پایان نامه درباره سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، دارایی ها، استراتژی ها

دانلود پایان نامه ارشد

با مشتری حاصل می‌شود [لرگانی ،ایمنی، ۱۳۹۲]. دوره چرخه تبدیل وجه نقد از رابطه زیر بدست می‌آید:
(2-10)
نقد وجه تبدیل چرخه دوره=مطالبات وصول دوره+کالا موجودی گردش دوره-پرداختنی های حساب وصول دوره

شاخص مانده نقدی خالص
شاخص جدید دیگری است که برای تعیین وضعیت نقدینگی شرکت‌ها معرفی شده است. در این شاخص برای نشان دادن وضعیت نقدینگی شرکت به مانده وجه نقد و اوراق بهادار توجه می‌شود. این شاخص ذخیره نقدینگی واقعی شرکت را، در رابطه با نیاز‌های پیش بینی نشده نشان می‌دهد. نحوه محاسبه مانده نقدی خالص به صورت زیر است [خواجوی وهمکاران، ۱۳۹۰]. [مهدوی وهمکاران، ۱۳۹۱] [جهانخانی ،طالبی، ۱۳۷۸].
(2-11)

که در آن
NLB:مانده نقدی خالص
CASH:وجه نقد
MKT:اوراق بهادار قابل فروش
AP:اسناد پرداختنی
TA:کل دارایی ها

2-7 استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش
درمدیریت سرمایه در گردش با توجه به شرایط مختلف باید استراتژی‌های مناسب را برای شرکت انتخاب نمود تا بتواند به نحو مؤثر دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری یک واحد تجاری را اداره کرده و نیاز‌های تأمین مالی واحد تجاری به درستی تأمین شود [حسن‌پور، ۱۳۸۸]. واحدهای انتفاعی با بکارگیری راهبردهای گوناگون در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش می‌توانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند این راهبرد‌ها میزان خطر و بازده آن‌ها را مشخص می‌کند [رودپشتی ،کیایی، ۱۳۸۷]. به این ترتیب با اتخاذ سیاست‌های مناسب می‌توان بازده سهام شرکت را بالا برده و ثروت سهامداران را حداکثر کرد [حسن‌پور، ۱۳۸۸]. استراتژی‌های مدیریت سرمایه در گردش به دسته تقسیم می‌شوند.

2-7-1 استراتژی های دارایی های جاری
استراتژی محافظه کارانه( دارایی های جاری)
مفهوم این راهبرد آن است که شرکت با نگهداری پول نقد و اوراق بهادار قابل فروش می‌کوشد نقدینگی خود را حفظ کند. خطر این روش بسیار اندک است زیرا قدرت نقدینگی نسبتاً زیاد، به شرکت این امکان را می‌دهد بدهی‌ها را در موعد مقرر پرداخت کند. همچنین بخاطر نگهداری موجودی‌های زیاد خطر از دست دادن مشتری اندک است و شرکت کمتر با خطر ورشکستگی مواجه خواهد شد اما بازدهی شرکت پایین است [جهانخانی، پارساییان، ۱۳۹۰]. اعطای اعتبار به مشتریان می‌تواند در میزان فروش به طرق مختلف تأثیر مثبت بگذارد. اعطای اعتبار را می‌توان نوعی کاهش قیمت تلقی کرد، به علاوه اعطای اعتبار مشتریان را ترغیب می‌کند که در دوره‌های رکود هم خرید‌های خود را انجام دهند، البته این مزایا با کاهش بازده دارایی‌ها به علت افزایش سرمایه گذاری در دارایی‌های جاری خنثی می‌شود [رضازاده ،حیدریان، ۱۳۸۹].
استراتژی جسورانه(در مدیریت دارایی های جاری)
در این رویکرد مدیران سرمایه در گردش می‌کوشند تا وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش را به حداقل ممکن برساند و میزان سرمایه گذاری در موجودی کالا را کاهش دهند. ریسک این رویکرد بسیار بالا است وخطر عدم توان پرداخت تعهدات و از دست دادن مشتری بسیار زیاد است. اما در مقابل بازدهی شرکت به خاطر تهیه دارایی‌های ثابت وگردش عملیاتی زیاد دارایی‌های جاری افزایش می‌یابد [جهانخانی، پارساییان، ۱۳۹۰].

