پایان نامه درباره ریاست جمهوری، طرح های عمرانی، مجلس شورای اسلامی، پروژه های سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه ارشد

امید ،آسیب شناسی طرح های عمرانی،مجله عمران شریف،شماره34،تابستان84
[45] شهرام حلاج،مشکلات حوزه قراردادها،پیمانکاری،مزایده ،مناقصات وبرخی راهکارها انتشارات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،،1389
[46] علی پناهی،ارزیابی ظرفیت وتوان پیمانکاری در نظام فنی واجرایی ،انتشارات مرکز پژوهش های مجلس،1389
[47] جبل عاملی محمدسعید،میر محمد صادقی علیرضا،روش بکار گیری مهندسی ارزش ،نشرفرات،1381
[48] معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری،طرح تهیه ماتریس مسئولیت وفعالیت در تهیه اسناد طرح ها وپروژه های سرمایه گذاری،1389
[49] مجید شاملو،چالش ها وفرصت های شرکت های ایرانی در حوزه انرژی،
[50] مهندسین مشاور سنجش امکان طرح،معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری،تهیه الگوی مشارکت دستگاه های اجرایی وتشکل های حرفه ای در تهیه اسناد،1389
[51] سایت انجمن شرکت های ساختمانی ایران.
[52] سایت انجمن مهندسین مشاور معمار وشهرساز.
[53] سایت معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری ،دفتر نظام فنی واجرایی
[54] www.mporg.ir
[55]

پيوست‌ها

پيوست الف
آييننامه استانداردهاي اجرايي طرحهاي عمراني مصوب 30 تيرماه 1352 هيئت وزيران
فصل اول. تعاريف و منظور
ماده 1. معيارها و استانداردها و همچنين اصول كلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه كشور از نظر سهولت مراجعه به طور خلاصه و بدونآنكه محدوديتي ايجاد نمايد استانداردهاي اجرايي طرحهاي عمراني ناميده مي‌شود.
ماده 2. اصطلاحات ديگري كه در اين آيين‌نامه به كار رفته طبق تعاريف مندرج در قانون برنامه و بودجه مي‌باشد.
ماده 3. منظور از تعيين استانداردهاي اجرايي طرحهاي عمراني ايجاد يك نظام فني و اجرايي براي اين طرحهاست به نحوي كه هدفهاي زير تأمين گردد:
الف) بالابردن كيفيت اجرايي طرحها.
ب) دقيق‌تر و گوياتر نمودن اسناد و مدارك و مشخصات و نقشه‌هاي اجرايي.
پ) كاهش هزينه‌هاي اجرايي.
ت) جلوگيري از صرف هزينه‌هاي زايد.
ث) استفاده بهتر و مؤثرتر از نيروي انساني موجود.
ج) سريعتر كردن گردش انجام مطالعات و تهيه نقشه‌ها و مشخصات.
چ) احتراز از تهيه مكرر نقشه‌ها و مشخصات و جزئياتي كه ممكن است به صورت تيپ قابل تهيه باشد.
ح) يكنواخت نمودن رويه‌هاي اجرايي.
خ) فراهم نمودن زمينه و شرايط لازم براي توليد انبوه (Mass Production) ملزومات و مصالح و اجزاي ساختماني مورد نياز طرحها.
فصل دوم. نحوه تهيه استانداردهاي اجرايي طرحهاي عمراني
ماده 4. سازمان موظف است در تهيه استانداردهاي اجرايي طرحهاي عمراني به نحوي عمل نمايد كه از مجموع مفاد قوانين و آيين‌نامه‌ها و همچنين دستورالعمل‌هايي كه طبق اين آيين‌نامه تهيه و ابلاغ مي‌شود مجموعه‌هايي در جهت نظام فني و اجرايي تدوين گردد به طوري كه اين مجموعه‌ها به تدريج به صورت زبان مشترك فني و اجرايي بين دستگاههاي اجرايي و مؤسسات مشاور و پيمانكاران و سازندگان و ساير عوامل اجرايي درآيد.
