پایان نامه درباره شکاف دیجیتال، اضطراب رایانه، رشته تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

ن کارگران جوان در مقابل کارگران قدیمی تر در سال 2001 انجام شده به یافته ها یی دست یافته اندکه با نتایج این پژوهش همخوانی دارد.
-کارال و اورساواس ( 2009) در پژوهشی با عنوان ارزیابی رابطه بین هراس از رایانه و ،جنسیت و تجربه توسط معلمان قبل از خدمت نمونه ترکی به این نتیجه رسیده اند که و ترس از رایانه به جنسیت وابسته نیست که با یافته های این پژوهش همخوانی دارد.
– روسلانی امبی(2007) درپایان نامه دکتر ای خود با عنوان اضطراب رایانه و خودکارآمدی رایانه در میان مربیان حسابداری در دانشگاه نکتولوژی مارا در مالزی به این نتایج دست یافت و بین سن و اضطراب رایانه تفاوت معنا داری یافت نشد.که با یافته های این تحقیق همخوانی ندارد
نتیجه ب از فرضیه پنجم: سن و مقطع تحصیلی در میزان شکاف دیجیتالی دانشجویان موثر نمی باشد.
با توجه به نتایج بدست آمده (جدول4-18 )و جدول شماره (4-27 )می توان گفت که سن و مقطع تحصیلی در میزان شکاف دیجیتالی دانشجویان مؤثر نیست.
– دونات ، براند وینر،کرسچ باوم،( 2009) در پژوهشی باعنوان نگرش ها و شکاف دیجیتالی: سنجش نگرش به عنوان ابزاری برای پیش بینی استفاده از اینترنت ، به این نتایج دست یافتندکه تحصیلات بر اضطراب رایانه تاثیر دارد که با یافته های این پژوهش همخوانی دارد.و همچنین دریافتند که سن اثر قوی و قابل توجهی در استفاده از اینترنت وجود دارد که با یافته های این پژوهش همخوانی ندارد.
-جواد افشار کهن و زهرا زمانی در تحقیقی با عنوان جوانان و شکاف دیجیتالی با تاکیدبر جوانان 15 تا 29 ساله همدان در سال 1388. نتایج این پژوهش با یافته های این پژوهش همخوانی دارد.

نتیجه پ از فرضیه پنجم: جنسیت و رشته تحصیلی در میزان اضطراب رایانه ای دانشجویان موثر نمی باشد.
با توجه به نتایج تحقیق (جدول4-19 ) و جدول (4-22 )مشخص می گردد که جنسیت ورشته تحصیلی در میزان اضطراب رایانه ای دانشجویان مؤثر نمی باشد.
– رمضان حسن زاده و قهرمان محمودی و مریم جوادیان در تحقیقی با عنوان بررسی میزان اضطراب کامپیوتر در اعضای هیات علمی و مدیران در سال 1387 انجام گرفته به این نتایجی دست یافته اندکه با یافته های این تحقیق همخوانی ندارد.
– رحیمی و یداللهی (1389) رابطة اضطراب رايانة دانش آموزان دورة متوسطه با رشته تحصيلي،جنسیت و پيشرفت درسی زبان انگليسی به نتایجی دست یافته اندکه با یافته های این پژوهش همخوانی ندارد.
-فرح نادری در سال 1385 با تحقیق با عنوان اضطراب کامپیوتر و رابطه آن با ویژگیهای فردی در بین دانشجویان دانشگاه شهید چمران و دانشگاه آزاد اسلامی اهوازبه این نتایج دست یافتند که بین جنسیت و اضطراب کامپیوتر رابطه معناداری وجود ندارد. که با یافته های این پژوهش همخوانی دارد .
ولی از نظر رشته های مختلف تحصیلی دانشگاهی؛ نادری به این نتیجه دست یافته است که بین رشته های مختلف تحصیلی از لحاظ اضطراب کامپیوتر رابطه معناداری وجوددارد.که با یافته های این تحقیق همخوانی ندارد.
– اکبری بورنگ و رضائیان در سال 1387 در تحقیقی با عنوان اضطراب رایانه در دانشجویان دانشگاه اراک و رابطه آن با کارآمدی رایانه دریافتند که مؤلفه رشته تحصیلی در پیش بینی متغیر ملاک(اضطراب رایانه) تاثیر معنی داری داشت.که با یافته های این پژوهش همخوانی ندارد.
-اق با توگان (2008) در تحقیقی با عنوان خود مقهومی، اضطراب رایانه،جنسیت ونگرش نسبت به فناوری اطلاعات و ارتباطات : پیش بینی مطالعه در میان معلما ن نیجریه، به نتایجی دست یافته است که با یافته های این پژوهش همخوانی ندارد..
– روسلانی امبی (2007) درپایان نامه دکتر ای خود با عنوان اضطراب رایانه و خودکارآمدی رایانه در میان مربیان حسابداری در دانشگاه نکتولوژی مارا در مالزی به این نتایج دست یافت که بین جنس و اضطراب رایانه تفاوت معنا داری یافت نشد.که با یافته های این تحقیق همخوانی دارد.

نتیجه ت از فرضیه پنجم: جنسیت و رشته تحصیلی در میزان شکاف دیجیتالی دانشجویان موثر است.
با توجه به نتایج تحقیق مشخص می گردد که جنسیت در میزان شکاف دیجیتالی دانشجویان موثر است. با مقایسه میانگین های بدست آمده مشخص می گردد که شکاف دیجیتالی زن ها نسبت به مردها نیزبیشتر است.و همچنین با توجه به نتایج این پژوهش (جدول4-24 ) می توان گفت که رشته تحصیلی در میزان شکاف دیجیتالی دانشجویان مؤثراست. همچنین با توجه به نتایج حاصل آمده(جدول4-25) مشخص می گردد که شکاف دیجیتالی دانشجویان در بین رشته های پزشکی و علوم انسانی در مقایسه با رشته های فنی مهندسی تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر می توان گفت که شکاف دیجیتالی در بین دانشجویان فنی و مهندسی نسبت به سایر رشته ها کمتر می باشد
– دونات ، برندتوینرو کرچس باوم 2009) در پژوهش با عنوان نگرش ها و شکاف دیجیتالی؛سنجش نگرش به عنوان ابزاری برای پیش بینی استفاده از اینترنت که نتایج بدست آمده با یافته های این پژوهش همخوانی دارد.
– در تحقیقی با عنوان جنسیت و اینترنت: علل تنوع در دسترسی، سطح و دامنه استفاده در سال (2005) توسط واسرمن وابوت انجام شده به نتایج زیر دست یافتند که با یافته های این پژوهش همخوانی دارد.
– کندی ، ولمن وکلمنت (2003) در تحقیقی با عنوان جنسیت و شکاف دیجیتالی: به این نتایج دست یافتند که نشان دادند که زنان بیشتر به دلایل اجتماعی از اینترنت استفاده میکنند در حالی که مردان بیشتر به دلایل ابزاری، و تفریحی از اینترنت استفاده می نمایند. به دلیل مراقبت زنان از کودکان در خانه ، آنها استفادهء بیشتری از اینترنت می کنند.که با یافته های این پژوهش همخوانی ندارد.
5-4 محدودیت های پژوهش
اساسا در پژوهش ها ، بویژه در پژوهش ها ی علوم انسانی و علوم تربیتی محققان با محدودیتهایی روبرو هستند. تشخیص این محدودیت ها در پژوهش ، بسیار حائز اهمیت است و شناخت آنها سطح تسلط یابی محقق را در انجام پژوهش بیشتر می کند و در نهایت می توان نتایج حاصله از مطالعه اطمینان بیشتری داشت.
5-4-1 : محدودیت تحت کنترل پژوهشگر
– این پژوهش در محدوده دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری انجام گرفته است .
– زمان این پژوهش در بهار سال 1391 می باشد.
– از ابزارهای مختلف پژوهش در این پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شد.

5-4-2 : محدودیت خارج از کنترل پژوهشگر
– نبود پرسشنامه استاندارد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره اضطراب رایانه، شکاف دیجیتال، مقطع تحصیلی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه سوگیری، اضطراب اجتماعی، سوگیری توجه