2-7-2 استراتژی های بدهی های جاری
استراتژی محافظه کارانه(در مدیریت بدهی های جاری)
مدیر محافظه کار می‌کوشد تا در ساختار مالی شرکت، میزان وام‌های کوتاه مدت را به حداقل برساند. و برای تهیه دارایی‌های جاری، از وام‌های بلند مدت که بهره شناور دارند، استفاده می‌کند. در پاره‌ای مواقع به جای اخذ این گونه وام‌ها، از منابع دیگری نظیر سرمایه صاحبان سهام تأمین می‌کند. شرکتی که وام‌های کوتاه مدت را به حداقل ممکن می‌رسند احتمال ریسک ورشکستگی و ناتوانی در پرداخت به موقع وام‌ها را به شدت کاهش می‌دهد. همچنین استفاده از وام‌های بلند مدت و حقوق صاحبان سهام به جای وام‌های کوتاه مدت باعث افزایش هزینه سرمایه و کاهش نرخ بازده سهامداران شرکت می‌شود [رود پشتی،کیایی، ۱۳۸۷].
استراتژی جسورانه(در مورد بدهی های جاری)
در این رویکرد مدیر می‌کوشد سطح وام‌های کوتاه مدت را به حداکثر برساند و دارائی‌های جاری خود را از محل این وام‌ها تأمین کند. اگر سطح وام‌های کوتاه مدت یک شرکت به حداکثر برسد خطر احتمال اینکه شرکت نتواند به موقع آن‌ها را را بازپرداخت کند افزایش خواهد یافت. و وقتی بازار با کمبود پول و اعتبار مواجه، استقراض گرفتن وام‌های کوتاه مدت به آسانی میسر نمی‌شود و هزینه آن بالا خواهد رفت [رودپشتی ،کیایی، ۱۳۸۷].
2-7-3 استراتژی میانه رو
حد متعادل استفاده از دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری است و ریسک معقول را می‌پذیرد. مدیر مالی شرکتی که سیاست میانه رو در پیش می‌گیرد۱) اگر دارایی‌های جاری را سیاست محافظه کارانه و بدهی‌های جاری را به یک نسبت متعارف در پیش گیرد، ریسک و بازده متعادل می‌شود یعنی دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری را به یک نسبت متعارف در حداکثر ممکن نگهداری کند۲) اگردرمورد دارایی‌های جاری سیاست جسورانه در پیش گیرد و همزمان بدهی‌های جاری سیاست محافظه کارانه باشند ریسک و بازده متعادل می‌شود. یعنی دارایی‌های جاری را در حداقل ممکن نگهداری کند و بدهی‌های جاری را نیز در حداقل ممکن نگهداری کند [حسن‌پور، ۱۳۸۸].

2-8 اجزای مدیریت سرمایه در گردش
از معیار های مختلفی برای اندازه گیری مدیریت سرمایه در گردش استفاده می کنند که یکی از آن ها دوره چرخه تبدیل وجه نقد است که آن هم اجزایی به شرح ذیل دارد

