پایان نامه درباره سینمای دینی، تحلیل داده، تصویر سازی

دانلود پایان نامه ارشد

دارد.” (آوینی، 1377: 17)
2- راهی که سینما در صد سال اخیر گذرانده ذائقه مخاطبان را تغییر داده است؛ اما ما برگ برنده ای داریم و آن هم فطرت الهی انسان هاست که در این راه به یاری ما خواهد آمد. “انسان در عمق وجود خویش دارای فطرتی الهی است ژرف و دیرپا و جذبه ای بسیار قدرتمند از درون او را به جانب حقیقت یگانه عالم می کشاند…” (آوینی، 1377: 18)
3- مهمترین رکن در ایجاد سینمای دینی، سینماگر دینیست. بدون وجود هنرمندِ دیندار، اثر هنری دینی خلق نخواهد شد و این امریست گریز ناپذیر؛ و این اشاره به همان جمله شهید آوینیست که: “روح هنرمند لزوما در آثارش بروز و ظهور می یابد و با هیچ حیله ای نیز نمی توان مانع از این ظهور شد.” (آوینی، 1377: 20)
4- به عقیده شهید آوینی هنرمند دیندار، خود هرآنچه در فرمِ اثر هنری با محتوایش سازگاری نداشته باشد را باید کنار بزند. “فیلمساز متعهدِ مسلمان پیش از هر چیز باید به تکنیک متناسب با پیام خویش دست پیدا کند و آنگاه رفته‌رفته ذائقۀ تماشاگران سینما را در جهت قبول حق تغییر دهد.” (آوینی، 1377: 21)

فصل سوم
روش تحقیق

شامل:
– روش تحقیق
– ابزار گردآوری اطلاعات
– روش تجزیه-تحلیل اطلاعات

3-1 روش تحقیق
روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش توصیفی – تحلیلی می باشد.
“روش کتابخانه ای در تمام تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد.” (حافظ نیا، 1387: 164) این پژوهش هم مستثنی از این قضیه نیست و در آن از روش کتابخانه ای استفاده شده است. کتابخانه مخزن ارزشمند و متمرکزی از مجموعه معارف بشری است که تجارب‌، دانش‌، معلومات و آگاهی‌های نوع بشر را که حاصل کاوش‌های علمی انجام شده در طول تاریخ است، در معرض استفاده جویندگان و پویندگان علم و دانش قرار می‌دهد. البته در روش کتابخانه ای یا همان اسنادی بجز کتاب از مقاله، سایت ها، مطبوعات، آمارنامه ها، فایل های صوتی و تصویری و.. استفاده می شود. “در واقع قلمرو این نوع تحقیق را متنهای مکتوب، شفاهی و تصویری درباره موضوعی خاص تشکیل می دهد؛ نظیر کتاب ها، مقاله ها، روزنامه ها، مجله ها، مطالب نوار و فیلم، سخنرانی ها، اوراق امتحانی، تصاویر، تابلو ها، عکس های معمولی، تصاویر ماهواره ای، نقشه ها، پرسشنامه ها، فرم ها.” (حافظ نیا، 1387: 64)
دربعضی از تحقیقات موضوع تحقیق از نظر روش‌، از آغاز تا انتها متکی بر یافته‌های تحقیق کتابخانه ای است. در تحقیقاتی که ماهیت کتابخانه‌ای ندارند نیز محققان ناگزیر از کاربرد روش کتابخانه‌ای در تحقیق خود هستند. در این گروه تحقیقات، محقق باید ادبیات و سوابق مساله و موضوع تحقیق را مطالعه کند. درنتیجه‌، باید از روش کتابخانه ای استفاده کند و نتایج مطالعات خود را در ابزار مناسب شامل فیش‌، جدول‌ و فرم ثبت و نگهداری و درپایان به طبقه بندی و بهره برداری از آن‌ها اقدام کند‌. با توجه به نقش روش کتابخانه ای درتحقیقات علمی، لازم است محققان از این روش مطلع باشند. نخستین گام در مهارت تحقیق کتابخانه‌ای‌، آشنایی با نحوه استفاده از کتابخانه است‌، یعنی محققان باید از روش‌های کتابداری‌، نحوه استفاده از برگه دان و ثبت مشخصات منابع، نحوه جستجو و سفارش کتاب آگاهی یابند.
تحقیقات علمی را می توان بر اساس هدف یا ماهیت و روش تقسیم بندی نمود. از منظر هدف سه نوع تحقیق علمی داریم که عبارتند از: تحقیقات بنیادی، کاربردی و عملی. می توان این تحقیقات را به جهت ماهیت روش نیز به پنج یا شش نوع تقسیم نمود. (حافظ نیا، 1387: 60-61)
1- تحقیقات تاریخی
2- تحقیقات توصیفی
3- تحقیقات همبستگی یا همخوانی
4- تحقیقات علّی (پس رویدادی)
5- تحقیقات تجربی (آزمایشی)
تحقیقات توصیفی از منظر شیوه نگری و پرداختن به موضوع تحقیق به دو دسته تقسیم می شود. (حافظ نیا، 1387: 60-61)
1- تحقیقات توصیفی محض: محقق صرفا به کشف و تصویر سازی ماهیت، ویژگی ها و وضعیت موجود موضوع و مسئله تحقیق می پردازد.
2- تحقیقات توصیفی تحلیلی: محقق علاوه بر تصویر سازی آنچه هست به تشریح و تبیین دلایل چگونگی بودن و چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن می پردازد. محقق برای تبیین و توجیه دلایل، نیاز به تکیه گاه استدلالی ممکن دارد. این تکیه گاه از طریق جستجو در ادبیات و مباحث نظری و تدوین گزاره ها و فضای کلی موجود درباره آن فراهم می شود که معمولا در فصل مربوط به سوابق و مباحث نظری تحقیق تدوین می گردند. محقق از نظر منطقی جزئهای مربوط به مسئله تحقیق خود را با گزاره های کلی مربوطه ارتباط می دهد و به نتیجه گیری می پردازد.
به طور کلی تحقیقات توصیفی – تحلیلی را می توان به سه یا چهار گروه تقسیم کرد که عبارتند از: زمینه یابی، موردی، تحليل محتوا، قوم نگاري (اگر قوم نگاري را نوعي مطالعه موردي تلقي نکنيم سه گروه خواهيم داشت) (حافظ نیا، 1387: 61)
برای این تحقیق از روش تحلیل محتوا (توصیفی – تحلیلی) استفاده خواهد شد؛ در اینجا به تشریح و توصیف عینی و واقعی موضوع با استفاده از روش توصیفی، و تجزیه و تحلیل نظری موضوعات مورد نظر با استفاده از روش تحلیلی پرداخته خواهد شد.

3-2 ابزار گردآوری اطلاعات
پژوهشگر در روش تحقیق توصیفی – تحلیلی به گردآوری آثار و ردپای وقایع می پردازد. بنابراین منابعی را جستجو می کند که به وسیله آنها شواهدی از وقایع گذشته بیابد. این منابع تاریخی را می توان به چهار دسته اسناد و نوشته های مربوط به فعالیت های گذشته، مدارک منتشر شده که حاوی داده ها در مورد گذشته اند، اطلاعات شفاهی و آثار تاریخی تقسیم کرد. (سرمد، 1386: 124).
در روش کتابخانه ای ابزار گردآوری اطلاعات عبارتند از: متن خوانی و استفاده از فیش، آمار خوانی و استفاده از جدول، تصویر خوانی و استفاده از نقشه و کروکی و سند خوانی که در تحقیق حاضر از ابزار متن خوانی و استفاده از فیش استفاده شده است.

منابع داده های مورد نیاز تحقیق توصیفی – تحلیلی را می توان به دو گروه عمده منابع دست اول و منابع دست دوم تقسیم کرد. در منابع دست اول نویسنده خود ناظر بر وقوع رویداد مورد گزارش بوده است. (سرمد، 1386: 125).

3-3 روش تجزیه-تحلیل اطلاعات
تحلیل داده های کیفی فرایندی پیوسته است که از همان مرحله آغاز گردآوری داده ها شروع شده (تحلیل توأم استقرائی و قیاسی) و در آن به طور مکرر به داده ها رجوع می گردد. در فرایند تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش ابتدا با پالایش و زدودن اضافات موجود در داده ها، محقق دست به تلخیص آن ها خواهد زد. در مرحله بعد با نظم و سازمان دادن داده ها در یک هیأت کلی و ساختار قابل درک، به عرضه داده ها پرداخته می شود به گونه ای که می توان با سهولت بیشتر به واقعیت حاصل از داده ها پی برد و در نهایت نتیجه گیری های مستندی از آن ها به عمل آورد. تنظیم و تحلیل داده های کیفی مستلزم انجام سه فعالیت است: تلخیص داده ها، عرضه داده ها و نتیجه گیری ؟ تأیید. (سرمد، 1386: 207)
در روش توصیفی – تحلیلی ابتدا باید با شناخت و تعریف مسأله و در ادامه با تدوین فرضیه، نمونه گیری، گردآوری اطلاعات، تنظیم و طبقه بندی اطلاعات و در نهایت با تجزیه و تحلیل آنها نتیجه گیری کرد. “برای اینکه تحقیق از روانی و پایانی لازم برخوردار باشد، علاوه بر نقد برونی و درونی منابع، سعی شده به طور غالب از منابع دسته اول استفاده گردد. از ویژگی های تحقیق توصیفی این است که محقق دخالتی در موقعیت، وضعیت و نقش متغیر ها ندارد و آن ها را دستکاری با کنترل نمی کند و صرفا آنچه را وجود دارد مطالعه کرده، به توصیف و تشریح آن می پردازد. همچنین تحقیقات توصیفی ممکن است به کشف قوانین و ارائه نظریه منتهی شود. این سخن بدان معناست که از طریق اینگونه تحقیقات شناخت های کلی حاصل می شود. بطور کلی اینگونه تحقیقات ارزش علمی بالایی دارد می تواند به کشف حقایق و ایجاد شناخت کلی و تدوین قضایای کلی در تمامی علوم و معارف بشری منجر شود.” (حافظ نیا، 1387: 61)
و اما در این تحقیق با توجه به نبود اصولی محکم در باب مساله مورد بحث، که همان «پیش فرض ها برای رسیدن به فیلمنامه دینی»ست، با بررسی نظریات پراکنده در این باب سعی می شود در پایان به ارائه نظریه و راهکار پرداخت.

فصل چهارم
یافته های تحقیق

شامل:
– تعریف سینمای دینی
– سینمای دینی ممکن یا غیرممکن
– بایدها و نبایدهای سینمای دینی
– رسیدن به داستان دینی
– امکان ایجاد فیلمنامه دینی
– مقایسه و بررسی پیش فرض های مطرح
– تعیین پیش فرض مختار و بیان دلائل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره سینمای ایران، حاتمی کیا، صدا و سیما Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد ساختار سازمانی، صدا و سیما، نیروی انسانی