پایان نامه درباره عوامل بازدارنده، صومعه سرا، حقوق و دستمزد

دانلود پایان نامه ارشد

نژاد (1391)، لک (1390)، شيخي و همکاران (1390)، کاظمي وهمکاران (1390)، عماني و رجبعلي پور (1389)، کياکجوري و فاضلي ويسري (1389)، کردنائيج و همکاران (1389)، مهينيان (1389)، هواسي (1388)، مقيمي (1383)، مدهوشي و محسني (1382)، سانچز و سورينا (2012)، رن و ژو (2011)، بلوسوا (2010)، سه عامل: ساختاري، رفتاري و محيطي به عنوان سه بُعد اثرگذار بر رفتارکارآفرينانه سازماني، انتخاب و مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
با توجه به موارد فوق، در تحقق حاضر بهمنظور تحليل رفتار کارآفرينانه سازماني و بررسي مهمترين ابعاد و عوامل تعيينکننده و بازدانده رفتار کارآفرينانه در سازمان جهاد کشاورزي استان گيلان، مدل تلفيقي ذيل (شکل 2-17)، بهعنوان چارچوب نظري تحقيق حاضر درنظر گرفتهشدهاست.

فصل سوم
روششناسي تحقيق

سازمان مورد مطالعه

3-1 مقدمه
روش پژوهش يا روششناسي تحقيق در پژوهشهاي علمي جايگاه بسيار مهم و نقش مؤثري را بهخود اختصاص داده است و پژوهشگر با بهکارگيري صحيح و دقيق روش مناسب است که ميتواند خود را از خطاهاي احتمالي که ممکن است در مرحلهي مشاهده روي دهد، برهاند. از اين رو، در اين فصل ابتدا به بررسي نوع و روش تحقيق، منطقه مورد مطالعه، جامعه آماري و نمونه آماري، متغيرهاي تحقيق و شاخصسازي براي آنها، ابزار جمعآوري داده و روشهاي گردآوري دادهها پرداخته ميشود و سپس پايايي و روايي ابزار سنجش مورد بررسي و روشهاي آماري تحليل دادهها بيان ميگردد.

3-2 سازمان مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه اين تحقيق استان گيلان ميباشد. استان گيلان يکي از استانهاي شمالي کشور داراي 14711 کيلومترمربع مساحت است. اين استان در 36 درجه و 33 دقيقه تا 38 درجه و 27 دقيقه عرض شمالي و 48 درجه و 32 دقيقه تا 50 درجه و 36 دقيقه طول شرقي از نصفالنهار قرار گرفته است. استان گيلان در امتداد غربي- شرقي درياي خزر به طول 235 کيلومتر و به پهناي 25 تا 105 کيلومتر بهطور متغير گسترش يافته است و رشته کوه البرز با ارتفاع متوسط 3000 متر همانند ديواري در جنوب گيلان، اين منطقه را از فلات ايران جدا کرده است. اين استان از شمال به درياي خزر و کشور آذربايجان، از غرب به اردبيل، از شرق به مازندران و از جنوب به استانهاي قزوين و زنجان محدود است. اين استان بعد از استان تهران پرتراکمترين استان کشور محسوب ميگردد (سالنامه آماري استان گيلان، 1390). براساس سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 1390 جمعيت گيلان برابر 2404874 نفر بوده و طبق آخرين تغييرات تقسيمات کشوري داراي 16 شهرستان و 43 بخش و 51 شهر و 109دهستان ميباشد.
وضعيت اشتغال استان گيلان در بخشهاي سه‌گانه اقتصادي در مقايسه با کشور به شرح جدول (3-1)، ميباشد. با توجه به جدول فوق، شاخص اصلي اقتصاد گيلان ، با نرخ 9/25% سهم در استان گيلان كه 7% بالاتر از ميانگين كشوري است هم‌چنان برمحور كشاورزي است (مركز آمار ايران، 1391). وجود 320000 اراضي مستعد كشاورزي محور تعيين كنندهاي در اين بخش بوده كه 238000 هكتار آن در كشت برنج، 29000 هكتار چاي، 7000 هكتار زيتون و بقيه در ساير محصولات بكار گرفته شده است (سالنامه آماري استان گيلان، 1390).

جدول 3-1: وضعيت اشتغال در بخشهاي اقتصادي در مقايسه با كشور (درصد)
عنوان
استان
كشور
كشاورزي
9/25
9/18
صنعت
7/26
6/33
خدمات
4/47
5/47
نرخ بيكاري
6/15
2/12
نرخ مشاركت
6/40
6/37

منبع: (سالنامه آماري استان گيلان، 1390، مركز آمار ايران، 1391)

سازمان مورد مطالعه در اين پژوهش سازمان جهاد کشاورزي استان گيلان بوده که شامل ستاد سازمان بههمراه مديريت 16 شهرستان اين استان ميباشد. براساس جدول (3-2)، پرسنل شاغل در اين سازمان تا پايان سال 1391 مجموعاً 1199 نفر به ترتيب 480 نفر داراي مدرك تحصيلي كمتر از ديپلم و ديپلم، 181 نفر داراي مدرك تحصيلي فوق‌ديپلم، 451 نفر داراي مدرك تحصيلي ليسانس و 86 نفر داراي مدرك تحصيلي فوق‌ليسانس و بالاتر ميباشند.

