پایان نامه درباره عوامل بازدارنده، منابع سازمان، فرهنگ کار

دانلود پایان نامه ارشد

(آزمون t)
………………..
156
جدول 4- 18: مقايسه رفتار کارآفرينانه سازماني و برخي از ويژگيهاي فردي کارکنان سازمان (آزمون F)
………………..
157
جدول 4- 19: معيارهاي برازش مدل قبل و بعد از انجام اصلاحات
………………………………………………………………..
158
جدول 4- 20: عوامل نه گانه مدل
……………………………………………………………………………………………………………………………..
162

عنوان فهرست نمودارها و اشکال صفحه

شکل2-1: فرآيند کارآفريني
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
20
شکل 2-2 : انواع کارآفريني
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
30
شکل 2-3 : روابط فرهنگ کارآفرين و جامعهي کارآفرين
………………………………………………………………………………….
35
شکل 2-5: مدل دوبُعدي کارآفريني سازماني
…………………………………………………………………………………………………..
58
شکل 2-6: مدل کارآفريني سازماني کورنوال و پرلمن
……………………………………………………………………………………….
59
شکل 2-7: مدل کارآفريني سازماني پايدار آيرلند و همکاران
…………………………………………………………………………….
60
شکل 2-8: مدل کارآفريني سازماني و ايجاد ثروت آنتونسيک و هيستريچ
……………………………………………………..
61
شکل 2-9: مدل کارآفريني سازماني گاث و گينزبرگ
…………………………………………………………………………………
62
شکل 2-10: مدل موريس در جهت توصيف استراتژي کارآفريني سازماني
………………………………………………….
64
شکل 2-11: درک مديريت مياني از محيط داخلي سازمان براي کارآفريني سازماني
…………………………………
66
شکل 2-12: مدل سهشاخگي تجزيه و تحليل مولفههاي رفتاري کارآفرينانه سازماني
………………………………
69
شکل 2-13: مهم‌ترين عوامل اثرگذار برکارآفريني سازماني در بخش دولتي
………………………………………………….
70
شکل 2-14: فرآيند يادگيري
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
91
شکل 2-15: مباني رفتار فرد در سازمان
…………………………………………………………………………………………………………….
92
شکل 2-16: مدل رفتار کارآفريتانه در بخش دولتي زامپتاکيس و موستاکيس
……………………………………………….
115
شکل 2- 17: مدل تحليل رفتار کارآفرينانه سازماني
……………………………………………………………………………………………..
119
شکل 4-1: تحليل عاملي تاييدي رفتار کارآفرينانه سازماني براساس مدل عمومي و اوليه تحقيق
……………
159
شکل 4-2: تحليل عاملي تاييدي رفتار کارآفرينانه سازماني براساس مدل اصلاح شده
………………………………
160
شکل 4-3: تحليل عاملي تاييدي عوامل بازدارنده رفتار کارآفرينانه سازماني براساس مدل اصلاح شده
..
160

