پایان نامه درباره دوره قاجار، نقوش هندسی، کاخ گلستان، هنر ایران

دانلود پایان نامه ارشد

کاشان……………………………………………………………………………………………………………………………….214
(شکل3-231): وجود خطوط منحنی تزئینی در ارسی سه لنگه، عمارت معاون الملک،کرمانشاه،….215
(شکل3-232): وجود حاشیه با نقش هندسی در ارسی سه لنگه، خانه علامه، اصفهان………………….215
(شکل4-1): ایجاد ترکیبی زیبا با استفاده از خطوط ساده و زاویه دار، پاشنه ارسی پنج لنگه، حسینیه پورمختار، خلخال………………………………………………………………………………………………………………………………..218
(شکل4-2): تلفیق نقوش هندسی و اسلیمی، کتیبه ارسی پنج لنگه، تالار سوم، حسینیه امینی ها، قزوین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………219
(شکل4-3): استفاده از نقوش گردان، کتیبه ارسی سه لنگه تالار الماس، کاخ گلستان، تهران……….219
(شکل4-4): تلفیق نقوش سنتی ایرانی و غربی در ترکیبی متعادل و متناسب، ارسی پنج لنگه ، تالار میانی حسینیه امینی ها ، قزوین……………………………………………………………………………………………………….220
(شکل4-5): کتیبه ارسی نه لنگه، تالار شاه نشین، خانه امام جمعه، تهران……………………………………221
( شکل4-6): کتیبه ارسی پنج لنگه، تالار سفره خانه، خانه وثوق، تهران…………………………………………221
(شکل4-7): استفاده از نقوش قرینه، کتیبه ارسی هفت لنگه، انگورستان ملک، اصفهان………………..222
(شکل4-8): استفاده از نقوش قرینه بته، کتیبه ارسی پنج لنگه، حسینیه امینی ها، قزوین……………222
(شکل4-9): استفاده گسترده از شیشه های رنگی جهت تزئین ارسی سه لنگه، موزه قاجار، تبریز. 223
(شکل4-10): استفاده از رنگهای سرد و گرم در شیشه ها جهت ایجاد تعادل رنگی در تزئین لنگه ها، ارسی هفت لنگه، خانه مشروطیت، اصفهان………………………………………………………………………………………223
(شکل4-11): نمایی از ارسی سه لنگه شمس العماره ، کاخ گلستان، تهران……………………………………224
(شکل4-12): طرحی جدید در کتیبه ارسی سه لنگه، عمارت شمس العماره، کاخ گلستان، تهران.224
(شکل4-13): خوشنویسی مشبک بر کتیبه ارسی پنج لنگه، تالار ارسی، انگورستان ملک، اصفهان……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 225
(شکل4-14): خوشنویسی به شیوه مشبک کتیبه ارسی پنج لنگه، تالار ارسی، انگورستان ملک، اصفهان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………225
(شکل 4-15): کتیبه با قوس جناغی، خانه فاطمی، نائین………………………………………………………………..230
(شکل4-16): ارسی دو درک، عمارت چهلستون قزوین، با نقش بته، قزوین…………………………………231
(شکل4-17): استفاده از آینه کاری در ارسی سه لنگه عمارت آصف دیوان(خانه کُرد)، سنندج…..232
(شکل4-18): استفاده از شیشه های با قطع کوچک، ارسی سه لنگه خانه قدسیه، اصفهان…………..233
(شکل4-19): استفاده از گره چینی با نقوش ظریف در ارسی، ارسی ارگ کریم خان زند، شیراز…..233
(شکل4-20): استفاده از شیشه رنگی در میان نقوش هندسی گره چینی شده، باغ چهل تن، شیراز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..234
(شکل4-21): هم نشینی گره چینی و شیشه رنگی با نقوش ظریف، ارسی سه لنگه، ارگ کریم خان زند، شیراز…………………………………………………………………………………………………………………………………………..234
(شکل4-22): ارسی سه لنگه با درهای پهن و نقاشی گل و مرغ بر وادار و پاشنه، خانه محصص، قزوین………………………………………………………………………………………………………………………………………………….235
(شکل4-23): استفاده از نقوش هندسی بزرگ، ارسی سه لنگه، خانه فاطمی، نائین.. ……………………237
(شکل4-24): نقوش هندسی ظریف در کتیبه ارسی سه لنگه، دیوانخانه شیراز، شیراز…………………..237
(شکل4-25): تلفیق اشکال هندسی و غیر هندسی در ارسی سه لنگه، عمارت شمس العماره، کاخ گلستان، تهران …………………………………………………………………………………………………………………………………..238
(شکل4-26): تزئین کتیبه با شیشه رنگی، ارسی باغ دولت آباد، یزد………………………………………………238
(شکل4-27): تزئین کتیبه با شیشه رنگی، ارسی خانه حیدرزاده، تبریز………………………………………….238
(شکل های 4-28): نقوش حیوانی، از نقوش دایرهالبروج، کتیبه ارسی پنج لنگه میاندر، بین تالار اول و دوم، حسینیه امینی ها، قزوین…………………………………………………………………………………………………………..240

