پایان نامه درباره فراواني، سازماني، پاسخگويان

دانلود پایان نامه ارشد

که گروه سني 41 تا 50 سال با 30/58 درصد داراي بيشترين فراواني و گروه سني بالاتر از 50 سال با 60/11 درصد داراي کمترين فراواني ميباشند. ميانگين سني پاسخگويان 91/42 سال ميباشد.

جدول 4- 2: توزيع فراواني سن پاسخ دهندگان
سن
فراواني
درصد
درصد تراکمي
ميانگين
انحراف معيار
20 تا 30 سال
6
70/3
70/3
91/42
78/6
31 تا 40 سال
43
40/26
10/30

41 تا 50 سال
95
30/58
40/88

بالاتر از 50 سال
19
60/11
100

جمع کل
163
100


4-2-3 سابقه کار
از بين پاسخ دهندگان، 10 نفر (10/6 درصد) داراي تجربهي تا 5 سال، 23 نفر (10/14 درصد) داراي تجربهاي بين 6 تا 10، 58 نفر (60/35 درصد) سابقه و تجربهاي بين 11 تا 20 سال و 72 نفر (20/44 درصد) سابقه و تجربهاي بالاي 21 سال دارند (جدول 4-3).

جدول 4- 3: توزيع فراواني سابقه کاري پاسخ دهندگان
سابقه کار
فراواني
درصد
درصد تراکمي
ميانگين
انحراف معيار
تا 5 سال
10
10/6
10/6
40/18
60/7
6 تا 10 سال
23
10/14
20/20

11 تا 20 سال
58
60/35
80/55

21 سال و بالاتر
72
20/44
100

جمع کل
163
100


4-2-4 پست سازماني
نتايج بهدست آمده در خصوص پست سازماني پاسخگويان در جدول 4-4-1 نشان داده شده است. با توجه بهاينکه در زمان سنجش آماري معنيداري از طريق کاي اسکوير، بيش از 20 درصد فراواني مورد انتظار خانههاي جدول فوق کمتر پنج بود، از طريق کدبندي مجدد اقدام به ادغام خانههاي پنج و چهار با خانه سه تحت عنوان پستهاي مديريتي گرديد. براين اساس نتايج بدست آمده پست سازماني پاسخ گويان در جدول شماره 4-4-2 نشان داده شده است. جدول فوق بيانگر اين است که 37 نفر (70/22 درصد) از پاسخگويان داراي پستهاي مديريتي، 40 نفر (50/25 درصد) کارشناس مسئول و 86 نفر (80/52 درصد) آنان کارشناس بودهاند. همانگونه که مشاهده ميشود اکثر پاسخگويان، کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان گيلان ميباشند.

جدول4-4-1: توزيع فراواني پست سازماني پاسخ دهندگان
پست سازماني
فراواني
درصد
مدير
2
20/1
معاون
16
80/9
رئيس اداره
19
70/11
کارشناس مسئول
40
50/24
کارشناس
86
80/52
جمع کل
163
100

جدول4-4-2: توزيع فراواني پست سازماني پاسخ دهندگان
پست سازماني
فراواني
درصد
پستهاي مديريتي
37
70/22
کارشناس مسئول
40
50/24
کارشناس
86
80/52
جمع کل
163
100

4-2-5 تحصيلات
در مورد تحصيلات، بيشتر پاسخ دهندگان، يعني 116 نفر (20/71 درصد) داراي مدرک ليسانس و 47 نفر (80/28 درصد) فوق ليسانس و بالاتر بودهاند. (جدول 4-5).

جدول 4-5: توزيع فراواني تحصيلات پاسخ دهندگان
تحصيلات
فراواني
درصد
ليسانس
116
20/71
فوق ليسانس و بالاتر
47
80/28
جمع کل
163
100

4-2-6 رشته تحصيلي
رشته تحصيلي 125 نفر (70/76 درصد) پاسخگويان کشاورزي و مابقي يعني 38 نفر (30/23 درصد) غيرکشاورزي ميباشد. در واقع رشته تحصيلي بيش از نيمي از پاسخگويان کشاورزي بوده است (جدول 4-6).