فصل اول
کليات پژوهش

1-1 مقدمه
كارآفريني سازماني فرآيندي بازآفرين يا به معني ديگر نوسازي مجدد سازماني است. سازمان‌ها با ايجاد خدمات جديد به مشتريان موجب رضايت مشتريان مي‌شوند و رضايت مشتريان، وفاداري به سازمان و به دست آوردن مشتريان جديد را به همراه دارد كه باعث بقا و سودآوري در سازمان مي‌شود. از اين رو سازمانها براي محيطي كه كارآفريني را ترغيب و استعدادهاي افراد را بالفعل كند، اهميت قابل ملاحظه‌اي قائل شده‌اند. يكي از مهمترين عوامل تسهيل و تقويت توان كارآفريني در سازمان ساختار مناسب و تشكيلات متناسب با اهداف مورد نظر مي‌باشد. با توجه به اهميت مبحث كارآفريني در دنياي امروز، توسعه و ترويج فرهنگ كارآفريني بيش از پيش ضروري بهنظر مي‌رسد. بهدليل نقش و جايگاه ويژه كارآفرينان در روند توسعه و رشد اقتصادي، بسياري از دولتها در كشورهاي توسعهيافته و درحال توسعه، تلاش مي‌كنند با حداكثر امكانات و بهره‌برداري از دستاوردهاي تحقيقاتي، شمار هرچه بيشتري از جامعه را كه داراي ويژگي‌هاي كارآفريني هستند به آموزش در جهت كارآفريني و فعاليت‌هاي كارآفرينانه تشويق و هدايت كنند (بهبود، 1390).
توجه به كارآفريني در جامعه، سبب پويايي و افزايش بهرهوري شده و در سطوح مختلف، ارزش كار را افزايش داده و روحيه سعي و تلاش را در بدنه جامعه بالا ميبرد (سعيدي كيا، 1390). کارآفريني سازماني، يکي از مهمترين عوامل توسعه سازماني و اقتصادي است که از مدت‌ها پيش، مورد توجه محققين و دولت مردان قرار گرفته است (Minniti, 2008). در نظر بسياري از پژوهشگران، کارآفريني سازماني مفهومي راهبردي است که ميتواند زمينه رشد و دستيابي سازمان به مزيت رقابتي پايدار را فراهم سازد (Dess et al., 1997).
شرايط اقتصادي، صنعتي، اجتماعي و فرهنگي امروز کشور بهگونهاي است كه حل مشكلات و تنگناها، الگوها و راهحلهاي جديد و متفاوتي را طلب ميكند. تركيب جمعيتي جوان كشور، ضرورت ايجاد فرصتهاي شغلي، وابستگي به درآمدهاي نفتي، نوسان بهاي نفت در كنار مسائلي همچون لزوم رعايت الگوي مصرف، طرح هدفمند كردن يارانهها، مقابله با تحريم‌ها، اصل 44 قانون اساسي و غيره، عواملي هستند كه نظر سياستگذاران و تصميم‌سازان كلان كشور را به منابعي درآمدزا، سهلالوصول و مستقل از نفت معطوف ميسازد كه بيشك دستيابي به اين منابع در سايه ابتكار، خلاقيت و نوآوري و در يك كلام كارآفريني نهفته است. به همين دليل با توجه به اينکه بخشهاي دولتي و بخشهاي خصوصي به علت مشكلات اقتصادي و اداري متعدد با چالشهاي بزرگي در ادارهي امور خود مواجه شده و در حال حاضر تشكيلات حجيم و بيش از حد بزرگ سازمانهاي دولتي از كارايي لازم برخوردار نبوده و از هدف اصلي خود يعني خدمترساني به مردم دور ماندند، مفهوم جديدي از كارآفريني به وجود آمد و اين مفهوم چيزي جز كارآفريني سازماني نيست. كارآفريني سازماني يك فرآيند بنيادي براي توسعهي نوآوري است و دوام و بقاي سازمانها به استفادهي بهتر از منابع انساني خلاق و كارآفرين آنها بستگي دارد. تحليل رفتار كارآفرينانه سازماني مربوط به كارشناسان و كاركنان شاغل در سازمان و همسو نمودن ارتقاي دانش، مهارت و نگرش آنها با اهداف سازماني يكي از مهمترين اهداف در سازمانها بوده و لازم است در اين خصوص تحقيقات و مطالعات حرفهاي بهخصوص با رويكرد بومي انجام شود.
با توجه به اهميت کارآفريني سازماني در کشور، تحقيقات زيادي در اين خصوص صورت پذيرفته است. بررسي‌هاي انجام شده از تحقيقات بهعمل آمده، نشان ميدهد كه حيطه تحقيقات متمركز بر دو عامل 1- مفهوم و اهميت نيازها و ضرورت كارآفريني سازماني که محققاني مانند، حيدري (1390)، عماني و رجبعليپور (1389)، صمدي و شيرزادي (1389)، مرزبان و همکاران (1389)، لعلي سرابي و همکاران (1391)، قهرماني و همکاران (1389)، در اين حوزهها اقدام به تحقيق نمودهاند و 2- بررسي موانع و محدوديتها، عوامل موثر بر كارآفريني سازماني نظير آموزش، خلاقيت، هوش، مديريت و سرمايه اجتماعي بوده است، که محققاني همچون، کياکجوري و فاضلي ويسري (1389)، مدهوشي و همکاران (1387)، اهري و همکاران (1389)، قاسمي و اسدي (1389)، کاظمي و همکاران (1389)، هواسي (1389)، کرد نائيج و همکاران (1389)، مهينينان (1389)، عربيون و جوادي (1388)، در اين زمينه به تحقيق و پژوهش پرداختند.
انتظار ميرود نتايج حاصل از تحقيق حاضر که بهطور مشخص به بررسي و تحليل رفتار کارآفرينانه در بين کارشناسان جهاد کشاورزي استان گيلان ميپردازد، مورد استفاده مديران،کارشناسان و کارکنان سازمان جهاد کشاورزي و تمامي کارشناسان دستگاه‌هاي اجرايي و دانشجويان و محققين قرارگيرد.

