پایان نامه درباره طرح های عمرانی، نیروی انسانی، سنجش عملکرد، قیمت پایه

دانلود پایان نامه ارشد

تعدیل با استفاده از مبانی زیر:
‌الف – مواد و مصالح – نرخ مواد و مصالح مطابق نرخهای رسمی.
ب – دستمزد – نرخ دستمزد مطابق نرخ‌های رسمی.
ج – ماشین‌آلات – نرخ اجاره ساعتی ماشین‌آلات بر اساس نرخ حاصل از تجزیه هزینه ساعتی ماشین‌آلاتیا نرخ های رسمی.
4 – تهیه فرمول‌های استاندارد برای محاسبه قیمت‌های ردیف‌های فهارس پایه (‌تجزیه قیمت) بر اساس راندمانهای متعارف کشور و استفاده از آن.
5 – استفاده از مبانی مورد عمل در محاسبه قیمت‌های پایه (‌مندرج در بند 3) برای محاسبه و تهیه قیمت‌های غیر تیپیا آنالیز خاص مربوط به آن در‌مواردی که قیمت پایه مربوط تهیه نشده باشد.
6 – استفاده از روش تهیه متره و محاسبه مقادیر اقلام کار جهت محاسبه و پرداخت کارکردها و یااستفاده از روش محاسبه و پرداخت بر اساس مراحل‌پیشرفت فیزیکی کار در مواردی که استفاده از این روش منطقی باشد صرفاً برای پرداخت کارکردهای موقت.
7 – تهیه و استفاده از روش محاسبه کارکرد در کارهای امانی – قیمت مقطوع و سایرروش های ارجاع کار بر اساس مبانی بند 3
‌نظارت بر ساخت
‌نظارت فنی بر ساخت مشتمل است بر فعالیتهایی که به جهت کنترل کمی و کیفی عملیاتساخت طرح های عمرانی، از طریق اعمال نظارت عالیه و یا‌نظارت مستقیم بر کارها صورتمی‌گیرد و هدف آن تطبیق کمی و کیفی عملیات ساخت با مشخصات فنی و نقشه‌های اجرایی وبرنامه زمانی اجرای کار‌می‌باشد.
‌اصول و مبانی حاکم بر نظارت بر عملیات ساخت
1 – الزامی بودن اعمال نظارت بر ساخت در کلیه پروژه‌ها و مستقل بودن قسمت نظارت ازواحد ساخت.
2 – مسئول بودن دستگاه نظارت نسبت به کنترل صحت اجرای عملیات توسط واحد ساخت به منظور اجرای صحیح کار بر طبق معیارها و ضوابط فنی‌نقشه‌های اجرایی و سایر اسناد وشرایط کار.
3 – مسئول بودن دستگاه نظارت نسبت به کنترل و صحت خدمات و عملیات آزمایشگاهی ساخت،در این زمینه دستگاه نظارت می‌تواند با تأیید‌کارفرما از خدمات واحدهای آزمایشگاهی ذیصلاحیت استفاده نماید و یا اینکه رأساً خدمات را انجام دهد.
‌تبصره – در مورد کارهای بزرگ واحد ساخت نیز باید با دایر کردن آزمایشگاه از مرغوبیت و صحت و کیفیت مطلوب مصالح و عملیات خود اطمینان‌حاصل کند.در مواقعی که دستگاه نظارت لازم بداند آزمایشات واحد ساخت تحت نظر او انجام خواهدشد و به هر حال اقدام واحد ساخت خواه رأساً و خواه‌تحت نظارت دستگاه نظارت ازمسئولیت دستگاه نظارت نسبت به کنترل و تأیید کیفیت و کمیت مطلوب کار نمی‌کاهد.
4 – تهیه و استفاده از شرح خدمات تیپ نظارت و همچنین تعیین ترکیب استاندارد برای عوامل نظارت بر ساخت و مشخصات و وظایف آنها در‌رشته‌های مختلف.
5 – تهیه ضوابط و دستورالعملهای فنی نحوه انجام نظارت بر ساخت به منظور استفاده ازآن توسط دستگاه نظارت.
6 – ایجاد انگیزه و پیش‌بینی تسهیلات رفاهی برای کارکنان نظارت کارگاهی به منظور جذب افراد کاردان در کادر نظارت.
