پایان نامه درباره رضایت شغلی، رضایت شغل، رفتار شهروندی، رضایتمندی

دانلود پایان نامه ارشد

مدیران را شناسایی کردند که عبارتند از : فداکاری، وظیفه شناسی، وفاداری، توجه و جوانمردی.همچنین آنها گزارش کردند که در سازمان ها مورد مطالعه بین شاخص های انسانی و رفتار شهروندی ( فداکاری، مشارکت و توجه‌ )، تفاوت معنی داری وجود دارد.
(سعیدی نژاد ،1387) : وظیفه شناسی را به عنوان یکی از ابعاد شخصیتی مطرح می نماید که نسبت به دیگر ابعاد شخصیتی رابطه قویتری را در بروز رفتار شهروند سازمانی دارد .
پیشینه پژوهشی حاکی از آن است که بیشتر پژوهشهای مربوط به رفتار شهروند سازمانی با توجه به مدل ارگان انجام می شود
باباپور ( 1391 )، در تحقیق خود به بررسی رابطه کیفیت خدمات ادراک شده، رضایتمندی و وفاداری مشتریان باشگاههای ورزشی و منطقه 21 تهران پرداخت. نتایج حاصل نشان داد که کیفیت خدمات و کیفیت محیط فیزیکی، بیشترین همبستگی را با رضایتمندی مشتریان داشتند.
کوزه چیان و همکاران ( 1388 )، در تحقیقی با عنوان رضایتمندی مشتریان باشگاههای بدنسازی خصوصی و دولتی مردان شهر تهران، به این نتیجه رسیدند که بیشترین میزان رضایتمندی در مجموع دو باشگاه خصوصی و دولتی، رضایت از سلامت و ایمنی امکانات و اماکن ورزشی در باشگاهها است و پس از آن، رضایت از عوامل اجتماعی می باشد.
رمضانی ( 1383 )، در تحقیق خود با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی باشگاههای بدنسازی بانوان شهر تهران، به این نتایج دست یافتند که ارتباط معنی دار و مثبتی بین سطح تحصیلات و رضایت وجود دارد.
2-13-2)پیشینه تحقیقات خارجی
چانگ و همکارانش (2011) در تحقیقی که با هدف مطالعه ارتباط بین رفتارهای شهروندی، تعهدات سازمانی و تأثیرات یادگیری انجام دادند، به این نتیجه دست یافتند که رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی بر یادگیری سازمانی تأثیری مثبت دارند و همچنین رفتارهای شهروندی سازمانی می توانند از تعهدات سازمانی، بطور مثبتی تأثیر پذیرند.
آلتین تاش و بایکال ( 2010 ) به بررسی ارتباط سطوح اعتماد سازمانی پرستاران و رفتار شهروندی آنها پرداختند و نشان دادند که اعتماد سازمانی کارکنان به مدیران و همکارانشان بر نوعدوستی، ادب و مهربانی، فضیلت مدنی و وظیفه شناسی اثر می گذارد، در حالیکه بر جوانمردی هیچ تأثیری ندارد.
Johnson,Erez,Lepine (2009) بر مبناي فراتجزيه و تحليلي از 133 مطالعه نشان دادند كه رابطه بين ابعاد رفتار شهروندي سازماني در كل داراي پايايي بالايي است و اختلاف معني داري در رابطه با پيش بيني ها در ابعاد وجود ندارد.
رفتار شهروندی سازمانی برای اولین بار بوسیله اورگان وهمکارانش در1983 هنگامیکه رابطه بین رضایت شغلی وعملکرد را بررسی می کردند به کار گرفته شد (به نقل از هوسام 2008)اما قبل از وی بارنارد با بیان مفهوم اشتیاق وکتز وکان با بیان رفتارهای خودجوش ، همکارانه وحمایتی این موضوع را مورد توجه قرار داددند (ترنیسپیدوموریسون،1996).
