پایان نامه درباره رگرسیون، اندازه شرکت، وجوه نقد، ارزش دفتری

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهشگر با استفاده از روشهای آماری به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته وسپس آنها را تفسیر می نماید. برای این منظور ، از روشهای توصیفی و استنباطی آمار استفاده می گردد. استفاده از روشهای آماری با توجه به نوع ، ماهیت و روش پژوهش وهدف پژوهش متفاوت است. این فصل از پژوهش به تشریح و تفسیر یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل آماری داده های جمع آوری شده به منظور آزمون فرضیه های تدوین شده پژوهش اختصاص دارد. لذا در ابتدا با بکارگیری آماره های مبتنی برآمار توصیفی، مقادیر مربوط به متغیرهای اولیه پژوهش مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفته ودر مرحله بعد با استفاده ازآماره های آمار استنباطی، فرضیه های پژوهش آزمون و در مورد تأیید یا رد آنها تصمیم گیری شده وتفسیر مناسب صورت گرفته است. در هر دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای SPSS ،لیزرل و آموس به تجزیه وتحلیل داده ها، آزمون فرضیات ، بررسی مدلها و انتخاب بهترین مدل استفاده گردیده است.

4-2)آمار توصیفی
در جدول(4-1) با استفاده از آمار توصیفی، میانگین، واریانس، مینیمم و ماکسیمم متغیرهای محاسبه شده آمده است.

جدول 4-1: آمار توصیفی متغیرها
متغیرها
میانگین
واریانس
مینیمم
ماکسیمم
وجه نقد
044/0
013/0
00/0
56/1
ظرفیت بدهی
2407/0
074/0
02/0
54/3
جریانات نقدی
2150/0
095/0
08/0-
84/3
سرمایه در گردش خالص
0246/0-
216/0
57/0-
59/5
فرصت های رشد شرکت
3313/0-
579/0
94/0-
08/7
اندازه شرکت
8973/5
468/0
49/4
96/7
ارزش دفتری بدهی
4671/0
150/1
10/0
04/14
سود سهام ساختگی
6360/0
233/0
00/0
1
نوسانات جریان وجوه نقد
6787/0
301/0
00/0
46/8

4-3) آمار استنباطی
4-3-1)آزمون فرضیه ها
در آزمون فرضیه ها اول تا چهارم متغیرهای اندازه شرکت، ارزش دفتری بدهی، نوسانات جریان وجوه نقد و سود ساختگی به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شد.
4-3-1-1) فرضیه اول
در بررسی اینکه بین میزان وجه نقد نگهداری شده وظرفیت بدهی شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد یا خیر، بدین منظور فرض صفر و مقابل به صورت زیر تعریف شد:
: بین میزان وجه نقد نگهداری شده شرکت و ظرفیت بدهی شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود ندارد().
: بین میزان وجه نقد نگهداری شده شرکت و ظرفیت بدهی شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد().
برای آزمون فرض از رگرسیون استفاده شد. بنابراین مدل زیر در نظر گرفته شد:
(4-1)
که نشان دهنده عرض از مبدا، متغیر ظرفیت بدهی، متغیر اندازه شرکت، متغیر ارزش دفتری بدهی، متغیر نوسانات جریان وجوه نقدو متغیر سود ساختگی است و و نشان دهنده ضرایب رگرسیونی است.
4-3-1-2) آزمون دوربین- واتسون
برای انجام رگرسیون باید همواره خطاها مستقل باشند، به منظور بررسی استقلال خطاها از آماره دوربین- واتسون استفاده می‌شود، و فرضیات زیر مورد آزمون قرار می‌گیرد:
فرض : خطاها مستقل نیستند.
فرض : خطاها مستقل هستند.
اگر مقدار آماره دوربین- واتسون بین 5/1 تا 5/2 باشد فرض پذیرفته و نتیجه اینکه خطاها مستقل هستند.
در مدل کلی مقدار آماره دوربین- واتسون 297/2 است، چون مقدار این آماره بین 5/1 تا 5/2 می باشد نتیجه این که میان خطاها استقلال وجود دارد و می‌توان از رگرسیون استفاده کرد.

بنابراین مدل مورد نظر ما به صورت زیر است:

نمودار4-1 : میزان ضریب رگرسیونی میان متغیرهای ظرفیت بدهی و میزان وجه نقد
در این نمودار 11/0 نشان دهنده میزان ضریب رگرسیونی میان متغیرهای ظرفیت بدهی و میزان وجه نقد است. همچنین عدد 07/0 نیز نشان دهنده واریانس متغیر ظرفیت بدهی است. سایر مقادیر ارائه شده در نمودار را نیز به همین صورت می‌توان تفسیر کرد.
4-3-1-3) مدل آماری و معادله ساختاری فرضیه اول
برای نوشتن معادلات ساختاری به ضرایب رگرسیونی نیاز است. در جدول(4-2) آمده است که مقدار ضریب رگرسیونی میان متغیر میزان وجه نگهداری شده و ظرفیت بدهی110/0 و سطح معنی‌داری 001/0 است که از 05/0 کمتر است، بنابراین با توجه به سطح معنی‌داری و مثبت بودن ضریب رگرسیونی نتیجه گرفته می‌شود فرض از نظر آماری تایید شده و فرضیه اول پذیرفته می‌شود و با اطمینان 95 درصد بین میزان وجه نقد نگهداری شده شرکت و ظرفیت بدهی شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.
در این جدول مقدار عرض از مبدا، اندازه شرکت، ارزش دفتری بدهی، نوسانات جریان وجوه نقد و سود سهام ساختگی نیز آزمون شده است، چون سطح معنی‌داری از 05/0 کمتر است مقدار این ضرایب مخالف صفر است و می‌توان در نوشتن معادلات ساختاری از آنها استفاده کرد.
جدول 4-2: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه اول

ضرایب
مقدار آماره آزمون T
سطح معنی داری
فرض مورد بررسی
نتیجه آزمون فرض
عرض از مبدا
218/0
345/3
001/0

پذیرش فرض
ظرفیت بدهی
110/0
410/3
001/0

پذیرش فرض
اندازه شرکت
035/0-
135/3-
002/0

پذیرش فرض
ارزش دفتری بدهی
043/0
718/6
000/0

پذیرش فرض
نوسانات جریان وجوه نقد
068/0-
314/4-
000/0

پذیرش فرض
سود سهام ساختگی
054/0
334/3
001/0

پذیرش فرض

با استفاده از جدول ضرایب فوق، مدل رگرسیون خطی ساده میان متغیر مستقل میزان وجه نقدو متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، ارزش دفتری بدهی، نوسانات جریان وجوه نقد و سود سهام ساختگی با متغیر وابسته ظرفیت بدهی عبارت است از:
(4-2)

با استفاده از این مدل رگرسیونی، هر مقدار مدنظر، از میزان وجه نقد را می‌توان با استفاده از متغیرهای ظرفیت بدهی، اندازه شرکت، ارزش دفتری بدهی، نوسانات جریان وجوه نقد و سود سهام ساختگی پیش بینی کرد.
در ادامه بررسی می‌شود آیا مدل رگرسیونی ارائه شده در فوق مناسب است یا خیر، بدین منظور از جدول تجزیه واریانس که با نرم افزار SPSS به دست آمده است استفاده می‌شود.
در جدول (4-3) فرضیات زیر آزمون می شوند:
فرض : مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی‌دار نیست.
فرض : مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی‌دار است.
اگر سطح معنی داری از 05/0 کمتر باشد، نتیجه اینکه فرض مقابل تایید و مدل رگرسیون خطی برازش داده شده معنی‌دار است.
همانطور که در جدول(4-3) آمده است، سطح معنی‌داری 000/0 است و از 05/0 کمتر است. بنابراین مدل رگرسیونی ارائه شده در رابطه فوق معنادار است.
جدول 4-3: جدول تجزیه واریانس مدل اول
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معنی داری
رگرسیون
888/0
5
178/0
452/18
000/0
خطا
137/2
463
010/0

مجموع
025/3
468

4-3-1-4) معیارهای مناسبت مدل اول
به منظور بررسی مناسبت مدل می توان از دو معیار زیر استفاده کرد:
الف) ضریب تعیین: ضریب تعیین این مدل 294/0 می‌باشد یعنی با استفاده از رابطه رگرسیونی فوق 4/29 درصد از تغییرات را می‌توان توجیه کرد که مقدار پایینی است.
ب) مقادیر NFI ، RFI ، IFI و CFI، هرچه این مقادیر به عدد یک نزدیکتر باشند، مدل مناسب تر است. همچنین در صورتی که مقدار RMSEA از 05/0 کمتر باشد نتیجه این است که مدل بسیار مناسب است. در صورتی که مقدار آن بین 05/0 تا 08/0 باشد، مدل برازش داده شده مناسب و در صورتی که از 1/0 بالاتر باشد به این معنی است که مدل برازش داده شده ضعیف است. همانطور که در جدول(4-4) مشاهده می شود مقادیر نشان دهنده این مطلب هستند که مدل ضعیف است. این مقادیر با استفاده از نرم افزار آموس محاسبه شده اند.
جدول 4-4: جدول معیارهای مناسبت مدل اول
مدل
NFI
RFI
IFI
CFI
RMSEA
مدل اول
260/0
110/0
269/0
256/0
208/0

4-3-2-1) فرضیه دوم
در بررسی اینکه بین میزان وجه نقد نگهداری شده و جریانات نقدی شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد یا خیر، بدین منظور فرض صفر و مقابل به صورت زیر تعریف ‌شد:
: بین میزان وجه نقد نگهداری شده شرکت و جریانات نقدی شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود ندارد. ()
: بین میزان وجه نقد نگهداری شده شرکت و جریانات نقدی شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.
()

برای آزمون فرض از رگرسیون استفاده ‌شد. بنابراین مدل زیر در نظر گرفته شد.
(4-3)
که نشان دهنده عرض از مبدا، متغیر جریانات نقدی، متغیر اندازه شرکت، متغیر ارزش دفتری بدهی، متغیر نوسانات جریان وجوه نقد و متغیر سود ساختگی است و و نشان دهنده ضرایب رگرسیونی می‌باشند.
4-3-2-2) آزمون دوربین- واتسون
برای انجام رگرسیون باید همواره خطاها مستقل باشند، به منظور بررسی استقلال خطاها از آماره دوربین- واتسون استفاده شد، و فرضیات زیر مورد آزمون قرار گرفت:
فرض : خطاها مستقل نیستند.
فرض : خطاها مستقل هستند.
اگر مقدار آماره دوربین- واتسون بین 5/1 تا 5/2 باشد فرض پذیرفته می‌شود و نتیجه اینکه خطاها مستقل هستند.
در مدل کلی مقدار آماره دوربین- واتسون 194/2 است، چون مقدار این آماره بین 5/1 تا 5/2 است بنابراین میان خطاها استقلال وجود دارد و می‌توان از رگرسیون استفاده کرد.

بنابراین مدل مورد نظر ما به صورت زیر است:

نمودار4-2: میزان ضریب رگرسیونی میان متغیرهای جریانات نقدی و میزان وجه نقد
در این نمودار 38/0 نشان دهنده میزان ضریب رگرسیونی میان متغیرهای جریانات نقدی و میزان وجه نقد است. همچنین عدد 09/0 نیز نشان دهنده واریانس متغیر جریانات نقدی است. سایر مقادیر ارائه شده در نمودار را نیز به همین صورت می توان تفسیر کرد.
4-3-2-3) مدل آماری و معادله ساختاری فرضیه دوم
برای نوشتن معادلات ساختاری به ضرایب رگرسیونی نیاز است. همان طور که در جدول(4-5) آمده است مقدار ضریب رگرسیونی میان متغیر میزان وجه نگهداری شده و جریانات نقدی384/0 و سطح معنی‌داری 000/0 است که از 05/0 کمتر است، بنابراین با توجه به سطح معنی‌داری و مثبت بودن ضریب رگرسیونی فرض از نظر آماری تایید شده و فرضیه دوم پذیرفته می‌شود و با اطمینان 95 درصد بین میزان وجه نقد نگهداری شده شرکت و جریانات نقدی شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.
در این جدول مقدار عرض از مبدا، اندازه شرکت، ارزش دفتری بدهی، نوسانات جریان وجوه نقد و سود سهام ساختگی نیز آزمون شده است، چون سطح معنی‌داری عرض از مبدا، اندازه شرکت، نوسانات جریان وجوه نقد و سود سهام ساختگی از 05/0 کمتر است، مقدار این ضرایب مخالف صفر است و می‌توان در نوشتن معادلات ساختاری از آنها استفاده کرد. اما برای متغیر ارزش دفتری بدهی سطح معنی 333/0 بوده که از 05/0 بیشتر است و از نظر آماری مقدار این متغیر صفر بوده و در نوشتن معادله رگرسیونی از آن استفاده نمی‌شود.

جدول 4-5: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه دوم

ضرایب
مقدار آماره آزمون T
سطح معنی داری
فرض مورد بررسی
نتیجه آزمون فرض
عرض از مبدا
078/0-
513/2-
013/0

پذیرش فرض
جریانات نقدی
384/0
298/30
000/0

پذیرش فرض
اندازه شرکت
019/0
557/3
000/0

پذیرش فرض
ارزش دفتری بدهی
003/0
970/0
333/0

پذیرش فرض
نوسانات جریان وجوه نقد
085/0-
547/14-
000/0

پذیرش فرض
سود سهام ساختگی
028/0-
765/3-
000/0

پذیرش فرض

با استفاده از جدول ضرایب فوق، مدل رگرسیون خطی ساده میان متغیرمستقل میزان وجه نقد و متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، نوسانات جریان وجوه نقد و سود سهام ساختگی با متغیر وابسته جریانات نقدی عبارت است از:
(4-4)
با استفاده از این مدل رگرسیونی، هر مقدار مدنظر، از میزان وجه نقد را می‌توان با استفاده از متغیرهای ظرفیت بدهی، اندازه شرکت، نوسانات جریان وجوه نقد و سود سهام ساختگی پیش‌بینی کرد.
در ادامه بررسی مناسب بودن مدل رگرسیونی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره نگهداری وجه نقد، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، کیفیت اقلام تعهدی Next Entries پایان نامه درباره رگرسیون، مدل رگرسیون، رگرسیون خطی، سرمایه درگردش