پایان نامه درباره عوامل بازدارنده، حقوق و دستمزد، ابزار پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

بهاينکه، يکي از سوالات تحقيق حاضر، بررسي نقش و تاثير متغيرهاي زمينهاي، در تحليل رفتار کارآفرينانه سازماني در سازمان جهاد کشاورزي استان گيلان ميباشد، متغيرهاي زمينهاي و ويژگيهاي فردي به عنوان متغير مستقل و رفتار کارآفرينانه سازماني به عنوان متغير وابسته تحقيق آمده است که مقياس هر يک از متغيرها در جدول شماره (3-6)، نشان دادهشده است.

جدول 3- 6: متغيرهاي مرتبط با موضوع پژوهش
نوع متغير
متغيرها
مقياس اندازهگيري
آزمون آماري مورد استفاده

پيرسون
?2
F
t
مستقل
سن
نسبي
(

(

جنس
اسمي

(

(

پست سازماني
ترتيبي

(
(

مدرک تحصيلي
ترتيبي

(
(

رشته تحصيلي
اسمي

(

(

سابقه کار
نسبي
(

(

ميزان ارتباط پست با شغل
اسمي


(

شرکت در دورهها
اسمي

(

(
وابسته
کارآفريني سازماني
فاصلهاي3-6 فرضيههاي تحقيق:
فرضيه اول: عامل دانش بر روي رفتار کارآفرينانه سازماني نقش دارد.
فرضيه دوم: عامل نگرش بر روي رفتار کارآفرينانه سازماني نقش دارد.
فرضيه سوم: عامل مهارت بر روي رفتار کارآفرينانه سازماني نقش دارد.
فرضيه چهارم: بين رفتار کارآفرينانه سازماني و عوامل بازدارنده کارآفريني سازماني همبستگي غيرمستقيم وجود دارد.

3-7 روش گردآوري دادهها
در اين تحقيق براي مرور منابع جهت شناخت و آشنايي با مفاهيم رفتار كارآفرينانه سازماني و نيز عوامل بازدارنده کارآفريني سازماني در بين كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان، از روش کتابخانهاي استفاده شده است. اما بهمنظور پاسخگويي به سوال اصلي پژوهش، از طريق مطالعات ميداني و از ابزار پرسشنامه استفاده گرديدهاست. بدينترتيب براساس اهداف و سوالات تحقيق، و با توجه به مرور منابع صورت گرفته، ابزار جمعآوري دادهها در اين تحقيق يعني پرسشنامه توسط محقق طراحي گرديد.