(کاستر وهمکاران، 2004): رفتار شهروند سازمانی را نوع رفتاری نامیدند که فراتر از از الگوهای از پیش تعیین شده ورسمی سازمان بود وبا ساختارهای رسمی شناخته نمی شداما در عملکرد موفق سازمان تاثیر می گذارد.
(هو وهمکاران ،2004) : این نوع رفتار بر نوع نگرش وعملکرد کارکنان اثر داشته وفعالیت آنها را در جهت اهداف سازمان هدایت می .نمایدودر نهایت بر کیفیت خدمات ارائه شده به مراجعان می افزاید.
بررسی های (پودساکف ،2000) نشان می دهد که تقریبا 30 نوع متفاوت از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی شناسائی شده است .
(ارگان وریان 1995) : بیشترین ابعادی که توجه محققان را جلب کرده ار حوزه های ذیل تاکید داشتند : نوعدوستی –وجدان کاری –احترام به دیگران –رادمردی وگذشت –رفتار مدنی و…
(نت مایر ،1997) ابعاد رفتار شهروند سازمانی را در چهار حوزه مورد بررسی قرارداده : جوانمردی –رفتار مدنی –وجدان کاری –نوع دوستی .
(پودساکف و مکنزی ،1997) بیان می دارند : سازمانهایی که در زمینه ارتقای رفتارهای شهروندی سازمانی پیشرو هستند محیط کاری جذابی داشته وقابلیت جذب ونگه داشت بهترین افراد را دارند.
بطور کلی تحقیقات صورت گرفته در طول چهار دهه اخیر یا برخود مفهوم OCBتمرکز داشته ویا بر نتایج حاصل از استقرار بهینه OCBمتمرکز بوده ویا بر عوامل ایجادی وبروز رفتار شهروند سازمانی تاکید می نماید.
(ارگان وریان ،1995) مهمترین عوامل ایجادی رفتار شهروند سازمانی را در رضایت شغلی ، تعهد شغلی ، عدالت سازمانی ،اعتماد ، هویت سازمانی ، وانواع رهبری در سازمان می دانند .
لازم بذکر است که علاوه بر عوامل شغلی وسازمانی فوق الذکر که تاثیر گذار بر رفتار شهروند سازمانی هستند عامل مهم وتاثیرگذار دیگری نیز در بروز وظهور OCBوجود دارد .
(جرج ورینو،2006 ؛مارکوزی وزین ، 2004؛اپل بام وهمکاران ، 2004).

فصل سوم
روش اجرای تحقیق

3-1)مقدمه
با توجه به اینکه از اهداف این تحقیق سنجش میزان رفتار شهروند سازمانی، تعهد شغلی، رضایت شغلی، میزان گشوده بودن، برون گرایی، روان رنجوری، مسئولیت پذیری و سازگاری بوده همچنین از اهداف تحقیق سنجش رابطه بین ابعاد پنج گانه تیپ شخصیت (روان رنجوری، سازگاری، برون گرایی، دلپذیر بودن، گشوده بودن)
و ر فتار شهروندی سازمانی با توجه به رضایت شغلی و تعهد سازمانی می باشد. لذا نیازمند به بررسی میدانی و جمع آوری داده ها از سطح شعب استان گیلان بودیم.
3-2)نوع تحقيق
تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد تا در آن به سنجش میزان متغیرهای وابسته و میانجی شامل رفتار شهروندی سازمانی- رضایت شغلی و تعهد سازمانی و رابطه ابعاد شخصیت با بروز رفتار شهروند سازمانی کارکنان بانک می پردازد.
3-3) نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری بانک مهر اقتصاد و در سطح استان گیلان شامل 118 نفر می باشد و لذا سعی بر آن بود که جامعه نمونه نیز شامل کلیه 118 نفر کارکنان گردد. به همین جهت سعی بر گردآوری داده به روش میدانی از کلیه کارکنان ستاد و صف شامل 20 نفر ستاد و 98 نفر سطح شعب استان بود.
