پایان نامه درباره سلسله مراتب، شاخص اقتصادی، شیوه زندگی، امام رضا (ع)

دانلود پایان نامه ارشد

استشمام بوی بد در مراکز
0.104
0.154
0.259
0.398
0.084
0.03

A7- وجود سرو صدا در اطراف مراکز
0.373
0.147
0.257
0.159
0.063
0.02
اقتصادی
B1- تخصیص درآمد برای استفاده از مراکز
0.160
0.160
0.281
0.300
0.099
0.01
اجتماعی
C1- تأثیر مراکز بر افزایش حس تعلق
0.338
0.097
0.097
0.307
0.161
0.01

C2- تأثیر مراکز در تعامل اجتماعی
0.247
0.046
0.135
0.470
0.103
0.07

C3- تأثیر مراکز در مشارکت مردم
0.302
0.142
0.092
0.302
0.161
0.10

C4- تمایل پرسش شونده در ارائه خدمات در مراکز
0.167
0.100
0.221
0.430
0.081
0.04

C5- آمادگی برای مشارکت در مراکز
0.459
0.060
0.201
0.121
0.159
0.05

C6- تخصیص زمان برای استفاده از این مراکز
0.295
0.184
0.295
0.138
0.088
0.02

C7- رضایت از مدیریت مراکز
0.146
0.074
0.335
0.192
0.254
0.04

C8- تأثیر مراکز در تغییر شیوه ی زندگی
0.286
0.143
0.143
0.143
0.286
0.00

C9- تأثیر آموزش های ارائه شده در جهت استفاده از تکنولوژیهای مدرن (اینترنت، کامپیوتر و…) در تغییر شیوه زندگی
0.213
0.121
0.121
0.121
0.425
0.01

C10- میزان تأثیر سینما در تغییر شیوه زندگی
0.500
0.125
0.125
0.125
0.125
0.00

C11- میزان تأثیر تئاتر در تغییر شیوه ی زندگی
0.135
0.127
0.127
0.127
0.482
0.00
آموزشی
D1- ارتباط آموزش های ارائه شده در مراکز با نوع فعالیت آنها
0.124
0.387
0.231
0.094
0.164
0.03

D2- میزان آموزش های ارائه شده در جهت استفاده از تکنولوژی های مدرن
0.234
0.124
0.124
0.124
0.395
0.00
زیرساخت و تأسیسات
E1- رضایت از کیفیت راهها و مسیرهای منتهی به مراکز
0.387
0.164
0.094
0.124
0.231
0.03

E2- میزان امکانات موجود در مراکز در جهت رفع نیازهای فرهنگی، ورزشی و هنری
0.166
0.166
0.338
0.255
0.075
0.03

E3- رضایت از تأسیسات و خدمات مراکز
0.164
0.131
0.126
0.416
0.164
0.05

E4- کمیت و کیفیت تأسیسات زیربنایی و خدماتی مراکز
0.353
0.236
0.211
0.086
0.113
0.05

E5- رضایت از ظرفیت پارکینگ مراکز
0.317
0.118
0.184
0.281
0.100
0.02

E6- میزان فضای اختصاص یافته به کودکان
0.356
0.104
0.078
0.231
0.231
0.03
امنیت
F1- احساس امنیت در مراکز
0.308
0.145
0.094
0.287
0.094
0.03

F2- امکان حضور و استفاده زنان و کودکان از مراکز در شب
0.430
0.263
0.082
0.079
0.146
0.08
سلامت
G1- تأثیر مراکز در افزایش سلامت جسمانی شما
0.088
0.268
0.202
0.354
0.088
0.03

G2- تأثیر مراکز در افزایش سلامت روانی شما
0.186
0.265
0.159
0.301
0.089
0.01
جمع
8.033
5.013
5.017
7.37
5.273

بر اساس نتایج نهایی تکنیک AHP، پردیس تماشا (با امتیاز 8.033)، مجموعه ورزشی بدر (با امتیاز 7.37)، مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهید مختار سلیمانی (با امتیاز 5.273)، ورزشگاه امام رضا (ع) (با امتیاز 5.017) و مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی (با امتیاز 5.013) به ترتیب در رتبه اول تا پنجم قرار گرفتند.
4-2-1- شاخص محیطی و کالبدی
در بررسی سلسله مراتب مراکز در شاخص محیطی و کالبدی این نتایج بدست آمد که در گویه رضایت از معماری مرکز (A1)، پردیس تماشا، رضایت از کیفیت محیط اطراف (A2)، مجموعه ورزشی بدر و مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهید مختار سلیمانی، روشنایی معابر منتهی به مراکز (A3)، مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی، تأثیر مراکز بر محیط زیست (A4)، مجموعه ورزشی بدر، رضایت از نظافت و پاکیزگی (A5)، پردیس تماشا، استشمام بوی بد در مراکز (A6) و همچنین وجود سر و صدا در اطراف مراکز (A7) (امتیاز کمتر، مطلوب تر) مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهید مختار سلیمانی بیشترین رضایت را کسب کردند.
نمودار 4-18- رتبه بندی مراکز در شاخص محیطی و کالبدی

4-2-2- شاخص اقتصادی
در بررسی سلسله مراتب مراکز در شاخص اقتصادی این نتایج بدست آمد که در گویه تخصیص درآمد برای استفاده از مراکز (B1)، شهروندان برای استفاده از مجموعه ورزشی بدر درآمد بیشتر و در مجتمع فر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره توزیع فراوانی، حمل و نقل، امام رضا (ع)، سلسله مراتب Next Entries دانلود پایان نامه درباره انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی ایران، ایدئولوژی، مشارکت سیاسی