ماده 5. سازمان به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و يا به تشخيص خود و بنابر ضرورت و با توجه به اولويتها مواردي را كه بايد درباره آنها معيار، استاندارد، نقشه‌ تيپ، ضوابط فني، دستورالعمل فني ويا اصول كلي و شرايط عمومي قرارداد و يا هر اقدامي را كه براي تحقق هدفهاي مشروح در ماده 3 لازم باشد تعيين خواهد نمود.
ماده 6. پس از تعيين مورد و اعلام آن به دستگاههاي مربوط سازمان ترتيب لازم براي تهيه پيش‌نويس آن مورد را با استفاده از كارشناسان خود و يا كارشناسان دستگاههاي اجرايي مربوط و يا مؤسسات بخش خصوصي خواهد داد.سازمان هر پيش‌نويس را كه بدين طريق تهيه شده پس از اخذ نظر از دستگاههاي ذيربط و در صورت لزوم از مؤسسات و دستگاهها و يا كارشناسان صاحب‌نظر،‌ در كميته‌هاي كارشناسي خاص كه بدين منظور از كارشناسان خبره تشكيل مي‌دهد مطرح و پس از كسب نظر اصلاحي كميته كارشناسي متن نهايي را آماده و با توجه به مواد 7 و 8 اين آيين‌نامه دستورالعمل لازم را تهيه نموده و پس از تأييد رئيس سازمان به دستگاه‌هاي اجرايي و مهندسان مشاور و پيمانكاران و مؤسسات ذيربط ابلاغ خواهد نمود.
فصل سوم. انواع دستورالعمل و نحوه ابلاغ
ماده 7. دستورالعمل‌هاي موضوع اين آيين‌نامه به سه گروه به شرح زير تقسيم مي‌شود:
بند 1. گروه اول دستورالعمل‌هايي كه رعايت كامل مفاد آن از طرف دستگاه‌هاي اجرايي و مهندسان مشاور و پيمانكاران و عوامل ديگر ضروري است (نظير فرم ضمانت‌نامه‌ها، فرم پيمان‌ها، استانداردهاي فني، تجزيه واحد بها و غيره).
بند 2. گروه دوم دستورالعمل‌هايي كه به‌طور كلي و براي موارد عادي تهيه مي‌گردد و برحسب مورد دستگاه‌هاي اجرايي و مهندسان مشاور و پيمانكاران و عوامل ديگر مي‌توانند به تشخيص خود مفاد دستورالعمل و يا ضوابط و معيارهاي آن را با توجه به كار مورد نظر و در حدود قابل قبولي كه در دستورالعمل تعيين شده تغيير داده و آن را با شرايط خاص كار مورد نظر تطبيق دهند (نظير حق‌الزحمه مهندسان مشاور و شرايط عمومي پيمان و مشخصات عمومي و غيره).
بند 3. گروه سوم دستورالعمل‌هايي است كه به عنوان راهنمايي و ارشاد دستگاه‌هاي اجرايي و مؤسسات مشاور و پيمانكاران و ساير عوامل تهيه مي‌شود و رعايت مفاد آن در صورتي كه دستگاه‌هاي اجرايي و مؤسسات مشاور و روش‌هاي بهتري داشته باشند اجباري نيست.
ماده 8. سازمان موظف است گروه هر دستورالعمل را به‌طور مشخص در متن آن قيد نموده و بعلاوه در مورد دستورالعملهاي گروه 1 و گروه 2 تاريخي كه از آن تاريخ لازم است به مورد اجرا گذاشتهشود تعيين نمايد. مدت زمان بين تاريخ صدور اين دستورالعملهاي و تاريخي كه به مورد اجرا گذاشته ميشود نبايد از 3 ماه كمتر باشد.در صورتي كه يك دستورالعمل ناقض و يا جايگزين تمام و يا قسمتي از دستورالعمل‌هاي قبلي باشد لازم است مراتب را صراحتاً و با ذكر مشخصات دستورالعمل‌هاي قبلي در متن دستورالعمل قيد گردد.