3-4) معرفی ابزار جمع آوری داده ها
با توجه به وجود متغیرهای مستقل، وابسته و میانجی در این تحقیق شامل تیپ شخصیت، رفتار شهروند سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی جمع آوری داده ها از سطح ستاد و شعب استان از طریق پرسشنامه صورت پذیرفت به همین جهت مراجعه به پرسشنامه های استاندارد در این قضیه شد که عبارتند از:
جدول 3-1) انواع پرسشنامه
متغیر
تعداد سوال
منبع
ویژگیهای شخصیتی
240 سوال
نئو
رضایت شغلی
5 سوال
لاندا (2003)
تعهد سازمانی
15 سوال
وکسلر
رفتار شهروندی سازمانی
20سوال
پودساكوف و مكنزي (1994)

در این تحقیق جهت بررسی تیپ شخصیت از پرسشنامه اصلاح شده NEO-PI- R استفاده شده که نمونه اصلاح شده پرسشنامه NEO می باشد. این پرسشنامه یک مدل مفهومی فراهم می سازد این مدل پنج عاملی کانون مطالعات شخصیت در دنيا شده است. این پرسشنامه شامل بررسی 5 تیپ شخصیت (برون گرایی، روان رنجوری، دلپذیربودن، مسئولیت پذیری و سازگاری ) می باشد هر تیپ شخصیت شامل 6 مقیاس می باشد و برای هر مقیاس 8 سوال در پرسشنامه تعبیه شده است.پرسنامه نئو وسنجش تیپ شخصیت کارکنان
این پرسشنامه با اخرین تغییرات اعمال شده در آن به عنوان یک پرسشنامه استاندارد در سنجش 5تیپ شخصیتی با عامل دخیل در هرتیپ (مجموعا 30 مقیاس برای 5تیپ ) در بررسی شخصیت کارکنان کاربرد دارد.
3-5)توصیف هریک از تیپ های شخصیت وزیر مقیاس انها:
الف) روان رنجوري (N) :
مؤثرترین قلمرو مقیاس های شخصیت تقابل سازگاری یا ثبات عاطفی با ناسازگاری یا روان رنجوري می باشد. متخصصین بالینی انواع گوناگونی از ناراحتی های عاطفی چون ترس اجتماعی ، افسردگی و خصومت را در افراد تشخیص می دهند ، اما مطالعات بی شمار نشان می دهد افرادی که مستعد یکی از این دو وضعیت عاطفی هستند احتمالاً وضعیت های دیگر را نیز تجربه می کنند.
تمایل عمومی به تجربه عواطف منفی چون ترس ، غم ، دستپاچگی ، عصبانیت ، احساس گناه و نفرت مجموعه حیطه N را تشکیل می دهد. هر چند N چیزی بیشتر از آمادگی برای ناراحتی های روان شناختی دارد. شاید عواطف شکننده مانع از سازگاری می شود. مردان و زنان با نمره بالا در N مستعد داشتن عقاید غیرمنطقی هستند و کمتر قادر به کنترل تکانش های خود بوده و خیلی ضعیف تر از دیگران با استرس کنار می آیند.
هم چنان که اسم این عامل نشان می دهد ، بیمارانی که به طور سنتی به عنوان نوروتیک تشخیص داده شده اند کلاً نمره بالایی در اندازه های N به دست می آورند. اما مقیاس N این پرسشنامه همانند سایر مقیاس هایش یک بعد از شخصیت سالم را اندازه می گیرد. نمرات بالا ممکن است نشانه احتمال بالا برای ابتلا به برخی از انواع مشکلات روان پزشکی باشد اما مقیاس های N نباید به عنوان اندازه ای برای اختلالات روانی در نظر گرفته شود. ممکن است که به دست آوردن یک نمره بالا در مقیاس N با یک اختلال قابل تشخیص روانی همراه نباشد ، از طرفی تمام اختلالات روانی با نمره بالا در N همراه نیست. به عنوان مثال یک فرد ممکن است اختلال شخصیت ضداجتماعی داشته باشد بی آن که نمره بالایی در N داشته باشد. افرادی که نمرات آنها در N پایین است دارای ثبات عاطفی بوده و معمولاً آرام ، متعادل و راحت هستند و قادرند با موقعیت های فشارزا – بدون آشفتگی یا هیاهو روبرو شوند.