2-8-1 دوره واریز بستانکاران
یکی از اجزای مدیریت سرمایه در گردش دوره واریز بستانکاران می‌باشد. تأخیر در پرداخت به فروشندگان مواد و کالا این اجازه را به شرکت می‌دهد که کیفیت محصول خریداری شده خود را انتخاب کنند. همچنین این امر یک منبع تأمین مالی ارزان و قابل انعطاف برای شرکت محسوب می‌شود. در صورتی که پرداخت زود‌تر صورت حساب ها شامل تخفیف باشد ممکن است برای شرکت هزینه آور باشد. دوره واریز بستانکاران مدت زمانی را که طول می‌کشد تا حساب‌های پرداختنی تسویه شوند را بیان می‌کند. معمولاً دوره واریز بستانکاران را برای دو منظور مورد استفاده قرار می‌دهند: یکی برنامه ریزی پرداخت‌ها و تهیه بودجه نقدی و دیگری مقایسه آن با مهلت‌هایی که فروشندگان مواد اولیه و کالا برای دریافت مطالبات خود دریافت می‌کنند [محمدی، ۱۳۸۸].
(2-12)
بستانکاران واریز دوره=(پرداختنی حساب)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای )
2-8-2 دوره وصول مطالبات
یکی دیگر از اجزا مدیریت سرمایه در گردش دوره وصول مطالبات می‌باشد. هدف اصلی شرکت‌ها افزایش ارزش شرکتشان می‌باشد. در این رابطه مدیریت حساب‌های دریافتنی می‌تواند در تحقق این امر مؤثر باشد. بسیاری از مدل‌های مدیریت دارایی‌های جاری که در ادبیات مالی گنجانده شده است فرض می‌کنند که افزایش سود دفتری هدف اصلی تأمین مالی می‌باشد. که، این مدل، افزایش سود دفتری، بایستی با سایر اهداف مرتبط شود. یک افزایش در حساب‌های دریافتنی در یک شرکت هم باعث افزایش سرمایه در گردش و هم باعث افزایش هزینه نگهداری و مدیریت حساب‌های دریافتنی می‌شود. که این هزینه‌ها ارزش شرکت را کاهش می‌دهد. اما یک سیاست درست در مدیریت پرتفوی حساب‌های دریافتنی می‌تواند ارزش شرکت را افزایش دهد [محمدی، ۱۳۸۸]. طبق نظر لانگ وهمکاران معاملات اعتباری و فروش‌های نسیه، وسیله‌ای برای جذب مشتریان جدید است و بسیاری از شرکت‌ها در تلاش هستند تا استانداردهای اعتباری خود را در جهت جذب مشتریان جدید تغییر دهند. به علاوه اعطای امتیازات به مشتریان باعث تحرک فروش می‌گردد. چرا که به مشتریان این اجازه را می‌دهد، کیفیت محصول را قبل از پرداخت ارزیابی نمایند [بهار مقدم وهمکاران، 1391]. به طور کلی دوره وصول مطالبات معیاری برای سنجش مدت زمان لازم برای وصول نقدی مطالبات حاصل از فروش مشتریان محسوب می‌شود. دوره وصول مطالبات کارائی واحد انتفاعی را در وصول وجوه مرتبط با فروش‌های نسیه نشان می‌دهد. علاوه بر این، نسبت مورد بحث می‌تواند سیاست‌های اعتباری واحد انتفاعی را نیز منعکس کند. چنان چه مدت زمان زیادی به مشتریان فرصت داده شود تا بدهی خود را بپردازند، دوره وصول مطالبات نیز بیشتر می‌شود. طولانی بودن نسبی دوره وصول مطالبات الزاماً پدیدهای منفی محسوب نمی‌شود [پورحیدری ،زعفرانیه، ۱۳۹۱].
(2-13)
مطالبات وصول دوره= (دریافتنی حساب)/فروش

2-8-3 دوره گردش موجودی کالا
دوره گردش موجودی کالا بیانگر مدت زمانی است که طول می‌کشد تا کالا فروخته شود. معمولاً کالا را مترادف موجودی جنسی بکار می‌بریم و به این تعبیر شامل مواد اولیه، کالای در جریان ساخت، و کالای ساخته شده می‌شود و ملزومات تولید را هم در بر می‌گیرد [پورحیدری ،زعفرانیه، ۱۳۹۱].
(2-14)
کالا موجودی گردش دوره= (کالا موجودی)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای)

