پایان نامه درباره عوامل اجتماعی، خاورمیانه، نظام بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

به چالش كشيده اند. ديدگاه ساختي؛ تأكيد مي كند كه زنان در بزرگسالي موانع ساختي را در تمايل خود به فعاليت سياسي تجربه مي كنند. تفاوت هاي جنسي در امور سياسي در دوره ي كودكي بروز نمي كند، بلكه تفاوت وقتي ظاهر مي شود كه مجموعه ي نقش زن در خانواده تغيير مي يابد(هیوز،1987). ديدگاه وضعيتي؛ معتقد است از آنجا كه زنان در امور خانه و خانواده درگير شده اند، فرصت كمتري براي فعاليت سياسي دارند و يا به دليل تجربه ي اندك سياسي كمتر به آن توجه نشان مي دهند. زنان به دليل تأكيد جامعه بر حفظ و نگهداري كيان خانواده ارتباط كمتري با فعاليت سياسي كه اساساً امري بيروني است، دارند(لیپست،1984). ديدگاه كاركردي؛ كاركرد زنان را به امور خانوادگي محدود دانسته وبر اين باور است كه واگذاري نقش اقتصادي و سياسي به زنان سبب تخريب كاركردهاي كنوني جامعه مي شود (پارسنز،1951). به عقيده ي پارسنز زنان در خانواده نقش عاطفي ايفا مي كنند و از آنجا كه آزادي زنان از خانواده به آشفتگي جامعه منجر مي شود، كاركردي ندارد. مشاركت سياسي درگير شدن فرد در سطوح مختلف نظام سياسي را شامل مي شود. مشاركت سياسي با اجتماعي شدن سياسي رابطه دارد.در مشاركت سياسي بايد سه جنبه را بررسي كرد: شيوه ي مشاركت، شدت و كيفيت آن(پری،1990).بنابراین محقق در پی یافتن نقش عوامل اجتماعی درمیزان آگاهی سیاسی زنان گرمی است .
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
از دیدگاه اسلام، ضرورت مبارزه با استكبار امری غیرقابل انكار و تردید ناپذیر است. تاریخ گواه آن است كه انبیاء الهی و ائمه معصومین (ع) با قدرتهای مستكبر زمان خویش مبارزه كرده‌اند و شماری از آن بزرگان در این راه سر و جان باخته و یا حبس و تبعید و محرومیت كشیده اند.آگاهی، شناخت و هوشیاری اولین گام برای تحقق مبارزه جانانه و پاكبازانه است. حضرت امام خمینی (ره) پیروزی مسلمانان بر مستكبر زمان، آمریكا را متوقف بر بیداری و آگاهی دانسته، می‌فرماید: «من ان شاء الله امیدوارم كه همه مسلمین بیدار شوند و توجه بكنند به اینكه اگر چنانچه جلوی آمریكا و این مهره های آمریكا كه برای خاطر آمریكا و منافع او به اسلام صدمه وارد می‌كنند، مثل اسرائیل، مثل صدام، ان شاء الله مردم بیدار شوند و بفهمند كه اگر به اینها مهلت داده شود، همه مسلمین به تباهی كشیده خواهند شد».در تاریخ ملتها نیز همواره یكی از عوامل شكست، عدم شناخت كافی از دشمن بوده است كه در نتیجه دشمن ناگهان با اغتنام فرصت، در لحظه مناسب ضربه را وارد كرده است. مقام معظم رهبری درباره ضرورت آگاهی سیاسی مردم می‌فرماید: «یكی از خطوط ظریف موضع خود را شناختن و در او قرار گرفتن و هوشیاری سیاسی و شم سیاسی و قدرت تحلیل سیاسی داشتن به دور از ورود به دسته بندی های سیاسی شدن است». همچنین ایشان می‌فرمایند: «تحلیل سیاسی به شكل صحیح و پروراننده ذهن یك چیز بسیار مهمی است. ذهن باید پروریده شود. دوران دشوار هر انقلاب آن دورانی است كه حق و باطل