پایان نامه درباره رطوبت نسبی، پوشش گیاهی، توسعه اقتصادی، نمای ساختمان

دانلود پایان نامه ارشد

که نقش غالب اقتصادی در وضع موجود شهر‌، نقش خدماتی می‌باشد‌. برنامه‌های آتی دولت و ارگان‌های محلی در زمینه رشد و توسعه اقتصادی شهر و همچنین ارقام اعتباری و میزان سرمایه گذاری‌های دولت در بخشهای مختلف اقتصادی در این شهر‌، نمایانگر گسترش نقش خدماتی‌ – فرهنگی‌ شیراز در آینده است (سازمان برنامه و بودجه، 1373)‌.

5-3- ویژگی‌های آب و هوای شهر شیـراز
5-3-1- دما

جدول زیر متوسط حداقل و متوسط حداکثر دمای ماهانه و متوسط نوسان آن را درماه‌های مختلف سال را نشان می‌دهد. این جدول بر‌اساس آمار سازمان هواشناسی تهیه شده است.
بر‌اساس جدول 4-2 بالاترین متوسط درجه حرارت سالیانه شهر شیراز 3/37 در تیرماه و پایین‌ترین آن « 1- » درجه سانتی‌گراد در دی‌ماه می‌باشد‌. بر‌اساس این ارقام، متوسط درجه حرارت سالیانه برابر 1/18 درجه سانتیگراد و نوسان دما برابر 3/38 درجه سانتیگراد می‌باشد (سازمان برنامه و بودجه، 1373: 29).

جدول 5-2: مشخصات متوسط دمای ماهانه شیراز (مأخذ: سازمان برنامه و بودجه)
دمای هوا
(درجه سانتیگراد)
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
متوسط حداکثر ماهانه
23/3
20/7
35/7
37/3
36/4
34/4
27/9
21
14/5
11/6
14/4
19/7
متوسط حداقل ماهانه
7/5
12/4
15/7
19/1
12/7
12/1
8
3/6
-0/6
-1
0/5
4/1
متوسط نوسان ماهانه
15/8
18/3
19/9
18/2
18/7
20/3
19/9
18/4
15/1
12/6
14/1
15/6

5-3-2- رطوبت نسبی

جدول 4- 3 زیر متوسط حداقل و متوسط حداکثر ماهانه را در شیراز نشان می‌دهد‌. گروهبندی رطوبتی انجام شده در این جدول بر‌‌اساس قرار‌دادهایی می‌باشد که در ادامه خواهد آمد‌. داده‌های موجود بیانگر این نکته است که در شیراز دارای تابستانی خشک و زمستانی با رطوبت متوسط 60 % است(‌سازمان برنامه و بودجه: 29).
جدول 5-3: مشخصات متوسط رطوبت ماهانه شیراز (مأخذ: سازمان برنامه و بودجه)
رطوبت هوا _ درجه سانتیگراد
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
متوسط حداکثر ماهانه (جمع )
68
47
34
36
37
41
53
64
77
83
80
71
متوسط حداقل ماهانه
(بعد از ظهر )
22
19
13
15
14
13
17
26
41
52
48
35
متوسط
50
33
23
25
25
27
35
45
59
67
62
4
گروه رطوبتی
2
2
1
1
1
2
2
3
3
3
3
2

جدول 5-4: گروههای مختلف رطوبت (مأخذ: سازمان برنامه و بودجه)
گروه رطوبتی 1
در صورتیکه رطوبت نسبی کمتر از 30 % باشد
گروه رطوبتی 2
در صورتیکه رطوبت نسبی 30% تا 50 % باشد
گروه رطوبتی 3
در صورتیکه رطوبت نسبی 50 % تا 70 % باشد
گروه رطوبتی 4
در صورتیکه رطوبت نسبی 70 % بیشتر باشد
5-3-4- بارندگی

از اوائل خردادماه تا اواخر آبان، تقریباً بارندگی قابل توجهی در شیراز وجود نداشته و بارندگی خاصی دراین ماه‌ها نداریم.
حداکثر بارندگی در ماه‌ها دی‌، بهمن و اسفند یعنی در فصل زمستان است. در شیراز حدود 7 ماه از سال هوا صاف و بی‌ابر است. این سیستم بارندگی در زدودن آلودگی‌ها و پاکیزگی هوا جز موارد نادر اثر مطلوبی ندارد. میانگین بارندگی سالانه شیراز کمتر از 200 میلی‌متر است و در دسته بندی قراردادی جز و کج باران‌هایی است که روی نمای ساختمان‌ها اثری ندارد. میزان بارندگی را مطابق جداول 4- 5 در ماه‌های مختلف سال می‌توان مقایسه کرد (سازمان برنامه و بودجه، 1373: 30).

جدول 5- 5: متوسط میزان بارندگی ماهانه شهر شیراز (مأخذ: سازمان برنامه و بودجه)

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
میزان بارندگی
13/4
2/3
0
0
0/1
0
0
0
12
59/2
36/6
62/2
سالانه : 186/1

5-3-5- باد

بادهای غالب در شیراز از جهات غرب و شمال غربی می‌وزند و به ترتیب در ماه‌های مختلف سال، حکم باد غالب و باد درجه دوم را پیدا می‌کنند. گلبادهای فصلی وسالانه شهر نیز بیانگر همین نکته می‌باشند. جدول4- 6 مربوط به جهت باد غالب شهر در ماه‌های مختلف سال است.

جدول 5-6: بادهای غالب شهر در ماههای مختلف سال است (مأخذ: سازمان برنامه و بودجه)
باد _ جهت وزش
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
بادهای غالب

بادهای درجه 2

5-4- پوشش گیاهی

طبیعت در عین زیبائی و جباری، به نوعی آمیختگی‌هائی از تکوین و هماهنگی وجود حیات را بیان می‌کند و وابستگان نمی‌توانند گسستی از آن داشته باشند، بنابراین کاوش در دنیای اطراف و مشاهده گیاهان خود ماجرائی هیجان انگیز است. ریشه تعلق خاطر به گیاهان از زمان‌ها و قرن‌های دور و شاید از انسان‌های اولیه آغاز می‌گردد (حکمتی،1381: 452).
گیاهان به منظورهای مختلف اعم از ایجاد مانع‌، خلق فضای جدید‌، تعدیل‌کننده درجه حرارت‌، زیبایی‌، وحدت آفرینی‌، شکل گیاه‌، رنگ‌، بافت‌، تأکید کنندگی‌، اندازۀ گیاه‌، ایجاد سایبان و تلطیف هوا‌، جلوگیری از آلودگی صدا، ایجاد بادشکن و جلوگیری از گرد و خاک‌، پرده کشی‌، پنهان‌سازی‌، اتصال و پیوند و دهها مشخصه دیگر‌، مورد استفادۀ طراح قرار می‌گیرند. با نگاه بیننده به گیاه که نگاه موجودی به موجود زندۀ دیگر است‌، فطرتاً در اولین لحظه‌، مشخصه مورد نظر وی زیبایی است که نه رنگ حرف اول را در زیبایی می‌زند و نه شکل و اندازه و بافت‌. بلکه ممکن است رنگ معین با عوامل و شرایط معینی زیبا به نظر برسد‌. مثلاً گیاهی با بافت نرم و لطیف و رنگی شاعرانه و شاخه‌های دلفریب در‌هم رفته‌، زمانی زیباست که اندازۀ خیلی بزرگ آن‌، نمای زیبای ساختمان را پنهان و از ورود هوای تمیز و نور آفتاب به داخل اطاقها جلوگیری نکرده باشد‌.

5-4-1- معیارهای انتخاب پوشش‌گیاهی در طراحی

در انتخاب درختان به منظورهای مختلف بایستی از حداکثر تنوع گونه‌ای منطبق با اقلیم استفاده شود‌، چرا که هیچ درختی به تنهایی تمامی صفات و ویژگی‌های مورد نظر را نمی‌تواند داشته باشد‌.
مؤثر بودن هر فضا در هر مکان‌، بستگی به پوشش گیاهی آن مکان دارد‌. به عبارت دیگر‌، فرم گیاهی هر منطقه وابسته به شرایط محیطی و اقلیمی و خاک آن منطقه می‌باشد‌.
بر‌این اساس می‌بایست به شناسایی گونه‌هایی پرداخت که در شیراز آزمایش شده و با محیط سازگار بوده است‌. به‌طور مثال به دلیل مشکل کم آبی در شیراز‌، استفاده از بید مجنون و سپیدار که برای رشد و نمو‌، نیاز به آب دارند توصیه نمی‌شود‌.
بر‌اساس آنچه گفته شد‌، با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوای منطقه، درختهای زیر توصیه می‌گردد:
ـ درختان کم آب :
اقاقیا، نارون، بلوط، سروناز، سرو نقره‌ای، زبان گنجشک، آکالیپتوس، آکاسیا، کاج و عرعر
ـ ‌درختان پر آب :
نارون، چنار، افرا، توری، خرزهره، گل کاغذی، آبشارطلا، کاج نوئل سبز، کاج نوئل نقره‌ای، بید مجنون.
ـ درختچه‌ها :
یاس زرد، یاس بنفش، یاس سفید، دم‌موشی، پیچ اناری، گل انار، طاوسی، ختمی، خرزهره، گل کاغذی، ابریشم (عباسعلی پور،1386: 133).

پوشش‌گیاهی پیشنهادی تعاونی مسکن استانداری فارس به شرح ذیل می‌باشد:
نارون :
این جنس از خانواده اولماسه313 است سه گونه آن در ایران وجود دارد. برخی از گونه‌های آن در شمال ایران و در جلگه‌های ساحلی دریای‌خزر انتشار دارد‌، همچنین در جنگلهای ساحلی دریای‌خزر انتشار دارد‌، همچنین در جنگلهای غرب کشور به طور پراکنده دیده می‌شوند‌. واریته‌های مختلف این جنس و گونه به طور تزئینی در باغ‌ها‌، پارک‌ها و خیابان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد‌. به عنوان مثال‌: نارون‌چتری که در باغ‌ها به عنوان درخت سایه ‌انداز و در باند وسط خیابان‌ها‌، حاشیه‌های پیاده‌روها همراه با سوزنی برگان کاشته می‌شود‌. تاج این گیاه تقریباً کروی بوده و معمولاً از طریق پیوند بدست می‌آید (سازمان تعاونی مسکن استانداری فارس،1389).

اقاقیای زینتی:
درختچه‌ای گلدار و زینتی است که به واسطه گل‌هایش دارای بوی مطبوع بوده و در هوای خشک و آفتابی به خوبی رشد می‌کند‌، که علاوه بر زیبایی محیط و منظر‌، در افزایش غنای حسی بویایی محیط نیز، مؤثر می‌باشد‌ (سازمان تعاونی مسکن استانداری فارس،1389).

چنار :

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره بیمارستان، استان فارس، بیمارستان ها، مکان یابی Next Entries منابع تحقیق با موضوع نشانه شناسی، زبان شناسی، نظام های نشانه ای، راهنمایی و رانندگی