جدول 4- 6: توزيع فراواني رشته تحصيلي پاسخ دهندگان
رشته تحصيلي
فراواني
درصد
کشاورزي
125
70/76
غير کشاورزي
38
30/23
جمع کل
163
100
4-2-7 ميزان ارتباط شغل با پست سازماني
نتايج بهدست آمده در خصوص ميزان ارتباط شغل با پست سازماني پاسخگويان در جدول 4-7 بيانگر اين است که 115 نفر (60/70 درصد) از شغل پاسخگويان کاملاً مرتبط، 30 نفر (40/18 درصد) از شغل پاسخگويان داراي ارتباط کم و 18 نفر (00/11 درصد) از شغل پاسخگويان نامرتبط بودهاست. همانگونه که مشاهده ميشود اکثر ميزان ارتباط شغل پاسخگويان با پست سازماني آنها کاملاً مرتبط بودهاست.

جدول 4- 7: توزيع فراواني ميزان ارتباط شغل با پست سازماني پاسخ دهندگان
ميزان ارتباط
فراواني
درصد
کاملاً مرتبط
115
60/70
داراي ارتباط کم
30
40/18
نا مرتبط
18
00/11
جمع کل
163
100

4-2-8 شرکت در دورههاي کارآفريني
در مورد ميزان شرکت پاسخگويان در دورههاي کارآفريني، بيشتر پاسخ دهندگان، يعني 105 نفر (40/64 درصد) در دورههاي کارآفريني شرکت ننموده و 58 نفر (60/35 درصد) از پاسخگويان در دورههاي مذکور شرکت کرده بودند. (جدول 4-8).

جدول 4- 8: توزيع فراواني براساس ميزان شرکت در دورههاي کارآفريني
شرکت در دورهها
فراواني
درصد
بلي
58
60/35
خير
105
40/64
جمع کل
163
100

4-2-9 دليل عدم شرکت در دورههاي کارآفريني
در مورد دلايل عدم شرکت پاسخگويان در دورههاي کارآفريني، بيشتر پاسخ دهندگان، يعني 63 نفر (00/60 درصد) عدم دعوت از سوي سازمان را دليل شرکت نکردن در دوره هاي کارآفريني عنوان نموده، 12 نفر (43/11 درصد) از پاسخگويان عدم نياز و 30 نفر (57/28 درصد) عدم برگزاري دوره هاي مذکور را دليل شرکت نکردن در دوره هاي کارآفريني عنوان نمودند. (جدول 4-9).

جدول 4- 9: توزيع فراواني براساس ميزان شرکت در دورههاي کارآفريني
دليل عدم شرکت در دورهها
فراواني
درصد
عدم نياز
12
43/11
عدم برگزاري
30
57/28
عدم دعوت
63
00/60
جمع کل
163
100

4-2-10 دوره هاي برگزار شده
در مورد ميزان شرکت پاسخگويان در دورههاي کارآفريني برگزار شده، از 85 نفر افراد داراي مهارت بيشترپاسخ دهندگان يعني 32 نفر (40/29 درصد) در دوره کارآفريني و مهارتهاي کسب و کار و کمترين پاسخ دهندگان يعني پنج نفر (60/4 درصد) در دوره تکنيک هاي حل مساله شرکت داشتند. (جدول 4-10).

جدول 4- 10: توزيع فراواني براساس دورههاي برگزار شده
دورههاي برگزار شده
فراواني
درصد
کارآفريني و مهارت‌هاي کسب و کار
32
40/29
مشاوره شغلي
17
60/15
خلاقيت و توآوري
16
70/14
تهيه و تدوين طرح کسب و کار
15
70/13
بازاريابي و خدمات بازار
12
00/11
قوانين و مقررات کارآفريني
12
00/11
تکنيک‌هاي حل مساله
5
60/4
جمع کل
109
100
4-2-11 توزيع فراواني شاخصهاي رفتار کارآفرينانه سازماني
در اين بخش، توزيع فراواني شاخصهاي رفتار کارآفرينانه سازماني ارائه شده است.