2-9ريشه هاي تاريخي حاکميت شرکتي
افشاي کمکهاي نامشروع و پنهاني هفده شرکت بزرگ آمريکايي به حزب جمهوري خواه در سال ۱۹۷۳ که به ماجراي واترگييت3 شهرت يافت، موضوع کنترل هاي داخلي شرکت ها و افشاء اطلاعات مالي را از منظر جديدي در کانون توجه مجامع حرفه اي و نهادهاينظارتي قرار داد.
انجمن حسابداران رسمي آمريکا4، استاندارهاي ويژه اي رادرموردکنترل هاي داخلي براي حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنين کميسون ملي مبارزه با تقلب در سال ۱۹۸۷ در گزارشي با عنوان” ترودوي” نتيجه بررسي هاي خود را در اين ارتباط اعلام نمود. به دنبال آن کنگره آمريکا در سال ۱۹۹۱ قانوني را به تصويب رساند که به موجب آن شرکت هاي سهامي عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کيفيت و مؤثر بودن کنترل هاي داخلي گرديدند. اما موضوع حاکميت شرکتي به گونه اي که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسي هايي است که در کشورهاي مختلف دنيا انجام گرديد و سابقه مشخص آن به دهه ۱۹۹۰ ميلادي برمي گردد. گزارش” کادبري5 “در انگلستان، مقررات هيأت مديره در جنرال موتورز آمريکا، گزارش “دي6 “در کانادا و گزارش “وي انو “7 در فرانسه از آن جمله است. رسوائي هاي مالي در شرکتهاي انرون، ورلد کام، آجيپ، سيکو، زيراکس و چند شرکت ديگر، کنگره آمريکا را بر آن داشت تا کميته خاصي را مأمور بررسي راهکارهايي براي مقابله با فساد و تقلب نمايد.
مسئوليت اين کميته برعهده سناتور آمريکايي پل ساربنز و نماينده کنگره ميشل آکسلي گذاشته شد. آنها با همکاري سازمان حسابرسي دولتي، انجمن حسابداران رسمي آمريکا و کميسيون بورس اوراق بهادار لايحه اي را تدوين نمودند که به قانون” ساربنز -اکسلي “8 شهرت يافت. اين قانون موجب پيدايش مرجع نظارتي نسبتًا مقتدري به نام”هيأت حسابداري شرکتهاي سهامي عام”(PCBOB) گرديد. در سالهاي اخير نهادها و سازمان هايي نظير، شبکه جهاني حاکميت شرکتي9، اتاق بازرگاني بين الملل10 ، بانک جهاني، سازمان همکاري و توسعه اقتصادي11 و فدراسيون بين المللي حسابداران12 و برخي موسسات رتبه بندي نظير Poor’s Standard & در ترويج و وضع استانداردهايي در رابطه با راهبري شرکتي فعاليت داشته اند .گرچه برخي از دستورالعمل ها و استانداردهاي مورد اشاره جنبه اجباري يافته است (مثل الزامات قانون ساربنز- آکسلي)اما اجراي بخش عمده اي از آنها کماکان جنبه اختياري و داوطلبانه دارد. موضوع در کشورهاي درحال توسعه تا حدي متفاوت است و دستورالعمل هاي حاکميت شرکتي دراين کشورها غالبًا به پرکردن خلاءهاي قانوني پرداخته است که در کشورهاي پيشرفته از طريق قوانين و مقررات ساختار يافته تأمين مي شود، نظير برخورد يکسان با سهامداران، افشاء مناسب و به موقع و نحوه برگزاري مجامع عمومي، در عين حال هم در کشورهاي پيشرفته و هم در کشورهاي درحال توسعه،تلاش ها در جهت ارائه راه کارهايي براي ملزم نمودن مديران به پاسخگويي و تنظيم روابط منصفانه با ذينفعان ادامه دارد(بدري، ۱۳۸۷).
2-10 تعاريف و مباني حاکميت شرکتي
اصطلاح “Governance” از ريشه واژه لاتين “Gubernare” برگرفته شده است که به معناي هدايت کردن است و قبل از آن براي هدايت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره هزینه نگهداری، تبدیل وجه نقد، حساب های دریافتنی، مدیریت سرمایه Next Entries پایان نامه درباره حاکمیت شرکتی، عملکرد سازمانی، مسئولیت پذیری، پاسخگویی مدیران