در هم ممزوج شود». در عصر حاضر، تحولات سیاسی نظام بین الملل بیانگر آن است كه آمریكای مستكبر در روند هژمونیك گرایی نوین قرار گرفته است. این امر شاخص‌هایی از یكجانبه گرایی، نظامی گری و جنگ روانی را در خود دارد. از این رو شناخت سیاست‌های آمریكا در برخورد با نظام بین الملل و نظام جمهوری اسلامی ایران، همچنین تبیین خطرات پنهان و آشكار آمریكا امری ضروری است. امروز آمریكایی‌ها شمشیرها را از رو بسته‌اند و با دخالت آشكار در امور داخلی ایران و طراحی توطئه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و نظامی، به دنبال فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران، اعاده نفوذ و احیای تسلط مجدد همه جانبه خود بر مقدرات ملت ایران و خاموش كردن این منبع الهام بخش و الگوی خیزش اسلامی علیه ظلم و استبداد و استكبار در جهان اسلام و بلكه در كل دنیای استضعاف است. بدون تردید، شكل گیری انقلاب اسلامی، جریان جدیدی را در عرصه سیاسی در سطح بین المللی ایجاد كرد كه حوادث، برخوردها، قطب بندی‌های بعدی را تا حدود زیادی رقم زد و در معاملات و تعارضات بین المللی آینده نیز نقش آفرین شد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز تمایل دیرین آمریكا را برای تبدیل شدن به یك امپراتوری جهانی، بیشتر ساخت و سودای حاكمیت بلامنازع بر جهان را در ذهن ساكنان كاخ سفید پروراند. از این رو آنان با تاكید بر دو قدرت سخت افزاری و نرم افزاری خود ساختاری جدید با عنوان نظم نوین جهانی را برای جهان ترسیم كردند. آمریكا در عرصه نرم افزاری با تكیه بر قدرت رسانه‌ای و تبلیغاتی خود درصدد شكل دهی افكار عمومی مردم جهان است و از این طریق تلاش روزافزونی برای جهانی سازی ارزشهای آمریكایی در عرصه فرهنگ، دموكراتیزه كردن نظامهای سیاسی و ترسیم ساختار اقتصادی كشورها بر اساس كاپیتالیسم صورت می‌دهد تا تنها ارزشهای جاری و معتبر در جهان ارزشهای آمریكایی باشد. آمریكا برای این منظور به شیوه های جنگ روانی علیه دشمنان خود بویژه انقلاب اسلامی كه منشاء اصلی‌ترین جریان ضد آمریكایی در عصر حاضر است، متوسل شده است. این كشور در كنار به كارگیری قدرت نرم افزاری از قدرت سخت افزاری خود نیز استفاده می‌نماید و برای این منظور استراتژی نظامی خود در دوران جنگ سرد را متناسب با نبرد نامتقارن فعلی تغییر داده و به عراق و افغانستان حمله ور شده و آن دو را به پایگاههای بزرگ خود تبدیل نموده است. در این میان موضوع چگونگی تعامل و برخورد با ایران به عنوان مهمترین كشور خاورمیانه دغدغه اصلی دولتمردان آمریكا را تشكیل می‌دهد. زیرا خاورمیانه دغدغه اصلی دولتمردان آمریكا را تشكیل می‌دهد. زیرا خاورمیانه در حقیقت محوری‌ترین و حساس ترین نقطه جهان برای استقرار نظم نوین جهانی ایالات متحده محسوب می‌شود. با توجه به توضیحات فوق درصدد هستیم در یادداشتهایی با عنوان كلی «بصیرت سیاسی»، شناختی كلی از طرحها و توطئه های آمریكا علیه ایران ارائه دهیم تا از این طریق در ارتقا و بالابردن آگاهی سیاسی اقشار مختلف مردم خصوصاً زنان، تاثیرگذار بوده باشیم.
