پایان نامه درباره طرح های عمرانی، انقلاب اسلامی، مشارکت مردم، انقلاب اسلامی ایران

دانلود پایان نامه ارشد

شامل:
1 – 4 – عملیات ساخت.
2 – 4 – نظارت بر ساخت.
3 – 4 – آماده سازی برای بهره‌برداری.
5 – ارزشیابی
‌اصول و مبانی حاکم بر نظام فنی و اجرایی:
1 – استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌های موجود و ایجاد ظرفیت‌های جدید متناسب با نیازهای فنی و اجرایی برنامه.
2 – بکارگیری اصول علمی و ضوابط حاکم بر انتخاب تکنولوژی مناسب در جهت ایجاد صرفهو کیفیت بالاتر در اجراء و بهره‌برداری از طرحهای‌عمرانی و نیز انتقال تکنولوژی مناسب انتخاب شده و همچنین ارتقاء سطح دانش فنی کشور، با توجه به سیاست‌های اشتغال در برنامه.
3 – ایجاد زمینه مناسب برای جلب مشارکت مردم در مدیریت، اجراء و سرمایه‌گذاری.
4 – ایجاد زمینه مناسب برای بروز ابتکارات و خلاقیت‌ها.
5 – تأمین هدف خودکفایی کشور در زمینه امور فنی و اجرایی.
6 – ایجاد نظم و هماهنگی در روشهای مدیریت اجرایی، مطالعه و طراحی، ساخت، نظارت برساخته، بهره‌برداری و ارزشیابی طرح های عمرانی و‌تنظیم روابط فنی و حقوقی بین عواملدست‌اندرکار.
7 – نظارت و ارزشیابی عملکرد نظام و استفاده از نتایج حاصله در جهت تکامل و پویایی نظام فنی و اجرایی و همچنین اصلاح برنامه.
8 – جلب مشارکت بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی و سایر مؤسسات اعتباری مستقل یا عام‌المنفعه جهت سرمایه‌گذاری در کارهای عمرانی.
‌معیارها و ضوابط فنی
‌تعریف – معیارها و ضوابط فنی عبارتست از مجموعه‌ای از مشخصات فنی، ضوابط ودستورالعمل هایی که بر اساس اصول علمی (‌اقتصادی – فنی)‌موجود در کشور و در جهان باتوجه به ارزش های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم بر جامعه و همچنین شرایط اقلیمی درجهت تنظیم و به ثمر‌رساندن برنامه‌های عمرانی تهیه و تدوین می‌شوند.
‌اصول و مبانی حاکم بر تهیه و تدوین معیارهای و ضوابط فنی:
1 – حداکثر بهره‌گیری از منابع داخلی اعم از نیروی انسانی و سایر منابع.
2 – هماهنگی با روند دانش فنی پیشرو در جهان (‌با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی و اقلیمی و فرهنگی کشور ایران) و ایجاد صرفه و کیفیت بهتر‌در به ثمر رسیدن طرح های عمرانی.
3 – تعیین ضوابط لازم برای انتخاب تکنولوژی مناسب مورد نیاز و انتقال آن و ارتقاءسطح دانش فنی موجود در کشور.
4 – هماهنگی و ارتقاء سطح دانش فنی در بخشهای مختلف.
5 – لزوم تنظیم و حفظ روابط فنی بین واحد مدیریت اجرایی، واحد خدمات مشاوره(‌مطالعه و طراحی و نظارت) و واحد ساخت و ایجاد نظم و‌یکنواخت نمودن روش های مطالعاتی طراحی، ساخت، بهره‌برداری و ارزشیابی.
6 – یکنواخت نمودن ملزومات و مصالح و اجزاء ساختمانی به منظور فراهم نمودن زمینه وشرایط لازم برای تولید انبوه آن‌ها.
7 – برنامه‌ریزی متمرکز و جامعه و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات تهیه کننده معیارها و ضوابط فنی (‌که وظیفه قانونی آنها تدوین‌معیار می‌باشد) به منظور جلوگیری از دوباره‌کاریدر این زمینه.
‌مدیریت اجرایی
‌تعریف – مدیریت اجرایی عبارتست از کلیه فعالیت‌هایی که به منظور برنامه‌ریزی اجرایی، سازمان‌دهی، هدایت و راهبری و بالاخره مراقبت و کنترل‌مورد نیاز جهت تهیه و اجرای طرح های عمرانی انجام می‌شود.
‌اصول و مبانی حاکم بر مدیریت اجرایی
1 – سازماندهی فنی و حقوقی واحد مدیریت اجرایی طرح های عمرانی متناسب با حجم اعتبارات عمرانی و رشته عملیات اجرایی به منظور هر چه‌بالاتر بردن کیفیت فنی و اجرایی طرح ها.
2 – انجام مدیریت اجرایی طرح توسط مجری مربوط و رعایت مراتب مندرج در بند 1 درصورت تفویض اختیار.
3 – اقدام تدریجی برای سازماندهی جدید و مستقل جهت تصدی مدیریت اجرایی طرح های عمرانی مربوط به دستگاه‌هایی که وظیفه اصلی آنان‌خدمات عمومی، رفاهی و بهره‌برداری و نگهداری است (‌نظیر دستگاه‌های قضایی، انتظامی، بهداشتی، آموزشی و…) و خودداری از ارجاع مدیریت‌اجرایی کارهای جدید به دستگاه‌های اخیرالذکر، و همچنین جمع‌آوری وانتقال افراد فنی این دستگاه‌ها به سازمانهای جدید اجرایی و یا به دستگاه‌های‌اجرایی که وظیفه اصلی آنان مدیریت اجرایی طرح های عمرانی می‌باشد.
4 – اتخاذ تمهیداتی برای جذب و حفظ نیروهای فنی و مدیران اجرایی در دستگاه‌های اجرایی با رعایت اصل مزد در مقابل کار.
5 – انجام مدیریت اجرایی طرح های عمده و خاص توسط دستگاه اجرایی مرکزی و ایجاد زمینه مناسب در جهت رعایت اصل عدم تمرکز و استانی‌نمودن مدیریت اجرایی طرح ها.
6 – فراهم نمودن تدریجی زمینه لازم جهت مدیریت مردمی در پروژه‌های کوچکی که هزینه آن از محل خودیاری مرم تأمین می‌شود با هماهنگی لازم با‌شورای اسلامی محل مربوط.
7 – به هنگام نمودن اطلاعات فنی و اجرایی مدیران از طریق آموزش.
8 – تعیین ضوابط انتخاب مسیر اجراء با در نظر داشتن خصوصیات فنی و اجرایی طرح های مختلف.
9 – عدم شروع مراحل اجرای طرح بدون وجود گزارش توجیه فنی و اقتصادی برای آن.
10 – انجام مراحل مختلف اجراییک طرح از زمان شروع مرحله مطالعه و طراحی مقدماتی تا زمان بهره‌برداری با توجه به امکان تأمین منابع مالی و‌غیر مالی در قالب برنامه زمان‌بندی شده.
‌مطالعه و طراحی
‌تعریف – مطالعه و طراحی کلیه تحقیقات و مطالعات منطقه‌ای و جامع بخشی مورد لزوم برای تدوین و اصلاح برنامه و همچنین فعالیت‌هایی را که‌برای طراحی اجرایی و شروع وانجام مرحله ساخت و نیز آماده شدن برای بهره‌بردارییک پروژه لازم است، در برمی‌گیرد.
‌اصول و مبانی حاکم بر مطالعه و طراحی:
1 – انجام مطالعه و طراحی در قالب مطالعات جامع‌بخشی و منطقه‌ای و برنامه‌های عمرانی.
2 – تعیین دستگاه بهره‌برداری در مرحله مطالعات شناسایی و انجام بررسی ها و مطالعات مربوط به سازمان‌دهی و شیوه‌های بهره‌برداری و همچنین تهیه‌برنامه زمان‌بندی عملیات آماده‌سازی در مرحله مطالعه و طراحی.
3 – شروع هر یک از مراحل مطالعه و طراحی مقدماتی و طراحی تفصیلی و اجرایی با رعایت فاصله زمانی منطقی این مراحل با شروع عملیات‌ساخت.
4 – رعایت هماهنگی طرح با سایر طرح های مربوط (‌اعم از طرحهایی که در منطقه طرح قرار دارد و غیر آن) و ملاحظه شرایط اقلیمی، استعدادها و‌امکانات بالقوه مناطق مختلف، حفاظت محیط‌زیست و در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی مناطق.
5 – انجام خدمات مطالعه و طراحی توسط واحدهای ذیصلاحیت در چارچوب معیارها و ضوابط فنی و اجرایی.
6 – شناخت، انتخاب و به کارگیری تکنولوژی مناسب در طراحی، ساخت و بهره‌برداری و فراهم آوردن زمینه لازم برای آموزش، انتقال و ارتقاء سطح‌تکنولوژی.
7 – بالا بردن کیفیت کارهای با رعایت اصل صرف، از طریق بکارگیری روش مسابقه بین واحدهای خدمات مشاوره در موارد ممکن.
8 – جلب مشارکت مردم و استفاده از نظرات آنان در طراحی بالاخص در طرحهای که مستقیماً در ارتباط با زندگی مردم می‌باشد.
9 – تصویب نتایج مطالعات و طراحی‌های انجام شده و انتخاب بهترین گزینه از نظر فنی و اقتصادی توسط دستگاه اجرایی با استفاده از هیأت‌های‌تخصصی ذیصلاحیت.
10 – رعایت تناسب در ایجاد ظرفیت‌های رشته‌های تخصصی (‌در بخش‌های مختلف عمومی، دولتی و غیر دولتی) در ارتباط با نیازهای برنامه‌های‌عمرانی.
11 – ایجاد انگیزه و اتخاذ سیاست های لازم برای استانی نمودن واحدهای خدمات مشاوره.
12 – حداکثر استفاده از منابع و امکانات داخلی در طراحی.
‌الف – اصول و مبانی حاکم بر تشخیص صلاحیت (‌اهلیت و ظرفیت کاری) واحدهای خدمات
مشاوره (‌مطالعه و طراحی و نظارت)
‌الف – 1 – اصول و مبانی حاکم بر تشخیص صلاحیت واحدهای خدمات مشاوره غیر دولتی
(‌در این واحدها صد درصد سهام به اشخاص حقیقی‌ایرانی تعلق دارد)
1 – تشکل واحدهای خدمات مشاوره صرفاً به منظور انجام خدمات مطالعه و طراحی و نظارتبر اساس مقررات مربوط.
2 – ملاک عمل قراردادن تحصیلات تخصصی مربوط دانشگاهی (‌حداقل لیسانس) و تجربه مفیدو مؤثر در رشته ذیربط برای هیأت مدیره و مدیر عامل‌و شرکاء و نیز تجربه‌کاری و حسن عمل این واحدها برای تعیین صلاحیت در شرکت‌های خدمات مشاوره و همچنین اشخاص حقیقی که به عنوان‌کارشناس حقیقی خدمات مشاوره تشخیص صلاحیت می‌شوند.
‌تبصره – عدم الزام به دارا بودن تحصیلات تخصصی دانشگاهی (‌لیسانس) برای شرکاءشرکت های خدمات مشاوره در رشته‌های ژئوتکنیک و‌نقشه‌برداری نظایر آن.
3 – نداشتن ممنوعیت قانونی و یا محکومیت و محرومیت‌های مؤثر در موضوع خدمات مشاوره یا ساخت در مورد شرکت، هیأت مدیره، مدیر عامل و‌شرکاء و نیز اشخاص حقیقی که مستقلاً به عنوان واحد خدمات مشاوره تأیید صلاحیت می‌شوند.
‌الف – 2 – اصول و مبانی حاکم بر تشخیص صلاحیت واحدهای خدمات مشاوره عمومی و دولتی(‌در این واحدها صد درصد سهام یا مالکیت به‌دولت یا مؤسسات وابسته به دولت ونهادهای انقلاب اسلامی ایران تعلق دارد).
1 – تشکیل واحدهای خدمات مشاوره صرفاً به منظور ارائه خدمات مطالعه و طراحی و یا نظارت بر اساس مقررات مربوط.
2 – ملاک عمل قرار دادن تحصیلات تخصصی مربوط دانشگاهی (‌حداقل لیسانس) و تجربه مفید و مؤثر در رشته ذیربط برای مدیر عامل و اعضاء‌هیأت مدیره و به طور کلی رؤسا و مدیران و افراد اداره‌کننده و نیز تجربه‌کاری و حسن عمل در این واحدها.
3 – دارا بودن استقلال از نظر مالی، مدیریت فنی و اجرایی (‌به استثنای واحدهای خدمات مشاوره وابسته یا تابعه دستگاه‌های اجرایی).
‌الف – 2 – اصول و مبانی حاکم بر تشخیص صلاحیت واحدهای مختلط ایرانی خدمات مشاوره
1 – ایجاد این واحدها صرفاً به منظور رفع تنگناها، در زمینه‌هایی که مانع از انجام مطالعات جامعبخشی و منطقه‌ای توسط شرکتها و مؤسسات دولتی‌یا وابسته به دولت می‌شود.
2 – تشکیل این واحدها با مشارکت واحدهای دولتی وابسته به دولت و یا نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی صرفاً به منظور انجام‌خدمات مطالعه و طراحی و نظارت بر اساس مقررات مربوط براییک کار معین و مشخص و مدت محدود.
3 – تعیین صلاحیت این واحدهای به نسبت میزان سهم‌الشرکه بخشهای مختلف (‌غیر دولتی، دولتی و عمومی) بر مبنای ضوابط مورد عمل در بخش‌مربوط.
4 – امکان مشارکت اشخاص حقیقی در این واحدها صرفاً برای تخصص‌ها و تجربه‌های بسیار ممتازآنان بر اساس ضوابط خاص مربوط.
5 – مشمولیت سایر اصول مصرح در مورد واحدهای غیر دولتی و دولتی حسب مورد به اینواحدها.
‌الف – 4 – اصول و مبانی حاکم بر تشخیص صلاحیت واحدهای خدمات مشاوره خارجی
1 – تشکیل این واحدها به منظور انجام خدمات مطالعه و طراحی و نظارت بر اساس مقررات در کشور مربوطه و همچنین سپردن تعهد به ثبت شعبه‌شرکت در ایران و رعایت مقررات جمهوری اسلامی ایران.
2 – دارا بودن تخصص و حسن عمل و تجربه ممتاز در انجام کار نظیر و امکانات لازم برای انجام کار و نیز دارا بودن صلاحیت کار در کشور متبوعه.
3 – تعهد آموزش افراد ایرانی و حداکثر استفاده از تخصص و امکانات داخلی در قراردادهای مربوط.
4 – تعهد به انجام کار با مشارکت واحدهای خدمات مشاوره ایرانی
ب – اصول و مبانی حاکم بر ارجاع کار به واحدهای خدمات مشاوره (‌شامل مطالعه، طراحیو نظارت)
1 – رعایت کامل صلاحیت فنی و حرفه‌ای و حسن سابقه واحدهای خدمات مشاوره در ارجاعکارها.
2 – انجام مراحل دو و سه ترجیحاً توسط واحدهایی که مراحل قبلی را به طور رضایت بخشانجامداده‌اند. (‌به استثنای طرح هایی که با توجه به ماهیت‌آنها اجرای این بند ممکن نیست).
3 – در نظر گرفتن تجربه واحدهای خدمات مشاوره از نظر موضوع و منطقه اجرای کار و استفاده از ظرفیت و توانایی کلیه آنها با رعایت ضرورت‌ها و‌اولویت‌ها.
4 – جهت‌گیری در ارجاع کار به واحدهای خدمات مشاوره، به انجام مطالعات منطقه‌ای وجامع بخشی، شناسایی و هدایت و هماهنگی طرح های‌مربوطه و همچنین بررسی و تأییدگزارشات سایر واحدهای خدمات مشاوره توسط شرکت های دولتییا وابسته به دولت و بخش عمومی و ارجاع‌کارهایمطالعه و طراحی اجرایی و نظارت صرفاً در موارد خاص به شرکت های مذکور و جهت‌گیری در کارهای اخیرالذکر به سمت ارجاع کار به واحدهای‌غیر دولتی.
5 – اولویت ارجاع کار به واحدهای خدمات مشاوره محلی در صورت وجود شرایطیکسان.
6 – ایجاد زمینه‌های رقابت و سبقت در جهت ارتقاء

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره ریاست جمهوری، طرح های عمرانی، مجلس شورای اسلامی، پروژه های سرمایه گذاری Next Entries پایان نامه درباره انتقال دانش، نیروی انسانی، های غیر دولتی، انقلاب اسلامی