7 – استفاده از همان واحد خدمات مشاوره که خدمات مطالعه و طراحی تفصیلی طرح را انجام داده است برای خدمات نظارت در صورت امکان.
8 – توجه به امر آموزش و تربیت کادر نظارت فنی به منظور بالابردن سطح کیفی پروژه از طریق برگزاری کلاس های آموزشی و تهیه و ارسال نشریات‌فنی.
‌آماده‌سازی برای بهره‌برداری:آماده‌سازی برای بهره‌برداری مشتمل بر کلیه فعالیت هایی است که به منظور تهیه و تدارک مواد و مصالح و تجهیزات و قطعات یدکی، نیروی انسانی و‌همچنین تهیه دستورالعمل های بهره‌برداری به موازات سایر فعالیت‌های اجرایی طرح توسط واحد بهره‌بردار انجام می‌شود تا بهره‌برداری به موقع و با‌ظرفیت پیش‌بینی شده در طراحی ممکن گردد این فعالیت‌ها توسط مدیریت.
ج – اصول و مبانی حاکم بر آماده‌ساز برای بهره‌برداری:
1 – تعیین واحد بهره‌بردار و انجام به موقع فعالیت‌های مربوط به برنامه‌ریزی اجرایی عملیاتآماده سازی، سازماندهی و آموزش نیروی انسانی دوران‌بهره‌برداری و نیز سایر اقدامات لازم برای بهره‌برداری قبل از اتمام دوران ساخت قبل از اتمام دوران ساخت.
2 – تهیه به موقع دستورالعمل های نگهداری و بهره‌برداری (‌فنی، مالی، اداری) به طورساده و روشن.
3 – پیش‌بینی و تهیه و تدارک به موقع ماشین‌آلات و تجهیزات و قطعات و لوازم ومصالح مورد نیاز برای حداقل یک سال از مرحله بهره‌برداری.
4 – تأمین نیازهای تکنیکی و دانش فنی بهره‌برداری به نحوی که انتقال و بکارگیری تکنولوژی را در چارچوب سیاست های تعیین شده به هرماه داشته‌باشد.
5 – تنظیم روابط دستگاه بهره‌بردار و مدیریت اجرایی و فراهم نمودن امکان بهره‌برداری تدریجی از کار.
‌ارزشیابی
‌ارزشیابی عبارتست از فعالیت‌هایی که به منظور سنجش عملکرد نظام فنی و اجرایی درجهت وصول به اهداف مصرح در نظام و نیز مقایسه این‌عملکرد با هدف های تعیین شده طی برنامه‌های عمرانی و تأثیر نتایج حاصله در فرآیند تهیه و تنظیم برنامه انجام می‌شود.
‌اصول و مبانی حاکم بر ارزشیابی
1 – ارزشیابی از جنبه فنی و اقتصادی و اجتماعی، مالی و نهادی بر مبنای شاخص ها،نرم ها و استاندارد علمی و فنی.
2 – انتخاب معیارها و روش های ارزشیابی به نحوی که نتایج حاصل از اطلاعات آن متضمن تقویت و اصلاح مکانیسم برنامه‌ریزی در سطوح مختلف‌کلان بخشی و طرح باشد.
3 – انتخاب زمان مناسب جهت ارزشیابی قبل از ورود زیان غیر قابل جبران به منظور چاره‌جویی و اعمال اصلاحات لازم.
4 – ارزشیابی منظم و زمان‌بندی شده از عملکرد ضوابط، معیارها و روش ها، عوامل دست‌اندرکار.
5 – ارزشیابی منظم و زمان‌بندی شده از عملکرد طرح های عمرانی در مراحل مختلف مطالعه و طراحی، ساخت و بهره‌برداری و انعکاس نتایج آن به‌منظور اصلاح نظام فنی و اجرایی.
6 – ارزشیابی از طریق ایجاد شناسنامه کاری برای عوامل، افراد فنی و متخصص و نیزشناسنامه برای هر یک از طرح های عمرانی.
7 – ایجاد نظام اطلاعاتی و بروز نمودن اطلاعات در مراحل مختلف اجرای طرح جهت آگاهی از وضعیت و مشکلات واحدهای مدیریت اجرایی،‌واحدهای ساخت، واحد خدمات مشاوره وواحدهای بهره‌برداری از نظر کمی و کیفی.