مقدمه
با شروع سلطنت قاجار و هم زمان با گسترش روابط اروپاییان با ایران و وقوع مناقشات ایران با کشورهای روس و انگلیس، شکستهای پی در پیِ نظامی، سبب عقد قراردادهایی جهت جبران این ناکامیها شد که، در نهایت شکستهای سیاسی را نیز بدنبال داشت. جهت چارهجویی این امر مهم و در پی فراگیری علم و تکنولوژی غرب، شاهد نفوذ اجتماعی و فرهنگی اروپائیان و ایجاد تحولات گسترده در ارکان نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در ایران هستیم. تحولاتی که با تغییر نحوه نگرش به فرهنگ گذشته و هم چنین جهان پیش رو، بنیانهای هنری را نیز در ایران متأثر ساخت. وجوه دوگانه فرهنگ در جامعه، سبب دوگانگی درونی هنرمند و در نتیجه، دوگانگی هنر ایران گردید. چرا که وی از یک سو، هنوز به هنر گذشته تمایل داشته و پایبند هنجارها و معیارهای سنتی خویش بوده و از سوی دیگر، دنیای مدرن، جذابیت بسیاری را، برای وی در برداشت که ثمره آن برای هنرمند دوره قاجار، دیدی دو سویه است که منجر به تجربه، هنری نو میشود که در همه زمینهها از جمله معماری، هنری سنتی که فنون و دستآوردهای آن تا قبل از آن دوره، از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و به بیان دیگر، میراث معماری گذشتگان بود، تأثیر گذارد.
با ایجاد تحول و تغییر در زمینه ساخت و ساز بناها به لحاظ کالبدی و ظاهری، تزئینات وابسته به معماری دوره قاجار نیز دستخوش تغییراتی فراوان گشت. در این بین، تحول در شکل و ساختار پنجره ها و نورگیرها، از جمله ارسیها که جنبه تزئینی و کاربردی آنها، بطور همزمان در بناهای این دوره منظورنظر معماران بوده، امری اجتناب ناپذیر مینمود.
ارسیها در معماری دوره قاجار، هم به لحاظ ساختاری و هم به لحاظ تزئینی با ارسیها در دوره های قبل یعنی دورههای صفویه و زندیه متفاوت بوده اند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی این تغییرات و هم چنین تعیین گستره آن در زمینه ساخت ارسی میباشد. چرا که میراث امروز ما در حوزه هنر، در ارتباط با تحولات آن دوره بوده و این که شناخت تاریخ و گذشته خود، چراغ راه آینده است. اولین قدم جهت انجام این پژوهش، بررسی پیشینه تحقیق بود که با گردآوری و مطالعه آثار انجام شده در این زمینه، این موضوع روشن شد که تزئینات و ساختار ارسی در این دوره، بصورتی کلی بررسی شده و اغلب در این حوزه اشاراتی گذرا به تأثیرات غرب انجام گرفته است. شایان ذکر است که همه این آثار پژوهشی، به نوبه خود قابل تقدیر بوده و هر یک تلاشی در جهت روشن نمودن زاویهای از این امر مهم بوده است. با انجام این پژوهش سعی شده تا تأثیرات غرب در ساختار و تزئینات ارسیها در این دوره بررسی و شناسانده شود، هرچند قدمی ناچیز در این مسیر بوده باشد.
این پایان نامه در چهار فصل تنظیم شده است:
در فصل اول به کلیّات تحقیق پرداخته شده است که در واقع مسیر پژوهش را روشن و با بیان روش و مراحل کار، رسیدن به هدف را امکان پذیر ساخته است. در فصل دوم، به مبانی نظری پژوهش و بررسی تاریخچه استفاده از چوب و هم چنین جایگاه نور و تاریخچه استفاده از نورگیرها در معماری ایران پرداخته شده است. در فصل سوم که بدنه اصلی این پژوهش میباشد، در دو بخش اصلی به بررسی ساختار و تزئینات ارسیها در دوره قاجار پرداخته گردیده و جهت درک بهتر مطلب و هم چنین سندیت بخشیدن به مباحث ارائه شده، از تصاویر آثار به جای مانده، نمونههایی آورده شده است. و در نهایت در فصل چهارم به جمع بندی مطالب و نتیجهگیری و تحلیل فرضیهها پرداخته شده است.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که آنچه در این پژوهش آمده، حاصل تلاش چند ماههای است که تحت نظر راهنمایی و مشاوره و مصاحبه با اساتید ارجمند و فرهیخته، مراجعه به کتابها، پایان نامهها، مقالات، اسناد مختلف و مراجعه حضوری و عکسبرداری از ارسیها در اماکن تاریخی، در نقاط مختلف در ایران، جمع آوری شده است. اما علیرغم همه کوششهایی که انجام شده، نگارنده این پژوهش را خالی از لغزش و نارسایی نمیبیند و در نتیجه خود را از نقد، راهنمایی و آموختن بینیاز نمیداند.