3-8 ابزار پژوهش
همانگونه که گفتهشد، در اين تحقيق به منظور تحليل رفتار كارآفرينانه سازماني و بررسي عوامل بازدارنده آن در بين كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرديده است. اين پرسشنامه شامل 114 سؤال (گويه) است که به تحليل نه مولفه؛ آگاهي در بُعد دانش، شخصيت و انگيزش در بُعد نگرش، مهارت فني، انساني و ادراکي در بُعد مهارت بهمنظور تحليل رفتار کارآفرينانه سازماني و مولفههاي عوامل ساختاري، زمينهاي و رفتاري در بُعد عوامل بازدارنده کارآفريني سازماني ميپردازد. پرسشنامه مذکور شامل دو بخش عمده ميباشد:
1- نامه همراه: در اين قسمت هدف از گردآوري دادهها بهوسيله پرسشنامه و ضرورت همکاري پاسخ دهنده در عرضه پاسخهاي صحيح و از روي حوصله، بيان شده است. براي اين منظور بر ارزشمند بودن پاسخ دقيق به دادههاي حاصل از پرسشنامه تأکيد گرديده تا پاسخ دهنده بهطور مناسب پاسخ سؤالها را عرضه کند.
2- سؤالهاي (گويههاي) پرسشنامه: اين بخش از پرسشنامه شامل دو قسمت است:
الف) سؤالات اختصاصي: اين قسمت شامل دوبخش ميباشد. در طراحي اين بخش، تلاش شده پرسشنامه تا حد امکان کوتاه، قابل فهم و با سؤالهاي مثبت همراه باشد.
بخش اول: در اين بخش از پرسشنامه که به تحليل رفتار کارآفرينانه سازماني در سازمان مذکور ميپردازد، سعي گرديد که با استفاده از تحقيقات و پژوهشهاي ساير محققين و با تغييرات متناسب با حوزه تحقيق طراحي و تدوين گردد. اين بخش شامل 66 سؤال (گويه) است و شش مؤلفه دارد که عبارتاند از: مولفه آگاهي (7-1)، مولفه شخصيت، شامل: خظرپذيري متعادل (13-8)، كانون كنترل دروني (18-14)، نياز به موفقيت (23-19)، عمل‌گرايي (27-24)، تحمل ابهام (33-28)، رويا پردازي (37-34)، مولفه انگيزش، شامل: ميل به موفقيت (40-38)، كنترل شخصي (43-41)، خلاقيت و نوآوري (46-44)، عزت نفس (49-47)، مولفه مهارتفني (57-50)، مولفه مهارتانساني (62-58)، مولفه مهارتادراکي (66-63)، که به تحليل رفتار کارآفرينانه سازماني در سازمان مورد تحقيق ميپردازد. براي طراحي اين سؤالات از طيف پنج گزينهاي ليکرت240 استفاده گرديده که يکي از رايجترين مقياسهاي اندازهگيري بهشمار ميرود. شکل کلي و امتيازبندي اين طيف بهصورت ذيل است:

جدول 3- 7: شيوه امتيازدهي طيف ليکرت
شکل کلي:
کاملاً مخالفم
مخالفم
تا حدودي
موافقم
کاملاً موافقم
امتيازبندي:
1
2
3
4
5

بخش دوم: در اين بخش از پرسشنامه که به تعيين مهمترين ابعاد و عوامل بازدارنده کارآفريني سازماني در سازمان مذکور ميپردازد، به منظور اجتناب از تعداد بالاي سوالات سعي گرديد، عبارات و سوالاتي انتخاب شوند که در تحقيقات و پژوهشهاي پيشين بهعنوان مهمترين موانع اصلي رفتار کارآفرينانه سازماني شناسايي و معرفي گرديدهبودند. اين بخش از پرسشنامه شامل 48 سؤال (گويه) است و سه مؤلفه دارد که عبارتاند از: عوامل ساختاري شامل: ساختار (5-1)، استراتژي (8-6)، مالي و بودجه (11-9)، نظام تحقيق و توسعه (14-12)، نظام ارزيابي عملكرد (16-15)، حقوق و دستمزد (20-17)، عوامل رفتاري شامل: فرهنگ سازماني (4-1)، ويژگي‌هاي كاركنان (11-5)، سبك رهبري (15-12)، ويژگي‌هاي تضاد (18-16)، عوامل زمينهاي شامل: ارتباط محيطي (2-1)، ارتباط با دولت (5-3)، عوامل زمينه اي (10-6). براي طراحي اين سؤالات نيز مانند بخش اول، از طيف پنج گزينهاي ليکرت استفاده گرديده که شکل کلي و امتيازبندي اين طيف بهصورت ذيل است:

جدول 3- 8: شيوه امتيازدهي طيف ليکرت
شکل کلي:
بسيار زياد
زياد
متوسط
كم
بسيار كم
امتيازبندي:
5
4
3
2
1

ب) سؤالات عمومي: در سؤالات عمومي سعي شده است که اطلاعات کلي و جمعيتشناختي در رابطه با پاسخ دهندگان جمعآوري گردد.