4-2-11-1 توزيع فراواني شاخصهاي رفتار کارآفرينانه سازماني مرتبط با مولفه دانش-آگاهي
براساس نتايج جدول (4-11-1)، درخصوص توزيع فراواني شاخصهاي رفتار کارآفرينانه سازماني که مرتبط با مولفه دانش-آگاهي ميباشد، به ترتيب “ميزان اطلاع از روشهاي خلاقيت و نوآوري” (80/0 =SD، 06/3=M)، گويه “ميزان آگاهي از قوانين و مقررات مرتبط با کارآفريني” (91/0=SD، 03/3=M) و گويه “ميزان آگاهي از مباحث مرتبط با کارآفريني” (88/0=SD، 01/3=M)، از ديد پاسخگويان به عنوان سه گويه اولويتدار مولفه، دانش-آگاهي رفتار کارآفرينانه سازماني قرار گرفتند. همچنين گويه “ميزان اطلاع از نحوه ارائه خدمات توسط مراکز کارآفريني” (99/0=SD، 67/2=M)، از ديد پاسخگويان در آخرين رتبه قرار گرفت.

جدول 4-11-1: توزيع فراواني شاخصهاي رفتار کارآفرينانه سازماني (دانش- آگاهي)
رديف
شاخصهاي رفتار کارآفرينانه سازماني
درصد
ميانگين
انحراف معيار

کاملاً مخالفم
مخالفم
تا حدودي
موافقم
کاملاً موافقم

1
از روش‌هاي خلاقيت و نوآوري اطلاع كافي دارم.
9/1
9/19
8/52
7/21
7/3
06/3
80/0
2
از قوانين و مقررات مرتبط با كارآفريني آگاهي دارم.
5/5
16
8/55
3/15
4/7
03/3
91/0
3
من از مباحث كارآفريني سازماني آگاهي دارم.
5/5
8/17
9/50
1/22
7/3
01/3
88/0
4
درمورد ويژگي‌هاي شخصيتي كارآفرينان اطلاعات لازم را دارم.
2/9
1/22
7/41
9/23
1/3
90/2
97/0
5
از تكنيك‌ها و روش‌ها‌ي حل مساله اطلاع كافي دارم.
1/8
23
8/47
8/16
3/4
86/2
94/0
6
از وظايف و اهداف شركتهاي سرمايه گذار و ريسكپذير آگاهي لازم را دارم.
4/10
7/33
4/37
5/13
9/4
69/2
00/1
7
اطلاع دارم، مراکز خدمات کارآفريني چه امکاناتي را در اختيار کارآفرينان و سازمانها قرار ميدهند.
4/10
1/33
5/40
4/10
5/5
67/2
99/0

4-2-11-2 توزيع فراواني شاخصهاي رفتار کارآفرينانه سازماني مرتبط با مولفه نگرش-شخصيت
جدول (4-11-2)، نتايج مربوط به توزيع فراواني شاخصهاي رفتار کارآفرينانه سازماني، مرتبط با مولفه نگرش-شخصيت را نشان ميدهد، با توجه به نظر پاسخگويان به ترتيب گويه “احساس لذت از خوب انجام دادن کارها” (84/0=SD، 31/4=M)، گويه “انجام وظاف با تمام توان” (82/0=SD، 15/4=M) و گويه “اولويت خوب انجام دادن کارها نسبت به تلاش براي رضايت ديگران” (82/0 =SD، 10/4=M)، به عنوان سه گويه اولويتدار مولفه نگرش-شخصيت رفتار کارآفرينانه سازماني قرار گرفتند. همچنين گويه “ميزان اعتقاد برتصميمگيري براساس اطلاعات ناقص” (02/1=SD، 46/2=M)، از ديد پاسخگويان در آخرين رتبه قرار گرفت.