1-3- اهداف پژوهش
هدف کلی:
بررسی رابطه عوامل اجتماعی با میزان آگاهی سیاسی زنان گرمی
اهداف جزئی:
تبیین نقش رسانه جمعی بر آگاهی سیاسی زنان گرمی
تبیین نقش میزان تحصیلات بر آگاهی سیاسی زنان گرمی
تبیین نقش همسالان بر آگاهی سیاسی زنان گرمی
تبیین نقش وضعیت اشتغال بر آگاهی سیاسی زنان گرمی
فرضیه های پژوهش
فرضیه کلی:
عوامل اجتماعی با میزان آگاهی سیاسی زنان گرمی در ارتباط است.
اهداف جزئی:
_بین تحصیلات دانشگاهی و آگاهی سیاسی زنان شهر گرمی رابطه وجود دارد .
– میان استفاده از رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی و آگاهی سیاسی زنان شهر گرمی رابطه وجود دارد.
– بین اشتغال زنان در بیرون از خانه و میزان اگاهی سیاسی آنان رابطه وجود دارد.
– بین ارتباط با گروه همسالان و میزان آگاهی سیاسی زنان شهر گرمی رابطه وجود دارد.

تعاریف مفهومی و عملیاتی
آگاهی سیاسی
منظور از آگاهی سیاسی آگاهي ها، اطلاعات و دانسته هاي شهروندان درباره مفاهيمي مانند دولت، ملت، سياست، حکومت، قدرت، اقتدار، مشروعيت، نفوذ سياسي و غيره است كه آنها را هرچه بيشتر براي احراز شأن شهروندي در جامعه اي مردم سالار آماده سازد(فلاح،1386).در این پژوهش میزان آگاهی سیاسی با استفاده از پرسشنامه که محقق ساخته ارزیابی خواهد شد .
عوامل اجتماعی
به مجموعه عوامل (فرهنگی،قومی، سیاسی، و منطقه ای) که باعث ایجاد تفاوت در زندگی وفعالیت روزمره شخص میشود به طوری که کاستی یا افزایش آن به نحوی باعث اختلال در زندگی فرد شود ،عوامل تاثیر گذار اجتماعی نامیده میشود(محرمی،1388).

فصل دوم
ادبیات نظری تحقیق

مقدمه
اگر دموکراسی حکومت مردم، توسط مردم و برای مردم است. پس مردم چگونه شامل پروسۀ سیاسی می شوند؟ یعنی مردم چگونه شامل فعالیت های سیاسی شده و از طریق این فعالیت ها حکومت را انتخاب کرده و فعالیت های حکومت را به نفع خود اداره نموده و بر تصامیم و امور حکومت نظارت می کنند؟
مردمی دموکراسی را خلق می کنند که اولاً از آگاهی لازم سیاسی برخوردار باشند، و ثانیاً در برابر سرنوشت سیاسی خویش احساس مسئولیت کنند؛ یعنی دیموکراسی روی آگاهی و مسوولیت پذیری سیاسی مردم استوار است. مسوولیت پذیری سیاسی مردم به نوبۀ خود و آگاهی سیاسی مردم خلق می شود. مردم وقتی بدانند که اگر بر حکومت نظارت نشود، حکومت بر ضد منافع مردم تبدیل شد، مردم حکومت را محکوم نخواهند کرد، بلکه متوجه این نکته خواهد شد که آنها خود کاری برای حقوق و آزادی شان نمی کنند. چرا حکومت های استبدادی از زبان قدرت و سلاح و زندان و اعدام با مردم سخن می گویند؟ چون هر مستبدی که در راس قدرت سیاسی می آید، می داند که مردم منبع اصلی قدرت اند و قدرت واقعی در قاعدۀ جامعه است. جنگ حکومت های استبدادی با مردم، برای خنثا کردن قدرت مردم در قاعدۀ جامعه است. حکومت زمانی از مردم بوده میتواند که حقوق و آزادی های مردم را حفاظت کند و این کار نقش و مسوولیت اساسی حکومت است؛ اما وقتی حکومت توسط مردم نظارت نشود، حکومت بر خلاف وظایف و مسوولیت خود، حقوق و آزادی ها را از مردم می گیرد.