3-9 روايي241 و پايايي242 ابزار اندازهگيري
يکي از مهمترين جنبههاي هر تحقيق، شايستگي و مناسب بودن ابزار اندازهگيري آن است. چرا که دادهها و اطلاعات لازم براي تجزيه و تحليل و کسب نتايج نهايي، از طريق ابزار اندازهگيري بهدست ميآيد.

3-9-1 روايي ابزار اندازهگيري
براي بررسي روايي محتواي اين پرسشنامه، بدليل اينکه اين پرسشنامه خودساخته و توسط محقق اقتباس و طراحي شده، بعد از تنظيم پرسشنامه اوليه، ابتدا در اختيار چند تن از اساتيد دانشگاه و کارشناسان امر قرار دادهشد تا در رابطه با روايي پرسشنامه، اينکه سؤالات مطرح شده، آنچه را که مدنظر است، اندازهگيري ميکند يا نه؟ اظهارنظر نمايند. بعد نظرهاي اساتيد و کارشناسان در پرسشنامه لحاظ و تغييرات لازم بهوجود آمد. همانطور که گفته شد، از آنجا که پرسشنامه مذکور در پژوهشهاي متعددي همچون: لعلي و همکاران (1391)، دهقان و همکاران (1391)، کاظمي و همکاران (1390)، عربيون و جوادي(1389)، قهرماني و همکاران(1389)، تقي زاده و همکاران (1386)، مقيمي(1383)، در حوزه تحليل موانع و پورهاشمي(1392)، احمدي و همکاران (1391)، جعفري مقدم و فخارزاده (1390)، بيگي نيا و همکاران (1389)، افشاري و همکاران (1389)، حافظي و همکاران (1387)، ترکمان و کجباف (1387)، فتحيواجارگاه (1385)، در حوزه رفتار، مورد استفاده قرار گرفته است، از روائي صوري و محتوايي خوبي برخوردار ميباشد. ضمن آنکه روايي آن مجدداً توسط پژوهشگر، محاسبه و بررسي گرديد. به اين منظور از روش تحليل عاملي تأييدي استفاده شد و شاخص KMO243 محاسبه و آماره بارتلت244 در اين خصوص انجام گرفت. مقدار شاخص KMO محاسبهشده و آزمون بارتلت براي هر يک از ابعاد ششگانه رفتار کارآفرينانه سازماني و عوامل بازدارنده آن در جدول شماره (3-9)، نشان داده شدهاست.

3-9-2 پايايي ابزار اندازهگيري
قابليت پايايي يکي از ويژگيهاي فني ابزار اندازهگيري است و مفهوم ياد شده با اين امر سر و کار دارد که ابزار اندازهگيري در شرايط يکسان تا چه اندازه نتايج يکساني بهدست ميدهد. دامنه ضريب قابليت پايائي از صفر (عدم اعتماد) تا 1+ (ارتباط کامل) است. ضريب قابليت پايائي نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازهگيري ويژگيهاي باثبات آزمودني و يا ويژگيهاي متغير و موقتي آن را ميسنجد.
بنابراين به منظور بررسي مناسب پايائي پرسشنامه، از روش آلفاي کرونباخ (با استفاده از نرم افزار SPSS) استفاده شده است. با استفاده از دادههاي به دست آمده پرسشنامه و به کمک نرم افزار آماري، ميزان ضريب اعتماد محاسبه شده براي هر يک از ابعاد ششگانه رفتار کارآفرينانه سازماني و عوامل بازدارنده آن در جدول شماره (3-9)، نشان داده شدهاست.

