پایان نامه درباره سبک های یادگیری، ویژگی های شخصیت، ویژگی های شخصیتی، برون گرایی

دانلود پایان نامه ارشد

دانشجوياني كه سبك های همگرا و جذب كننده را به كار مي برند به درون گرايي گرايش دارند. همچنين دانشجويان مردي كه بیشتر سبك‌هاي انطباق يابنده و همگرا داشتند، روان رنجورخو بودند .
منصوري (1379) در تحقيقي به مقايسة سبك هاي يادگيري دانش آموزان از لحاظ ويژگي های شخصيتي و پيشرفت تحصيلي پرداخت. نتايج نشان داد که بين سبك هاي يادگيري دانش آموزان از لحاظ ويژگي هاي شخصيتي مختلف رابطه وجود دارد. همچنين بين سبك‌هاي يادگيری (تجربه عيني، مشاهده تأملي، تفكر انتزاعي و آزمايشگري فعال) با پيشرفت تحصيلي رابطه مثبت و بين سبك هاي مختلف يادگيري دانش آموزان با پيشرفت تحصيلي آن ها تفاوت معني داري وجود داشت. افراد با سبك يادگيری همگرا نيز از بالاترين سطح پيشرفت تحصيلي برخوردار بودند.

محمدزاده ادملایی(1384) در تحقيقي به مقايسة دانشجويان داراي سبك هاي يادگيري مختلف از لحاظ ويژگي هاي شخصيتي، انگيزة پيشرفت و عملكرد تحصيلي پرداخت. نتايج نشان داد که هر یک از سبک های یادگیری دانشجويان با ویژگی شخصیتی خاصی رابطه دارد. همچنين بين سبك هاي يادگيري و ويژگي های شخصيتي دانشجويان با عملكرد تحصيلي آن ها رابطه معناداري مشاهده شد.
ایزدی و محمد زاده (1386) به بررسي رابطه سبك هاي يادگيري، ويژگي هاي شخصيتي و عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان سال اول متوسطه در شهرستان بابل پرداختند. نمونه آنها 210 نفر بوده و نتايج پژوهش نشان داد كه بين سبك هاي يادگيري و ويژگي هاي شخصيتي دانش آموزان با عملكرد تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد و هر كدام از سبك هاي يادگيري با ويژگي شخصيتي خاصي رابطه دارد. همچنين در مورد رابطه سبك‌هاي يادگيري و ويژگي هاي شخصيتي با عملكرد تحصيلي، نتایج نشان داد كه بهترين متغيرهاي پيش بين براي عملكرد تحصيلي دانش آموزان از بين پنج ويژگي شخصيتي و چهار شیوه يادگيري به ترتيب، ويژگي شخصيتي وجداني بودن و شیوه هاي يادگيري مفهوم سازي انتزاعي و آزمايش‌گري فعال است.
عبادی (1384) به بررسی رابطه بین ریخت های شخصیتی و سبک های یادگیری در میان 300 نفر از دانش آموزان دختر و پسر سال اول متوسطه در شهرستان طارم پرداخت. وی در این تحقیق جهت تعیین ویژگی های شخصیتی دانش آموزان از پرسشنامه جستجوی خود فرمان هالند و جهت تعیین سبک های یادگیری، از سیاهه سبک های یادگیری کلب استفاده نموده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین ریخت‌های شخصیتی هالند با سبک های یادگیری، بین ریخت های شخصیتی و سبک های یادگیری با جنس، و میان مراحل چهارگانه چرخه یادگیری با ریخت های شخصیتی و جنس رابطه معنادار برقرار است.
جعفری (1381) در تحقیق روی رابطه شخصیت و سبک های شناختی دانش آموزان تیزهوش وعادی دختر و پسر، نتایج تحقیق خود را چنین عنوان کرده است: برون گرایی و روان رنجورخویی با سبک یادگیری وابسته به زمینه و درون گرایی و پایداری هیجانی با سبک مستقل از زمینه ارتباط معناداری دارند. هوش بالاترین تعیین کننده سبک شناختی می باشد و برون گرایی و روان رنجورخویی در رتبه بعدی قرار دارند.
2-3-2 پیشینه خارجی
کوماراجو150 و همکاران (2011) تحقیقی با عنوان «پنج عامل بزرگ شخصیت، سبک های یادگیری و موفقیت تحصیلی دانش آموزان» انجام دادند. 308 نفر از دانشجویان  دوره کارشناسی پرسشنامه پنج عامل بزرگ و پرسشنامه فرآیندهای یادگیری را تکمیل نموده و معدل تحصیلی خود را گزارش دادند.  دو مورد از پنج صفت بزرگ شخصیت (با وجدان بودن و موافق بودن) با هر چهار سبک یادگیری همبستگی مثبت نشان دادند. در حالی که صفت شخصیتی روان رنجورخویی با هر چهار سبک یادگیری  همبستگی منفی داشت. علاوه بر این، برون گرایی و گشودگی به تجربه با سبک یادگیری پردازش عمیق، همبستگی مثبت دارند. پنج عامل بزرگ با هم 14درصد از واریانس معدل تحصیلی دانشجویان را توضیح  داد و سبک  یادگیری نیز 3 درصد از این واریانس را تبیین نمود. بنابراین صفات شخصیتی  و سبک یادگیری، هر دو  با عملکرد تحصیلی مرتبط هستند . 
ناتالیانیس151 (2010) در تحقیقی با عنوان «آیا شخصیت و سبک یادگیری، صلاحیت یادگیری را پیش بینی می کنند؟»، اثرات خصوصیات شخصیتی (مانند شخصیت ، استعداد و جنسیت) بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان (معدل) را به صورت نظام مند و عمدتا با تاکید بر نتایج به جای فرآیندهای منجر به آنها مورد بررسی قرار داده است. هدف از این مقاله، تغییر تمرکز بر شایستگی یادگیری درک شده دانش آموزان برای یادگیری و بررسی چگونگی تأثیر پذیرفتن آن از ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های یادگیری بوده است. داده ها از دانشجویان یک دانشگاه دولتی یونانی جمع آوری شد و نتایج نشان داد که تمامی این پنج صفات بزرگ، به جز ثبات عاطفی وسبک یادگیری، رابطه معنی داری با شایستگی یادگیری درک شده دانش آموزان دارند. در نهایت، تنها عامل با وجدان بودن با سبک یادگیری برای پیش بینی انگیزه یادگیری تعامل داشته است.
کامورو و فورنهام152 (2008) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که تنها صفت بزرگ شخصیتی که با راهبردهای یادگیری همبستگی معنی داری دارد، صفت گشودگی به تجربه است که با راهبرد و انگیزه یادگیری عمیق، همبستگی مثبت و با راهبرد و انگیزه یادگیری سطحی، همبستگی منفی دارد و همچنین، در مورد انگیزه یادگیری پیشرفته و دست یافته نیز به همین ترتیب است. همچنین تفاوت جنسیتی معنی داری در راهبردهای یادگیری وجود نداشت. ولی در رابطه با صفات شخصیتی با وجدان بودن، برون گرایی و روان رنجور خویی، میانگین زنان به طور معنی داری بیشتر از مردان بود. و نیز عامل سن با برون گرایی و با وجدان بودن، همبستگی مثبت و مستقیم داشت.
عثمان، سومارنی و فونگ153 (2007) در پژوهشی به بررسی رابطه بین سبک های یادگیری، ویژگی های شخصیتی و رویکرد حل مسأله در دانشجویان رشته های مهندسی پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که دانشجویان دارای ویژگی شخصیتی بلغمی مزاج به سبک های یادگیری واگرا و انطباق یابنده گرایش دارند و دانشجویان دارای ویژگی شخصیتی دموی از سبک های یادگیری همگرا و جذب کننده استفاده می کنند.
بارتون و نلسون154 (2006) در بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رویکردهای یادگیری به این نتیجه رسیدند که ویژگی شخصیتی عقلانی بودن پیش بینی کننده مناسبی برای رویکرد یادگیری عمیق است. ویژگی شخصیتی با وجدان بودن نیز رویکرد یادگیری استراتژیک را پیش بینی کرد و ویژگی شخصیتی ثبات هیجانی با رویکرد یادگیری سطحی همبستگی منفی داشت. ولی هیچ یک از رویکرد های یادگیری عمیق و استراتژیک موفقیت تحصیلی را پیش بینی نکردند.
آلفرد روای155 (2003) در تحقیقی به مقایسه سبک های ارتباطی با سبک های یادگیری وابسته به شخصیت، در جامعه کلاس دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه های مجازی پرداخت و این نتایج را بدست آورد: بين سبك يادگيري احساسي – لمسي با سبك ارتباطي دوستانه و بين سبك يادگيري تفكر حسي با سبك‌هاي ارتباطي نقش پذيري، بشاش بودن و تسلط تفاوت معنادار وجود داشـت. همچنـين بين سبك يادگيري احساس شهودي با سبك هاي ارتباطي نمايشي و آزاد بودن و سبــك يادگيري تفكر شهودي با سبك هاي ارتباطي آرميده، قاطع و مهربان تفاوت معناداري وجود داشت. همچنين نتايج تحقيق بيانگر نبودن تفاوت معنادار بين سبك هاي يادگيري و جو كلاس بود.
فورنهام156 (1992) با استفاده از پرسشنامه سبک های یادگیری هونی و مامفورد به بررسی رابطه بین سبک‌های یادگیری و ویژگی های شخصیتی پرداخت. وی در این بررسی بین سبک های یادگیری فعال و عمل گرا با ویژگی شخصیتی برون گرایی رابطه مثبت و بین این ویژگی شخصیتی با سبک یادگیری انعکاس‌گرا رابطه منفی پیدا کرد. هچنین او با استفاده از پرسشنامه سبک های شناختی ویتنی و کامرون رابطه مثبت بین سبک شناختی عمل گرا با برون گرایی و رابطه منفی بین برون گرایی با سبک شناختی انعکاسی را گزارش کرد. وی با استفاده از پرسشنامه سبک یادگیر ی کلب و پرسشنامه شخصیتی آیزنک رابطه مثبتی را بین برون گرایی و سبک یادگیری واگرا بدست آورد. در این مطالعه، روان رنجور خویی با سبک یادگیری جذب کننده و انطباق یابنده رابطه منفی داشت. روان پریش خویی نیز با سبک یادگیری واگرا رابطه منفی داشت.
آیزنک (1987) نشان داده است که ویژگی های شخصیتی و سبک های یادگیری با هم ارتباط دارند. میسیک157 (1996) بیان کرد که سبک یادگیری سازه ای است که می تواند به عنوان پل ارتباطی بین شناخت و شخصیت در تعلیم و تربیت باشد.
جکسون و جونز158 (1996) در زمینه ارتباط بین ویژگی شخصیتی و سبک های یادگیری به این نتیجه رسیده‌اند که هر یک از عناصر سبک های یادگیری حداقل با یکی از ویژگی شخصیتی در ارتباط است. جکسون و جونز در تحقیق خود، پرسشنامه شخصیتی آیزنک و پرسشنامه سبک های یادگیری کلب را تحلیل عوامل کردند. نمونه این تحقیق 166 نفر بودند که 67 درصد آنان را زنان تشکیل می دادند. در تحلیل عوامل، برون گرایی و روان رنجور خویی با تعدادی از مؤلفه های چهار سبک یادگیری کلب مرتبط بودند و روان رنجور خویی با مؤلفه های سبک های یادگیری رابطه نداشت.
بوساتو159 و همکاران (1999) در تحقیقی که بر روی 900 نفر از دانشجویان دانشگاه آمستردام هلند، در زمینه رابطه ویژگی های شخصیتی و انگیزه پیشرفت با سبک های یادگیری انجام دادند، به این نتایج رسیدند: ویژگی شخصیتی برونگرایی با سبک یادگیری معنی مداری، باز آفرینی مداری و کاربرد مدرای رابطه مثبت دارد. همچنین ویژگی شخصیتی توافق، با سبک های یادگیری معنی مداری، باز آفرینی مداری و کاربرد مدرای رابطه مثبت و با سبک یادگیری بدون جهت رابطه منفی داشت. ویژگی شخصیتی گشودگی به تجربه با سبک های یادگیری معنی مداری و کاربرد مداری رابطه مثبت و با سبک یادگیری بدون جهت، رابطه منفی داشت. ویژگی شخصیتی روان نژند خویی با سبک یادگیری بدون جهت رابطه مثبت و با سبک‌های یادگیری معنی مداری، کاربرد مداری و بازآفرینی مداری رابطه منفی داشت. ویژگی شخصیتی وجدانی بودن با سبک های یادگیری بازآفرینی مداری و کاربرد مداری رابطه مثبت و مستقیم داشت(بوساتو و ویتوریو160،1999). فورنهام و جکسون(1999) با یافتن همبستگی بین ویژگی های شخصیتی و سبک های یادگیری، آشکارا بیان نموده اند که سبک های یادگیری زیر مجموعه شخصیت هستند. هاشــوی161(1998) ادعـا کـردکـه بسیـاری از نـظریـه هـای سـبک هـای یادگیری بـر اسـاس ویژگی‌هـای شـخـصـیتی بوجود آمده اند (نقل از ژانگ162 ،2001).
برخی از روانشناسان دیگر نیز در زمینه رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های یادگیری بررسی‌هایی به عمل آورده اند، از جمله؛ آیزنک(1987؛ نقل از ژانگ، 2001) نشان داد که بین ویژگی‌های شخصیتی و سبک های یادگیری رابطه وجود دارد. دراموند و استودارد163 (1992؛ نقل از جکسون و جونز، 1996) گزارش نموده اند که بین سبکهای یادگیری و ویژگی های شناختی رابطه وجود دارد. جکسون و جونز (1996) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که بین سبک های یادگیری و ویژگی‌های شخصیتی رابطه وجود دارد. فورنهام و جکسون(1999) بیان نموده اند ویژگی های شخصیتی هالند ترجیحات شغلی افراد را بررسی می کنند، و سبکهای یادگیری کلب نیز ترجیحات شغلی و تحصیلی افراد را بررسی می‌کنند، بنابراین انتظار می رود که بین ویژگی های شخصیتی و سبک های یادگیری رابطه وجود داشته باشد. در مقابل برخی از محققان (مانند هیگوس164 و همکاران ،1987؛ نقل از عبادی،1384) نتایج معناداری بین متغیرهای فوق نیافته اند.

2-4 جمع بندی ونتیجه گیری
در این فصل مبانی نظری سبک های یادگیری و ویژگی های شخصیتی به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی سبک های یادگیری دیدیم که چندین نظریه جامع توسط نظریه پردازان علم روانشناسی ارائه شده است که استرنبرگ و گريگورنكو (1997) این نظریه ها را به صورتي جامع طبقه بندي كرده اند. آنها نظریه‌هاي مختلف ارائه شده به وسيله نظريه پردازان را تحت سه رويكرد كلي سبك‌هاي شناخت محور، شخصيت محور، و فعاليت محور طبقه بندي نموده اند که در این فصل به برخی از آنها پرداخته شد. صرف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره برون گرایی، هیجان خواهی، کنترل تکانه، وظیفه شناسی Next Entries منبع پایان نامه درمورد حاکمیت شرکتی، تقسیم سود، رقابت بازار محصول، رقابت بازار