1-2 بيان مساله
کارآفريني و کارآفرين، مباحث نظري و راههاي عملي آن در عرصههاي اقتصادي، صنعتي، تجاري، اجتماعي و فرهنگي موضوعهاي تازهاي نيستند. در هر دورهاي از تاريخ، مطالب و مسايلي از آنها مطرح شده و موضوعهاي تازهاي افزوده گرديده و نکاتي کليدي برجسته شده و محوري در آن قرار گرفته است و امروز جديترين و اساسيترين موضوع اين عرصهها تنها يک عنوان دارد، کارآفريني سازماني. اين بدان معناست كه كارآفريني سازماني بسان پديدهاي نسبتا نوظهور در كشورمان نياز به شناسايي و تجزيه و تحليل دارد، تا هر چه كاراتر برنامههاي توسعه را پيش برد. اين موضوع مختص کشور ما و يا يک منطقه خاص جغرافيايي نيست، چرا که اينك در سراسر جهان، كار و فعاليت شكل تازه‌اي به خود گرفته است، در حوزه اقتصاد خصوصي کارآفرينان، بنگاهها را به سوي خوداشتغالي و خودكارفرمايي پيش ميبرند و در حوزه سازماني، کارآفرينان سازماني، سازمان‌ها را از طريق ايجاد خدمات جديد و ارتقاي سطح رضايت به مشتريان، افزايش سطح وفاداري آنان به سازمان را فراهم ساخته و از سويي ديگر با بهدست آوردن مشتريان جديد باعث بقا و سودآوري در سازمانها مي‌شوند. اما بايد دانست كه در دنياي رقابتي و متغير امروز، كاميابي از آن سازمانها، جوامع و اتحاديههاي اقتصادياي است كه بين منابع كمياب و قابليتهاي مديريتي و كارآفريني منابع انسانيشان پيوندي عملي و كارا برقرار سازند. به عبارتي ديگر، سازمان و متعاقب آن، جامعهاي مي‌تواند در مسير توسعه، حركتي مستمر و پرثمر داشتهباشد، كه همزمان با ايجاد بسترهاي لازم، منابع انساني خود را به دانش و مهارت كارآفريني مولد تجهيز كند كه آنگاه آنها با استفاده از اين فرآيند مولد، ساير منابع سازمان و جامعه را به سوي ايجاد ارزش و حصول رشد و توسعه، هدايت و مديريت كنند. اين محدوديتي است كه جملگي بايد با آن كنار بياييم و كار كنيم. امروزه نيروي انساني به عنوان يك منبع نامحدود و محور هر نوع توسعه مطرح است. در اين بين كارآفرينان به‌طور خاص داراي نقشي موثرتر در فرآيند توسعه اجتماعي و اقتصادي‌اند. تحقيقات نشان داده كه بين توسعه و تعداد كارآفرينان در يك كشور همبستگي مثبت وجود دارد. زيرا كشوري كه داراي تعداد زيادي كارآفرين باشد، نهتنها از قابليتهاي بالفعل تجاري و اقتصادي، بلكه از محركهاي اجتماعي و پتانسيل فرهنگي قويتري براي توسعه پايدار برخوردار است.
سازمان جهاد کشاورزي استان گيلان با در اختيار داشتن 1291 نفر نيروي شاغل که از اين تعداد 553 نفر از اين کارکنان داراي مدرک کارشناسي و بالاتر ميباشند و به دليل جايگاه اقتصادي استان در کشور به عنوان استاني با ساختار اقتصاد کشاورزي و از سوي ديگر با توجه به وابستگان مراجعهکنندگان اين سازمان از حيث اقتصادي، جايگاه مهمي در عرصه اقتصادي استان را دارا ميباشد، اما براساس گزارش دبيرخانه برگزاري همايش امتنان از كارآفرينان برتر استان گيلان كه در سال 1390 برگزار گرديد، تنها تعداد 156 نفر ثبت نام شده داشته، كه از اين تعداد فقط 25 نفر (16 درصد)، مربوط به بخش كشاورزي بوده است. طي انتخاب كارآفرينان منتخب برتر استاني در سال 1390 از بخش صنعت پنج نفر (56 درصد)، از بخش خدمات سه نفر ( 33 درصد) و بخش كشاورزي يك نفر (11 درصد)، را به خود اختصاص دادند.
نکته حائز

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود احساس حقارت، ضمانت اجراء، رابطه نامشروع Next Entries مقاله درمورد دانلود ناسخ و منسوخ، ارباب رجوع، حقوق جزا