جدول 3- 9: ضرايب آلفاي کرونباخ، شاخص KMO و آماره بارتلت مربوط به ابعاد ششگانه رفتار کارآفرينانه سازماني و عوامل بازدارنده آن
ابعاد
تعداد سوالات
آلفاي کرونباخ
شاخص KMO
آماره بارتلت
سطح معنيداري
ابعاد شش گانه رفتار كارآفرينانه سازماني
آگاهي
7
87/0
83/0
08/493
00/0

شخصيت
30
88/0
79/0
42/1910
00/0

انگيزه
12
79/0
75/0
54/589
00/0

مهارت فني
8
82/0
78/0
99/453
00/0

مهارت انساني
5
81/0
80/0
31/248
00/0

مهارت ادراکي
4
73/0
74/0
14/129
00/0
عوامل بازدارنده كارآفريني سازماني
عوامل ساختاري
20
93/0
93/0
65/2105
00/0

عوامل رفتاري
18
94/0
91/0
03/1653
00/0

عوامل محيطي
10
91/0
91/0
96/793
00/0

3-10 روش تجزيه و تحليل دادهها
در اين تحقيق، براي تحليل دادههاي بدست آمده از نمونهها، از آمارههاي توصيفي شامل فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار استفاده گرديدهاست. براي تحليل دادهها از آمار استنباطي مقايسهي ميانگينها (آزمون t و آزمون F)، کاي اسکوير و همچنين آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شدهاست. اين تحليلها با استفاده از نرمافزار آماري SPSS18 و روش تحليل عاملي تأييدي با استفاده از نرم افزار Amos نسخه 18 انجام شدهاست.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها

4-1 مقدمه
تجزيه و تحليل دادهها براي بررسي صحت و سقم فرضيات براي هر نوع تحقيق از اهميت خاصي برخوردار است. امروزه در بيشتر تحقيقاتي که متکي بر اطلاعات جمعآوري شده از موضوع مورد تحقيق است، تجزيه و تحليل اطلاعات از اصليترين و مهمترين بخشهاي تحقيق محسوب ميشود. دادههاي خام با استفاده از نرمافزار آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختيار استفاده کنندگان قرار ميگيرند. براي تجزيه دادههاي جمعآوري شده آمار تحليلي به دو صورت آمار توصيفي و استنباطي مطرح ميگردد. در اين فصل در ابتدا با استفاده از آمار توصيفي، شناختي از وضعيت و ويژگيهاي جمعيت شناختي پاسخدهندگان حاصل ميشود و در ادامه در آمار استنباطي اين تحقيق به بررسي متغيرهاي موجود در مدل مفهومي تحقيق ميپردازيم.
تجزيه و تحليل دادههاي آماري در اين تحقيق بهوسيله نرمافزارهاي SPSS نسخه 18 و همچنين نرمافزار Amos Graphics نسخه 18 انجام ميشود. در اين بخش سعي شده است که تمام عمليات آماري انجام شده بر روي پرسشنامه در قالب دستهبندي معين، ارائه شود.

4-2 آمار توصيفي
در اين بخش يافتههاي حاصل از تحقيق مربوط به جنس، سن، سابقه کار، پست سازماني، تحصيلات، رشته تحصيلي، ميزان ارتباط شغل با پست سازماني، شرکت در دورههاي کارآفريني، دليل عدم شرکت در دورههاي کارآفريني، وضعيت دورههاي برگزار شده و همچنين مؤلفههاي مربوط به رفتار کارآفرينانه سازماني و عوامل بازدارنده آن در بين کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان گيلان ارائه شده است.

4-2-1 جنس
نتايج بهدست آمده در خصوص جنس پاسخگويان نشان داد که از ميان 163 پاسخ دهنده، تعداد 125 نفر (70/76 درصد) مرد و تعداد 38 نفر (30/23 درصد) زن بودند. اين توزيع فراواني در جدول 4-1 نشان داده شده است.

جدول 4- 1: توزيع فراواني جنسي پاسخ دهندگان
جنس
فراواني
درصد
درصد معتبر
مرد
125
70/76
70/76
زن
38
3/23
100
جمع کل
163
100

4-2-2 سن
توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر اساس سن آنها در جدول 4-2 قابل مشاهده است. نتايج بيانگر آن است

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره شهر سبزوار Next Entries پایان نامه رایگان درمورد کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، قانون مجازات