پایان نامه درباره ریاست جمهوری، اخلاق حرفه ای، نیروی انسانی، منابع انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

برنامه و بودجه علاوه بر مسئولیت امر نظارت ، مسئولیت تهیه ضوابط و معیارهای فنی ، حقوقی و قراردادی طرح های عمرانی کشور را به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق کشور قرار داده است
در ساختار جدید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی کشور به طور کلی می توان گفت نیازسنجی ، تهیه ، ابلاغ ، انتشار و بازنگری اسناد زیر مجموعه قانون برنامه و بودجه ، آیین نامه استانداردهای اجرایی و نظام فنی و اجرایی در حیطه اختیارات و جزو مسئولیت های معاونت نظارت راهبردی می باشد. در این معاونت چهار دفتر در حال فعالیت می باشند ، دفتر تدوین ضوابط و معیارها ، دفتر نظارت بودجه ای ، دفتر نظارت برنامه ای و دفتر نظام فنی اجرایی ، در این بین دفتر تدوین ضوابط و معیارها حاکمیتی در خصوص تهیه اسناد تنها در حیطه اسناد حاکمیتی فعالیت دارد و تهیه اسناد شامل ضوابط و معیارها ، دستورالعمل ها ، روش های اجرایی ، آیین نامه ها ، شرایط قراردادی ، فهارس بها و موارد مشابه دیگر در حیطه مسئولیت های دفتر نظام فنی اجرایی می باشد . البته باید گفت دفتر نظارت بودجه ای نیز به امر ارزیابی طرح ها و پروژه ها می پردازد.
مهمترین معضلات ومشکلات عوامل ذینفع در تهیه اسناد به شرح ذیل است:
2- کم بودن نقش کنونی تشکل در فرآیندهای تهیه اسناد که عمدتا ناشی از عدم تصویب، عدم اجرا و استفاده و نیز دگرگونی ها و تغییرهای اساسی در اسناد تهیه شده توسط تشکل است.
3-.قابلیت و توانمندی تشکل ها برای همکاری در کلیه فرآیندهای تهیه اسناد به جز فرآیند ” تایید، تصویب و ابلاغ” و فرآیند ” اطلاع رسانی و انتشار” وجود دارد
4- مشکلات درونی دولت و به خصوص معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
5-مباحث حقوقی (تفسیر پذیری ها) در ارتباط با مصوبات قانونی و وجود مباحث حقوقی (تناقضات) در ارتباط با مصوبات مورد نیاز برای تحقق مشارکت.
6- عدم تایید قطعی و قاطع دولت برای فعالیت تشکل ها در ارتباط با سازماندهی و مدیریت اعضا و تخصص های مختلف زیر مجموعه.
7- عدم تمایل دستگاه های اجرایی به واگذاری قسمتی از اختیارات خود.
8-عدم توجه و استفاده از نظرات تشکل ها در برنامه ریزی های دستگاه های اجرایی.
9- عدم استفاده بهینه از پیشنهادات نمایندگان تشکل ها در کمیته ها و کمیسیون های مختلف مرتبط با تهیه اسناد.
10- عدم استمرار تعامل بین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با شورای هماهنگی تشکل های حرفه ای کشور.
11- عدم استفاده از تشکل های حرفه ای با توجه به نوع تخصص در فرآیند های تهیه اسناد.
12- محدود کردن مشارکت و همکاری تشکل ها به نظرخواهی در مورد اسناد تهیه شده یا در حال تهیه و در محدوده های زمانی کوتاه که عملا سودمندی نظرات را کاهش می دهد.
13– کمبود اعتبارات.
14– کمبود کارشناس متخصص برای تدوین ضوابط و معیارهای فنی.
15– تغییرات تشکیلاتی در مدیریت تهیه ضوابط و معیارهای فن.
