پایان نامه درباره رگرسیون، سطح معنی داری، مدل رگرسیون، تعهد سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

معادل 5 است.
توصیف متغیر گشوده بودن

جدول4-7) توصیف متغیر گشوده بودن

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگى
کشيدگى
گشوده بودن
82
1
5
3.0244
1.414
1.999
-0.044
1.297-

نمودار4-7) هیستوگرام متغیر گشوده بودن
مطابق جدول و نمودار4-7 میانگین امتیاز متغیر گشوده بودن از نظر پاسخ دهندگان 3.0244 ، انحراف معیار 1.414 و واریانس برابر 1.999 می باشد. همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر گشوده بودن از نظر پاسخ دهندگان معادل 1 و بیشترین امتیاز معادل 5 است..
توصیف متغیر مسئولیت پذیری
جدول4-8) توصیف متغیر مسئولیت پذیری

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگى
کشيدگى
مسئولیت پذیری
82
1
5
2.9756
1.414
1.999
-0.01
1.301-

نمودار4-8) هیستوگرام متغیر مسئولیت پذیری
مطابق جدول و نمودار4-8 میانگین امتیاز متغیر مسئولیت پذیری از نظر پاسخ دهندگان 2.9756 ، انحراف معیار 1.414 و واریانس برابر 1.999 می باشد. همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر مسئولیت پذیری از نظر پاسخ دهندگان معادل 1 و بیشترین امتیاز معادل 5 است..

4-3) آزمون کولمو گروف –اسمیرنوف (K-S)
جهت استفاده از تکنیک های آمار پارامتریک بایستی توزيع مقادير متغير وابسته نرمال باشدكه اين كار نيز با آزمون كولموگروف- اسميرنفآزمون می شود.

متغیررفتارشهرونديسازماني دارای توزیع نرمال می باشد:H_0
متغیررفتارشهرونديسازماني دارای توزیع نرمال نمی باشد:H_1
جدول4-9) آزمون كولموگروف- اسميرنف

رفتارشهرونديسازماني
آماره آزمون کولموگروف-اسمیرنف
0.897
سطح معنی داری
0.397

نتیجه گیری: با توجه جدول بالا مشاهده می شود که مقدارسطح معنی داری برای متغیر رفتارشهرونديسازماني بالاتر از 0.05 می باشد، بنابراین فرض صفر تایید می شود، یعنی متغیر رفتارشهرونديسازماني درنمونه دارای توزیع نرمال می باشند. حال جهت بررسی فرضیات تحقیق می توان از روش های پارامتریک استفاده نمود.

4-4) آزمون فرضيات
در این بخش از فصل چهارم به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته می شود:
فرضیه های این تحقیق عبارت است از:
فرضیه اول: بین گشوده بودن شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.
جهت بررسی فرضه اول ابتدا به وجود رابطه بین دو متغیر گشوده بودن شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی می پردازیم.

جدول4-10) ضریب همبستگی بينگشوده بودن شخصیتورفتارشهروندي سازماني
متغیر ها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
سطح معنی داری
نتیجه
گشوده بودن شخصیتورفتارشهروندي سازماني
82
0.168
0.13
عدم وجود رابطه

با توجه به جدول مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر گشوده بودن شخصیتورفتارشهروندي سازماني بزرگتر از پنج صدم می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد این رابطه معنی دار نمی باشد.

حال رابطه فوق را با توجه به ورود متغیر رضایت شغلی مورد بررسی قرار می دهیم:
(توجه در تمامی بخش های ارائه شده در فصل چهارم مدل رگرسیون خطی و معنی دار بوده است.)
جدول 4-11) آزمون رگرسیون فرضیه اول با توجه به متغیررضایتشغلی

مقدار R
مربع R
بتا
آماره t
سطح معنی داری
مقدار ثابت
0.375
0.141

8.105
0.000
گشوده بودن

0.208
1.981
0.051
رضايت شغلي

0.337
3.212
0.002

با توجه به جدول 4-11 مشاهده می شود سطح معنی داری برای آزمون مدل فوق کوچک تر از پنج صدم می باشد بنابراین مدل رگرسیون تحقیق خطی و معنادار می باشد. با توجه به جدول ضرایب مدل رگرسیون، تاثیر متغیر گشودهبودنشخصیت معنی دار نمی باشد اما تاثیر رضايتشغلي معنی دار و مثبت می باشد(سطح معنی داری ضریب مدل رگرسیون رضايتشغلي کوچکتر از 0.05 است)، شدت تاثیر رضايت شغلي برابر 0.337 می باشد. بنابراین بین گشوده بودن شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به رضایت شغلی رابطه معناداری وجود ندارد.
اکنون رابطه بین دو متغیر گشوده بودن شخصیتورفتارشهروندي سازماني را با توجه به ورود متغیر تعهد سازمانی مورد بررسی قرار می دهیم.
جدول 4-12) آزمون رگرسیون فرضیه اول با توجه به متغیرتعهد سازمانی