جدول 4-11-2: توزيع فراواني شاخصهاي رفتار کارآفرينانه سازماني (نگرش-شخصيت)
رديف
شاخصهاي رفتار کارآفرينانه سازماني
درصد
ميانگين
انحراف معيار

کاملاً مخالفم
مخالفم
تا حدودي
موافقم
کاملاً موافقم

1
از خوب انجام دادن وظايف خود لذت ميبرم.
0
7/3
9/12
9/31
5/51
31/4
84/0
2
هنگام کار با تمام وجود کار ميکنم.
0
4/4
8/13
8/43
1/38
15/4
82/0
3
اعتقاد دارم، خوب انجام دادن کار مهمتر از تلاش براي راضي کردن ديگران است.
6/0
5/2
3/17
1/45
6/34
10/4
82/0
4
قبل از انجام هر تصميمي، مايلم تمام حقايق را بدانم، حتي اگر مدت زيادي طول بکشد.
0
7/3
18
9/50
3/27
02/4
78/0
5
در اجراي برنامههاي تدوينشده خود، سخت تلاش ميکنم.
2/1
2/1
5/21
8/55
2/20
92/3
76/0
6
اعتقاد دارم، موفق شدن حاصل زحمت کشيدن است نه شانس.
5/5
5/5
5/21
2/28
3/39
9/3
15/1
7
تلاش مي‌كنم كه در كارم، طرح‌ها، ايده‌ها و تجربه‌هاي تازه را امتحان كنم.
0
8
6/16
8/52
7/22
9/3
84/0
8
سعي مي کنم کار خود را حتي، با وجود موانع زياد ادامه دهم.
0
1/6
5/24
2/44
2/25
9/3
86/0
9
از حل مسائل دشوار لذت ميبرم.
9/1
7/3
8/22
5/47
1/24
88/3
88/0
10
اگر نتيجه انجام کاري برايم مفيد باشد، حاضرم براي رسيدن به آن، خطر بيشتري را بپذيرم.
6/0
6/8
1/22
4/45
3/23
82/3
91/0
11
گاهي اوقات به خاطر انجام کارهايم بهشيوه راحتتر، ريسکهاي بالاتري را ميپذيرم.
6/0
8/9
27
6/46
16
67/3
88/0
12
معتقدم، در هر کاري که احتمال شکست وجود داشتهباشد، بالاخره احتمال موفقيت هم وجود دارد.
0
3/9
8/27
4/49
6/13
67/3
82/0
13
معتقدم، هر کس به ارزش و احترامي که شايسته آن است، خواهد رسيد.
5/5
8
1/30
4/29
27
64/3
12/1
14
در مراحل انجام هر کاري داراي ايدههاي جديد هستم.
6/0
2/1
2/44
7/41
3/12
64/3
74/0
15
هرچه از زندگي بخواهم بدست ميآورم زيرا در راه رسيدن به آن سخت کار ميکنم.
9/1
10
8/33
8/38
6/15
56/3
94/0
16
خطراتي که ميپذيرم با نتايجي که بدست ميآورم توجيه ميشود.
2/1
7/11
5/32
3/39
3/15
55/3
93/0
17
براي رسيدن به اهدافي که تعيين کردهام، حاضرم آسايش خود را فدا کنم.
1/3
2/9
4/37
35
3/15
5/3
96/0
18
به زندگي منظم و جا افتاده که در آن، غالب مسائل زندگي پيشبيني شدهاست، علاقهمندم.
3/4
6/16
8/25
6/35
8/17
46/3
10/1
19
دست و پنجه نرم کردن با مشکلي پيچيده از حل مساله ساده برايم جالبتر است.
7/3
4/7
7/41
4/34
9/12
45/3
94/0
20
معمولا بهآن چه استحقاقش را دارم، دست مي يابم.
1/3
8/16
1/31
9/32
1/16
42/3
04/1
21
از صرف وقت خود بر روي ايدههاي جديد لذت ميبرم، حتي اگر اين ايدهها مزاياي عملي همراه نداشته باشد.
9/1
2/14
37
6/34
3/12
41/3
94/0
22
کارهايي را انجام ميدهم که از نتايج آن با خبر باشم.
7/3
2/17
4/34
9/31
9/12
33/3
02/1
23
در موقعيتهايي که جواب روشني وجود ندارد بسيار بيطاقت ميشوم.
6/0
6/16
4/45
6/27
8/9
29/3
88/0
24
اغلب ايدههاي خوبي مطرح ميکنم، مخصوصاً

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، قانون مجازات Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان