پایان نامه درباره سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، سودآوری، تبدیل وجه نقد

دانلود پایان نامه ارشد

بستانکاران کوتاه تری دارند [محمدی، 1388].

یعقوب‌نژاد و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش وسودآوری پرداخته و به این منظور تعداد ۸۶ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۱تا ۱۳۸۶استفاده کرده است برای تجزیه و تحلیل از همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که اگر دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی، دوره گردش موجودی کالا و چرخه تبدیل وجه نقد افزایش یابد منجر به کاهش سودآوری در شرکت‌ها خواهد شد [یعقوب‌نژاد وهمکارن، 1389].
رضازاده و حیدریان (۱۳۸۹) به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌های ایرانی پرداخته، از نمونه‌ای از شرکت‌های ایرانی پذیرفته شده در بورس طی سال‌های ۱۳۷۷تا ۱۳۸۶استفاده کرده است. نتایج نشان می‌دهد مدیریت می‌تواند با کاهش میزان موجودی‌ها و تعداد روزه‌های دوره وصول مطالبات برای شرکت ارزش آفرینی کند. علاوه براین کوتاه‌تر ساختن چرخه تبدیل به نقد هم موجب بهبود سودآوری شرکت‌ها می‌شود [رضازاده وحیدریان، 1389].

اسکندری (۱۳۹۱) به بررسی رابطه بین استراتژی‌های مدیریت سرمایه در گردش و ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها طی بازه زمانی ۱۳۸۵تا ۱۳۹۰با نمونه‌ای بالغ بر ۷۲ شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نتایج آزمون آن‌ها نشان داد بین ارزش افزوده اقتصادی و مدیریت دارایی‌های جاری رابطه مثبت و معنی دار و بین ارزش افزوده اقتصادی و مدیریت بدهی‌های جاری رابطه منفی معنی دار وجود دارد [اسکندری،1391].
بهار مقدم و همکاران (۱۳۹۱) به بررسی اثر ویژگی‌های خاص شرکت‌ها بر مدیریت سرمایه در گردش پرداختند. نتایج حاصل از آزمون آن‌ها نشان می‌دهد که بین فرصت رشد و جریان نقد عملیاتی با مدیریت سرمایه در گردش ارتباط منفی معنادار وجود دارد. همچنین بین ساختار سرمایه با مدیریت سرمایه در گردش ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. علاوه براین نشان داد بین سودآوری و دوره چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معناداری وجود ندارد [بهار مقدم وهمکارن، 1391].
رضایی وگرگز (۱۳۹۲) به بررسی اثر تغییرات سرمایه در گردش بر فرصت‌های سرمایه گذاری در یک بازه زمانی هفت ساله (۱۳۹۰-۱۳۸۴) پرداخته نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که بین تغییرات سرمایه در گردش و فرصت‌های سرمایه گذاری آن‌ها رابطه معکوس معنادار وجود دارد [رضایی ،گرگز،1392].
معین الدین و همکاران (۱۳۹۲) به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش بازار شرکت‌ها طی دوره زمانی ۱۳۸۳تا ۱۳۹۰با نمونه‌ای بالغ بر ۵۴ شرکت در بورس اوراق بهادار پرداخته است. نتایج یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد. مدیریت می‌تواند با کاهش تعداد روزهای دوره وصول مطالبات برای شرکت ارزش آفرینی کند. علاوه بر این، کوتاه‌تر ساختن چرخه تبدیل وجه نقد هم موجب بهبود ارزش شرکت‌ها می‌شود [معین الدین وهمکاران، 1392].
شاکری و همکاران (۱۳۹۲) به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر جریان‌های نقدی عملیاتی و دارایی‌های نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس طی دوره زمانی ۱۳۸۴تا ۱۳۹۰در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و نتایج یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد که مدیریت سرمایه در گردش تأثیری بر دارایی‌های نقد و جریان نقد عملیاتی شرکت‌ها نداشته است [شاکری و همکارن، 1392].
صمدی لرگانی و ایمنی (۱۳۹۲) به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و میزان نگهداشت وجه نقد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس طی دوره زمانی ۱۳۸۴تا۱۳۹۲ پرداختند. یافته‌های پژوهش آن‌ها نشان داد بین روزهای تبدیل موجودی کالا و روزهای دوره وصول حساب‌های دریافتنی با میزان نگهداشت وجه نقد رابطه معنادار وجود دارد واین رابطه به صورت معنادار خطی (مستقیم وضعیف) وجود دارد [لرگانی ،ایمنی،1392].
زنجیر دار وهمکاران (۱۳۹۲) به بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و افشای کامل اطلاعات در بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۲تا ۱۳۹۰پرداختند. نتایج پژوهش آن‌ها نشان داد بین دوره وصول حساب‌های دریافتنی ودوره چرخه تبدیل وجه نقد رابطه مستقیم، بین دوره موجودی کالا و دوره وصول حساب‌های پرداختنی رابطه معناداری وجود ندارد]زنجیردار وهمکارا،1392].
خدادادي و تاکر(1392)، در پژوهش خود به بررسي تأثير ويژگي هاي حاکميت شرکتي بر عملکرد مالي و ارزش شرکتهاي بورسي پرداختند و از روش رگرسيوني داده هاي ترکيبي براي آزمون فرضيهها استفاده کردند، نتايج تحقيق نشان داد که تمرکزمالکيت و مالکيت دولتي با عملکرد و ارزش شرکتها داراي رابطه مثبت معني داري هستند. سرمايه گذاران نهادي عمده با ارزش شرکت داراي رابطه منفي معني داري بوده و با عملکرد شرکتها داراي رابطه معني داري نيست. همچنين ساختار حاکميت شرکتي و عملکرد آن داراي رابطه مثبت و معني داري است(خدادادي، ۱۳۹2)

جدول2-1: خلاصه پژوهش های داخلی
محققین
تاریخ
موضوع
نتایج

پورزماني
.
۱۳۸۶

حاکميت شرکتي و پيش بيني ورشکستگي

نتيجه معنادار آماري در مورد ارتباط متغيرهاي ساختار
مالکيت، ويژگيهاي هيأت مديره و اظهارنظر حسابرس با
احتمال وقوع بحران مالي حاصل نگريد
مشايخي و محمدآبادي
۱۳۸۷
بررسي اثر راهبري شرکتي بر
عملکرد واحدهاي تجاري
فعال در اقتصادهاي نوظهور
نتايج رابطه مثبتي بين حضور مديران غيرموظف در هيأت
مديره و سطح عملکرد واحد تجاري را نشان داد، ولي
بين تفکيک حضور سرمايه گذاران نهادي در هيأت
مديره و سطح عملکرد رابطه معناداري وجود ندارد.

حساس يگانه

۱۳۸۷
حاکميت شرکتي و اثر آن بر
عملکرد شرکتها
نتايج حاکي از اين است که هيچ گونه رابطه معناداري
بين کيفيت حاکميت شرکتي و عملکرد شرکتها وجود
ندارد.
حسن پور
1388
برسی تاثیر استراتژی های سرمایه در گردش بر بازده سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نتایج یافته های آنها نشان می دهد میانگین بازده در استراتژی های مختلف با یکدیگر تفاوت معنی دار دارد واستراتژی جسورانه بیشترین بازده را در بین سایر استراتژی ها در کل صنایع دارد.
محمدی
1388
تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها در جامعه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه معکوس معنادار بین سودآوری شرکت ها با دوره چرخه تبدیل وجه نقد،دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی کالا و دوره وصول حساب های پرداختنی وجود دارد.
یعقوب نژاد و همکاران
1389
ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس
با افزایش دوره وصول مطالبات دوره پرداخت بدهی دوره گردش موجودی و چرخه تبدیل وجه نقد منجر به کاهش سودآوری در شرکت ها می شود.
رضازاده وحیدریان

1389
بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های ایرانی
مدیریت می تواند با کاهش موجودی کالا و دوره وصول مطالبات برای شرکت ارزش آفرینی کند.کوتاه کردن دوره چرخه تبدیل وجه نقد موجب بهبود سودآوری شرکت ها می شود.
اسکندری
1391
بررسی رابطه بین استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش و ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها
بین ارزش افزوده اقتصادی و مدیریت دارایی ها رابطه مثبت معنادار و بین ارزش افزوده اقتصادی و بدهی های جاری رابطه منفی معنادار وجود دارد.
بهار مقدم و همکاران
1391
بررسی اثر ویژگی های خاص شرکت ها بر مدیریت سرمایه در گردش

رابطه منفی معنادار بین فرصت رشد و جریان نقد عملیاتی با مدیریت سرمایه در گردش.بین ساختار سرمایه با مدیریت سرمایه در گردش ارتباط مثبت معنادار بین سودآوری و دوره چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معناداری وجود ندارد
رضایی وگرگز
1392
بررسی اثر تغییرات سرمایه در گردش بر فرصت‌های سرمایه گذاری

پرداخته نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که بین تغییرات سرمایه در گردش و فرصت‌های سرمایه گذاری آن‌ها رابطه معکوس معنادار وجود دارد
معین الدین و همکاران
1392
به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش بازار شرکت‌ها
نتایج یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد. مدیریت می‌تواند با کاهش تعداد روزهای دوره وصول مطالبات برای شرکت ارزش آفرینی کند. علاوه بر این، کوتاه‌تر ساختن چرخه تبدیل وجه نقد هم موجب بهبود ارزش شرکت‌ها می‌شود
شاکری
1392
بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر جریان نقد عملیاتی و دارایی های نقدی
مدیریت سرمایه در گردش تأثیری بر دارایی های نقدی و جریان نقد عملیاتی شرکت ها ندارد.
صمدی وایمنی
1392
برسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و میزان نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس
رابطه معنادار بین روزهای تبدیل موجودی کالا و دوره وصول حساب های دریافتنی با میزان نگهداشت وجه نقد و این رابطه به صورت معنادار خطی وجود دارد.

زنجیردار و همکاران
1392
بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و افشای کامل اطلاعات در بازار سرمایه ایران
بین دوره وصول حساب های دریافتنی و دوره چرخه تبدیل وجه نقدرابطه مستقیم و بین دوره گردش موجودی کالا و دوره وصول حساب های پرداختنی رابطه معناداری وجود ندارد.
خدادادي و تاکر
1393

بررسي تأثير ويژگي هاي حاکميت شرکتي بر عملکرد مالي و ارزش شرکتهاي بورسي
نتايج تحقيق نشان داد که تمرکزمالکيت و مالکيت دولتي با عملکرد و ارزش شرکتها داراي رابطه مثبت معني داري هستند

2-16-2 پيشينه پژوهش در خارج از کشور
هاواوینی 15، ویالت16 و وورا17 (1986) تاثیر صنعت یک شرکت رابر مدیریت سرمایه در گردشش مطرح کرده اند . آنها نتیجه گرفتند که صنعت تاثیرات قابل توجهی بر شیوه های مدیریت سرمایه درگردش شرکت دارد. در این زمینه، موسوی ، لپلنت18 ،کی یسچنیک19 وبرانچاک20 (2006) مدیریت سرمایه در گردش شرکت و عوامل و عواقب آن را مطرح کرده اند. آنها در شرکت های دولتی ایالات متحده از 1990تا 2004 تمرکز کرده اندو نتیجه گرفتند که شیوه های صنعت ، اندازه شرکت، رشد فروش شرکت در آینده ، نسبت مدیران خارجی (دست بالا) به هیئت مدیره، هیئت رئیسه جبران خسارت،و مالکیت سهم مدیر عامل شرکت به طور قابل توجهی تحت تاثیر بهره وری مدیریت سرمایه در گردش یک شرکت قراردارد. علاوه بر این ، آنها اشاره کرده اند که هرچه نسبت مدیران خارجی در هیئت مدیره شرکت بزرگتر باشد،موجب عملکرد بهتر مدیریت سرمایه درگردش آن می شود. وهرچه جبران فعلی مدیر عامل بزرگتر باشد، عملکرد مدیریت سرمایه در گردش بهتراست . (بهادر:1393)
گامپرز و ديگران(2003)، درپژوهشي به بررسي رابطه بين حاکميت شرکتي و عملکرد شرکتي پرداختند، نتايج آنها نشان دادکه شرکت هايي با داشتن رژيم شرکتي بهتر داراي عملکرد بهتر، ارزش بالاتر و بازده سهام بالاتر هستند.(هاشمی سعادت : 1393)
عبدالله(2006) رابطه بين عملکرد شرکت، ساختار هيأت مديره و صاحبان سهام را با پاداش و حق الزحمه هيأت مديره در شرکت هاي ورشکسته مالزي مورد بررسي قرارداد. يافته ها نشان داد که:
*سودآوري با پاداش هيأت مديره رابطه اي ندارد
*استقلال هيأت مديره و گسترش منافع مديران غيراجرايي يک رابطه منفي با سطح پاداش هيأت مديره دارد
*رشد و اندازه شرکت بطور مثبت در سطح پاداش مديران تأثيرگذار است(باباجانی و عبدی:1389)
برانچو، فرناندو و الکساندرو(2007)، به بررسي رابطه حاکميت شرکتي و ورشکستگي با توجه به ميزان بدهي ها پرداختند. نتايج بدست آمده نشان مي دهد که شرکت هاي با حاکميت شرکتي بهتر، هزينه بدهي کمتر و اعتبار بيشتري دارند و در ضمن نظارت بيشتر و اجراي قوانين سخت تر در رابطه با ورشکستگي تأثيرات مثبتي بر ميزان بدهي ها دارد.(هاشمی سعادت،1393)
هارفورد ، مانسی و ماکسول (2008) در مطالعه روی حاکمیت شرکت ها و منابع نقدی شرکت در آمریکا تمرکز کرده اند . آنها دریافته اند که ، شرکت های با ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف تر در واقع ذخایر نقدی کوچکتری دارند. هنگام توزیع پول نقد به سهامداران ، شرکت های با ساختار حاکمیت ضعیف تر به جای افزایش سود سهام، اجتناب از پرداخت تعهدات آینده، خرید مجدد سهام را انتخاب می کنند. ترکیب بیش از حد پول نقد و حقوق سهامداران ضعیف منجر به افزایش در هزینه های سرمایه و جمع آوری سرمایه می شود. شرکتهایی که حقوق سهامداران کم و پول نقد اضافی دارند سودآوری وارزش پایین تر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره سرمایه در گردش، بورس اوراق بهادار، مدیریت سرمایه، سودآوری Next Entries پایان نامه درباره سودآوری، مدیریت سرمایه، سرمایه در گردش، عملکرد شرکت