ب- برونگرایی (E) :
برونگراها ، البته ، جامعه گرا بوده اما توانایی اجتماعی فقط یکی از صفاتی است که حیطه برونگرایی دارای آن است. علاوه بر آن دوست داشتن مردم ، ترجیح گروه های بزرگ و گردهمایی ها ، با جرأت بودن ، فعال بودن و پرحرف بودن نیز از صفات برونگراها است. آنها برانگیختگی جنسی و نیز تحریک را دوست دارند و متمایلند که بشاش باشند. همچنین سرخوش ، با انرژی و خوش بین نیز هستند. مقیاس های حیطه E به طور قوی با علاقه به ریسک های بزرگ در مشاغل همبسته است.
هر قدر که نشان دادن مشخصات برونگراها آسان است به همان اندازه نشان دادن ویژگی های درونگراها مشکل است. در برخی از توصیف ها درونگرایی باید به منزله فقدان برونگرایی در نظر گرفته شود تا به عنوان ضد برونگرایی. از این رو افراد درونگرا خوددارترند تا غیردوستانه ، مستقلند تا پیرو ، یکنواخت و متعادلند تا تنبل و کند(!) وقتی منظور این است که این افراد ترجیح می دهند تنها باشند ، شاید گفته شود که این افراد کمر هستند . افراد درونگرا لزوماً از اضطراب های اجتماعی رنج نمی برند. گرچه این افراد روحیه بسیار شاد برونگراها را ندارند ولی آدم های غیرخوشحال یا بدبینی نیستند. خصوصیات گفته شده شاید در مورادی عجیب یا بعید به نظر برسد اما آنها به کمک تحقیقات متعددی برآورد شده و موجب پیشرفت های مفهومی در مدل پنج عاملی گردیده اند.
این تحقیقات موجب شکسته شدن کلیشه های ذهنی که صفات متقابلی چون شاد – ناشاد ، دوستانه – خصمانه و معاشر – کمرو را به هم متصل می کنند ، گردیده و اطلاعات جدیدی را در مورد شخصیت به وجود آورده است.
ج – سازگاري (O) :
به عنوان یک بعد اصلی شخصیت ، سازگاري در تجربه خیلی کمتر از E و N شناخته شده است. عناصر سازگاري چون تصور فعال ، احساس زیبایی پسندی ، توجه به احساسات درونی ، تنوع طلبی ، کنجکاوی ذهنی و استقلال در قضاوت ، اغلب نقشی در تئوری ها و سنجش های شخصیت ایفا نموده اند اما به هم پیوستگی آنها در یک حیطه وسیع و تشکیل عاملی از شخصیت به ندرت مطرح بوده است. مقیاس سازگاري در پرسشنامه NEOPI-R شاید وسیع ترین بعد تحقیق شده می باشد. اشخاص منعطف هم دربارة دنیای درونی و هم دربارة دنیای بیرونی کنجکاو هستند و زندگانی آنها از لحاظ تجربه غنی است. آنها مایل به پذیرش عقاید جدید و ارزش های غیرمتعارف بوده و بیشتر و عمیق تر از اشخاص غیرسازگار، هیجان های مثبت و منفی را تجربه می کنند.
سایر مدل های پنج عاملی اغلب این بعد را عقل نامیده اند و نمرات سازگاري با آموزش و نمرات هوش همبسته است. سازگاري مخصوصاً با جنبه های مختلف هوش چون تفکر واگرا که عاملی در خلاقیت می باشد، مربوط است. اما سازگاري مترادف هوش نیست. برخی اشخاص خیلی باهوش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره تعهد سازمانی، تعهد مستمر، تعهد حرفه ای، رضایت شغل Next Entries پایان نامه درباره هیجان خواهی، سلامت روان، اختلال شخصیت، پرخاشگری