جدول 3-2: اطلاعات مربوط به نيروي انساني موجود در سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان تا پايان سال 1391 – تفکيک ستاد، شهرستان، نوع استخدام و مدرک تحصيلي
رديف
شهرستان
كمتر از ديپلم و ديپلم
فوق ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس و دکتري
جمع كل

رسمي
پيماني
جمع
رسمي
پيماني
جمع
رسمي
پيماني
جمع
رسمي
پيماني
جمع

1
اداره كل
110
43
153
56
9
65
183
6
189
41
1
42
449
2
آستارا
5
3
8
1
0
1
15
0
15
0
0
0
24
3
آستانه اشرفيه
14
3
17
7
1
8
19
1
20
2
0
2
47
4
املش
12
1
13
3
1
4
8
1
9
5
0
5
31
5
بندر انزلي
18
3
21
2
0
2
10
0
10
1
0
1
34
6
تالش
19
3
22
7
1
8
25
0
25
2
0
2
57
7
رشت
31
8
39
9
0
9
25
0
25
5
0
5
78
8
رضوانشهر
6
2
8
2
0
2
13
1
14
1
0
1
25
9
رودبار
28
9
37
17
2
19
18
1
19
1
0
1
76
10
رودسر
34
2
36
9
0
9
20
0
20
4
0
4
69
11
سياهكل
21
3
24
6
0
6
10
0
10
3
0
3
43
12
شفت
9
2
11
4
1
5
16
1
17
5
0
5
38
13
صومعه سرا
22
3
25
11
1
12
17
1
18
3
0
3
58
14
فومن
26
2
28
11
0
11
14
0
14
5
0
5
58
15
لاهيجان
13
2
15
8
2
10
25
0
25
3
0
3
53
16
لنگرود
11
3
14
6
0
6
12
0
12
4
0
4
36
17
ماسال
7
2
9
3
1
4
9
0
9
1
0
1
23
جمع كل
386
94
480
162
19
181
439
12
451
86
1
87
1199
منبع: (سازمان جهاد کشاورزي استان گيلان, 1392)

3-3 روش تحقيق
با توجه به موارد فوق، پارادايم غالب اين تحقيق کمي ميباشد به اين دليل که با تبديل واقعيت اجتماعي به متغير از طريق نمونههايي که نماينده جامعه هستند به مطالعه جامعه پرداخته و دادههاي عددي براي بازنمود محيط اجتماعي فراهم مينمايد که براي تحليل اين دادهها از روشهاي آماري استفاده ميکند. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقيقات کاربردي است، زيرا يافتههاي اين تحقيق و تجزيه و تحليل آن ميتواند براي حل مسايل اجرايي مورد استفاده قرار گيرد. هم‌چنين اين پژوهش از نظر ميزان کنترل متغيرها جزو تحقيقات توصيفي- همبستگي و از نظر نحوه جمعآوري دادهها ميداني ميباشد.

3-4 جامعه و نمونه آماري
3-4-1 جامعه آماري
جامعه آماري در اين تحقيق شامل کليه مديران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان گيلان در سال 1391 (538N=) نفر ميباشد. اين تعداد از کل پرسنل سازمان مذکور که 1199 نفر بوده از بين کارکنان ليسانس به بالا که داراي پست سازماني کارشناسي ميباشند انتخاب شدند.

3-4-2 حجم نمونه
در اين تحقيق از جدول حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران234 (2001)، براي محاسبه حجم نمونه آماري استفاده شدهاست. براساس اين جدول براي دادههاي پيوسته235 با حاشيه خطاي 03/0 با ضريب اطمينان 99%، حداقل حجم نمونه براي جامعه آماري 1500 نفري برابر 183 نفر ميباشد، از آنجا که در پژوهش حاضر حجم جامعه برابر 538 نفر ميباشد و جدول بارتلت براي اين حجم جامعه آماري، حجم نمونه مشخصي را تعيين ننمودهاست، براي افزايش دقت آماري از سطر متعلق به جامعه 600 نفري استفاده نموديم. به دليل اينکه در اکثر مطالعات اجتماعي تعداد بازگشت پرسشنامهها کمتر از حد توزيع شده ميباشد، لذا براي دستيابي به حداقل حجم نمونه مورد نياز در پژوهش حاضر حجم نمونه 170 نفر درنظر گرفتهشد. در نهايت تعداد 163 پرسشنامه از مجموع 170 پرسشنامه توزيعشده عودت دادهشد. لذا درصد بازگشت پرسشنامهها 96 درصد بود. از آنجا که نرخ بازگشت پرسشنامهها بيش از 90% ميباشد، براساس تحقيقات ليندنر236 و همکاران (2001) نتايج حاصل از اين پرسشنامهها قابل استناد بوده و داراي قابليت تجزيه و تحليل ميباشد.

