پایان نامه درباره عوامل بازدارنده

دانلود پایان نامه ارشد

ر استنباطي
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
155
4-3-1 رابطه بين رفتار کارآفرينانه سازماني و برخي متغيرهاي تحقيق
…………………………………………………………………….
155
4-3-2 مقايسه رفتار کارآفرينانه سازماني و برخي از ويژگيهاي فردي کارکنان سازمان
………………………………………..
156
4-3-2-1 بر اساس جنس، رشته تحصيلي و شرکت در دوره هاي کارآفريني (آزمون t)
……………………………………………………………..
156
4-3-2-2 بر اساس سن، سابقه کار، پست سازماني و مدرک تحصيلي (آزمون F)
………………………………………………………………………
157
4-3-3 مدل معادلات ساختاري
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
157
4-3-3-1 ارزيابي برازش کل مدل
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
157
4-3-3-2 نتايج بخش اندازه‏گيري مدل
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
159
4-3-3-3- نتايج حاصل از اصلاح مدل
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
161
4-3-3-4 نتايج بخش ساختاري مدل
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
162
فصل پنجم: بحث، نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1 خلاصه
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
164
5-2 يافته‌هاي تحقيق
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
165
5-2-1 يافتههاي توصيفي
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
165
5-2-2- يافتههاي استنباطي
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
169
5-3 پيشنهادات و راهکارهاي بهبود رفتار کارآفرينانه سازماني براي سازمان جهاد کشاورزي
……
170
5-4 پيشنهادات براي تحقيقات آتي
……………………………………………………………………………………………………………………….
172
منابع و مآخذ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
173
پيوست ها

پرسشنامه
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
180

عنوان فهرست جداول صفحه

جدول 2-1: تعاريف کارآفريني و کارآفرين
……………………………………………………………………………………………………..
15
جدول 2-2: تفاوتهاي بين کارآفريني و کارآفرين
………………………………………………………………………………………………
18
جدول 2-3: تفاوتهاي بين کارآفرين و سازمان
………………………………………………………………………………………………….
19
جدول 2-4: تفاوتهاي بين کارآفرين و مدير
…………………………………………………………………………………………………………….
19
جدول 2-5: مقايسه كارآفرينان اقتصادي و كارآفرينان اجتماعي
………………………………………………………………………
27

جدول 2-6: تعاريف مختلف از کارآفريني سازماني و کارآفريني شرکتي
……………………………………………………..
42

جدول 2-7: خلاصه ويژگيهاي سازمان کارآفرين
……………………………………………………………………………………………….
50
جدول 2-8 : عوامل بيست و چهارگانه موثر بر کارآفريني سازمانهاي دولتي
……………………………………..
67
جدول 2-9: عوامل سازماني مورد تأييد محققين براي القاي کارآفريني در سازمان
…………………………………….
73

جدول 2-10 : موانع کارآفريني سازماني، تاثيرات منفي هر يک از آنها و راهحلهاي هر کدام
……………….
75
جدول 2-11: عوامل پيشبرنده و بازدارندهي کارآفريني سازماني
…………………………………………………………………..
76

جدول 2-12 : تقسيمبندي انواع شخصيت و ويژگيهاي شغلي مرتبط
…………………………………………………………….
89
جدول 3-1: وضعيت اشتغال در بخشهاي اقتصادي در مقايسه با كشور
…………………………………………………………
122
جدول 3-2: اطلاعات مربوط به نيروي انساني موجود در سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان
………….
122
جدول 3- 3: جدول بارتلت براي تعيين حداقل حجم نمونه
……………………………………………………………………………..
125
جدول 3- 4: خوشهبندي جغرافيايي سازمانها و حجم نمونههاي آنها
…………………………………………………………
126

جدول 3- 5: متغيرهاي مرتبط با موضوع پژوهش
………………………………………………………………………………………………
127

جدول 3- 6: متغيرهاي مرتبط با موضوع پژوهش
………………………………………………………………………………………………
128
جدول 3- 7: شيوه امتيازدهي طيف ليکرت
……………………………………………………………………………………………………..
130
جدول 3- 8: شيوه امتيازدهي طيف ليکرت
……………………………………………………………………………………………………..
130
جدول 3- 9: ضرايب آلفاي کرونباخ، شاخص KMO و آماره بارتلت
…………………………………………………………
133
جدول 4- 1: توزيع فراواني جنسي پاسخ دهندگان
………………………………………………………………………………………..
135
جدول 4- 2: توزيع فراواني سن پاسخ دهندگان
………………………………………………………………………………………………….
135
جدول 4- 3: توزيع فراواني سابقه کاري پاسخ دهندگان
…………………………………………………………………………………….
136
جدول4-4-1: توزيع فراواني پست سازماني پاسخ دهندگان
……………………………………………………………………………..
136
جدول4-4-2: توزيع فراواني پست سازماني پاسخ دهندگان
……………………………………………………………………………..
137
جدول 4-5: توزيع فراواني تحصيلات پاسخ دهندگان
…………………………………………………………………………………………
137
جدول 4- 6: توزيع فراواني رشته تحصيلي پاسخ دهندگان
…………………………………………………………………………………
137
جدول 4- 7: توزيع فراواني ميزان ارتباط شغل با پست سازماني پاسخ دهندگان
………………………………………..
138
جدول 4- 8: توزيع فراواني براساس ميزان شرکت در دورههاي کارآفريني
…………………………………………………..
138
جدول 4- 9: توزيع فراواني براساس ميزان شرکت در دورههاي کارآفريني
…………………………………………………..
139
جدول 4- 10: توزيع فراواني براساس دورههاي برگزار شده
……………………………………………………………………………..
139
جدول 4-11-1: توزيع فراواني شاخصهاي رفتار کارآفرينانه سازماني (دانش-آگاهي)
…………………………..
140
جدول 4-11-2: توزيع فراواني شاخصهاي رفتار کارآفرينانه سازماني (نگرش-شخصيت)
……………………
141
جدول 4-11-3: توزيع فراواني شاخصهاي رفتار کارآفرينانه سازماني (نگرش-انگيزش)
……………………….
143
جدول 4-11-4: توزيع فراواني شاخصهاي رفتار کارآفرينانه سازماني (مهارت فني)
………………………………
145

جدول 4-11-5: توزيع فراواني شاخصهاي رفتار کارآفرينانه سازماني (مهارت انساني)
…………………………..
146
جدول 4-11-6: توزيع فراواني شاخصهاي رفتار کارآفرينانه سازماني (مهارت ادراكي)
…………………………..
147
جدول 4-12-1: توزيع فراواني شاخصهاي مربوط به عوامل بازدارنده کارآفريني سازماني (عوامل ساختاري)
………………………………………..
148
جدول 4-12-2: توزيع فراواني شاخصهاي مربوط به عوامل بازدارنده کارآفريني سازماني (عوامل رفتاري)
………………………………………..
150
جدول 4-12-3: توزيع فراواني شاخصهاي مربوط به عوامل بازدارنده رفتار کارآفريني سازماني (عوامل زمينه‌اي)
………………………………………..
151
جدول 4-13-1: آمارههاي توصيفي مؤلفههاي رفتار کارآفرينانه سازماني
……………………………………………………..
152

جدول 4-13-2: توزيع فراواني پاسخگويان براساس سطوح مختلف عوامل ‌رفتار کارآفرينانه سازماني
……………………
153
جدول 4-13-3: توزيع فراواني پاسخگويان براساس سطوح مختلف مؤلفه رفتار کارآفرينانه سازماني
…..
154
جدول 4- 14: آمارههاي توصيفي مؤلفههاي عوامل بازدارنده کارآفريني سازماني
…………………………..
154
جدول 4-15: رابطه بين رفتار کارآفرينانه سازماني با سن و سابقه پاسخگويان
…………………………………………….
155
جدول4-16: رابطه بين رفتار کارآفرينانه سازماني و برخي از ويژگيهاي فردي کارکنان سازمان براساس نتايج كاي اسكوير
……………………
156
جدول 4- 17: مقايسه رفتار کارآفرينانه سازماني و برخي از ويژگيهاي فردي کارکنان سازمان

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود پروانه کسب، ارتکاب جرم، ارباب رجوع Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق جزا، ترک فعل