ماده 9. سازمان موظف است دستورالعمل‌هاي تهيه شده را به كليه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي مستقل و برحسب مورد به انجمن‌ها و سنديكاهاي مشاوران و پيمانكاران ابلاغ نمايد. دستگاه‌هاي مزبور موظفند به نوبه خود اين دستورالعمل‌ها را به دستگاه‌هاي تابعه خود ابلاغ نمايند. از نظر سهولت امر و احتراز از دوباره‌كاري، وزارتخانه‌ و دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند صورت دستگاه‌هاي تابعه و نام مسئول و نشاني آنها را به سازمان ارائه دهند تا سازمان مستقيماً دستورالعمل‌هاي مربوط را به آنها ابلاغ نمايد. سازمان كليه دستورالعمل‌ها را از طريق پست سفارشي ارسال خواهد نمود و قبض رسيد پست به منزله رسيد رسمي ابلاغ به دستگاه گيرنده تلقي خواهد گرديد. مؤسسات غيردولتي آموزشي و علمي و تحقيقاتي كه مايل باشند اين دستورالعمل‌ها براي آنها ارسال شود نيز مي‌توانند به ترتيب فوق نام و مشخصات و نشاني مؤسسه را به سازمان اعلام نمايند.
فصل چهارم. نحوه تصحيح دستورالعمل‌ها
ماده 10. در صورتي كه دستگاه‌هاي اجرايي در رعايت دستورالعمل‌هاي موضوع اين آيين‌نامه مواجه با مسائل و يا ابهاماتي گردند كه به تشخيص آنها در پيشبرد طرح مورد عمل اشكالاتي پديد مي‌آورد، مراتب را كتباً به سازمان اعلام دارند، سازمان موظف است سريعاً موضوع را با همكاري دستگاه مربوط رسيدگي و ابهام را مرتفع و يا در صورت لزوم در مفاد دستورالعمل تجديد‌نظر نموده و دستورالعمل جديدي به جايگزيني دستورالعمل قبلي تهيه و ابلاغ نمايد.
ماده 11. در صورتي كه دستگاه‌هاي اجرايي و يا مؤسسات و كارشناسان ذیربط و يا افراد ذي‌علاقه و صاحب‌نظر نظرات اصلاحي در مورد چنين دستورالعمل‌هايي داشته باشند سازمان موظف است با توجه به اهميت نظرات اظهار شده و برحسب مورد مراتب را از طريق نشريه موضوع ماده 13 به اطلاع ساير صاحب‌نظران برساند و با توجه به مجموع نظرات موضوع را با كمك و همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط رسيدگي نموده و در صورت لزوم در مفاد دستورالعل تجديد‌نظر و دستورالعمل جديد تهيه و ابلاغ كند.
فصل پنجم. نشريات
ماده 12. سازمان موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه مجموعه دستورالعمل‌هاي موضوع اين آيين‌نامه همراه با قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به‌طور ادواري چاپ و در اختيار كليه متقاضيان گذاشته شود. در اجراي اين وظيفه سازمان مي‌تواند چاپ و انتشار اين مجموعه‌ها را به مؤسسات بخش عمومي و يا خصوصي واگذار نموده و تمام و يا قسمتي از هزينه چاپ و انتشار اين مجموعه را رأساً تقبل و بقيه هزينه را مؤسسه مذكور از طريق فروش مجموعه به علاقه‌مندان با بهاي عادله‌اي كه از طرف سازمان تعيين مي‌شود تأمين نمايد.
ماده 13. سازمان به‌منظور مطلع ساختن علاقه‌مندان از مواردي كه دستورالعملهاي مربوط تهيه شده و يا تحت رسيدگي است و كسب نظرات اصلاحي آنها و همچنين جلب متفكران و صاحب نظران به همكاري در جهت تأمين هدفهاي مشروح در ماده 3 نشريه‌اي فني منتشر خواهد نمود.

‌نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور
‌برنامه های عمرانی ،‌وزارت برنامه و بودجه هیأت وزیران در جلسه مورخ 1367.2.7 بر اساس پیشنهاد شماره 3993 – 8520.50 – 1مورخ 1366.7.8 وزارت برنامه و بودجه نظام فنی و‌اجرایی طرح‌های عمرانی کشور را به شرح پیوست تصویب نموده و مقرر داشتند.