مقدار R
مربع R
بتا
آماره t
سطح معنی داری
مقدار ثابت
0.405
0.164

3.58
0.001
گشوده بودن

0.154
1.496
0.139
تعهد شغلي

0.369
3.585
0.001

با توجه به جدول 4-12 مشاهده می شود سطح معنی داری برای آزمون مدل فوق کوچک تر از پنج صدم می باشد بنابراین مدل رگرسیون تحقیق خطی و معنادار می باشد. با توجه به جدول ضرایب مدل رگرسیون، تاثیر متغیر گشودهبودنشخصیت معنادار نمی باشد(سطح معنی داری بزرگتر از 0.05 است) ولی تاثیر تعهدسازمانی معنی دار و مثبت می باشد، میزان تاثیر تعهد سازمانی برابر 0.369 می باشد. بنابراین نمی توان پذیرفت که بین گشوده بودن شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.
اکنون رابطه بین دو متغیر گشوده بودن شخصیتورفتارشهروندي سازماني را با توجه به ورود همزمان دو متغیر تعهد سازمانی و رضایت شغلی مورد بررسی قرار می دهیم.
جدول 4-13) آزمون رگرسیون فرضیه اول با توجه به تاثیر دو متغیر تعهد سازمانی و رضایتشغلی

مقدار R
مربع R
بتا
آماره t
سطح معنی داری
مقدار ثابت
0.437
0.191

3.494
0.001
گشوده بودن

0.181
1.752
0.084
رضايت شغلي

0.195
1.612
0.111
تعهد شغلي

0.266
2.211
0.03

مدل رگرسیون معنی داری برای تاثیر دومتغیر بر رابطه گشوده بودن با رفتار شهروندی سازمانی بدست آمده است که در جدول 4-13 قابل مشاهده است، با توجه ضرایب مدل رگرسیون، تاثیر متغیر گشودهبودنشخصیت و رضایت شغلی معنادار نمی باشد، ولی تاثیر تعهدسازمانی معنی دار و مثبت می باشد، میزان تاثیر تعهد سازمانی برابر 0.03 می باشد. بنابراین فرضیه تحقیق در این حالت نیز رد می شود.

فرضیه دوم: بین روان آزردگی شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهد سازمانی رابطه وجود دارد.
جهت بررسی فرضه دوم ابتدا به وجود رابطه بین دو متغیر روان آزردگی شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی می پردازیم.
جدول4-14) ضریب همبستگی بينروان آزردگی شخصیتورفتارشهروندي سازماني
متغیر ها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
سطح معنی داری
نتیجه
روان آزردگی شخصیتورفتارشهروندي سازماني
82
0.138-
00.215
عدم وجود رابطه

با توجه به جدول مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر روان آزردگی شخصیتورفتارشهروندي سازماني بزرگ تر از پنج صدم می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد این رابطه معنی دار نمی باشد.
حال رابطه فوق را با توجه به ورود متغیر رضایت شغلی مورد بررسی قرار می دهیم:
جدول 4-15) آزمون رگرسیون فرضیه دوم با توجه به متغیررضایتشغلی

مقدار R
مربع R
بتا
آماره t
سطح معنی داری
مقدار ثابت
0.329
0.108

9.361
0.000
روان آزردگی

0.102
0.95-
0.345
رضايت شغلي

0.301
2.807
0.006

با توجه به جدول 4-15 مشاهده می شود سطح معنی داری برای آزمون مدل فوق کوچک تر از پنج صدم می باشد بنابراین مدل رگرسیون تحقیق خطی و معنادار می باشد. با توجه به جدول ضرایب مدل رگرسیون، تاثیر متغیر روان آزردگی شخصیت معنی دار نبوده ولی تاثیر رضايتشغلي معنی دار و مثبت می باشد، شدت تاثیر متغیررضايت شغلي برابر 0.301 می باشد. بنابراین با توجه به رضایت شغلیبین روان آزردگی شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار وجود ندارد.
اکنون رابطه بین دو متغیر روان آزردگی شخصیتورفتارشهروندي سازماني را با توجه به ورود متغیر تعهد سازمانی مورد بررسی قرار می دهیم.
جدول 4-16) آزمون رگرسیون فرضیه دوم با توجه به متغیرتعهدسازمانی

مقدار R
مربع R
بتا
آماره t
سطح معنی داری
مقدار ثابت
0.391
0.153

4.077
0.000
روان آزردگی

0.112-
1.078-
0.284
تعهد شغلي

0.367
3.535
0.001

با توجه به جدول 4-16 مشاهده می شود سطح معنی داری برای آزمون مدل فوق کوچک تر از پنج صدم می باشد بنابراین مدل رگرسیون تحقیق خطی و معنادار می باشد. با توجه به جدول ضرایب مدل رگرسیون، تاثیر متغیر روان آزردگی شخصیت معنی دار نبوده ولی تاثیر تعهدسازمانی معنی دار و مثبت می باشد، شدت تاثیر متغیرتعهدسازمانی برابر 0.367 می باشد. بنابراین با توجه به تعهدسازمانی بین روان آزردگی شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار وجود ندارد.