راهکارها
1-تغییر نگرش دستگاههای اجرایی به طور اعم به تشکل های حرفه ای به ویژه مهندسان مشاور و پیمانکاران .(دولت)
2- راهکارهای توسعه مشارکت:
الف) شکل گیری نهادها و تشکل های صنفی و تخصصی به عنوان نهادهای کاملا غیر دولتی و پذیرش این موضوع از سوی نهادهای رسمی و دولتی از طریق تصویب و اجرای قوانین و مقررات مناسب.
ب) تهیه و تصویب مقررات و قوانین و ضوابط لازم برای تعیین حدود اختیارات، مسوولیت ها و وظایف و محدودیت های تشکل ها..
ج) محترم شمردن قوانین و مقررات تدوین شده فوق الذکر توسط دولت و نهادهای دولتی و رسمی و عدم نقص آنها
د) ایجاد تغییر و تحول در نگرش به جوامع تخصصی و اعضای آنها در راستای جلب مشارکت و تشویق آنان به همکاری در توسعه و پیشرفت کشور تئسط دولت و نهادهای دولتی.
3- ایجاد ساز و کار و مکانیزم های همکاری و مشارکت جوامع تخصصی و تشکل ها در تنظیم قوانین و مقررات حاکم بر حرفه که در نخستین گام مستلزم وجود نگاه مثبت به تشکل های حرفه ای است.
4– آشنائی روزافزون دستگاههای اجرائی و تشکلها فنی و مهندسی به جامعیت و یکپارچه نگری در تدوین ضوابط و معیارهای فنی و لزوم ایجاد وحدت رویه با محوریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

4-4-نتیجه گیری:
با توجه به مطالب گفته شده در نتیجه بررسی ها وتجزیه وتحلیل انجام شده در حوزه مسائل نظام فنی واجرایی در دوبخش ذیل خلاصه می گردد
4-4-1: نقاط قوت و ضعف سامانه های نظام فنی و اجرایی
در این قسمت با توجه به نتایجی که در قسمت قبل از جدول و نمودار 4-1-6 بدست آمده است به رده بندی متغیرهایی که در سامانه های نظام فنی و اجرایی موثر هستند، می پردازیم.با توجه به محدوده های عددی که برای هریک از متغیرها معرفی شده است به هر متغیر عددی نسبت داده شده و در پایان برای هر متغیر میانگین محاسبه شده است. با مقایسه این میانگین ها می توان متغیرها را به صورت زیر رده بندی کرد. طبق این رده بندی ضعیف ترین متغیر، متغیر مدیریت و قوی ترین متغیر، متغیر تهیه اسناد و ضوابط فنی و اجرایی است.
تهيه اسناد و ضوابط فني پدید آوری پروژه‌ها از مرحله پیدایش تا بهره برداری مدیریت
شایان ذکر است که در حوزه تهیه اسناد معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری با مشارکت ذینفعان فعالیت شایانی در خصوص تهیه اسناد وضوابط ومعیارهای فنی در حوزه های شش گانه مدیریت،امور قراردادی،امورتامین کنندگان،امور قیمت ها،معیارهای فنی وارزیابی طرح ها بانجام رسانیده لکن در اجرای این آئین نامه هاومصوبات بدلایل متعدد ذکر شده در این فصل با مشکلات زیادی روبرو هستیم که این مسایل سبب ناکارآمدی نظام فنی واجرایی کشور شده است وامید است با اجرای دقیق قانون برنامه های توسعه شاهد اجرای دقیق این نظام ودر نهایت بالارفتن کیفیت اجرای پروژه هاوکاهش مدت زمان اجرا وهزینه در فعالیت های عمرانی باشیم.شایان ذکر است عدم توجه دستگاه های اجرایی به بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره بدلیل ناآگاهی کارشناسان ومدیران این دستگاه ها وکمبود اطلاعات عوامل دست اندرکار پروژه های عمرانی از قابلیت ها وتوانایی های موجود در نظام سبب کم شدن نقش وجایگاه نظام فنی واجرایی درکشور گردیده ومی توان ادعا نمود که مهم ترین عامل وضعیت فعلی در پروژه ها وطرح های سرمایه گذاری همین نا آگاهی وعدم توجه می باشد واز طرف دیگر بروکراسی موجود در دستگاه هاوچابک نبودن سازمان های دولتی هم مزید علت می باشد براساس بررسی های بعمل آمده نظام فنی واجرایی تهیه شده در سال1385 از جامعیت کافی برخوردار می باشد .