آگاهی سیاسی قدرت بالقوۀ مردم را به قدرت بالفعل تبدیل می کند. مردم نا آگاه از لحاظ سیاسی، قدرت دارند، اما این قدرت راکد است و به کار نمی افتد. آگاهی سیاسی مردم، مجرایی را برای به جریان افتیدن قدرت مردم باز می کند. سوال اساسی برای تعلیم و تربیۀ دیموکراتیک این است که چگونه برای مردم آگاهی سیاسی داده شود؟ چگونه مردم ساکت و مسوولیت گریز و غیر فعال با آگاهی سیاسی به مردم صاحب آواز، مسوولیت پذیر و فعال تبدیل خواهند شد؟نکته ای را که اکثراً مبارزین سیاسی در ایران یا درک نکردند و یا اگر درک کردند بدان توجه ننمودند، تفاوت درد های اجتماعی با آگاهی سیاسی مردم است. آیدیالوژی اندیشان فکر می کردند که باید از درد های مردم بگویند، از مظالمی که حکومت بر مردم تحمیل می کند، پرده بردارند و بدین طریق از آیدیال هایی چون عدالت و آزادی و برادری و رفاه اجتماعی و غیره برای مردم حرف بزنند؛  اما توجه نشد که مردم مثل آنها هم درد های اجتماعی شان را حس می کنند، هم مظالم حکومت را ناظر اند و هم آیدیال های مشترک با سیاستمداران دارند. مردم کتلۀ بی جان نیستند ، مردم احساس دارند و از همه با اهمیت تر که مردم قضاوت سالم دارند و با واقع نگری به قضایا می نگردند. اکنون به اثبات رسیده است که جریان های آیدیالوژیک از واقع نگری و پراگماتیسم دور بوده، اما مردم به شکل طبیعی واقع نگر و پراگماتیست اند و به همین علت قضاوت مردم نسبت به آیدیالوژی اندیشان ، قضاوتی آرام تر و واقعی تر است.
از دیدگاه اسلام، ضرورت مبارزه با استكبار امری غیرقابل انكار و تردید ناپذیر است. تاریخ گواه آن است كه انبیاء الهی و ائمه معصومین (ع) با قدرتهای مستكبر زمان خویش مبارزه كرده‌اند و شماری از آن بزرگان در این راه سر و جان باخته و یا حبس و تبعید و محرومیت كشیده اند.آگاهی، شناخت و هوشیاری اولین گام برای تحقق مبارزه جانانه و پاكبازانه است. حضرت امام خمینی (ره) پیروزی مسلمانان بر مستكبر زمان، آمریكا را متوقف بر بیداری و آگاهی دانسته، می‌فرماید: «من ان شاء الله امیدوارم كه همه مسلمین بیدار شوند و توجه بكنند به اینكه اگر چنانچه جلوی آمریكا و این مهره های آمریكا كه برای خاطر آمریكا و منافع او به اسلام صدمه وارد می‌كنند، مثل اسرائیل، مثل صدام، ان شاء الله مردم بیدار شوند و بفهمند كه اگر به اینها مهلت داده شود، همه مسلمین به تباهی كشیده خواهند شد».در تاریخ ملتها نیز همواره یكی از عوامل شكست، عدم شناخت كافی از دشمن بوده است كه در نتیجه دشمن ناگهان با اغتنام فرصت، در لحظه مناسب ضربه را وارد كرده است. مقام معظم رهبری درباره ضرورت آگاهی سیاسی مردم می‌فرماید: «یكی از خطوط ظریف موضع خود را شناختن و در او قرار گرفتن و هوشیاری سیاسی و شم سیاسی و قدرت تحلیل سیاسی داشتن به دور از ورود به دسته بندی های سیاسی شدن است». همچنین ایشان می‌فرمایند: «تحلیل سیاسی به شكل صحیح و پرورانند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی، مشارکت سیاسی زنان Next Entries پایان نامه درباره فرهنگ سیاسی، نظام سیاسی، مشارکت سیاسی