مصوبه شماره 24525/ت 14898 هـ مورخ 4/4/1375
موضوع نظام فني و اجرايي طرحهاي عمراني كشور

هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/3/1375 بنا به پيشنهاد شماره 1442-5/5557-102 مورخ 19/10/1374 سازمان برنامه و بودجه تصويب نمود:
نظام فني و اجرايي طرحهاي عمراني كشور كه از اين پس به اختصار “ نظام ” ناميده مي‌شود، با رعايت موارد زير به شرح پيوست به اجرا گذاشته شود:
1- با مسئوليت سازمان برنامه و بودجه و همكاري وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت، شهرداريها، بانكها و تشكلهاي صنفي ـ تخصصي، ظرف مدت يك سال اقدامات زير براي تحقق اصول نظام فني و اجرايي طرحهاي عمراني كشور به‌عمل آيد. تشخيص واحدهايي كه همكاري آنان مورد نياز است با سازمان برنامه و بودجه مي‌باشد.
الف ـ تهيه و پيش‌نويس لوايح مورد نياز و پيشنهاد آن به هيأت وزيران براي تصويب و ارائه به مجلس شوراي اسلامي.
ب ـ تهيه پيش‌نويس آيين‌نامه‌هاي اجرايي نظام و پيشنهاد آن براي تصويب به هيأت وزيران يا ديگر مراجع ذي‌ربط.
ج ـ تهيه و ابلاغ دستورالعملهاي لازم در قالب مقررات موضوع بندهاي «الف» و «ب».
2- تمام دستگاههاي اجرايي، شوراهاي تخصصي و ديگر مراجع مربوط، تا تصويب و ابلاغ ضوابط ياد شده، اقدامها و تصميمهاي مربوط به انجام مطالعات مورد نياز طرحهاي تحقيقاتي، بنيادي، منطقه‌اي و جامع بخشي و نيز تهيه و اجراي طرحهاي خود را با رعايت مقررات، قوانين، آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي موجود به عمل آورند.
3- با توجه به ضرورت شمول عام نظام فني و اجرايي كشور، سازمان برنامه و بودجه مكلف است، لايحه تسري نظام مذكور به كليه سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت، از جمله شهرداريها و بانكها و نيز سازمانها و شركتهايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است را تهيه و براي طرح در هيأت وزيران ارايه نمايد.
4- اين تصويب‌نامه جايگزين مصوبه شماره 7250/ت 166 هـ مورخ 17/3/1367 هيأت وزيران مي‌باشد.
نظام فني و اجرايي عمراني كشور

ََ
1-كليات
گستردگي ابعاد و ماهيت فعاليتهاي مربوط به تهيه، اجراء، نگهداري و بهره‌برداري طرحهاي عمراني كشور و آثار ناشي از چگونگي انجام آنها و نيز مصرف حجم قابل توجهي از منابع اقتصادي براي آن، و لزوم تنظيم اين امور و هماهنگ كردن آن با ديگر امور كشور، ضرورت تصويب نظام فني و اجرايي طرحهاي عمراني كشور را ايجاب مي‌كند
2- تعريف
نظام فني و اجرايي، عبارت است از مجموعه اصول، روشها، مقررات و ضوابط فني، حقوقي و مالي حاكم برتهيه، اجراء و ارزشيابي طرحهاي عمراني كشور و چگونگي انتخاب و بكارگيري عوامل دست‌اندركار مربوط به آن و نيز تبيين مشخصات عوامل ياد شده و نحوه ارتباط بين آنها.

3- نقش نظام فني و اجرايي در تهيه و اجراي برنامه‌هاي عمراني كشوردر فرايند برنامه‌ريزي كه شامل موارد زير مي‌باشد:
الف ـ مطالعات بنيادي، تحقيقاتي، پايه، منطقه‌اي (آمايش سرزمين) و جامع‌بخشي.
ب ـ تعيين اهداف كلان و سياستهاي كلي.
پ ـ تعيين اولويتها و تخصيص منابع.
ت ـ تهيه طرحها.
ث ـ اجراي طرحها.
ج ـ‌ ارزشيابي.
نظام فني و اجرايي، به ارايه اصول، روشها، معيارها، مقررات و ضوابط فني و اجرايي، و نحوه انتخاب و به كارگيري عوامل دست‌اندركار مربوط در آن، در مراحل موضوع بندهاي «ت» ، «ث» و «ج» نقش مؤثر و اساسي داشته و در مرحله «الف» نيز برحسب‌مورد، نقش لازم خود را ايفا مي‌كند.
4- اصول و مباني كلي حاكم برنظام فني و اجرايي
اصول و مباني حاكم برنظام فني و اجرايي شامل موارد زير مي‌باشد:
الف ـ استفاده بهينه از منابع و ظرفيتهاي موجود و فراهم نمودن زمينه ايجاد ظرفيتهاي جديد و مورد نياز.
ب ـ به كارگيري اصول و مباني علمي و فني درجهت ارتقاي تكنولوژي و سطح دانش فني و صنعتي كشور و دستيابي به كيفيت مطلوبتر.
پ ـ جلب مشاركت بخش خصوصي و استفاده عملي از اين بخش در تهيه و اجراي طرحهاي عمراني با توجه به قابليتها، از طريق تهيه و تدوين روشهاي بهينه براي انجام مراحل مختلف به طور جداگانه يا توأم.
ت ـ ايجاد زمينه مناسب براي بروز ابتكارات و خلاقيتها، به ويژه درجهت ايجاد منابع جديد، بالابردن كيفيت، كم كردن هزينه و مدت اجراء.
ث ـ شناسايي، سازماندهي، طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت واحدهاي مختلف مطالعات بنيادي، تحقيقاتي، پايه، منطقه‌اي، جامع‌بخشي، تهيه و اجراي طرح به طور جداگانه يا به صورت توأم (درموارد مجاز)، براساس ضوابط معين.
ج ـ تقويت توان فني و اجرايي كشور، از طريق حمايت از نيروهاي فني داخلي و كمك به ايجاد واحدهاي بزرگ براي انجام مراحل مختلف تهيه و اجراي طرح به طور جداگانه يا به طور توأم (درموارد مجاز).
چ ـ فراهم ساختن تسهيلات براي صدور نيروي كار و خدمات فني و مهندسي و اجرايي تشويق و ترغيب و حمايت از آن.
ح ـ ايجاد زمينه آموزش و تربيت نيروي فني و كارآمد متخصص براي تهيه و اجراي طرح، ازطريق جلب همكاري و مبادله يافته‌هاي تجربي بين عوامل نظام فني و اجرايي و دانشگاهها و مؤسسات علمي و تحقيقاتي كشور.
خ ـ جلب مشاركت عمومي، بانكها، نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات اعتباري مستقل يا عام‌المنفعه براي سرمايه‌گذاري در طرحهاي عمراني كشور كه داراي توجيه فني ـ اقتصادي هستند.
د ـ ارزشيابي زمانبندي شده از عملكرد اين نظام، مشتمل بر ضوابط، معيارها، روشها و عوامل دست‌اندركار مطالعاتي و تهيه و اجراي طرح و انعكاس نتايج مربوط، به منظور اصلاح نظام.
ذ ـ الزام به مستندسازي درمورد تمام وقايع و جريانهاي مربوط به مراحل مطالعاتي و تهيه و اجراي طرح و پيش‌بيني اقدامات مربوط به اين فعاليت در شرح وظايف و قراردادها.
رـ طراحي و استقرار فرايندي علمي، دقيق و عملي براي الزام به گزارش‌دهي و گزارش‌گيري ازجريان تهيه و اجراي طرحهاي عمراني در دوره‌هاي زماني معين.

5- گستره نظام فني و اجرايي
گستره يا مباحث طرح شده در نظام فني و اجرايي، شامل موارد زير مي‌باشد:
الف ـ مطالعات بنيادي، تحقيقاتي، پايه، منطقه‌اي (آمايش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره طرح های عمرانی، انقلاب اسلامی، مشارکت مردم، انقلاب اسلامی ایران Next Entries پایان نامه درباره تهيه، مديريت، فني، واحدهاي