پایان نامه درباره سبک تفکر، دانش آموزان دختر، مدیریت تغییر

دانلود پایان نامه ارشد

مدیران، رابطه ادراك سیاست سازمانی و مقاومت‌های شناختی و عاطفی کارکنان را در برابر تغییر تشدید می‌کند.
➢ رحیم زادگان (1388) پس از انجام تحقیقی با عنوان. میدان وابستگی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مدیریت تغییر در نظام آموزش عالی دریافتند، بین توانایی مدیریت تغییر مدیران میدان نا وابسته و میدان وابسته تفاوت معناداري مشاهده شد به این صورت که میانگین نمره‌ي مدیران میدان نا وابسته در مؤلفه‌های مدیریت تغییر از میانگین نمره‌ی مدیران میدان وابسته بیشتر بود اما تفاوت معنا‌داری بین مدیریت تغییر مدیران برحسب جنس، رتبه‌ی علمی و سابقه‌ی خدمت مشاهده نشد.
➢ عبدالله زاده (1388) در پژوهشی به بررسي رابطه سبک‌های تفکر با ميزان يادگيري مباني فناوري اطلاعات و ارتباطات در ميان دانش آموزان دختر و پسر مدارس فني و حرفه‌ای شهرستان تهران پرداخته است. نتايج نشان داد که بين سه متغير پیش‌بین سبک‌های تفکر اجرايي، قضايي و قانون گذرانه با ميزان يادگيري مباني فناوري اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداري وجود دارد و اين سه متغير قدرت پیش‌بینی متغير ملاک را دارند. ضريب همبستگي بين سبک تفکر اجرايي با ميزان يادگيري مباني فناوري اطلاعات و ارتباطات در سطح 05/0 منفي و معنی‌دار بود. بين سبک تفکر قضايي و قانون گذارانه با ميزان يادگيري مباني فناوري اطلاعات و ارتباطات رابطه مثبت و معنا‌داری در سطح 01/0 وجود دارد. رابطه سبک‌های تفکر با ميزان يادگيري مباني فناوري اطلاعات و ارتباطات برحسب جنسيت معنادار نيست.
➢ پورکیانی و شاهیلو (1389) در پژوهشی، با بهره‌گیری از نظریه خودگردانی ذهنی استرنبرگ و 20 عامل اتلاف وقت مکنزی، چگونگی ارتباط سبک‌های تفکر با دام‌های زمان مورد بررسی قرار داده‌اند. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است که شرکت‌کنندگان در پژوهش، 95 نفر از مدیران سازمان و نواحی یک و دو آموزش‌وپرورش شهر کرمان بودند. یافته‌های پژوهش، وجود رابطه میان سبک‌های تفکر و دام‌های زمان را تأیید کرد. تجزیه‌وتحلیل‌ها نشان داد که بین سبک تفکر مدیر و دام‌های زمان، همبستگی وجود دارد.
➢ سروقد، رضایی و معصومی (1389) با انجام پژوهشی به بررسي رابطه‌ی بين سبک‌های تفكر و خود كارآمدي دانش آموزان دختر و پسر پیش‌دانشگاهی شيراز پرداخته‌اند. نتايج نشان داد كه بين متغير خودكارآمدي با همه سبک‌های تفكر به‌جز تفكر درون‌گرا و کل‌نگر در سطح یک‌صدم در كل دانش آموزان رابطه‌ی مثبت معنی‌دار وجود دارد. همچنين، بين سبک‌های تفكر و خودكارآمدي دانش آموزان دختر نيز رابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد، ولي بين هیچ‌کدام از سبک‌های تفكر با خودكارآمدي دانش آموزان پسر رابطه‌ای معنی‌دار مشاهده نشده است. نتايج به‌دست‌آمده از تحليل رگرسيون حاكي از آن است كه سبك تفكر آزادانديش پیش‌بینی كننده قوی‌تری براي خودكارآمدي كل دانش آموزان است. همچنين، نتايج گوياي اين مطلب است كه از بين سبک‌های تفكر قضاوت گر و آزاداندیش، سبك تفكر آزادانديش پیش‌بینی کننده‌ی قوی‌تری براي خودكارآمدي دانش آموزان دختر است.
