترین میانگین متعلق به سوال ش17با میانگین4.25وکمترین میانگین متعلق به سوال ش18با میانگین4.11 است.

جدول 4-11 فراوانی،میانگین؛ دامنه ؛ انحراف معیار و واریانس سوالات پرسشنامه

N
Range
Minimum
Maximum
Mean
Std.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره جامعه آماری، روش تحقیق، یکپارچه سازی، فراوانی تجمعی Next Entries پایان نامه درباره توسعه بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیک، یکپارچه سازی، سطح معنادار