‌الف) وزارت برنامه و بودجه اقدامات زیر را برای تحقق اصول نظام معمول دارد.
1 – تهیه و پیشنهاد نهادهای نظام و نقش و وظیفه اصلی هر یک، برای تصویب هیأت وزیران.
2 – تهیه و پیشنهاد لوایح مورد نیاز به هیأت وزیران جهت تصویب و ارائه به مجلس شورای اسلامی.
3 – تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های اجرایی نظام برای تصویب هیأت وزیران.
4 – تهیه و عناوین دستورالعملهای نظام و برنامه زمان‌بندی تهیه آن با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذیربط.
5 – تهیه و ابلاغ دستورالعملهای نظام طبق برنامه زمان‌بندییاد شده در قالب اصول کلی نظام و آیین‌نامه‌های اجرایی آن.
ب) کلیه دستگاه‌های اجرایی و شوراهای فنی اقدامات و تصمیمات مربوط به تهیه و اجرای طرح های عمرانی را با رعایت اصول و آیین‌نامه‌ها و‌دستورالعمل های مصوب نظام فنی واجرایی به عمل آورند.
ج) تا تصویب و ابلاغ ضوابط موضوع بند “‌الف” فوق ضوابط موجود مورد عمل و رعایت دقیق باشد.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر
گستردگی ابعاد و ماهیت فعالیت‌های مربوط به تهیه و تدوین و اجرای برنامه‌های عمرانی و اثرات ناشی از چگونگی انجام آنها و نیز مصرف جم قابل‌توجهی از منابع مای و غیر مالی کشور برای آن ایجاب می‌نماید که فعالیت‌های مذکور در قالب یک نظم سنجیده هماهنگ تنظیم و اجراء گردیده و بر‌مبنای اصول فنی مورد بهره‌برداری قرارگیرد. نظام فنی و اجرایی که هدف مشخص آن به کارگیری اصول و ضوابط فنی در تنظیم وبه ثمر رساندن‌برنامه‌های عمرانی می‌باشد با توجه به گونا گونیسیستم ها وفعالیت‌های آن به شرح زیر تعریف می‌گردد.
‌تعریف – نظام فنی و اجرایی عبارت است از مجموع اصول، روش ها، مقررات و ضوابط فنی،حقوق و مالی حاکم بر تهیه، اجراء، بهره‌برداری و ارزشیابی‌برنامه‌های عمرانی کشورو چگونگی انتخاب و به کارگیری عوامل دست‌اندرکار اجرای آن و نیز تبیین بافت درونی و نحوه ارتباط برونیعوامل مذکور.
در فرآیند برنامه‌ریزی که مشتمل بر چهار مرحله:
1 – تصمیم‌گیریهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی.
2 – تعیین اولویت‌ها و تخصیص منابع.
3 – روش اجراء.
4 – کنترل و ارزشیابی.
‌می‌باشد، نظام فنی و اجرایی به عنوان ارائه دهنده اصول، روش ها، معیارها، مقررات وضوابط فنیحضور خود را از مرحله دوم مطرح و نقش عمده و‌اساسی را در مراحل سوم وچهارم ایفا می‌نماید.
‌ارکان تشکیل دهنده نظام فنی و اجرایی:
‌به طور کلی نظام در قالب ارکان مشروحه زیر وظیفه و نقش اصلی خود را ایفا می‌نماید.
1 – معیارها و ضوابط فنی.
2 – مدیریت اجرایی.
3 – مطالعه و طراحی شامل:
1 – 3 – مطالعات تحقیقاتی، منطقه‌ای و جامع بخشی..
2 – 3 – مطالعه و طراحی اجرایی مشتمل بر:
1 – 2 – 3 – مطالعات شناسایی.
2 – 2 – 3 – مطالعه و طراحی مقدماتی.
3 – 2 – 3 – طراحی تفصیلی و اجرایی.
4 – ساخت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره طرح های عمرانی، منافع ملی، ریاست جمهوری، آسیب شناسی Next Entries پایان نامه درباره طرح های عمرانی، انقلاب اسلامی، مشارکت مردم، انقلاب اسلامی ایران