پایان نامه درباره عوامل بازدارنده، ابزار پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

سازماني
………………………………………………………
64
2-12-10 مدل استيونسون در سنجش رفتار كارآفرينانه سازماني
………………………………………………………………………………
64
2-12-11 مدل لعلي و همکاران در سنجش رفتار كارآفرينانه سازماني در سازمان‌هاي دولتي ايران
……………………….
67
2-13 ابعاد توسعه كارآفريني سازماني در بخش دولتي
…………………………………………………………………………………
71
2-14 منطق توسعه كارآفريني سازماني در بخش دولتي
………………………………………………………………………………..
72
2-15 استقرار كارآفريني سازماني در سازمانها
………………………………………………………………………………………………..
72
2-16 موانع و محدوديتهاي كارآفريني سازماني
………………………………………………………………………………………..
74
2-17 محيط مناسب براي كارآفريني سازماني
…………………………………………………………………………………………………..
76
2-18 کارآفريني کشاورزي و نقش سازمان در ارتقاي آن
…………………………………………………………………………..
83
2-18-1 مفهوم کارآفريني در بخش کشاورزي
…………………………………………………………………………………………………………….
83
2-18-2 نقش سازمان در ارتقاي کارآفريني کشاورزي
……………………………………………………………………………………………….
84
بخش دوم
2-19 رفتار و رفتار سازماني
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
86
2-19-1 تعريف رفتار سازماني
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
86
2-19-2 رفتار فردي از نگاه علم روان‌شناسي
…………………………………………………………………………………………………………….
86
2-19-3 مباني رفتار فرد در سازمان
…………………………………………………………………………………………………………………………………
92
بخش سوم
2-20 پيش نگاشتهها
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
93
بخش چهارم
2-21 چهارچوب نظري تحقيق
……………………………………………………………………………………………………………………………..
118
فصل سوم: روششناسي تحقيق
3-1 مقدمه
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
121
3-2 سازمان مورد مطالعه
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
121
3-3 روش تحقيق
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
123
3-4 جامعه و نمونه آماري
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
124
3-4-1 جامعه آماري
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
124
3-4-2 حجم نمونه
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
124
3-4-3 روش نمونهگيري
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
125
3-5 متغيرهاي تحقيق
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
126
3-6 فرضيههاي تحقيق
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
128
3-7 روش گردآوري دادهها
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
128
3-8 ابزار پژوهش
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
129
3-9 روائي و پايائي ابزار اندازهگيري
……………………………………………………………………………………………………………………
131
3-9-1 روائي ابزار اندازهگيري
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
131
3-9-2 پايائي ابزار اندازهگيري
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
131
3-10 روش تجزيه و تحليل دادهها
……………………………………………………………………………………………………………………….
132
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1 مقدمه
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
134
4-2 آمار توصيفي
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
134
4-2-1 جنس
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
134
4-2-2 سن
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
135
4-2-3 سابقه کار
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
135
4-2-4 پست سازماني
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
136
4-2-5 تحصيلات
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
137
4-2-6 رشته تحصيلي
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
137
4-2-7 ميزان ارتباط شغل با پست سازماني
……………………………………………………………………………………………………………………
138
4-2-8 شرکت در دورههاي کارآفريني
………………………………………………………………………………………………………………………….
138
4-2-9 دليل عدم شرکت در دورههاي کارآفريني
…………………………………………………………………………………………………………
139
4-2-10 دوره هاي برگزار شده
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
139
4-2-11 توزيع فراواني شاخصهاي رفتار کارآفرينانه سازماني
…………………………………………………………………………………
140
4-2-11-1 توزيع فراواني شاخصهاي رفتار کارآفرينانه سازماني مرتبط با مولفه دانش-آگاهي
……………………………………………………..
140
4-2-11-2 توزيع فراواني شاخصهاي رفتار کارآفرينانه سازماني مرتبط با مولفه نگرش-شخصيت
……………………………………………….
141
4-2-11-3 توزيع فراواني شاخصهاي رفتار کارآفرينانه سازماني مرتبط با مولفه نگرش-انگيزش
……………………………………………….
143
4-2-11-4 توزيع فراواني شاخصهاي رفتار کارآفرينانه سازماني مرتبط با مولفه مهارت فني
……………………………………………………..
144
4-2-11-5 توزيع فراواني شاخصهاي رفتار کارآفرينانه سازماني مرتبط با مولفه مهارت انساني
……………………………………………………..
146
4-2-11-6 توزيع فراواني شاخصهاي رفتار کارآفرينانه سازماني مرتبط با مولفه مهارت ادراکي
……………………………………………………..
147
4-2-12 توزيع فراواني شاخصهاي عوامل بازدارنده کارآفريني سازماني
……………………………………………………………..
148
4-2-12-1 توزيع فراواني شاخصهاي عوامل بازدارنده کارآفريني سازماني مرتبط با مولفه عوامل ساختاري
……………………………………
149
4-2-12-2 توزيع فراواني شاخصهاي عوامل بازدارنده کارآفريني سازماني مرتبط با مولفه عوامل رفتاري
……………………………………..
150
4-2-12-3 توزيع فراواني شاخصهاي عوامل بازدارنده کارآفريني سازماني مرتبط با مولفه عوامل زمينهاي
……………………………………..
151
4-2-13 رتبهبندي و ردهبندي مؤلفههاي رفتار کارآفرينانه سازماني
…………………………………………………………………………..
153
4-2-14 رتبهبندي و ردهبندي مؤلفههاي عوامل بازدارنده کارآفريني سازماني
……………………………………………….
154
4-3 آما

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود قانون مجازات، شهادت شهود، قانون کار Next Entries مقاله درمورد دانلود پروانه کسب، ارتکاب جرم، ارباب رجوع