فصل یک:
کلیّات پژوهش

1-1-بیان مسئله:
ارسی از جمله آرایههای چوبی است که میتوان آن را در زمره شاخصترین جلوههای هنر سنتی ایران به شمار آورد که با توجه به جایگاه ویژه نور و نورگیرها در بناهای ایران، در دورههایی خاص، از مهمترین عناصر اصلیِ کاربردی و تزئینی معماری محسوب شده و بنا بر محل استفاده در بنا، کاربردهای مختلف داشته و دارای ساختار و تزئینات متنوع و متفاوت بوده است. بررسی آثار چوبی متعدد باقی مانده از دوره قاجار، حاکی از استفاده فراوان و خاص ارسی، در بناهای مختلف از جمله: مساجد، کاخها، زیارتگاهها و خانهها نسبت به معماری دورههای قبل در ایران میباشد.
با توجه به افزایش روابط سیاسی و اجتماعی، هم چنین تعاملات فرهنگی و هنری بین ایران و جهان غرب در دوره قاجار و تأثیرپذیری هنر ایران از جمله معماری و تزئینات وابسته به معماری، بديهي است كه بهرهگیری از عناصر چوبی در این دوره، از جهت ساختاری و تزئینی مهم تلقی شده و با تنوعات و تحولاتی نسبت به گذشته همراه میباشد. این تحولات را میتوان در بهرهگیری بیشتر از چوب و تنوع تزئینات چوبی، خصوصاً ارسی در بناهای این دوره ملاحظه نمود.
با در نظرگرفتن این امر، بررسی ویژگیهای ساختاری و تزئینی ارسی و هم چنین یافتن علل و عواملی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره کاخ گلستان، نقوش هندسی Next Entries پایان نامه درباره دوره قاجار، معماری ایران، معماری سنتی، کارشناسی ارشد