جدول 3- 3: جدول بارتلت براي تعيين حداقل حجم نمونه
جامعه
حجم نمونه

دادههاي پيوسته (03/0= حاشيه خطا)
دادههاي طبقهاي (05/0= حاشيه خطا)

10/0=?
65/1=t
05/0=?
96/1=t
01/0=?
58/2=t
50/0=p
65/1=t
50/0=p
96/1=t
50/0=p
58/2=t
100
46
55
68
74
80
87
200
59
75
102
116
132
154
300
65
85
123
143
169
207
400
69
92
137
162
196
250
500
72
96
147
176
218
286
600
73
100
155
187
235
316
700
75
102
161
196
249
341
800
76
104
166
203
260
363
900
76
105
170
209
270
382
1000
77
106
173
213
278
399
1500
79
110
183
230
306
461
2000
83
112
189
239
323
499
4000
83
119
198
254
351
570
6000
83
119
209
259
362
598
8000
83
119
209
262
367
613
10000
83
119
209
264
370
623

3-4-3 روش نمونهگيري
با توجه به اينکه پژوهش حاضر در پي سنجش متغيرهاي مرتبط با عوامل موثر بر رفتار کارآفرينانه در بين کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان گيلان بوده و تعداد کارکنان در اين سازمان متفاوت ميباشد، بنابراين در اين پژوهش از روش نمونهگيري خوشهاي متناسب با حجم جامعه استفاده شدهاست. به اين ترتيب که هر يک از اين سازمانها به عنوان يک خوشه درنظر گرفته شده و سپس براي انتخاب نمونه آماري متناسب با هر يک از خوشهها از فرمول [valid ÷ N)(n)] استفاده شدهاست.

جدول 3- 4: خوشهبندي جغرافيايي سازمانها و حجم نمونههاي آنها
رديف
شهرستان
حجم جامعه در هر خوشه
حجم نمونه در هر خوشه
حجم جمعآوري شده
1
ستاد
231
73
68
2
آستارا
15
5
5
3
آستانه اشرفيه
22
7
7
4
املش
14
4
4
5
بندر انزلي
11
3
3
6
تالش
27
9
9
7
رشت
30
9
9
8
رضوانشهر
15
5
5
9
رودبار
20
6
6
10
رودسر
24
8
8
11
سياهکل
13
4
4
12
شفت
22
7
6
13
صومعه سرا
21
7
6
14
فومن
19
6
6
15
لاهيجان
28
9
9
16
لنگرود
16
5
5
17
ماسال
10
3
3
کل
538
170
163

3-5 متغيرهاي تحقيق
متغيرهاي مورد استفاده در اين تحقيق براساس دو عامل، مورد بررسي قرار گرفته است. در تحليل عوامل موثر بر رفتار کارآفرينانه سازماني سه بُعد دانش237، نگرش238 و مهارت239 و در تحليل عوامل بازدارنده موثر بر کارآفريني سازماني، ابعاد ساختاري، رفتاري و زمينهاي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفتند. عوامل و متغيرهاي مورد بررسي تحقيق حاضر در جدول شماره (3-5)، نشان داده شده است.

جدول 3- 5: متغيرهاي مرتبط با موضوع پژوهش
عوامل
عنوان متغيرها
مقياس اندازهگيري هر گويه
سوالات پرسشنامه
عوامل رفتار کارآفرينانه سازماني
دانش
آگاهي

ترتيبي
7-1

نگرش
شخصيت
خطر پذيري متعادل
ترتيبي
13-8

كانون كنترل دروني
ترتيبي
18-14

نياز به موفقيت
ترتيبي
23-19

عملگرايي
ترتيبي
27-24

تحمل ابهام
ترتيبي
33-28

رويا پردازي
ترتيبي
37-34

انگيزش
ميل به موفقيت
ترتيبي
40-38

كنترل شخصي
ترتيبي
43-41

خلاقيت و نوآوري
ترتيبي
46-44

عزت نفس
ترتيبي
49-47

مهارت
فني

ترتيبي
57-50

انساني

ترتيبي
62-58

ادراکي

ترتيبي
66-63
عوامل بازدارنده کارآفريني سازماني
عوامل ساختاري
ساختار

ترتيبي
5-1

استراتژي

ترتيبي
8-6

مالي و بودجه‌اي

ترتيبي
11-9

نظام تحقيق و توسعه

ترتيبي
14-12

نظام ارزيابي عملكرد

ترتيبي
16-15

حقوق و دستمزد

ترتيبي
20-17

عوامل رفتاري
فرهنگ سازماني

ترتيبي
4-1

ويژگي‌هاي كاركنان

ترتيبي
11-5

سبك رهبري

ترتيبي
15-12

ويژگي‌هاي تضاد

ترتيبي
18-16

عوامل زمينهاي (محيطي)
ارتباط محيطي

ترتيبي
2-1

ارتباط با دولت

ترتيبي
5-3

تعاملات با شهروندان

ترتيبي
10-6

از سوي ديگر با توجه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره فرهنگ و سنت، اوقات فراغت Next Entries پایان نامه رایگان درمورد قانون مجازات، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان