پایان نامه درباره طرح های عمرانی، منافع ملی، ریاست جمهوری، آسیب شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

ه هرچه بیشتر از توان داخلی بوده، بر همین اساس قوانینی مانندقانون حداكثر استفاده از توان داخلی تصویب شد که نقطه قوت و اتكای نظام فنی واجرایی است ودر برنامه چهارم نیز تاكید بر همین نكته شده بود. یعنی ارتقای توان و سهمپیمانكاران داخلی در اجرای پروژه ها و برای بررسی این موضوع بایستی قوانینی که بسترساز فعالیت مؤسسات و شرکتهای خصوصی است به شیوه مطلوب اصلاح و تکمیل شود به نحوی که علاوه بر حمایت از فعالیتهای اقتصادی، در جهت کوچک سازی دولت گام بردارد در این رابطه لازم است شیوه اجرای قوانین و مقررات بومی سازی اجرای طرح های توسعه و انتقال فنآوری و حمایت از توان داخلی (مانند قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و یا قانون تسهیل و نوسازی صنایع و مانند اینها ) بازنگری و موانع اجرای آنها شناسائی و در صورت لزوم اصلاحات لازم در آنها و آئین نامه های اجرائی مربوطه بعمل آید تا با ضمانت های اجرائی لازم به نحو اصولی به اجرا گذاشته شود.
5-9-محدودیت های قانونی و قوانین متعدد و دست و پاگیر دولتی مانع دیگری برسرراه اجرای نظام فنی واجرایی می باشد..اصلاح قوانین مربوط به صادرات و واردات، کوتاه تر نمودن فرآیند جذب سرمایه گذاران خارجی و ساده تر نمودن نظام اداری در موسسات و اداره هایی ذیربط مانند معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان برنامه و بودجه)، گمرک، بانک مرکزی و وزارت امور خارجه ، از جمله اقداماتی است که جهت برطرف نمودن محدودیت های قانونی حائز اهمیت ویژه ای می باشد.
5-10-تغییرات زودگذر مدیران سازمان ها و نهادهای دولتی و عدم هماهنگی بین وزارتخانه ها و ارگان های مختلف نیز باعث عدم شفافیت روش انجام فعالیت های عمرانی و اجرایی می گردد.
5-11-مقررات حاکم بر اجرای طرحهای توسعه مانند نظام فنی اجرائی کشور ، نظام برگزاری مناقصات ، رویه های تشخیص صلاحیت و ارجاع کار ، تعهدات قراردادی و چگونگی نظارت بر انجام این تعهدات ، شالوده روابط میان عوامل نظام فنی واجرایی است . تعادل منطقی در این روابط و رعایت عدالت و حقوق متقابل براساس منافع ملی ، ضرورت رشد و توسعه نظام است . لازم است با بازنگری و اصلاح و تکمیل این قوانین و مقررات و رویه ها ، زمینه گسترش عدالت و سلامت و رشد و تعالی برای عوامل این نظام فراهم گردد.

5-12-تأمین و پرداخت به هنگام اعتبارات طرحها و پروژه های توسعه کشور از وظایف و تعهدات مجلس و دولت است . بی توجهی به این تعهدات یکی از موانع پیش روی انجام طرحهای توسعه و یکی از مشکلات اساسی نظام فنی واجرایی کشور است . بررسی اصولی و برنامه ریزی واقع بینانه برای تأمین اعتبارات لازم و ملاحظه روشهای مختلف تأمین مالی طرحهای توسعه ، از ضروریاتی است که باید بدان توجه شود .نظام فنی واجرایی کشور بدون حمایت نظام بانکی به منظور تأمین تسهیلات مالی و اعتباری و صنعت بیمه به منظور پوشش ریسکهای گسترده در این نظام توان ارتقاء و توسعه را نخواهند یافت . لازم است در قوانین و مقررات نظام بانکی و بیمه ای کشور و موارد مرتبط با تسهیلات و تأمین اعتبارات مورد نیاز نظام فنی (مانند چگونگی استفاده از حساب ذخیره ارزی و افتتاح اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی و مانند اینها ) به گونه ای اصلاح و تکمیل شوند که حداکثر تسهیل لازم برای این نظام در اجرای طرحهای توسعه کشور ایجاد گردد.
5-13-سازمانها ، مؤسسات و بنگاههای خصوصی فعال در عرصه پیمانکاری اعم از مهندسان مشاور ، طراحان ، سازندگان و پیمانکاران اجرائی لازم است که از رسالت خویش در ایفای تعهدات و مسئولیتهای ملی در راستای توسعه پایدار کشور آگاه بوده و به ضرورت ظرفیت سازی و ارتقای توانمندی سازمانهای خود که لازمه توسعه این نظام است اعتقاد داشته باشند .
5-14-اجرای درست واصولی اصل44 قانون اساسی وتوجه ویژه یه این اصل مهم واساسی می تواند زمینه ساز حضور حداکثری بخش خصوصی که دارای پتانسیل های فراوان مادی وانسانی است در جهت تحقق اهداف نظام فنی واجرایی کشور باشد وبایستی تهمیدات لازم دراین خصوص اندیشیده شودضمن اینکه بایستی در تنظیم اسناد وبرنامه های توسعه بایستی واقع بینانه عمل کرد واز آرمان گرایی خودداری نمود.
5-15-منافع ملی در کشور ما جدی گرفته نمی شود ومنافع شخصی برآن ارجحیت دارد که این موضوع درتعریف پروژه هایی جهت تامین منافع افراد وگروه ها و مقادیر تغییر کارها در قراردادها در برخی پیمان ها به روشنی دیده می شودلاجرم بایستی منافع ملی به عنوان یک هدف متعالی برای همه عوامل نظام فنی واجرایی از دستگاه های اجرایی تا مشاورین،پیمانکاران وسایر عوامل ذینفع در نظر گرفته شودتعامل با دولت ، مجلس و قوه قضائیه ، دفاع از حقوق صنفی با رعایت منافع ملی و هدایت نظام فنی واجرایی در راستای توسعه پایدار کشور از زمره وظایف و مسئولیتهای این نهادهای مدنی است.

5-16-فرهنگ سازی برای تحول دیدگاههای بنیادین جامعه ضروری است بعد از زلزله های متعدد در کشور نوع نگاه مردم جامعه به کیفیت اجرای پروژه ها تغییر کرده وجهت تنویر افکار عمومی بایستی با همکاری رسانه ملی در جهت تحقق اهداف این نظام فرهنگ سازی شود وبرای کلیه عوامل ذینفع وشاید برای همه آحاد جامعهبیانی روشن ، شفاف وقابل درک متناسب با نوع مخاطب از این نظام ارایه گردد .
16-17-نقش صنعت بیمه وبانک هادر پذیرش ریسک طرح ها وتامین منابع مالی اجرای طرح های سرمایه گذاری بسیار کم رنگ است در حالی که در اکثر کشور های دنیا بیمه ها وبانک ها نقش اساسی در این موضوع دارند بدین منظور لازم است که جایگاه ونقش بیمه به منظوربالا بردن کیفیت وکاهش زمان اجرای طرح ها بازنگری شود.
5-18-باتوجه به فعالیت دو نظام فنی واجرایی ونظام فنی ومهندسی در پروژه های عمرانی بخش دولتی وخصوصی با محوریت دفتر نظام فنی واجرایی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری ومرکز تحقیقات ساختمان مسکن لازم است به منظور بالابردن بهره وری وافزایش سطح نظارت در پروژه های عمرانی با ادغام این دو نظام ضمن جلوگیری از موازی کاری اقدامات لازم در خصوص استفاده بیشتر از پتانسیل بخش خصوصی علی الخصوص در مناطق محروم بعمل آید.

5-2-پیشنهاد برای تحقیقات آتی:
با توجه به تحقیق انجام شده و به منظور پی گیری بعدی هر یک از زیرسامانه های نظام فنی واجرایی کشور که در این تحقیق بصورت کلی به بررسی وتحقیق در موردآن ها اقدام شده می تواند بعنوان یک عنوان تحقیق بررسی گردد که در زیر به برخی از این موضوعات اشاره می گردد:
5-2-1-شناخت و اولويت‏بندي اسناد مورد نياز سامانه‏هاي نظام، در برنامه‏ريزي براي تهيه آنها.
5-2-2-چگونگی ارتقا و استفاده از حداكثر توان فني و مهندسي كشور.
5-2-3-بررسی نحوه پاسخگو بودن عوامل ذي‏نفـع نسبت به تعهـدات و مسئـوليتهـاي خود در پديدآوري طرحها و پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري و قراردادهاي مربوط.
5-2-4-شناخت راه های استقرار سامانه تضمين انجام به موقع تعهدات مالي در دستگاه‏هاي اجرايي و تأمين‏كنندگان منابع مالي.
5-2-5-چگونگی احراز صلاحيت تأمين‏كنندگان خدمات و كالا و ايجاد بستر رقابت شفاف در ارجاع كارهاي پديدآوري طرحها و پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري.
5-2-6-بررسی راه های  انتخاب فناوري مناسب در پديدآوري طرحهـا و پروژه‏هـاي سرمايـه‏گذاري و زمينه‏سازي براي بومي‏كردن آنها.
5 -2-7- چگونگیاستقرار و نهادينه ساختن نظام مديريت كيفيت، در سازمان هاي عوامل ذينفع.
5-2-8- بررسی  لزوم استفاده از مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني و كالاهاي تأسيسات و تجهيزات مكانيكي و برقي استاندارد در طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري.

مراجع

مراجع:
[1] سازمان برنامه وبودجه،نظام فنی واجرایی طرح های عمرانی کشور،1367
[2] سازمان برنامه وبودجه،نظام فنی واجرایی طرح های عمرانی کشور،1375
[3] سازمان برنامه وبودجه،نظام فنی واجرایی طرح های عمرانی کشور،1385
[4] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
[5] برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی وسیاسی کشور
[6] برنامه پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی وسیاسی کشور
[7] آییننامهتشخیصصلاحیتمشاورانسازمانمدیریتوبرنامهریزی کشور،1385
[8] آییننامهطبقهبندیوتشخیصصلاحیتپیمانکارانسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشور،1381
[9] آییننامهنحوهانتخابوارجاعکاربهمشاورانسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشور،1383
[10] شرایطعمومیوشرایطخصوصیپیمانسازمانبرنامهوبودجه
[11] موافقتنامهسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشور 1381 ،پیوستها،شرایطعمومیوشرایطخصوصیپیمان
[12] آیین نامه استاندارد های اجرای طرح های عمرانی ،1352
[13] قانون محاسبات عمومی کشور
[14] وزارت مسکن وشهرسازی ،قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان 1375
[15] سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور،گزارش نظارتی طرح های عمرانی 1385-1388
[16] عباس نصر،جایگاه مشاور ومشاوره در نظام اجرایی کشور،مجله آموزه،شماره13،ص36
[17] مهندسین مشاور گذر راه، معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ،تدوین ماتریس فعالیت ومسئولیت در سامانه پدید آوری ،1389
[18] منوچهر شیبانی اصل،مدارک وضوابط فنی ساختمان،مجله بنا،شماره8،دی1377،ص85
[19] طرح های عمرانی خواب خرگوشی،حرکت لاک پشتی،مجله توسعه،خرداد1380،ص30
[20] دکتر یحیی حسینعلی پور،افشین ابراهیمی،آسیب شناسی مدیریت پروژه های ساختمانی ایران،مجله نمایه،ص31
[21] مشکلاتی پیرامون رتبه بندی وتشخیص صلاحیت وطبقه بندی پیمانکاران،پیام آبادگران،شماره206،اردیبهشت1383
[22] آرش داور پناه،ناصر شکیبی،نگاهی به نظام فنی واجرایی کشور ،نمایه،ص45
[23] گفت وگو با آقای مهندس تفضلی معاون امور فنی سازمان مدیریت ،ارزیابی کیفیف پروژه های عمرانی،هفته نامه برنامه،سال پنجم،مرداد1385
[24] نظام فنی واجرایی کشور،سابقه،ویژگی ها ومبانی قانونی،مجله برنامه،شماره236
[25] عبدالله فتحی زاده،نظام فنی واجرایی طرح های عمرانی،آسیب شناسی وراهکارها،نشریه مجلس وپژوهش،شماره39،ص81
[26] جایگاه واقعی سازندگان در نظام فنی واجرایی کشور،مجله پیام آبادگران،بهمن واسفند1384،ص34
[27] نگاهی به نظام فنی واجرایی کشورانگلیس، مجله توسعه،آبان 1381،شماره193،ص16
[28] امام جمعه زاده ، محمد حامد سیستمهای مختلف اجرای پروژه و پیشنهاد نحوه انتخاب سیستم بهینه برای اجرای طرحهای عمرانی کشور ، پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ، سازمان مدیریت صنعتی ، آبان 1378.
[29] شفاعت ، احمد، پژوهشی پیرامون ارزشیابی طرحهای عمرانی مهم مرکز آموزش مدیریت دولتی ، پایان نامه کارشناسی ارشد، بهمن 1373.
[30] سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دفتر اقتصادکلان ، گزارش اقتصادی سالهای مختلف
[31] عاطفه جلالی،شهرام حلاج،بررسی وضعیت طرح های عمرانی وارایی معیارهای اولویت بندی بعنوان راهکار اصلی،گزارش انتشارات مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی،1389
[32] مجموعه مقالات اولین سمینار مهندسی ارزش ،دانشگاه امیر کبیر ،1380
[33] اشراقی ، بهمن ، آشنایی با روشهای نوین اجرایی طرحهای عمرانی ، نشریه مجلس و پژوهش مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، شماره 4، مهر وآبان 1372.
[34] معاون امور فنی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی مهندس تفضلی، نظام فنی واجرایی طرحهای عمرانی کشور ،مجله بنا شماره4،ص24 الی38 ،مرداد1375
[35] دکتر قا لیبافان ،اجرا ونحوه اجرای طرحهای عمرانی ،مجله بنا ، شماره 7، دی76،ص12
[36] معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری،ماتریس مسئولیت درمدیریت ،1389
[37] احمد آل یاسین ،کالبدشکافیو آسیب شناسی مدیریت پروژه ،مجله بنا ،شماره31،ص45
[38] راهنماياستفادهسيستمنظارتبرطرحهايعمراني،دفترنظارتوارزيابيطرحها،مرداد1385
[39] راهنمايتهيهاطلاعاتنظارتيپروژههاياستاني،دفترنظارتبودجه،بهار1385
[40] آقايمهندسدولتشاهي،مبانينظريوجايگاهقانونيضوابطومعيارهايفنينظام،مجلهبرنامه،خرداد1385
[41] دكتر عباس آخوندي ، ضرورت ايجاد نظام ملي ساخت و ساز در كشور،روزنامه دنیای اقتصاد
[42] لطفی امیر،اصول مدیریت پروژه های عمرانی، نشر سیمای دانش1381
[43] شهرام حلاج نیشابوری،نگاهی به گزارش های نظارتی طرح های عمرانی ،انتشارات مرکز پژوهش های مجلس،1386
[44] زارعی منش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره ریاست جمهوری، اخلاق حرفه ای، نیروی انسانی، منابع انسانی Next Entries پایان نامه درباره ریاست جمهوری، طرح های عمرانی، مجلس شورای اسلامی، پروژه های سرمایه گذاری