بررسی رابطه بین دو متغیر روان آزردگی شخصیتورفتارشهروندي سازماني را با توجه به ورود همزمان دو متغیر تعهد سازمانی و رضایت شغلی
جدول 4-17) آزمون رگرسیون فرضیه دوم با توجه به تاثیر دو متغیر تعهد سازمانی و رضایتشغلی

مقدار R
مربع R
بتا
آماره t
سطح معنی داری
مقدار ثابت
0.411
0.169

4.001
0.000
روان آزردگی

0.099-
0.954-
0.343
رضايت شغلي

0.149
1.227
0.223
تعهد شغلي

0.29
2.394
0.019

مدل رگرسیون معنی داری برای تاثیر دومتغیر بر رابطه روان آزردگی شخصیتبا رفتار شهروندی سازمانی بدست آمده است که در جدول 4-17 قابل مشاهده است، با توجه ضرایب مدل رگرسیون، تاثیر متغیر روان آزردگی شخصیتو رضایت شغلی معنادار نمی باشد، ولی تاثیر تعهدسازمانی معنی دار و مثبت می باشد، میزان تاثیر تعهد سازمانی برابر 0.29 می باشد. بنابراین فرضیه تحقیق در این حالت نیز رد می شود.

فرضیه سوم: بین برون گرایی شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهد سازمانی رابطه وجود دارد.
جهت بررسی فرضه سوم ابتدا به وجود رابطه بین دو متغیر برون گرایی شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی می پردازیم.
جدول4-18) ضریب همبستگی بينبرون گرایی شخصیت ورفتارشهروندي سازماني
متغیر ها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
سطح معنی داری
نتیجه
برون گرایی شخصیت ورفتارشهروندي سازماني
82
0.15
0.178
عدم وجود رابطه

با توجه به جدول مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر برون گرایی شخصیتورفتارشهروندي سازماني بزرگ تر از پنج صدم می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد این رابطه معنی دار نمی باشد.
حال رابطه فوق را با توجه به ورود متغیر رضایت شغلی مورد بررسی قرار می دهیم:
جدول 4-19) آزمون رگرسیون فرضیه سوم با توجه به متغیررضایت شغلی

مقدار R
مربع R
بتا
آماره t
سطح معنی داری
مقدار ثابت
0.36
0.13

8.327
0.000
برون گرايي

0.179
1.698
0.093
رضايت شغلي

0.329
3.119
0.003

با توجه به جدول 4-19 مشاهده می شود سطح معنی داری برای آزمون مدل فوق کوچک تر از پنج صدم می باشد بنابراین مدل رگرسیون تحقیق خطی و معنادار می باشد. با توجه به جدول ضرایب مدل رگرسیون، تاثیر متغیر برونگرايي معنی دار نمی باشد؛ اما تاثیر متغیر رضايتشغلي معنی دار و مثبت می باشد، میزان تاثیر رضايت شغلي برابر 0.329 می باشد. بنابراین نمی توان پذیرفت که بین برونگرايي و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به رضایت شغلی رابطه معنادار وجود دارد.
اکنون رابطه بین دو متغیر برون گرایی شخصیتورفتارشهروندي سازماني را با توجه به ورود متغیر تعهد سازمانی مورد بررسی قرار می دهیم.

جدول 4-20) آزمون رگرسیون فرضیه سوم با توجه به متغیرتعهدسازمانی

مقدار R
مربع R
بتا
آماره t
سطح معنی داری
مقدار ثابت
0.432
0.187

2.903
0.005
برون گرايي

0.217
2.114
0.038
تعهد شغلي

0.411
3.993
0.000

با توجه به جدول 4-20 مشاهده می شود سطح معنی داری برای آزمون مدل فوق کوچک تر از پنج صدم می باشد بنابراین مدل رگرسیون تحقیق خطی و معنادار می باشد. با توجه به جدول ضرایب مدل رگرسیون، تاثیر متغیر برونگرايي به همراه متغیر تعهد سازمانی مثبت و معنی دار می باشد. میزان تاثیر برونگرایی برابر 0.217 و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره انحراف معیار، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، رضایت شغل Next Entries پایان نامه درباره انحراف معیار، رضایت شغل، رضایت شغلی، تعهد سازمانی