فصل 5
جمع‌بندي و پيشنهادها

5-1-جمع بندی ونتیجه گیری
با توجه به مطالب ذکر شده در فصل چهارم تا کنون مشخصا می توان عنوان نمود که نظام فنی واجرایی کشور نتوانسته است که به جایگاه واقعی خود را در بهبود وضعیت پروژه های عمرانی از پیدایش تا بهره برداری دست پیدا کند که این موضوع در بررسی های فصل گذشته به خوبی خود را نشان می دهد وبایستی به آن پرداخته شود وراه های افزایش نقش این نظام در بالا بردن کیفیت کاهش هزینه وزمان اجرای پروژه ها به مرحله اجرا گذاشته شوند. بدین منظور بایستی در مرحله اول به شناسایی این مشکلات ومعضلات کاهش نقش این نظام پرداخته و سپس نسبت به رفع آنها اقدام نمود. در این راستابر اساس بررسی های به عمل آمده در این تحقیق فعالیت عوامل ذینفع نظام فنی واجرایی در زمینه تهیه اسناد وضوابط فنی موفق ارزیابی شده که حاصل کار کلیه این عوامل تهیه بیش از 1400 عنوان نشریه،بخشنامه ،دستورالعمل و…… در زمینه های مختلف شش گانه بوده ودر مجموع فعالیت این حوزه مطلوب می باشد لکن در حوزه های مدیریت وپدید آوری پروژ ه ها بدلائل متعدد ذکر شده نتوانسته به خوبی نقش واقعی خود را به خوبی ایفا نماید که در زیر جهت بهبود این وضعیت پیشنهاداتی ذکر می گردد هر چند که در فصل چهارم به تفصیل در رابطه با نقاط قوت وضعف زیر سامانه های نظام وراهکارهای اصلاحی آن بحث وتبادل نظر گردیده است:
5-1-یکی از مهمترین عوامل ویا حتی مهمترین آنها ساخت بستری مناسب جهت همکاری ومشارکت همه عوامل ذینفع در اجرای تک تک بندهای اصول والزامات وفعالیت های سامانه های نظام می باشد.
5-2-نظام فنی واجرایی کشور بدلیل نوپا بودن نتوانسته تاکنون نقش وجایگاه واقعی خود را در برنامه ریزی وتوسعه کشور ایفا نماید هر چند که اهمیت این نظام در برنامه ریزی واجرا برکسی پوشیده نیست.در همین رابطه بایستی توجه جدی به اهداف کمی برنامه ها اجرایی داشته باشیم.
5-3-در طراحی ،تصویب واجرای یک نظام ، مدیریت صحیح ، بارزترین شاخص جهت اجرای موثر می باشد. تربیت صحیح و استفاده از مدیرانی لایق که هم از نظر فنی و هم از لحاظ آشنایی به فنون مدیریت پروژه راداشته باشند، بایستی سرلوحه کار مدیران ارشد دستگاه های اجرایی باشد. کمبود منابع انسانی باتجربه و آموزش دیده که توانایی طراحی ، ساخت ، مدیریت ، بهره برداری و نگهداری پروژه ها را داشته باشند از موانع موجود در روند پیشرفت نظام فنی واجرایی می باشد. البته این عامل صرفا مختص مورد تحقیق ما نبوده و معضل موجود در کلیه نظام های تدوین شده در کشور می باشداز طرف دیگر وجود نیروی انسانی متخصص جهت پیاده نمودن دقیق نظام های تدوین شده، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این زمینه می توان با به کارگیری نیرو های باتجربه و دارای تحصیلات آکادمیک نسبت به رفع این نقیصه اقدام نمود .حال آنکه ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و بها دادن به بخش تحقیق و توسعه و استفاده عملی از تجربیات بخش خصوصی ودخالت دادن تشکل ها در تصمیم گیری وتصمیم سازی می تواند دراین بخش بسیار تاثیر گذار می باشد.در همین رابطه توجه به توسعه مهندسی ورعایت اخلاق حرفه ای از سوی عوامل ذینفع همبسیار اثر گذاراست.
5-4-تشکلهای مهندسی ، صنفی ، حرفه ای کشور که نمایندگان بخش خصوصی در نظام فنی واجرایی کشور هستند ، رسالت و مسئولیت خطیری در توسعه و اعتلای این نظام به عهده دارند . لازم است این تشکلها با بررسی و برنامه ریزی اصولی و همه جانبه مسیر رشد و تعالی نظام فنی واجرایی کشور را به درستی تبیین کنند و راهکارهای لازم را تشخیص دهند و به اجرا گذارندکارفرمایان ، دستگاههای اجرائی ، سرمایه گذاران ، مدیران و مجریان طرحها و پروژه ها ، تأمین کنندگان ، مهندسان مشاور ، پیمانکاران و سایر عناصر مرتبط ، در تبیین رسالت و تعهداین نظام نقش اساسی دارند توجه به جایگاه ونقشی که تشکل های حرفه ای وصنفی به عنوان یکی از عوامل ذینفع مهم وتاثیر گذار حائز اهمیت است.
5-5-توجه به اهمیت توسعه پایدار و روشهای تأئید شده جهانی در مدیریت پایدار پروژه ضروری است . نظام فنی واجرایی کشور بایستی با در نظر گرفتن منافع کلیه ذینفعان زمینه حفظ محیط زیست ، و محافظت از منابع کمیاب را تأمین نماید.
5-6-یکی از عوامل موفقیت وترقی مدیران و در کشور ما در کلیه دستگاه های اجرایی ارایه بیلان کاری در حوزه عمرانی می باشد هر چند که ممکن است وظیفه تخصصی دستگاه مربوطه چیز دیگری باشد وبر همین اساس مدیران ارتقا می یابند در این رابطه بایستی بازنگری در ارزیابی صلاحیت عوامل اجرایی طرح ها وپروژ های عمرانی،جلوگیری از موازی کاری،انجام کارهای تخصصی توسط دستگاه های اجرایی وتعیین صلاحیت این دستگاه ها صورت پذیرد هر چند که این موضوع در برنامه های توسعه به وضوح عنوان شده لکن توجه جدی به این موضوع نمی شود.
5-7-در رابطه بااستفاده از فناوری های بروز و جدید دنیا واستفاده از تجربیات دیگر کشورها ،اعزام نیروی انسانی متخصص به کشور هایی که در این زمینه پیشرو می باشند بررسی و فراگیری روشهای جدید اجرا گزینه ای می باشد که از جانب ارشد دستگاه های اجرایی ومعاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری بایستی همواره مد نظرباشد . البته با وجود شرایط سیاسی موجود و برقراری تحریم های بین المللی عمدتا از جانب کشورهای صاحب تکنولوژی کمی مشکل به نظر می رسد لکن توجه ویژه با اصل آموزش عوامل در این نظام نباید فراموش گردد.
5-8-طی سال های گذشته، تمام قوانین و مقررات تنظیمی و تصویبی كشوردر راستای استفاده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره طرح های عمرانی، ارزش واقعی، بهبود مستمر، نیروی انسانی Next Entries پایان نامه درباره طرح های عمرانی، منافع ملی، ریاست جمهوری، آسیب شناسی