➢ هاشمی و همکاران (1390) در تحقیقی نشان دادند که بین سبک تفکر مدیران مدارس موردمطالعه با خلاقیت و نوآوري آن‌ها، رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
➢ رفعتی (1391) در پژوهشی به بررسی رابطة سبک‌های تفکر و سبک‌های یادگیری در دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهر تهران پرداخته است. نتایج یافته‌ها نشان داد که سبک‌های تفکر با سبک‌های یادگیری رابطة معناداری دارند. همچنین یافته‌ها نشان داد که سبک‌های تفکر با الگوهای متفاوتی توانستند هر یک از سبک‌های یادگیری را پیش‌بینی کنند. به نظر می‌رسد که دانش‌آموزان با سبک تفکر نوع اول، سبک‌های یادگیری مستقل را ترجیح می‌دهند و دانش‌آموزان با سبک تفکر نوع دوم و سوم، به دیگر سبک‌های یادگیری گرایش دارند.
2- 21. پیشینۀ پژوهش خارجی
➢ بیشتر تحقیقات انجام‌گرفته در مورد سبک‌های تفکر به استرنبرگ (1982) برمی‌گردد که منجر به تدوین نظریه‌ی سبک‌های تفکر استرنبرگ شده است. در اولین تحقیقی که بر روی 85 معلم زن و مرد انجام داد نتایج زیر به دست آمد: معلمان در پایه‌های پایین بیشتر قانون‌گذار هستند و کمتر اجرایی می‌باشند، در پایه‌های بالاتر معلمان مجبورند که از یک سازمان مواد درسی مشخص و تعیین‌شده پیروی کنند، بنابراین اجرایی هستند. از نتایج دیگر این تحقیق این است که معلمان مسن‌تر نسبت به جوان‌ترها اجرایی‌تر، جزئی‌نگر تر و محافظه‌کارتر هستند. هم‌چنین معلمان درس علوم نسبت به معلمان علوم انسانی جزئی‌نگر تر بودند درحالی‌که گروه دوم نسبت به گروه اول آزاداندیش‌تر بودند. به‌طورکلی معلمان مایل بودند در مدرسه‌ای حضورداشته باشند که با سبک تفکر آنان مطابقت داشته باشد (توانگر مرودستی،1383).
➢ ساواز، کوت و اسمیت133 (2001) به مطالعه تطبیقی سبک‌های تفکر در کشورهای مصر، یونان، هنگ کنگ و انگلستان پرداختند. فرض آن‌ها این بود که فرهنگ ملی در نوع سبک‌شناختی یا شیوه‌ی تفکر تأثیر دارد. آن‌ها در پایان گزارش دادند که در بین شیوه‌های تفکر فرهنگ‌های مختلف تفاوت معناداری وجود دارد. هارکوي134 (2011) در تحقیقی نشان داد که رابطه معناداري بین سبک‌های تفکر و ادراك دانشجویان در رابطه با خلاقیت وجود دارد (نور شاهی،1385).
➢ مطالعه ژانگ و استرنبرگ (1998) درباره‌ی رابطه بین سبک‌های تفکر، توانایی‌ها و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان هنگ‌کنگی نشان داد که سبک‌های تفکر بیشتر از توانایی‌ها، پیش‌بینی کننده‌ی پیشرفت تحصیلی هستند و پیشرفت تحصیلی بالا با سبک‌های تفکر محافظه‌کار، پایور سالار و سبک قانون‌گذار همبستگی مثبت و با سبک‌های اجرایی، آزاداندیش و برون گر همبستگی منفی داشته است (امامی پور،1380).
➢ استرنبرگ و گریگورنکو (1997) رابطه بین سبک‌های تفکر و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر با دامنه سنی 13 تا 16 سال را مورد بررسی قراردادند، یافته نشان داد که سبک تفکر قضایی با تمام معیارهای عملکرد تحصیلی رابطه‌ی مثبت و معناداری داشته است. سبک قانون‌گ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره سبک تفکر، سلسله مراتب، سلسله مراتبی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان کمال مطلق